Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania obszarami miejskimi

Łódź, 18-19 kwietnia 2013 roku

Konferencja ma na celu wymianę poglądów i doświadczeń związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami w zakresie zarządzania obszarami miejskimi. Szczególnymi obszarami zainteresowań są identyfikacja najistotniejszych problemów występujących w miastach, których rozwiązywanie wymaga od władz umiejętności wypracowanie kompromisu ze społecznością miejską, podjęcie dyskusji w środowisku teoretyków i praktyków wokół problemów sprawności zarządzania w obszarach miejskich zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności a także zaprezentowanie dobrych praktyk zarządzania w obszarach miejskich, zgodnych z założeniami koncepcji społecznej odpowiedzialności.

Ramy konferencji wytyczają następujące zagadnienia tematyczne:
1. Dobre praktyki zarządzania w mieście.
2. Wybrane aspekty odpowiedzialności społecznej władz miasta.
3. Miejska gospodarka mieszkaniowa a społeczna odpowiedzialność władz.
4. Gospodarka odpadami w mieście w świetle nowych uwarunkowań prawnych.
5. Zarządzanie przestrzenią miasta.
6. Dylematy zarządzania przestrzenią publiczną.

Organizatorzy przewidują także organizację sesji doktoranckiej, odbywającej się równolegle z obradami konferencji nt.: Gospodarka – przestrzeń - społeczeństwo w procesach zarządzania w obszarach miejskich.

Wyniki dyskusji i przygotowane przez Uczestników konferencji artykuły zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie.

Miejsce obrad:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Program konferencji

Formularz zgloszeniowy

Zaproszenie

Opłata konferencyjna wynosi 650 złotych na osobę.
Z obniżonej opłaty mogą skorzystać:
Doktoranci: 500 złotych/osoba
Członkowie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych: 300 złotych/osoba

Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, koszt przygotowania publikacji – po uzyskaniu pozytywnej recenzji oraz wyżywienie. Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów noclegu.

Terminarz konferencji

• do 15 lutego 2013 r. przesłanie formularza rejestracyjnego pocztą elektroniczną na adres dorotas@uni.lodz.pl lub faxem na nr (42) 66 55 631
• do 15 lutego 2013 r. przesłanie opłaty konferencyjnej na konto organizatorów:

Towarzystwo Urbanistów Polskich
ul. Matejki 22/26, Łódź 90-237
numer konta: PKO BP I O/Łódź
73 1020 3352 0000 1402 0094 0833
(w tytule: MIASTO, imię i nazwisko uczestnika)

• do 28 lutego 2013 r. przesłanie tekstu referatu.

Sekretariat konferencji:

dr Dorota Sikora – Fernandez: dorotas@uni.lodz.pl
dr Beata Banachowicz: beataban@uni.lodz.pl
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26
Tel. (42) 635 51 98
Fax (42) 66 55 631