Rodzaje praktyk oraz wykaz dokumentów niezbędnych do ich zaliczenia 

 

Charakterystyka praktyk

Wymagane dokumenty

Praktyka zorganizowana samodzielnie przez studenta

1. Dziennik praktyk
2. Porozumienie (2x)
3. Skierowanie
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Praktyka zorganizowana przez uczelnię

1. Dziennik praktyk
2. Porozumienie (2x)
3. Skierowanie
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Staż zorganizowany przez Urząd Pracy

1. Skierowanie na staż z Urzędu Pracy (oryginał do wglądu + ksero)
2. Umowa z organizacją, w której staż się odbywa (oryginał do wglądu + ksero)
3. Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie innych aktywności

4. Opinia o przebiegu stażu lub potwierdzenie odbycia stażu (oryginał do wglądu + ksero)
5. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
6. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Własna działalność gospodarcza

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) (oryginał do wglądu + ksero)
2. Przedstawienie dokumentów potwierdzających aktywność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej (sukcesy, zrealizowane lub realizowane projekty, certyfikaty, gratulacje, osiągnięcia, inne)
3. Zaświadczenie NIP, REGON – decyduje Opiekun Praktyk)
4. 
Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie innych aktywności
5. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
6. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o zastępstwo, itp.

1. Dokument potwierdzający zatrudnienie (oryginał do wglądu + ksero): np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy
2. Zakres czynności i obowiązków wystawiony przez pracodawcę (decyduje Opiekun)
3. 
Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie innych aktywności
4. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Własne gospodarstwo rolne, ogrodnicze, sadownicze, hodowlane itp.

1. Dla rolników: akt notarialny (min. 2 ha) + ostatni odcinek opłat KRUS (oryginał do wglądu + ksero)
2. Ewentualnie: umowa kontraktacji (oryginał do wglądu + ksero), potwierdzenie z właściwej gminy, certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty, inne
3. 
Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie innych aktywności
4. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Aktywne uczestnictwo w działalności organizacyjnej/naukowej UŁ (w tym koła naukowe)

1. Potwierdzenie aktywności studenta przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, opiekuna naukowego albo przez koordynatora tej współpracy
2. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie innych aktywności
4. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. 
Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Uczestnictwo w obozie naukowym

1. Potwierdzenie przez opiekuna obozu naukowego zakresu realizowanych czynności i osiągnięć
2. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
3.
Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie innych aktywności
4. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. 
Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Programy wymiany studenckiej (np. Erasmus, Erasmus +, MOST, Campus Europae), wolontariat

1. Potwierdzenie aktywności studenta przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, opiekuna naukowego albo przez koordynatora tej współpracy (zagranicznego i/lub polskiego)
2. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. 
Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie innych aktywności
4. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. 
Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Uwaga! Poniższe dokumenty wydaje właściwy opiekun kierunkowy:

1. Dzienniki praktyk

2. Porozumienia

3. Skierowania

4. Oświadczenie  o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków

oraz opcjonalnie:

5. Wniosek o zgodę na wcześniejsze zaliczenie praktyk

Pozostałe dokumenty należy pobrać z powyższej tabeli.

 

 

Propozycje praktyk dla studentów zamieszczane są w gablocie na parterze budynku Wydziału Zarządzania obok sali dydaktycznej nr 1

Uwaga: oferty praktyk z Biura Karier Zawodowych nie mogą być zaliczone do programu studiów