Rodzaje praktyk
Wykaz dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyk

Charakterystyka praktyk

Wymagane dokumenty

Praktyka/staż zorganizowane samodzielnie przez studenta

1. Dziennik praktyk
2. Porozumienie (2x)
3. Skierowanie
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków

Praktyka/staż zorganizowane przez uczelnię

1. Dziennik praktyk
2. Porozumienie (2x)
3. Skierowanie
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków

Staż zorganizowany przez Urząd Pracy

1. Skierowanie na staż z Urzędu Pracy (oryginał do wglądu + ksero)
2. Umowa z organizacją, w której staż się odbywa (oryginał do wglądu + ksero)
3. Opinia o przebiegu stażu lub potwierdzenie odbycia stażu (oryginał do wglądu + ksero)
4. Sprawozdanie z praktyk

Student prowadzi/ prowadził własną działalność gospodarczą

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) (oryginał do wglądu + ksero)
2. Przedstawienie dokumentów potwierdzających aktywność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej (sukcesy, zrealizowane lub realizowane projekty, certyfikaty, gratulacje, osiągnięcia, inne)
3. Zaświadczenie NIP, REGON – decyduje Opiekun Praktyk)
4. Sprawozdanie z praktyk

Student jest/był zatrudniony i posiada np.: umowę o pracę umowę zlecenia, umowę o dzieło

1. Dokument potwierdzający zatrudnienie (oryginał do wglądu + ksero): np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy
2. Zakres czynności i obowiązków wystawiony przez pracodawcę
3. Sprawozdanie z praktyk

Student prowadzi/prowadził gospodarstwo rolne, ogrodnicze, sadownicze, hodowlane itp.

1. Sprawozdanie z praktyk
2. Dla rolników: akt notarialny (min. 2 ha) + ostatni odcinek opłat KRUS (oryginał do wglądu + ksero)
3. Ewentualnie: umowa kontraktacji (oryginał do wglądu + ksero), potwierdzenie z właściwej gminy, certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty, inne

Student aktywnie uczestniczy/uczestniczył w działalności organizacyjnej /naukowej UŁ

1. Sprawozdanie z praktyk
2. Potwierdzenie aktywności studenta przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, opiekuna naukowego albo przez koordynatora tej współpracy
3. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków

Student uczestniczy/uczestniczył w obozie naukowym

1. Sprawozdanie z praktyk
2. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. Potwierdzenie przez opiekuna obozu naukowego zakresu realizowanych czynności i osiągnięć

Student korzystający z programów wymiany (np. Erasmus, Erasmus +, MOST, Campus Europae)

1. Sprawozdanie z praktyk
2. Potwierdzenie aktywności studenta przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, opiekuna naukowego albo przez koordynatora tej współpracy (zagranicznego i/lub polskiego)
3. Oświadczenie u ubezpieczeniu

Propozycje praktyk dla studentów zamieszczane są w gablocie na parterze budynku Wydziału Zarządzania przy sali dydaktycznej nr 1

Uwaga: oferty praktyk z Biura Karier Zawodowych nie mogą być zaliczone do programu studiów