Podyplomowe studia Coaching w życiu i biznesie

 

Strona www: www.coaching.wz.uni.lodz.pl

 

Cel i charakterystyka studiów

 

Studia „Coaching w Życiu i Biznesie” zaprojektowane są w taki sposób, by dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia sesji coachingowej zarówno w obszarze spraw biznesowych jak i osobistych (business & live coaching). Podczas 192 godzin zajęć uczestnicy poznają wszystkie niezbędne metody i narzędzia, które pozwolą im stać się profesjonalnymi coachami. Założeniem programu jest przygotowanie studentów w taki sposób, by po zakończeniu studiów byli gotowi do pracy z klientem. Realizacja tego założenia wymaga odbycia praktyki prowadzenia sesji coachingowych w trakcie roku akademickiego. Studenci będą zachęcani przez prowadzących do systematycznego trenowania poznawanych podczas zajęć metod także poza zajęciami. Wnioski z tych doświadczeń będą następnie omawiane podczas kolejnych spotkań. Utrzymywanie stałej mentoringowej opieki prowadzących nad uczestnikami jest kluczowym elementem programu tych studiów. 

 

Adresaci studiów

 

Studia Podyplomowe „Coaching w Życiu i Biznesie” kierowane są do wszystkich osób pragnących zmieniać siebie i innych w procesie pracy indywidualnej i zespołowej. Adresatami studiów są menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność swoich metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty, a którzy w tej dziedzinie chcieliby zdobyć unikalne umiejętności. Jedynym warunkiem „wejściowym” jest posiadanie przez kandydatów dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

 

Program studiów przygotowany jest w taki sposób by przygotować zarówno osoby, które dotychczas nie miały żadnego kontaktu z coachingiem, jak i doświadczonych coachów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat pracy.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności ma być przy tym użyteczna zarówno dla coachów wewnętrznych pracujących na etacie w firmach jak i tych, którzy chcą prowadzić własną działalność w tym zakresie.


Program studiów

 

Program podzielony jest na bloki tematyczne;

 • Coaching prowokatywny
 • Coaching zespołowy

Te trzy bloki tematyczne mają pozwolić uczestnikom na zdobycie szerokiej wiedzy o różnych stylach prowadzenia coachingu, a poprzez to posiadanie większej elastyczności w dobieraniu narzędzi do zróżnicowanych oczekiwań  klientów. Tak przygotowany program daje szersze możliwości pracy i odnalezienia się coacha w trudnych sytuacjach niż klasyczne programy nastawione na poznanie jednego stylu coachingu.

W szczególności studenci poznają metodę:

 • Coaching prowokatywny, który jest szczególną metodą pracy pozwalającą na prowadzenie sesji z klientami opornymi na tradycyjne metody coachingowe
 • Coaching zespołowy pokazujący jak wykorzystać poznane metody i narzędzia, jak je zmodyfikować by poprowadzić zespół ku większej efektywności działania.

Niemal wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w której dominuje praca własna uczestników, a jedynie niewielka ich część przeznaczona jest na wykład. Szacunkowo studenci mogą oczekiwać, że 80% czasu spędzonego na zajęciach będzie poświęcone na pracę własną (warsztat).

 

Program studiów obejmuje zagadnienia:

Wprowadzenie do coachingu i pracy coacha

 • trening interpersonalny
 • czym jest coaching, rodzaje coaching
 • etyka w pracy coacha
 • kontrakt pomiędzy coachem i klientem

Proces i narzędzia coachingu

 • wyjaśnienie czym jest proces coachingu
 • narzędzia służące określeniu celu
 • narzędzia służące diagnozowaniu sytuacji klienta
 • narzędzia służące poszukiwaniu rozwiązań i nowych kierunków działania
 • narzędzia służące do wzmacniania woli klienta

Praca z wyznaczaniem celów

 • definiowanie celu
 • cel a efekt
 • wymiarowanie celu
 • narzędzia wspierające prace z celem

Coaching w zastosowaniu

 • typy  coaching
 • coaching menedżerski
 • executive coaching
 • coaching operacyjny
 • coaching kariery
 • coaching przywódczy
 • coaching zespołu
 • coaching sprzedaży
 • coaching relacji partnerskich

Rozwój umiejętności wspierających pracę coacha

 • budowanie relacji z klientem
 • komunikacja z klientem, modele komunikacji
 • trudne sytuacje w pracy z klientem
 • wypalenie zawodowe coacha

Rozwój umiejętności biznesowych coacha

 • zarządzanie zmianą i kulturą organizacyjną
 • jak poszukiwać klientów
 • jak prowadzić rozmowę sprzedażową
 • jak wypromować swoją markę (nazwisko) na rynku

Przekonania jako element konstruujący postawy

 • definiowanie przekonań
 • mechanizmy tworzenia się przekonań
 • wpływ przekonań na postawy i podejmowanie decyzji
 • proces zmiany przekonań
 • narzędzia zmiany przekonań

Coaching prowokatywny

 • wyjaśnienie stylu coachingu prowokatywnego
 • narzędzia i metody coachingu prowokatywnego
 • wykorzystanie coachingu prowokatywnego do pracy z klientem

Coaching zespołowy

 • warunki powodzenia coachingu zespołowego
 • proces coachingu zespołowego
 • zasady pracy z grupą podczas coachingu zespołowego
 • pułapki zastosowania metod i narzędzi coachingu zespołowego

 

Kadra nauczająca

 

Kadrę nauczającą będą stanowić profesjonalni trenerzy coachingu posiadający certyfikaty renomowanych firm szkolących coachów oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, którzy mają na celu przedstawić podstawy teoretyczne i przygotować merytorycznie uczestników do zrozumienia czynników warunkujących powodzenie coachingu w firmach. W szczególności kadrę będą stanowić:

 

Joanna Czarnecka - Pedagog, Terapeuta, coach, trener, mediator, arteterapeuta. Jako Coach, Trener i Terapeuta posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów. Jest autorką wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Twórca, koordynator i szkoleniowiec Projektu "Synergia Zasobów" - cykl szkoleń wzmacniających i rozwijających kompetencje i zasoby osób pracujących z ludźmi od strony edukacyjno – wychowawczo - terapeutycznej. Autorka tekstów metaforycznych i terapeutycznych. Jako Przewodnicząca  Wrocławskiego Klubu Coacha propaguje dojrzałe i etyczne standardy w nurcie Coachingu. Drugą specjalizacją jej jest praca z przekonaniami, postawami, motywacją oraz kreatywnym myśleniem jednostki i zespołów. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Pracowała jako arteterapeuta i socjoterapeutka (obecnie udziela sesji diagnostyczno terapeutycznych). Współtwórca Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej.

 

Agnieszka Grys - Jest absolwentką programu rozwojowego akredytowanego przez ICF - CoachWiseTM Essentials oraz rozszerzonego procesu rozwojowego dla profesjonalnych coachów - CoachWise EquippedTM, CoachWise ProficiencyTM oraz Akademii Coachingu Relacyjnego w Grupie Doradczo-Szkoleniowej TRANSMISJA. Od roku 2006 kieruje firmą szkoleniową „Jak - Marketing Dialog". W ramach tej działalności prowadzi szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów handlowych i trenerów wewnętrznych organizacji. Zrealizowała ponad 2000 dni szkoleniowych dla firm z branży finansowej, FMCG, B2B. Oprócz szkoleń i coachingu prowadzi także doradztwo biznesowe, ocenę pracowniczą, oceny kompetencji i potencjału rozwojowego metodą Development Center, rekrutuje metodą Assessment Center. Współtworzy i przeprowadza programy szkoleniowe z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaży, rozwoju zawodowego, motywacji i coachingu.

 

Norbert Grzybek - Coach, trener, konsultant. Ponad 13 lat doświadczeń pracy z ludźmi i dla ludzi, około 4000 godzin szkoleń. Najchętniej pracuje tam, „gdzie ludziom trudno jest się dogadać, a chcą to robić lepiej/łatwiej/skuteczniej/…I to niezależnie, czy rzecz dotyczy relacji w zespole, rodzinie, grupie rówieśniczej, sytuacji szef-podwładny”. Efektywnie tworzy w ludziach poczucie możliwości, motywacji i ciekawości tak na świat jak i naukę/rozwój. Specjalista od wymyślania i opracowywania efektywnych programów rozwoju osobistego i pracy na silnych stronach zarówno w rozwoju, edukacji, wychowaniu, zarządzaniu, jak i codziennym życiu. Propagator metod uruchamiających potencjał ludzki i możliwości porozumienia pomimo różnic czy konfliktów. Współtwórca Mogę móc i Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej.

 

Piotr Mikosik - Założyciel studiów podyplomowych “coaching w życiu i biznesie” przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, studiów podyplomowych  organizowanych we współpracy z Lubelskim Klubem Biznesu w Lublinie oraz studiów niniejszych we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Certyfikowany coach ICC, wykładowca akademicki zajmujący się zagadnieniem rozwoju personalnego. Trener zarządzania specjalizujący się w metodach rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz rozwijania umiejętności przywódczych. Doświadczenie biznesowe zdobywał między innymi jako konsultant w międzynarodowej firmie doradczej IMPAC SYSTEMS oraz jako członek zarządu firmy w branży IT – Intercon. Doradca Konsula Austrii w Łodzi.


Czas trwania studiów

 

 • studia trwają dwa semestry, 192 godzin (48 ECTS)
 • studia rozpoczynają się w październiku 2019 r. i kończą się w czerwcu 2020 r.

 

Świadectwo ukończenia studiów

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium oraz uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z godłem państwowym).

 

Terminy zjazdów

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji (przewiduje się ok. 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych w okresie jednego roku akademickiego).

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Zasady rekrutacji

Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć minimum 15 osób.

Rekrutacja trwa do 30.09.2019 r.

 

Wymagane dokumenty

 

Dodatkowo do pobrania

 

Opłata za studia

Czesne wynosi 6800 zł za cały program.

Płatności za uczestnictwo w Studiach  - jednorazowa lub w trzech równych ratach.


Kierownik studiów

prof. dr hab. Tomasz Czapla

Katedra Zarządzania UŁ

tomasz.czapla@uni.lodz.pl

 

Koordynator Studiów:

Barbara Zagórska
Wydział Zarządzania UŁ, p.312
e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl
tel. 791 171 234

 

Dane kontaktowe

Wszelkich informacji dotyczących procesu i organizacji studiów udzielają:

 • p. Barbara Zagórska tel. 791-171-234
 • p. Piotr Mikosik tel. 880-274-568

Podyplomowe studia Coaching w życiu i biznesie

 

Strona www: www.coaching.wz.uni.lodz.pl

 

Cel i charakterystyka studiów

 

Studia „Coaching w Życiu i Biznesie” zaprojektowane są w taki sposób, by dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia sesji coachingowej zarówno w obszarze spraw biznesowych jak i osobistych (business & live coaching). Podczas 192 godzin zajęć uczestnicy poznają wszystkie niezbędne metody i narzędzia, które pozwolą im stać się profesjonalnymi coachami. Założeniem programu jest przygotowanie studentów w taki sposób, by po zakończeniu studiów byli gotowi do pracy z klientem. Realizacja tego założenia wymaga odbycia praktyki prowadzenia sesji coachingowych w trakcie roku akademickiego. Studenci będą zachęcani przez prowadzących do systematycznego trenowania poznawanych podczas zajęć metod także poza zajęciami. Wnioski z tych doświadczeń będą następnie omawiane podczas kolejnych spotkań. Utrzymywanie stałej mentoringowej opieki prowadzących nad uczestnikami jest kluczowym elementem programu tych studiów. 

 

Adresaci studiów

 

Studia Podyplomowe „Coaching w Życiu i Biznesie” kierowane są do wszystkich osób pragnących zmieniać siebie i innych w procesie pracy indywidualnej i zespołowej. Adresatami studiów są menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność swoich metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty, a którzy w tej dziedzinie chcieliby zdobyć unikalne umiejętności. Jedynym warunkiem „wejściowym” jest posiadanie przez kandydatów dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

 

Program studiów przygotowany jest w taki sposób by przygotować zarówno osoby, które dotychczas nie miały żadnego kontaktu z coachingiem, jak i doświadczonych coachów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat pracy.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności ma być przy tym użyteczna zarówno dla coachów wewnętrznych pracujących na etacie w firmach jak i tych, którzy chcą prowadzić własną działalność w tym zakresie.


Program studiów

 

Program podzielony jest na bloki tematyczne;

 • Coaching prowokatywny
 • Coaching zespołowy

Te trzy bloki tematyczne mają pozwolić uczestnikom na zdobycie szerokiej wiedzy o różnych stylach prowadzenia coachingu, a poprzez to posiadanie większej elastyczności w dobieraniu narzędzi do zróżnicowanych oczekiwań  klientów. Tak przygotowany program daje szersze możliwości pracy i odnalezienia się coacha w trudnych sytuacjach niż klasyczne programy nastawione na poznanie jednego stylu coachingu.

W szczególności studenci poznają metodę:

 • Coaching prowokatywny, który jest szczególną metodą pracy pozwalającą na prowadzenie sesji z klientami opornymi na tradycyjne metody coachingowe
 • Coaching zespołowy pokazujący jak wykorzystać poznane metody i narzędzia, jak je zmodyfikować by poprowadzić zespół ku większej efektywności działania.

Niemal wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w której dominuje praca własna uczestników, a jedynie niewielka ich część przeznaczona jest na wykład. Szacunkowo studenci mogą oczekiwać, że 80% czasu spędzonego na zajęciach będzie poświęcone na pracę własną (warsztat).

 

Program studiów obejmuje zagadnienia:

Wprowadzenie do coachingu i pracy coacha

 • trening interpersonalny
 • czym jest coaching, rodzaje coaching
 • etyka w pracy coacha
 • kontrakt pomiędzy coachem i klientem

Proces i narzędzia coachingu

 • wyjaśnienie czym jest proces coachingu
 • narzędzia służące określeniu celu
 • narzędzia służące diagnozowaniu sytuacji klienta
 • narzędzia służące poszukiwaniu rozwiązań i nowych kierunków działania
 • narzędzia służące do wzmacniania woli klienta

Praca z wyznaczaniem celów

 • definiowanie celu
 • cel a efekt
 • wymiarowanie celu
 • narzędzia wspierające prace z celem

Coaching w zastosowaniu

 • typy  coaching
 • coaching menedżerski
 • executive coaching
 • coaching operacyjny
 • coaching kariery
 • coaching przywódczy
 • coaching zespołu
 • coaching sprzedaży
 • coaching relacji partnerskich

Rozwój umiejętności wspierających pracę coacha

 • budowanie relacji z klientem
 • komunikacja z klientem, modele komunikacji
 • trudne sytuacje w pracy z klientem
 • wypalenie zawodowe coacha

Rozwój umiejętności biznesowych coacha

 • zarządzanie zmianą i kulturą organizacyjną
 • jak poszukiwać klientów
 • jak prowadzić rozmowę sprzedażową
 • jak wypromować swoją markę (nazwisko) na rynku

Przekonania jako element konstruujący postawy

 • definiowanie przekonań
 • mechanizmy tworzenia się przekonań
 • wpływ przekonań na postawy i podejmowanie decyzji
 • proces zmiany przekonań
 • narzędzia zmiany przekonań

Coaching prowokatywny

 • wyjaśnienie stylu coachingu prowokatywnego
 • narzędzia i metody coachingu prowokatywnego
 • wykorzystanie coachingu prowokatywnego do pracy z klientem

Coaching zespołowy

 • warunki powodzenia coachingu zespołowego
 • proces coachingu zespołowego
 • zasady pracy z grupą podczas coachingu zespołowego
 • pułapki zastosowania metod i narzędzi coachingu zespołowego

 

Kadra nauczająca

 

Kadrę nauczającą będą stanowić profesjonalni trenerzy coachingu posiadający certyfikaty renomowanych firm szkolących coachów oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, którzy mają na celu przedstawić podstawy teoretyczne i przygotować merytorycznie uczestników do zrozumienia czynników warunkujących powodzenie coachingu w firmach. W szczególności kadrę będą stanowić:

 

Joanna Czarnecka - Pedagog, Terapeuta, coach, trener, mediator, arteterapeuta. Jako Coach, Trener i Terapeuta posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów. Jest autorką wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Twórca, koordynator i szkoleniowiec Projektu "Synergia Zasobów" - cykl szkoleń wzmacniających i rozwijających kompetencje i zasoby osób pracujących z ludźmi od strony edukacyjno – wychowawczo - terapeutycznej. Autorka tekstów metaforycznych i terapeutycznych. Jako Przewodnicząca  Wrocławskiego Klubu Coacha propaguje dojrzałe i etyczne standardy w nurcie Coachingu. Drugą specjalizacją jej jest praca z przekonaniami, postawami, motywacją oraz kreatywnym myśleniem jednostki i zespołów. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Pracowała jako arteterapeuta i socjoterapeutka (obecnie udziela sesji diagnostyczno terapeutycznych). Współtwórca Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej.

 

Agnieszka Grys - Jest absolwentką programu rozwojowego akredytowanego przez ICF - CoachWiseTM Essentials oraz rozszerzonego procesu rozwojowego dla profesjonalnych coachów - CoachWise EquippedTM, CoachWise ProficiencyTM oraz Akademii Coachingu Relacyjnego w Grupie Doradczo-Szkoleniowej TRANSMISJA. Od roku 2006 kieruje firmą szkoleniową „Jak - Marketing Dialog". W ramach tej działalności prowadzi szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów handlowych i trenerów wewnętrznych organizacji. Zrealizowała ponad 2000 dni szkoleniowych dla firm z branży finansowej, FMCG, B2B. Oprócz szkoleń i coachingu prowadzi także doradztwo biznesowe, ocenę pracowniczą, oceny kompetencji i potencjału rozwojowego metodą Development Center, rekrutuje metodą Assessment Center. Współtworzy i przeprowadza programy szkoleniowe z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaży, rozwoju zawodowego, motywacji i coachingu.

 

Norbert Grzybek - Coach, trener, konsultant. Ponad 13 lat doświadczeń pracy z ludźmi i dla ludzi, około 4000 godzin szkoleń. Najchętniej pracuje tam, „gdzie ludziom trudno jest się dogadać, a chcą to robić lepiej/łatwiej/skuteczniej/…I to niezależnie, czy rzecz dotyczy relacji w zespole, rodzinie, grupie rówieśniczej, sytuacji szef-podwładny”. Efektywnie tworzy w ludziach poczucie możliwości, motywacji i ciekawości tak na świat jak i naukę/rozwój. Specjalista od wymyślania i opracowywania efektywnych programów rozwoju osobistego i pracy na silnych stronach zarówno w rozwoju, edukacji, wychowaniu, zarządzaniu, jak i codziennym życiu. Propagator metod uruchamiających potencjał ludzki i możliwości porozumienia pomimo różnic czy konfliktów. Współtwórca Mogę móc i Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej.

 

Piotr Mikosik - Założyciel studiów podyplomowych “coaching w życiu i biznesie” przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, studiów podyplomowych  organizowanych we współpracy z Lubelskim Klubem Biznesu w Lublinie oraz studiów niniejszych we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Certyfikowany coach ICC, wykładowca akademicki zajmujący się zagadnieniem rozwoju personalnego. Trener zarządzania specjalizujący się w metodach rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz rozwijania umiejętności przywódczych. Doświadczenie biznesowe zdobywał między innymi jako konsultant w międzynarodowej firmie doradczej IMPAC SYSTEMS oraz jako członek zarządu firmy w branży IT – Intercon. Doradca Konsula Austrii w Łodzi.


Czas trwania studiów

 

 • studia trwają dwa semestry, 192 godzin (48 ECTS)
 • studia rozpoczynają się w październiku 2019 r. i kończą się w czerwcu 2020 r.

 

Świadectwo ukończenia studiów

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium oraz uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z godłem państwowym).

 

Terminy zjazdów

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji (przewiduje się ok. 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych w okresie jednego roku akademickiego).

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Zasady rekrutacji

Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć minimum 15 osób.

Rekrutacja trwa do 30.09.2019 r.

 

Wymagane dokumenty

 

Dodatkowo do pobrania

 

Opłata za studia

Czesne wynosi 6800 zł za cały program.

Płatności za uczestnictwo w Studiach  - jednorazowa lub w trzech równych ratach.


Kierownik studiów

prof. dr hab. Tomasz Czapla

Katedra Zarządzania UŁ

tomasz.czapla@uni.lodz.pl

 

Koordynator Studiów:

Barbara Zagórska
Wydział Zarządzania UŁ, p.312
e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl
tel. 791 171 234

 

Dane kontaktowe

Wszelkich informacji dotyczących procesu i organizacji studiów udzielają:

 • p. Barbara Zagórska tel. 791-171-234
 • p. Piotr Mikosik tel. 880-274-568
 Drukuj