Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości z elemantami ekonomii i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie dwustopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.

Na Wydziale Zarządzania UŁ kształci się prawie 4000 studentów, a o ich edukację dba ponad 150 nauczycieli akademickich. Ofertę dydaktyczną Wydziału stanowi dziewiętnaście kierunków studiów I i II stopnia oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych.

Gwarancja najwyższej jakości kształcenia stanowi priorytet dla dalszego rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ. Dbałość o jakość kształcenia to systematyczny proces, u którego podstawy leży dokonanie wewnętrznej oceny, dyskusja nad koniecznymi zmianami, wypracowanie kompromisowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz ciągły monitoring jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności ponoszonej za jakość kształcenia na Wydziale, dlatego projektujemy i wdrażamy procedury niezbędne w procesie osiągania najwyższych standardów poparte uznaniem naszych studentów, pracowników oraz współpracujących z nami pracodawców.

O jakości kształcenia

Wydział Zarządzania  zobowiązuje się do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. Jednocześnie deklaruje ukierunkowanie na doskonalenie prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Pragniemy, aby Wydział Zarządzania był postrzegany jako instytucja edukacyjna oferująca na wysokim poziomie studia na wszystkich realizowanych kierunkach. Na sukces systemu zapewnienia jakości kształcenia mają wpływ Władze Wydziału, Kadra Naukowo-Dydaktyczna, Pracownicy Administracyjni oraz Studenci. 
 

Akty prawne

a. Akty zewnętrzne

     Ustawy

     Rozporządzenia MNiSW

b. Akty wewnętrzne

    Uchwały Senatu UŁ

    Uchwały Rady Wydziału

Wewnętrzny system jakości kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia planuje i zajmuje się implementacją zmian, koordynując współpracę Władz Uczelni, Kadry, Studentów i jednostkami zewnętrznymi w zakresie podnoszenia jakości kształcenia.

Składa się z następujących osób:

Przewodniczący:

Członkowie:

Głównym celem Komisji do Spraw Jakości Kształcenia jest opracowanie strategii zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a także projektów i procedur służących jej zapewnieniu. Cel ten realizowany jest przez następujące zadania:

  • Monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich formach studiów
  • Monitorowanie i doskonalenie procesu obsługi studentów
  • Monitorowanie i wzbogacanie zasobów materialnych służących procesowi dydaktycznemu (sal dydaktycznych i ich wyposażenia, biblioteki itp.) oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy ich poziomu
  • Opracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie pracy dydaktycznej oraz szkolenie kadry w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych
  • Gromadzenie opinii pracodawców o absolwentach w celu wyznaczania kierunków zmian dopasowujących programy kształcenia do potrzeb rynku
  • Współpraca z: Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia
  • Gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie danych niezbędnych w procesie akredytacji (PKA)

Pozytywna akredytacja kierunków studiów

Nazwa kierunku

Nazwa obszaru kształcenia

Poziom

Profil

Rodzaj oceny

Ocena

Data wystawienia

dziedzina

dyscyplina

zarządzanie

nauki ekonomiczne

nauki o zarządzaniu
i jakości

I stopień

praktyczny

programowa

pozytywna

04.11.2021

zarządzanie

nauki ekonomiczne

nauki o zarządzaniu
i jakości

II stopień

ogólnoakademicki

programowa

pozytywna

04.11.2021

przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu
i jakości
I stopień praktyczny programowa pozytywna 10.03.2022

 

Nazwa kierunku

Nazwa obszaru kształcenia

Poziom

Rodzaj oceny

Ocena

Data wystawienia

dziedzina

dyscyplina

zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka

nauki ekonomiczne

nauki o zarządzaniu

I i II stopień

instytucjonalna

wyróżniająca

17.01.2013

finanse i rachunkowość

nauki ekonomiczne

finanse

I i II stopień

programowa

pozytywna

13.05.2010

zarządzanie

nauki ekonomiczne

nauki o zarządzaniu

I i II stopień, jednolite

programowa

pozytywna

13.05.2010

zarządzanie

nauki ekonomiczne

nauki o zarządzaniu

I i II stopień, jednolite

programowa

pozytywna

27.05.2004

Akredytacje, certyfikaty, rankingi

Przewodnik dydaktyczno-organizacyjny

Skład Rad Programowych kierunków I i II stopnia

Raport samooceny kierunku zarządzanie I stopnia profil praktyczny 

Raport samooceny kierunku zarządzanie II stopnia profil ogólnoakademicki

Raport samooceny kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia profil praktyczny

Kontakt

e-mail: jakosc.wz@uni.lodz.pl