Minimalizuj1. Terminy i organizacja sesji
 
Minimalizuj2. USOSweb
 • USOS to wirtualny indeks, w którym można śledzić i kontrolować swoje postępy.
 • Student ma obowiązek sprawdzać poprawność wstawionych ocen i status zaliczenia semestru
 • Poznaj USOSweb
 • USOS to wirtualny indeks, w którym można śledzić i kontrolować swoje postępy.
 • Student ma obowiązek sprawdzać poprawność wstawionych ocen i status zaliczenia semestru
 • Poznaj USOSweb
 
Minimalizuj3. Przesunięcie sesji

Przesunięcie terminu składania egzaminu lub zaliczeń kończących przedmiot zostaje przyznane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, określonych w § 38 ust. 1 Regulaminu studiów w UŁ (w szczególności w przypadku choroby studenta, zdarzenia losowego, urodzenia dziecka lub sprawowanie opieki nad nim).

 • Złóż podanie w dziekanacie wraz z załącznikami potwierdzającymi zasadność podania – najpóźniej do końca sesji poprawkowej.
 • Odbierz w dziekanacie kartę okresowych osiągnięć, aby w późniejszym terminie uzyskać własnoręczny wpis prowadzącego zajęcia w tej karcie.
 • Kartę należy zwrócić do dziekanatu do końca terminu przesunięcia sesji.
 • Terminy i organizacja sesji

Przesunięcie terminu składania egzaminu lub zaliczeń kończących przedmiot zostaje przyznane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, określonych w § 38 ust. 1 Regulaminu studiów w UŁ (w szczególności w przypadku choroby studenta, zdarzenia losowego, urodzenia dziecka lub sprawowanie opieki nad nim).

 • Złóż podanie w dziekanacie wraz z załącznikami potwierdzającymi zasadność podania – najpóźniej do końca sesji poprawkowej.
 • Odbierz w dziekanacie kartę okresowych osiągnięć, aby w późniejszym terminie uzyskać własnoręczny wpis prowadzącego zajęcia w tej karcie.
 • Kartę należy zwrócić do dziekanatu do końca terminu przesunięcia sesji.
 • Terminy i organizacja sesji
 
Minimalizuj4. Przedłużenie sesji w celu ukończenia pracy dyplomowej
 • Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie sesji w celu ukończenia pracy dyplomowej i zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów nie więcej niż o miesiąc od daty zakończenia sesji poprawkowej, zgodnie z § 48 ust. 2 Regulaminu studiów w UŁ.
 • Przedłużenie sesji w celu ukończenia pracy dyplomowej – po zaliczeniu wszystkich przedmiotów poza seminarium złóż podanie zawierające opinię promotora o zaawansowaniu pracy- najpóźniej do końca sesji poprawkowej.
 • Terminy i organizacja sesji letniej
 • Odbierz w dziekanacie kartę okresowych osiągnięć, aby w późniejszym terminie uzyskać własnoręczny wpis prowadzącego seminarium w karcie. 
 • Kartę należy zwrócić do dziekanatu do końca terminu przedłużenia sesji wraz z pracą dyplomową, z wymaganymi załącznikami i zdjęciami do dyplomu – zgodnie z procedurą.
 • Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie sesji w celu ukończenia pracy dyplomowej i zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów nie więcej niż o miesiąc od daty zakończenia sesji poprawkowej, zgodnie z § 48 ust. 2 Regulaminu studiów w UŁ.
 • Przedłużenie sesji w celu ukończenia pracy dyplomowej – po zaliczeniu wszystkich przedmiotów poza seminarium złóż podanie zawierające opinię promotora o zaawansowaniu pracy- najpóźniej do końca sesji poprawkowej.
 • Terminy i organizacja sesji letniej
 • Odbierz w dziekanacie kartę okresowych osiągnięć, aby w późniejszym terminie uzyskać własnoręczny wpis prowadzącego seminarium w karcie. 
 • Kartę należy zwrócić do dziekanatu do końca terminu przedłużenia sesji wraz z pracą dyplomową, z wymaganymi załącznikami i zdjęciami do dyplomu – zgodnie z procedurą.
 
Minimalizuj5. Niezaliczony przedmiot w sesji
 • Sprawdź w siatce czy z niezaliczonego przedmiotu można wziąć warunek.
 • Sprawdź ograniczenia dot. punktów ECTS.
 • Semestr może zostać zaliczony warunkowo jeśli przedmioty, z których student nie uzyskał zaliczenia mają łączną wartość nie więcej niż 10 punktów ECTS. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
 • Jeśli spełnione zostały powyższe kryteria oznacza to, że możesz wziąć warunek – gdy zaliczysz wszystkie inne przedmioty złóż podanie o warunek w dziekanacie, do końca sesji poprawkowej.
 • Wysokość opłat za warunek 
 • Terminy opłat: za warunek z semestru zimowego – do 15 grudnia, z semestru letniego – do 15 maja w roku, w którym zaliczany jest przedmiot z warunku.
 • Sprawdź w siatce czy z niezaliczonego przedmiotu można wziąć warunek.
 • Sprawdź ograniczenia dot. punktów ECTS.
 • Semestr może zostać zaliczony warunkowo jeśli przedmioty, z których student nie uzyskał zaliczenia mają łączną wartość nie więcej niż 10 punktów ECTS. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
 • Jeśli spełnione zostały powyższe kryteria oznacza to, że możesz wziąć warunek – gdy zaliczysz wszystkie inne przedmioty złóż podanie o warunek w dziekanacie, do końca sesji poprawkowej.
 • Wysokość opłat za warunek 
 • Terminy opłat: za warunek z semestru zimowego – do 15 grudnia, z semestru letniego – do 15 maja w roku, w którym zaliczany jest przedmiot z warunku.
 
Minimalizuj6. Zaliczenie/egzamin komisyjny
 • Jeżeli student otrzymał z zaliczenia przedmiotu ocenę niedostateczną i uważa, że przebieg zaliczenia był nieprawidłowy, może złożyć do dziekana wniosek , w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników – wówczas dziekan może zarządzić zaliczenie komisyjne –§ 36 Regulaminu studiów UŁ.
 • Ocena niedostateczna z formy składowej przedmiotu powinna być wpisana do systemu na tyle wcześnie, by ewentualne zaliczenie komisyjne mogło odbyć się najpóźniej w czasie trwania sesji podstawowej.
 • W przypadku nieuzyskania zgody na zaliczenie komisyjne student może wystąpić o wpis warunkowy na następny semestr lub o powtarzanie przedmiotu na zasadach określonych w Regulaminie studiów w UŁ.
 • Jeśli student nie zdał zaliczenia komisyjnego, nie może uzyskać zgody na wpis warunkowy na kolejny semestr, ale może wystąpić o powtarzanie semestru.
 • Jeżeli w terminie poprawkowym student otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, dziekan –na złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu wniosek studenta uzasadniony okolicznościami wskazującymi na nieprawidłowy przebieg egzaminu –może zarządzić egzamin komisyjny.
 • Egzamin komisyjny powinien się odbyć w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji przez dziekana
 • Jeżeli student otrzymał z zaliczenia przedmiotu ocenę niedostateczną i uważa, że przebieg zaliczenia był nieprawidłowy, może złożyć do dziekana wniosek , w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników – wówczas dziekan może zarządzić zaliczenie komisyjne –§ 36 Regulaminu studiów UŁ.
 • Ocena niedostateczna z formy składowej przedmiotu powinna być wpisana do systemu na tyle wcześnie, by ewentualne zaliczenie komisyjne mogło odbyć się najpóźniej w czasie trwania sesji podstawowej.
 • W przypadku nieuzyskania zgody na zaliczenie komisyjne student może wystąpić o wpis warunkowy na następny semestr lub o powtarzanie przedmiotu na zasadach określonych w Regulaminie studiów w UŁ.
 • Jeśli student nie zdał zaliczenia komisyjnego, nie może uzyskać zgody na wpis warunkowy na kolejny semestr, ale może wystąpić o powtarzanie semestru.
 • Jeżeli w terminie poprawkowym student otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, dziekan –na złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu wniosek studenta uzasadniony okolicznościami wskazującymi na nieprawidłowy przebieg egzaminu –może zarządzić egzamin komisyjny.
 • Egzamin komisyjny powinien się odbyć w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji przez dziekana
 
Minimalizuj7. Powtarzanie semestru
 • W przypadku przekroczenia limitu punktów ECTS do warunku student może wystąpić z podaniem o powtarzanie semestru.
 • Najpóźniej do końca sesji poprawkowej, złóż w dziekanacie podanie o powtarzanie semestru.
 • Nie ma możliwości powtarzania sem.1 i 2 od roku akademickiego 2018/2019.
 • Student w całym toku studiów może powtórzyć maksymalnie jeden semestr. W przypadku niezaliczenia semestru po wyczerpaniu tego limitu student zostaje skreślony z listy studentów i może kontynuować studia po wznowieniu (z uwzględnieniem ew. różnic programowych) lub po ponownej rekrutacji na studia.
 • Wysokość i terminy opłat 
 • W przypadku przekroczenia limitu punktów ECTS do warunku student może wystąpić z podaniem o powtarzanie semestru.
 • Najpóźniej do końca sesji poprawkowej, złóż w dziekanacie podanie o powtarzanie semestru.
 • Nie ma możliwości powtarzania sem.1 i 2 od roku akademickiego 2018/2019.
 • Student w całym toku studiów może powtórzyć maksymalnie jeden semestr. W przypadku niezaliczenia semestru po wyczerpaniu tego limitu student zostaje skreślony z listy studentów i może kontynuować studia po wznowieniu (z uwzględnieniem ew. różnic programowych) lub po ponownej rekrutacji na studia.
 • Wysokość i terminy opłat 
 
Minimalizuj8. Urlop dziekański
 • W czasie studiów student może ubiegać się o udzielenie urlopu w związku ze zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka lub sprawowanie nad nim opieki albo z innych uzasadnionych powodów Zgodnie z § 45 ust. 1 Regulaminu studiów w UŁ.
 • Złóż w dziekanacie podanie o urlop wraz z dokumentami potwierdzającymi powód ubiegania się o urlop.
 • W czasie studiów student może ubiegać się o udzielenie urlopu w związku ze zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka lub sprawowanie nad nim opieki albo z innych uzasadnionych powodów Zgodnie z § 45 ust. 1 Regulaminu studiów w UŁ.
 • Złóż w dziekanacie podanie o urlop wraz z dokumentami potwierdzającymi powód ubiegania się o urlop.
 
Minimalizuj9. Urlop dziekański zdrowotny
 • Po złożeniu podania o urlop do dziekana otrzymasz skierowanie na badania lekarskie celem uzyskania opinii biegłych.
 • Decyzja dziekana nastąpi po dostarczeniu do dziekanatu zaświadczenia lekarskiego po badaniach.
 • Po złożeniu podania o urlop do dziekana otrzymasz skierowanie na badania lekarskie celem uzyskania opinii biegłych.
 • Decyzja dziekana nastąpi po dostarczeniu do dziekanatu zaświadczenia lekarskiego po badaniach.
 
Minimalizuj10. Awans
 • Realizacja przedmiotów z wyższych semestrów zgodnie z § 5 pkt.2 litera i Regulaminu studiów w UŁ. 
 • Nie później niż tydzień po rozpoczęciu zajęć – złóż w dziekanacie podanie ze zgodą prowadzącego przedmiot.
 • Wybierz przedmioty objęte planem studiów wyższego semestru/roku z zastrzeżeniem sekwencji przedmiotów
 • Realizacja przedmiotów z wyższych semestrów zgodnie z § 5 pkt.2 litera i Regulaminu studiów w UŁ. 
 • Nie później niż tydzień po rozpoczęciu zajęć – złóż w dziekanacie podanie ze zgodą prowadzącego przedmiot.
 • Wybierz przedmioty objęte planem studiów wyższego semestru/roku z zastrzeżeniem sekwencji przedmiotów
 
Minimalizuj11. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne

Student może ubiegać się o:

 • Rozłożenie opłaty na raty
 • Odroczenie terminu płatności
 • Ulgę w opłacie

Wniosek należy złożyć w dziekanacie kierunkowym w terminach określonych w Uchwale Senatu UŁ 379 Tekst jednolity 16.03.2015 – po zmianach.

 • Wzór wniosku 
 • Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta.- link informacje o płatnościach.
 • Rozłożenie płatności na raty i odroczenie terminu – nie wymaga dołączania dokumentacji dot. średnich przychodów na członka rodziny.

Student może ubiegać się o:

 • Rozłożenie opłaty na raty
 • Odroczenie terminu płatności
 • Ulgę w opłacie

Wniosek należy złożyć w dziekanacie kierunkowym w terminach określonych w Uchwale Senatu UŁ 379 Tekst jednolity 16.03.2015 – po zmianach.

 • Wzór wniosku 
 • Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta.- link informacje o płatnościach.
 • Rozłożenie płatności na raty i odroczenie terminu – nie wymaga dołączania dokumentacji dot. średnich przychodów na członka rodziny.
 
Minimalizuj12. Wydanie legitymacji – zagubienie, zniszczenie, zmiana danych, brak miejsca na hologramy
 • Złóż podanie w dziekanacie.
 • Dołącz potwierdzenie opłaty za duplikat legitymacji, przelew na konto:
 • Nr konta Wydziału Zarządzania: BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
 • Numer rachunku: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
 • Wysokość opłaty – w przypadku zagubienia lub zniszczenia – 25,50 zł, w przypadku zmiany danych lub braku miejsca na hologramy – 17 zł.
 • Złóż podanie w dziekanacie.
 • Dołącz potwierdzenie opłaty za duplikat legitymacji, przelew na konto:
 • Nr konta Wydziału Zarządzania: BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
 • Numer rachunku: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
 • Wysokość opłaty – w przypadku zagubienia lub zniszczenia – 25,50 zł, w przypadku zmiany danych lub braku miejsca na hologramy – 17 zł.
 
Minimalizuj13. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 
Minimalizuj14. IOS
 • Indywidualna Organizacja Studiów (§ 29 Regulaminu studiów w UŁ) oznacza konieczność realizacji planu studiów obowiązującego na danym semestrze/roku studiów i wymaga uzyskania dwukrotnej zgody dziekana.
 • Prowadzący może ustalić warunki zaliczenia przedmiotu w trybie IOS jedynie po uzyskaniu przez studenta pierwszej (wstępnej) pisemnej zgody dziekana na ubieganie się o IOS.
 • W przypadku gdy uzasadnieniem dla IOS jest m. in. wykonywana praca zawodowa lub studia na dwóch kierunkach podania należy składać w terminach określonych poniżej:
  - podanie o ubieganie się o IOS student składa nie później niż tydzień po pierwszym dniu danego semestru, w którym odbyły się zajęcia dydaktyczne–pierwsza (wstępna) zgoda dziekana;
  - podanie o przyznanie IOS wraz z pisemnym ustaleniem zasad zaliczeń student składa nie później niż trzy tygodnie po pierwszym dniu danego semestru, w którym odbyły się zajęcia dydaktyczne – druga zgoda dziekana.
 • Nie można ubiegać się o IOS na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia oraz na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia. Ostateczną decyzję w sprawie zgody na realizację IOS podejmuje dziekan.
  Co więcej, student ubiegający się o IOS, który uprzednio (w dwóch semestrach poprzedzających semestr, na który IOS ma być przyznany) miał przyznaną IOS i rozliczył semestr nieterminowo (np. przesunięcie sesji) i/lub warunkowo nie może uzyskać zgody na IOS.
 • W przypadkach wymienionych w § 29, ust. 1 Regulaminu studiów w UŁ podania do dziekana mogą być składane w dowolnym semestrze, bez zachowania terminów.
 • Podanie o Indywidualną Organizację Studiów
 • Indywidualna Organizacja Studiów (§ 29 Regulaminu studiów w UŁ) oznacza konieczność realizacji planu studiów obowiązującego na danym semestrze/roku studiów i wymaga uzyskania dwukrotnej zgody dziekana.
 • Prowadzący może ustalić warunki zaliczenia przedmiotu w trybie IOS jedynie po uzyskaniu przez studenta pierwszej (wstępnej) pisemnej zgody dziekana na ubieganie się o IOS.
 • W przypadku gdy uzasadnieniem dla IOS jest m. in. wykonywana praca zawodowa lub studia na dwóch kierunkach podania należy składać w terminach określonych poniżej:
  - podanie o ubieganie się o IOS student składa nie później niż tydzień po pierwszym dniu danego semestru, w którym odbyły się zajęcia dydaktyczne–pierwsza (wstępna) zgoda dziekana;
  - podanie o przyznanie IOS wraz z pisemnym ustaleniem zasad zaliczeń student składa nie później niż trzy tygodnie po pierwszym dniu danego semestru, w którym odbyły się zajęcia dydaktyczne – druga zgoda dziekana.
 • Nie można ubiegać się o IOS na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia oraz na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia. Ostateczną decyzję w sprawie zgody na realizację IOS podejmuje dziekan.
  Co więcej, student ubiegający się o IOS, który uprzednio (w dwóch semestrach poprzedzających semestr, na który IOS ma być przyznany) miał przyznaną IOS i rozliczył semestr nieterminowo (np. przesunięcie sesji) i/lub warunkowo nie może uzyskać zgody na IOS.
 • W przypadkach wymienionych w § 29, ust. 1 Regulaminu studiów w UŁ podania do dziekana mogą być składane w dowolnym semestrze, bez zachowania terminów.
 • Podanie o Indywidualną Organizację Studiów
 
Minimalizuj15. Dopisanie do grupy seminaryjnej (dotyczy osób powtarzających, wznawiających oraz wracających po urlopach)
 • Podanie musi być zaopiniowane przez promotora przyjmującego na seminarium.
 • Termin składania podania – przed rozpoczęciem lub na początku semestru.
 • Podanie musi być zaopiniowane przez promotora przyjmującego na seminarium.
 • Termin składania podania – przed rozpoczęciem lub na początku semestru.
 
Minimalizuj16. Zmiana kierunku studiów w ramach UŁ
 • O przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania UŁ w trybie przewidzianym w § 17 Regulaminu studiów w UŁ (zmiana kierunku studiów w UŁ) mogą ubiegać się osoby studiujące w UŁ na kierunkach ekonomicznych, które bez warunków i powtórzeń zaliczyły co najmniej dwa semestry studiów.
 • Wszystkie formalności związane ze zmianą kierunku winny być zakończone przed rozpoczęciem semestru, na który student ma być przyjęty. Zmiana kierunku studiów możliwa jest wyłącznie jeśli student spełnia kryteria rekrutacyjne dla kierunku, na który zamierza się przenieść.
 • Wzór podania 
 • O przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania UŁ w trybie przewidzianym w § 17 Regulaminu studiów w UŁ (zmiana kierunku studiów w UŁ) mogą ubiegać się osoby studiujące w UŁ na kierunkach ekonomicznych, które bez warunków i powtórzeń zaliczyły co najmniej dwa semestry studiów.
 • Wszystkie formalności związane ze zmianą kierunku winny być zakończone przed rozpoczęciem semestru, na który student ma być przyjęty. Zmiana kierunku studiów możliwa jest wyłącznie jeśli student spełnia kryteria rekrutacyjne dla kierunku, na który zamierza się przenieść.
 • Wzór podania 
 
Minimalizuj17. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów
 • W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek złożyć w dziekanacie oświadczenie o rezygnacji ze studiów
 • W sytuacji nadpłaty za studia należy złożyć wniosek o zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim.
 • Opłaty za studia naliczane są do momentu rezygnacji ze studiów
 • W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek złożyć w dziekanacie oświadczenie o rezygnacji ze studiów
 • W sytuacji nadpłaty za studia należy złożyć wniosek o zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim.
 • Opłaty za studia naliczane są do momentu rezygnacji ze studiów
 
Minimalizuj18. Upoważnienie
 • Należy je wypełnić w dziekanacie.
 • Upoważnić można dowolną osobę podając jej dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym. Wymieniamy konkretnie do czego upoważniamy daną osobę np. zaświadczeń o statusie studenta, odbioru dyplomu itp.
 • Wzór upoważnienia 
 • Należy je wypełnić w dziekanacie.
 • Upoważnić można dowolną osobę podając jej dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym. Wymieniamy konkretnie do czego upoważniamy daną osobę np. zaświadczeń o statusie studenta, odbioru dyplomu itp.
 • Wzór upoważnienia 
 
Minimalizuj19. Data odbioru dyplomu
 • W systemie USOSweb  w zakładce => Dla studentów => Dyplomy lub w zakładce Mój USOSWEB należy sprawdzić czy pojawiła się już data odbioru dyplomu.
 • W systemie USOSweb  w zakładce => Dla studentów => Dyplomy lub w zakładce Mój USOSWEB należy sprawdzić czy pojawiła się już data odbioru dyplomu.
 
Minimalizuj20. Opłaty za wydanie dyplomu, odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym, duplikatu dyplomu
 • Dyplom ukończenia studiów: 60,00 zł.
 • Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 40,00 zł.
 • Duplikat dyplomu ukończenia studiów: 90,00 zł.
 • Opłaty dokonuje się wyłącznie przelewem na konto Wydziału: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
 • Dyplom ukończenia studiów: 60,00 zł.
 • Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 40,00 zł.
 • Duplikat dyplomu ukończenia studiów: 90,00 zł.
 • Opłaty dokonuje się wyłącznie przelewem na konto Wydziału: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
 
Minimalizuj21. Dokumenty potrzebne do odbioru dyplomu
 • wypełniona karta obiegowa,
 • legitymacja studencka,
 • potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu,
 • dowód osobisty.
 • wypełniona karta obiegowa,
 • legitymacja studencka,
 • potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu,
 • dowód osobisty.
 
Minimalizuj22. Termin i miejsce odbioru dyplomu
 • Dyplomy można odbierać we wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 17.00 w pokoju numer 13 oraz w wybrane soboty w godz. 9.00 – 13.00. Terminy dyżurów sobotnich podane są na stronie Wydziału Zarządzania w zakładce Obsługa studenta.
 • Duplikat dyplomu wystawia się w przypadku utraty oryginału dyplomu.
 • Aby otrzymać duplikat dyplomu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dyplomu wraz z oświadczeniem co stało się z oryginałem dyplomu. Wniosek powinien być skierowany do Dziekana Wydziału. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty za duplikat dyplomu w wysokości 90 zł.
 • Dyplomy można odbierać we wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 17.00 w pokoju numer 13 oraz w wybrane soboty w godz. 9.00 – 13.00. Terminy dyżurów sobotnich podane są na stronie Wydziału Zarządzania w zakładce Obsługa studenta.
 • Duplikat dyplomu wystawia się w przypadku utraty oryginału dyplomu.
 • Aby otrzymać duplikat dyplomu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dyplomu wraz z oświadczeniem co stało się z oryginałem dyplomu. Wniosek powinien być skierowany do Dziekana Wydziału. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty za duplikat dyplomu w wysokości 90 zł.
 
Minimalizuj23. Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski
 • Podanie składa się we właściwym dziekanacie wraz ze zdjęciem (4,5cm x 6,5 cm) oraz drukiem wniesienia opłaty na konto WZ – Numer rachunku: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
 • W przypadku sporządzania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy nazwę uczelni, tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów pozostawia się w oryginalnym brzmieniu.
 • Podanie składa się we właściwym dziekanacie wraz ze zdjęciem (4,5cm x 6,5 cm) oraz drukiem wniesienia opłaty na konto WZ – Numer rachunku: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
 • W przypadku sporządzania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy nazwę uczelni, tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów pozostawia się w oryginalnym brzmieniu.
 
Minimalizuj24. Duplikat dyplomu
 • Duplikat dyplomu wystawia się w przypadku utraty oryginału dyplomu.
 • Aby otrzymać duplikat dyplomu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dyplomu wraz z oświadczeniem co stało się z oryginałem dyplomu. Wniosek powinien być skierowany do Dziekana Wydziału. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty za duplikat dyplomu w wysokości 90 zł.
 • Duplikat dyplomu wystawia się w przypadku utraty oryginału dyplomu.
 • Aby otrzymać duplikat dyplomu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dyplomu wraz z oświadczeniem co stało się z oryginałem dyplomu. Wniosek powinien być skierowany do Dziekana Wydziału. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty za duplikat dyplomu w wysokości 90 zł.
 
Minimalizuj25. Dyżur Prodziekana ds. Studenckich
 
Minimalizuj26. Działalność w kołach naukowych
 • Na Wydziale Zarządzania działa 10 kół naukowych.
 • Koła naukowe organizują konferencje naukowe, szkolenia, akcje charytatywne i imprezy.
 • Działalność w kole naukowym może stać się początkiem nowych znajomości i rozwijania zainteresowań, stwarza możliwość prowadzenia ciekawych badań, nabywania doświadczenia w takich sprawach jak organizacja wydarzenia, planowanie budżetu, zdobywanie środków finansowych i ich rozliczanie.
 • Na Wydziale Zarządzania działa 10 kół naukowych.
 • Koła naukowe organizują konferencje naukowe, szkolenia, akcje charytatywne i imprezy.
 • Działalność w kole naukowym może stać się początkiem nowych znajomości i rozwijania zainteresowań, stwarza możliwość prowadzenia ciekawych badań, nabywania doświadczenia w takich sprawach jak organizacja wydarzenia, planowanie budżetu, zdobywanie środków finansowych i ich rozliczanie.