I. Skład i zadania Komisji
 
Komisja Jakości Badań Naukowych działa na WZ UŁ od roku 2016. Zarządzeniem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ nr 20/2020 z dnia 1 września 2020 r. powołana została jako Wydziałowa Komisji do spraw Jakości Badań Naukowych na kadencję 2020-2024. 
 
W skład Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Badań Naukowych wchodzą: 
Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Walińska 
dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ 
dr hab. Magdalena Kalińska-Kula, prof. UŁ 
dr Artur Modliński                                            
dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ 
Sekretarz: mgr Monika Mysiakowska 
 
Pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: komisja.jbn@wz.uni.lodz.pl
 
Do zadań Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Badań Naukowych należy: 
 • Stymulowanie prac naukowo-badawczych przyczyniających się do utrzymania/podniesienia kategorii naukowej będącej wynikiem ewaluacji jakości działalności naukowej. 
 • Promowanie dobrych praktyk w obszarze badań naukowych. 
 • Wspieranie aktywności publikacyjnej pracowników o charakterze naukowym. 
 • Wspieranie pracowników w doskonaleniu warsztatu badawczego. 
 • Przygotowywanie propozycji strategii rozwoju badań naukowych na WZ. 
 • Określenie wytycznych w zakresie uwzględnienia kierunków strategicznych w planach naukowych pracowników WZ – na poziomie Katedr i na poziomie indywidualnym. 
 • Wsparcie merytoryczne dla Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase. 
 
 
II. Prace Komisji w roku akademickim 2020/2021
 
 1.  Opracowanie projektu strategii naukowej WZ z uwzględnieniem  wymogów  oceny ewaluacyjnej dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w latach 2017-2021 i kolejnych
 2. Opracowanie katalogu „DOBRYCH PRAKTYK” obowiązujących na WZ UŁ, w tym w szczególności:
  a. lista czasopism naukowych (wybranych z listy Ministra Edukacji i Nauki ) - „przyjaznych” dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości 
  b. wprowadzenie cyklicznych seminariów naukowych pod patronatem Komisji
  c. identyfikacja i zakres subdyscyplin w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości 
 3. Sformułowanie uwag do oceny pracowniczej 2020-2022 oraz opracowanie wytycznych dla pracowników w zakresie ich działalności naukowej 
 4. Analiza i ocena opisów wpływów działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę – III kryterium ewaluacji dyscypliny naukowej w latach 2017-2021 
 
 
III. Kalendarz posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości Badań Naukowych w roku akademickim 2021/2022
 
19.11.2021, godz. 10.00
28.01.2022, godz. 10.00
18.03.2022, godz. 10.00
22.04.2022, godz. 10.00
13.05.2022, godz. 10.00
10.06.2022, godz. 10.00
 
 
 
IV. Plan seminariów naukowych pod patronatem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Badań Naukowych
 
czwartki godz. 13.00-15.00

 

Rok 2021

Termin 

Tematyka 

Moderatorzy spotkania

24 czerwca 2021

Strategia naukowa WZ 2022-2025. Ocena pracownicza 2020-2022.

dr hab. E. Zarzycka, prof. UŁ, dr hab. T.B. Kalinowski, prof. UŁ

30 września 2021

Wsparcie aktywności publikacyjnej pracowników – prezentacja czasopism „przyjaznych” dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

dr A. Modliński

21 października 2021

(ZMIANA GODZINY, godz. 16.00) 

 

Idea współpracy wewnątrzwydziałowej - rozwój międzykatedralnych zespołów interdyscyplinarnych, przykłady dobrych praktyk.

dr hab. M. Kalińska-Kula, prof. UŁ

18 listopada 2021

(ZMIANA GODZINY, godz. 13.15) 

Dane badawcze. Plany Zarządzania Danymi – wsparcie wnioskodawców projektów badawczych. 

Pracownik BUŁ 

 

MATERIAŁY ze spotkań są widoczne tylko dla zalogowanych uzytkowników