Zaktualizowana oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania, poparta doświadczeniem wykładowców, jest opracowana po rozpoznaniu potrzeb rynkowych. Kształcimy studentów na wielu kierunkach i wszystkich możliwych poziomach, łącznie ze studiami doktoranckimi. Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W 2011 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmiany prawne, które dały możliwość tworzenia programów przez uczelnie. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z pierwszych w Polsce skorzystał z tej możliwości i podjął się trudnego zadania zmiany programów studiów oraz ich dopasowania do wymagań rynku pracy. W tym celu powołano zespół specjalistów, który przez 6 miesięcy przygotowywał nową ofertę programową, analizował programy uczelni europejskich i amerykańskich, jak również nawiązał współpracę z wieloma instytucjami i firmami z otoczenia biznesowego, aby wspólnie z praktykami określić potrzeby pracodawców.

 

Kluczowe cechy nowych programów Wydziału Zarządzania UŁ:

·         opracowane pod kątem przygotowania do zawodu;

·         konsultowane z partnerami biznesowymi;

·         formy kształcenia dostosowane do współczesnych czasów:

o   większa interaktywność,

o   większe zaangażowanie studenta i nauczyciela,

o   ograniczenie form wykładowych na rzecz dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych;

·         zamiast „wysłuchaj i powtórz” wprowadzamy model „zrozum i zrób”;

·         nacisk na zajęcia kształtujące konkretne umiejętności;

·         Bussiness English w programie studiów;

·         nowy przedmiot w I semestrze studiów: „Kształtowanie umiejętności profesjonalnych” – dostarczenie narzędzi, które ułatwią studiowanie i korzystanie z aktywnych elementów programu:

o   ścieżki rozwoju zawodowego,

o   zarządzanie czasem,

o   techniki komunikacji w biznesie;

·         proponowany studentom szeroki zakres wyboru przedmiotów w trakcie studiów upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;

·         zapewnienie stałego dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy poprzez włączanie przedstawicieli pracodawców do Rad Kierunków, które nadzorują programy;

·         przygotowanie absolwenta do aktywnego zaistnienia na rynku pracy.

      Nowa koncepcja programowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to niewątpliwie zmiana fundamentalna. Jej adaptacja przyniosła ważne dla nas wszystkich efekty – w postaci studiów o lepszych programach, a co za tym idzie - wyższej satysfakcji studentów, a w przyszłości zwiększenie konkurencyjności absolwentów Wydziału na rynku pracy, jak również zaspokojenie zapotrzebowania pracodawców na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Specjalną propozycję kierujemy do uczniów szkół średnich, dla których oferujemy bezpłatne szkolenia "Zarządzaj swoim czasem" i „Autoprezentacja bez tajemnic”. Szkolenia są dostosowane do ich potrzeb, zaś ich cele to przekazanie wiedzy na temat umiejętności efektywnego zarządzania rozwojem i technik zarządzania czasem oraz wiedzy z zakresu efektywnego komunikowania się z innymi osobami, jednostkami i grupami.

Obok tradycyjnej oferty edukacyjnej proponujemy również szkolenia i kursy dla firm. W ramach tego obszaru współpracy istnieje m.in. możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników firmy, a także możliwość skorzystania z bazy specjalistów Wydziału Zarządzania w zakresie realizacji projektów konsultingowych.

Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego są dostępne na stronach  portalu rekratucyjnego WZ (www.rekrutacja.wz.uni.lodz.pl).