Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce

 

 

 

 

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Gad, prof.UŁ
e-mail: jacek.gad@uni.lodz.pl

 

tel.: 42 635 52 24 (Sekretariat Katedry Rachunkowości)
 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska
Wydział Zarządzania UŁ, p. 114

 

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 0 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl
 

 

Cel i charakterystyka studiów

Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing).

 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

 

Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
 
Studia podyplomowe Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce spełniają przesłanki, o których mowa w 286 ust. 1 pkt 5) lit. d) ustawy o finansach publicznych. 

 

 

Adresaci studiów

Studia mają głównie charakter kwalifikacyjny. Adresowane są przede wszystkim do:

 

  • audytorów wewnętrznych pragnących rozwinąć swą wiedzę i umiejętności;
  • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym;

  • kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych;

  • osób przygotowujących się do egzaminów na certyfikat audytora wewnętrznego;

  • osób wiążących swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą/wewnętrzną.

 

Czas trwania studiów

 

Studia trwają dwa semestry, pokrywające się z rokiem akademickim. Program liczy 208 godzin i uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych. Zajęcia odbywają się w weekendy dwa razy w miesiącu, z odpowiednim uwzględnieniem świąt.

 

 

 

Program studiów

 

Zajęcia

 

 

Ilość godzin

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej

8

Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego 

 8

Zodstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora 

 

8

Rachunkowość finansowa (Cz. I i II) 

 18

Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska 

 16

Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 

 16

Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe  w audycie wewnętrznym 

 16

Podstawy prawa podatkowego 

 16

Rachunkowość podatkowa  

 6

Metodyka pracy audytora wewnętrznego 

 24

Podstawy prawa spółek

 8

 Audyt informatyczny

 16

 Metody próbkowania w audycie

 8

 Audyt / kontrola  zamówień publicznych

 16

 Warsztaty – wykonywanie audytu

 16

 Projekt zadania praktycznego

 8

 Egzamin końcowy

 

 Suma

208

 

Zajęcia na studiach podyplomowych Audytu Wewnętrznego w Administracji i Gospodarce w edycji roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w formie stacjonarnej z możliwością zmiany formy w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju i wynikających z niej wytycznych nadrzędnych.

 

Świadectwo ukończenia studiów

Absolwenci Studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz wystawiany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.
 

Zasady rekrutacji

 

Kandydaci na studia muszą mieć ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie. Cechować się powinni skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią i wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc (min. 15, maks. 40 osób) o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Bez egzaminów wstępnych, testów i rozmów kwalifikacyjnych.

 
Wymagane dokumenty:

  
 

Dodatkowo do pobrania

 

 

Rekrutacja trwa do 17.10.

 

 

Opłata za studia

Koszt studiów wynosi  4 700 zł. płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach w terminach i na konto wskazane przez organizatora.
 

 

 Drukuj