Zaliczenie PRAKTYK – instrukcja składania dokumentów

Szanowni Państwo,

Większość z Państwa odbyła już wakacyjne praktyki studenckie.
Zaliczenie Praktyk i wpisanie z nich oceny do USOSa wymaga złożenia dokumentów do właściwych Opiekunów praktyk.
Poniżej znajduje się instrukcja, której prosimy przestrzegać, by proces poszedł nam sprawnie.
Termin złożenia skanów to 15.01.2021, jednakże nie zostawiajcie Państwo tego na ostatnią chwilę, co może okazać się ryzykowne w przypadku, gdy Państwa dokumenty nie będą kompletne i/lub poprawianie wypełnione.

Krok 1.

Proszę przygotować komplet dokumentów wypełnionych zgodnie ze ścieżką realizacji praktyki.
Listę wymaganych dokumentów znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.
Wszystkie formularze dokumentów zamieszczone są w regulaminie praktyk  (strony końcowe).

 

Charakterystyka praktyk

Wymagane dokumenty

Praktyka zorganizowana samodzielnie przez studenta

1. Dziennik praktyk
2. Porozumienie (2x)
3. Skierowanie
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

6. Oświadczenie o zgodności dokumentów
7. Ankieta pracodawcy
8. Ankieta studenta

Praktyka zorganizowana przez uczelnię

1. Dziennik praktyk
2. Porozumienie (2x)
3. Skierowanie
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

6. Oświadczenie o zgodności dokumentów
7. 
Ankieta pracodawcy
8. Ankieta studenta

Staż zorganizowany przez Urząd Pracy

1. Skierowanie na staż z Urzędu Pracy (oryginał do wglądu + ksero)
lub
2. Umowa z organizacją, w której staż się odbywa (oryginał do wglądu + ksero)
3. 
Opinia o przebiegu stażu lub potwierdzenie odbycia stażu (oryginał do wglądu + ksero)
4. Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
5. Sprawozdanie z praktyk (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
6. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się
7. Oświadczenie o zgodności dokumentów  
8. Ankieta studenta

Własna działalność gospodarcza

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) (oryginał do wglądu + ksero)
2. Zaświadczenie NIP, REGON – decyduje Opiekun Praktyk)
3. 
Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
4. Sprawozdanie z praktyk (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się
6. Oświadczenie o zgodności dokumentów
7. 
Ankieta studenta

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

1. Dokument potwierdzający zatrudnienie (oryginał do wglądu + ksero): np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy (w przypadku umów, z których wprost nie wynika liczba przepracowanych godzin, to także potwierdzenie z miejsca pracy)
2. Zakres czynności i obowiązków wystawiony przez pracodawcę (decyduje Opiekun)
3. 
Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
4. Sprawozdanie z praktyk (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się
6. Oświadczenie o zgodności dokumentów
7. Ankieta studenta

Własne gospodarstwo rolne, ogrodnicze, sadownicze, hodowlane itp.

1. Dla rolników: akt notarialny (min. 2 ha przeliczeniowe)
2. Ewentualnie: umowa kontraktacji (oryginał do wglądu + ksero), potwierdzenie z właściwej gminy, certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty, inne
3. 
Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
4. Sprawozdanie z praktyk (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się
6. Oświadczenie o zgodności dokumentów
7. Ankieta studenta

Aktywne uczestnictwo w działalności organizacyjnej/naukowej UŁ (w tym koła naukowe)

1. Dziennik praktyk (tylko w przypadku pracy, zadań zleconych lub praktyk na rzecz UŁ)
2. Skierowanie (tylko w przypadku pracy, zadań zleconych lub praktyk na rzecz UŁ)
3. Potwierdzenie aktywności studenta przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, opiekuna naukowego albo przez koordynatora tej współpracy
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. 
Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
6. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
7. 
Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się
8. Oświadczenie o zgodności dokumentów
9. Ankieta studenta

Uczestnictwo w obozie naukowym

1. Potwierdzenie przez opiekuna obozu naukowego zakresu realizowanych czynności i osiągnięć
2. Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
3. 
Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
4. 
Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się
5. Oświadczenie o zgodności dokumentów
6. Ankieta studenta

Student korzystający z programów wymiany studenckiej (np. Erasmus, Erasmus +, MOST, Campus Europae), wolontariat

1. Potwierdzenie aktywności studenta przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, opiekuna naukowego albo przez koordynatora tej współpracy (zagranicznego i/lub polskiego)
2. Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
3. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)

4. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się
5. Oświadczenie o zgodności dokumentów
6. Ankieta studenta

Jeśli odbywali Państwo praktykę poza okresem przewidzianym na jej realizację (tj. 07/2020 – 10/2020) koniecznie trzeba dodatkowo przygotować dokument dotyczący zaliczenia praktyk we wcześniejszym/późniejszym terminie tj.: załącznik nr 6 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Zarzadzania UŁ.

Uwaga 2!

Twój Opiekun praktyk prześle Ci indywidualny sposób komunikowania się.

Wzory wypełnienia dokumentów:

•    Dziennik praktyk
•    Porozumienie
•    Skierowanie
•    Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
•    Wniosek o wcześniejsze zaliczenie praktyk
•    Oświadczenie o ubezpieczeniu
•    Sprawozdanie z praktyk
•    Sprawozdanie z rezultatów praktyk


Krok 3

Proszę zeskanować dokumenty (każdy oddzielnie), a plik zapisać zgodnie ze wzorem:
Numer albumu_nazwisko_imie_kierunek

Krok 4

Skany dokumentów trzeba załączyć zgodnie ze wskazówkami Państwa Opiekuna Praktyk (np. Ms Teams, Moodle, e-mail).
Kolejność dołączania plików w zadaniu – najlepiej zgodnie z układem tabeli, co znacząco ułatwia pracę Opiekunowi, a i dla Państwa jest sposobem na autokontrolę, czy wszystkie dokumenty zostały dołączone (pamiętajcie o dołączeniu dokumentu o realizacji praktyki poza terminem, jeśli Was to dotyczy).

Krok 5

Po otrzymaniu od Opiekuna informacji o poprawnym i kompletnym wypełnieniu dokumentów (otrzymacie Państwo 1 punkt za wykonane zadanie) ich oryginały trzeba włożyć do koperty A4 i przesłać listem poleconym na WZ UŁ lub dostarczyć osobiście do skrzynek umieszczonych przy wejściach na WZ UŁ (także w zaadresowanych według wzoru kopertach).

Koperty proszę zaadresować w następujący sposób:
Nadawca:
Imię i nazwisko Studenta
Kierunek i tryb studiów
„Praktyki”


                                                                                         Adresat: Imię i nazwisko Opiekuna praktyk
                                                                                                      Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
                                                                                                       ul. Matejki 22/26
                                                                                                      90-237 Łódź
                                                                                                      „Praktyki”