Gospodarka przestrzenna

 

 

Międzywydziałowy kierunek studiów Gospodarka przestrzenna koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Studia na tym kierunku dostarczają bardzo szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin: zarządczej, ekonomicznej, społecznej, geograficznej, finansowej czy technicznej. Dzięki temu absolwenci kierunku są przygotowani do realizacji projektów w pełni funkcjonalnych dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. Umieją zastosować właściwe metody zarządzania na rzecz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników. Potrafią właściwie ocenić wpływ zagospodarowania przestrzennego na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Umiejętnie prognozują zjawiska społeczno-gospodarcze, a także potrafią tworzyć plany rozwoju gmin i regionów. Znają metody pozyskiwania środków finansowych i potrafią je wykorzystać do realizacji strategii rozwoju jednostek przestrzennych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Ekonomika miasta i regionu
Ochrona środowiska kulturowego
Gospodarka mieszkaniowa
Rysunek i grafika komputerowa
Planowanie przestrzenne
Gospodarka nieruchomościami
Projektowanie urbanistyczne
Architektura krajobrazu

 

Możliwości zatrudnienia

 

Ukończenie studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna pozwala podjąć pracę w instytucjach i firmach zajmujących się przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego, formułowaniem polityki przestrzennej i środowiskowej, planowaniem przestrzennym, programowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego oraz procesami zarządzania w jednostkach administracji terytorialnej. Absolwenci są przygotowani do pracy na takich stanowiskach jak: pracownik biura planistycznego lub urbanistycznego, specjalista administracji publicznej ds. rozwoju lokalnego, specjalista w pracowni GIS (Geographic Information System), specjalista ds. planowania przestrzennego, urzędnik samorządowy, pracownik agencji nieruchomości.

 

  

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (3-letnie licencjackie  lub 3,5 letnie inżynierskie)

Orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 30)

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, język polski
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze


Plan studiów stacjonarnych licencjackich [.pdf]
Plan studiów stacjonarnych inżynierskich [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne) (3-letnie licencjackie lub 3,5 letnie inżynierskie)

Orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 30)

 

Zasady rekrutacji:

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

 

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Przyjmowanie dokumentów:

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. G. Narutowicza 88  90-139 Łódź

Tel.: (48) (42) 665 59 00

http://www.gp.geo.uni.lodz.pl/

 

Nasi studenci polecają:

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

Międzywydziałowy kierunek studiów Gospodarka przestrzenna koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Studia na tym kierunku dostarczają bardzo szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin: zarządczej, ekonomicznej, społecznej, geograficznej, finansowej czy technicznej. Dzięki temu absolwenci kierunku są przygotowani do realizacji projektów w pełni funkcjonalnych dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. Umieją zastosować właściwe metody zarządzania na rzecz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników. Potrafią właściwie ocenić wpływ zagospodarowania przestrzennego na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Umiejętnie prognozują zjawiska społeczno-gospodarcze, a także potrafią tworzyć plany rozwoju gmin i regionów. Znają metody pozyskiwania środków finansowych i potrafią je wykorzystać do realizacji strategii rozwoju jednostek przestrzennych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Ekonomika miasta i regionu
Ochrona środowiska kulturowego
Gospodarka mieszkaniowa
Rysunek i grafika komputerowa
Planowanie przestrzenne
Gospodarka nieruchomościami
Projektowanie urbanistyczne
Architektura krajobrazu

 

Możliwości zatrudnienia

 

Ukończenie studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna pozwala podjąć pracę w instytucjach i firmach zajmujących się przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego, formułowaniem polityki przestrzennej i środowiskowej, planowaniem przestrzennym, programowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego oraz procesami zarządzania w jednostkach administracji terytorialnej. Absolwenci są przygotowani do pracy na takich stanowiskach jak: pracownik biura planistycznego lub urbanistycznego, specjalista administracji publicznej ds. rozwoju lokalnego, specjalista w pracowni GIS (Geographic Information System), specjalista ds. planowania przestrzennego, urzędnik samorządowy, pracownik agencji nieruchomości.

 

  

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (3-letnie licencjackie  lub 3,5 letnie inżynierskie)

Orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 30)

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, język polski
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze


Plan studiów stacjonarnych licencjackich [.pdf]
Plan studiów stacjonarnych inżynierskich [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne) (3-letnie licencjackie lub 3,5 letnie inżynierskie)

Orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 30)

 

Zasady rekrutacji:

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

 

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Przyjmowanie dokumentów:

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. G. Narutowicza 88  90-139 Łódź

Tel.: (48) (42) 665 59 00

http://www.gp.geo.uni.lodz.pl/

 

Nasi studenci polecają:

 

 Print