Aktualnie realizowane projekty

 

RIECOLAB - RESPONSIBLE INNOVATION - LED ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY TRANSFORMATION CENTRES (ECOSYSTEM INTEGRATION LABS)

Okres realizacji: 01.07.2021 - 31.12.2021 (I faza) i 01.01.2022 – 30.06.2023 (II faza)

nr umowy: 21307

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, Prof. UŁ

Zespół projektowy: 
dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prof. UŁ,
dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ,
prof. dr hab. Ewa Walińska,
dr hab. Maciej Turała, Prof. UŁ,
dr hab. Jakub Marszałek, Prof. UŁ,
dr hab. Małgorzata Striker, Prof. UŁ,
dr hab. Paweł Głodek, Prof. UŁ,
dr Magdalena Wiśniewska,
dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska,
prof. dr hab. Tomasz Popławski,
mgr Marcin Podogrocki
mgr Karolina Tomczyk
mgr Ewelina Wronka
mgr Daria Zawalska
mgr Adam Kaźmierczak
mgr Mariusz Gwardencki
mgr Przemysław Fabjanowski
dr Agata Matuszewska-Kubicz

Cel projektu: Opracowanie nowych sposobów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na uniwersytetach w celu zapewnienia natychmiastowej komercjalizacji (spin-off) i zaangażowania dużej liczby interesariuszy wewnętrznych (pracownicy naukowi i nieakademiccy, studenci) i zewnętrznych.

Więcej informacji na temat projektu (w języku angielskim) https://riecolab.wz.uni.lodz.pl

Strona projektu (w języku angielskim): https://riecolab.eu

 

SEHUBS - Co-creating Hubs for Social Enterprises

Okres realizacji: 15.01.2021 - 14.01.2023

nr umowy: 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska, Prof. UŁ

Zespół projektowy: 
dr hab. Izabela Warwas,
Prof. UŁ, dr hab. Paweł Głodek,
Prof. UŁ, dr hab. Jarosław Ropęga, Prof. UŁ, 
mgr Marta Kędzia,
mgr Bożena Czerkawska

Cel projektu: Celem projektu SEHUBS jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu Centrów Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS), który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz będzie sprzyjał wzmocnieniu funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Model będzie odnosił się do wyników wieloetapowego badania przeprowadzonego w Polsce, Grecji, Bułgarii i we Włoszech.

Więcej informacji na stronie: https://se-hubs.eu 

W dniach 8-10 listopada 2021 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie partnerów międzynarodowego projektu Co-creating Hubs for Social Enterprises (SEHUBS). Spotkanie reprezentantów instytucji partnerskich oraz przedsiębiorców społecznych miało charakter seminarium eksperckiego, w trakcie którego zaprezentowano model SEHUBS.

W dniach 20-21 września 2021 r. partnerzy projektu SEHUBS spotkali się w stolicy Bułgarii, Sofii w celu omówienia postępów prac i uzgodnienia dalszych kierunków działań związanych z opracowaniem, implementacją oraz rozpowszechnianiem know-how na temat zarządzania innowacyjnym modelem Centrów Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS).

 

CASCADE - Craft (and) Artisan Skills (for) Co-operative And Digital Enterprise and Innovation Gains

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji personelu mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie cyfrowych innowacji i umiejętności rzemieślniczych poprzez opracowanie międzypokoleniowego programu wymiany umiejętności.

 

LAPIS - Learning for Adult Social Care Practice Innovations and Skills Development

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. Ilona Świątek Barylska, prof. UŁ

Zespół  projektowy:
dr hab. Ilona Świątek-Barylska
dr Izabela Bednarska-Wnuk
mgr Zbigniew Mikurenda
mgr Marta Kędzia

Cele projektu:

Learning for Adult Social Care Practice Innovations and Skills Development (LAPIS) ma na celu wspieranie menedżerów sektora opieki społecznej w rozwijaniu uczenia się opartego na pracy w zarzdzanych przez nich placówkach (WBL- work based learning) oraz pomoc w rozwoju kompetencji innowacyjnego przywództwa. Cele i rezultaty koncentrują się wokół doskonalenia umiejętności liderów w sektorze opieki społacznej i zdrowotnej w uczeniu się opartym na pracy i innowacjach, budowaniu sieci wspierających uczenie się w miejscu pracy.

W dniu 16 maja 2022 r. w godz.10:00-14:30 odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ bezpłatne międzynarodowe szkolenie pt. „Tworzenie uczącego się i innowacyjnego sektora pomocy społecznej” na temat wsparcia oraz rozwoju zawodowego w tym sektorze.  Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja 2022 r. - formularz zgłoszeniowy

 

ADMIN - Boosting Research Administration Skills and Services

Okres realizacji: 15.10.2020 – 14.10.2022

Kierownik projektu: dr Małgorzata Żak- Skwierczyńska

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie w budowaniu potencjału kadr administracyjnych wspierających prowadzone badania naukowe, jak również zwiększenie udziału projektów i inicjatyw o charakterze naukowym i innowacyjnym w ramach europejskich programów finansowych .  W projekcie wyznaczone zostały ponadto dwa cele szczegółowe. Pierwszym z nich jest wzmocnienie i rozwój sieci współpracy kadr administracyjnych w krajach partnerskich projektu i poza nimi, dążąc do zapewnienia swobodnego przepływ informacji, wiedzy i wymiany dobrych praktyk. Drugi cel szczegółowy odnosi się do zwiększenia kompetencji kadr odpowiedzialnych za administrowanie procesami w ramach badań naukowych. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez wprowadzenie usprawnień prowadzących do poprawy współpracy kadr administracyjnych i kadry naukowo-badawczej, która przełoży się na wzrost efektywności ich pracy .

 

TECHSTER - Tech students, entrepreneurial routes

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

Cele projektu:

Projekt Tech-STER ma na celu wzmocnienie (międzynarodowych) umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności miękkich oraz postaw nauczycieli i studentów w szkolnictwie wyższym na kierunkach o profilu technicznym.  Tech-STER ma trzy cele szczegółowe:

1) Wzmocnienie edukacji technicznej już istniejącej w szkolnictwie wyższym i zwiększenie kompetencji nauczycieli szkół wyższych w nauczaniu zachowań i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

2) Wyposażenie studentów szkół wyższych w niezbędne nastawienie, umiejętności i kompetencje, których potrzebują, aby odnieść sukces w ich przyszłej karierze, w oparciu o umiejętności przedsiębiorcze i miękkie.

3) Podnoszenie świadomości, motywacji i poziomu wiedzy ważnych interesariuszy szkolnictwa wyższego na temat tego, jak włączyć wymiar przedsiębiorczości do istniejących programów nauczania.

 

SMART - WATER DOMAIN: FRAMEWORK FOR ORGANIZATIONAL DECISION-MAKING PROCESS IN WATER REUSE FOR SMART CITIES

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie systemowych mechanizmów działania, które wspomogą  ponowne wykorzystanie ścieków jako dodatkowych zasobów wody. W rezultacie działania te, będą wsparciem dla firm, które wdrożą te technologie (ponownego wykorzystania) w łańcuch wartości, poprzez mechanizmy ocen.

 

SIMBIO - New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2022

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój społecznych innowacji, wychodzących naprzeciw środowiskowym i społecznym wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z bioplastiku w łańcuchach dostaw, mając na uwadze cały cykl życia tych produktów.

 

NEXTLOG - Building next generation competencies for logisticians and supply chain managers

Okres realizacji: 01.12.2019 – 31.08.2022

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu NEXTLOG jest opracowanie innowacyjnych, opartych na badaniach międzynarodowych ram kształcenia, które znacznie poprawią kompetencje szkolnictwa wyższego i umożliwią opracowanie programów nauczania DISL (Digital, Inteligent, Sustainable Logistics) zorientowanych na rynek pracy, zmniejszając bariery w tym obszarze. Poszczególne cele szczegółowe obejmują:

• międzynarodową współpracę (otwarte innowacje i współtworzenie) w całej UE w celu zaspokojenia (na dużą skalę) istniejących potrzeb szkoleniowych w DISL,

• współtworzenie programów nauczania DISL (z akredytacją ECTS),

• opracowanie innowacyjnego, wirtualnego środowiska uczenia się (VLE - Virtual Learning Environment) z wbudowanym systemem wspomagania decyzji (wspierającym ekonomiczne, środowiskowe i społeczne modelowanie DISL)

• organizację trzech międzynarodowych seminariów dotyczących DISL z interesariuszami poczwórnej helisy.

 

ELIE 2.0 - Eliemental: Innovations in Enterprise Education for Groups Vulnerable to Social Exclusion

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Stepping-up and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational Laboratory for accelerating Civic Skills and Sustainable Businesses - EduLab4future                     

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 31.08.2022 r.

Kierownik projektu: dr hab. Janusz Reichel

Cele projektu:

- Analiza dobrych praktyk i ogólnoświatowej wiedzy na temat wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz opracowanie innowacyjnych programów nauczania w celu promowania nauki i edukacji dla celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Obejmuje studentów, nauczycieli akademickich i praktyków, a także wspiera międzykulturowe kształcenie w zakresie edukacji SDGs.

- Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat SDGs w celu wzmocnienia kompetencji społecznych i współtworzenia wiedzy na temat obywatelstwa i zrównoważenia ekosystemów. Zaangażowanie studentów uczelni wyższych, nauczycieli akademickich, ekspertów i trenerów z wiedzą z zakresu rynku pracy i potrzeb społecznych do aktywności w laboratorium edukacyjnym.

- Wzmocnienie aktywnej postawy obywatelskiej, umiejętności społecznych i cyfrowych poprzez wymianę transgraniczną poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne i praktyki uczenia się opartego na współpracy. Zaangażowanie studentów, nauczycieli akademickich i praktyków w realizację sześciu sesji e-learningowych w ramach laboratorium edukacyjnego.

- Upowszechnianie korzyści synergii między kulturami i kontekstami edukacyjnymi, sektorami biznesu i społecznością oraz zwiększanie skali dobrych praktyk i transferu wiedzy na temat edukacji na temat SDGs, umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych na poziomie europejskim.     

 

Wpływ międzynarodowych profesjonalnych organizacji rachunkowości na kształcenie akademickie w Polsce

Okres realizacji projektu: 07.11.2019 – 06.07.2021r.

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Dobroszek

Cele projektu:

Celem projektu jest wyjazd konsultacyjny na uczelnię w Norwegii w ramach realizowanej współpracy badawczej z Prof. dr Rafaelem Heizelmannem. Współpraca ma zaaowocować dalszą współpracą naukowo-badawczą, np. wspólne publikacje, projekty.

 

ProCEeds - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain

Okres realizacji projektu: 1.09.2019- 31.08.2022r.

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

1. Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

2. Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

3. Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników stymulujących i barier napotykanych przez organizacje we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

4. Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

Spotkanie projektowe ProCEeds - 18.09.2019r., Neapol,Włochy

Dr T. Bartosz Kalinowski (kierownik projektu) uczestniczył w pierwszym spotkaniu konsorcjum projektu ProCEeds - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain (Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw żywności), które odbyło się w Neapolu (Włochy) w terminie 18.09.2019. Projekt ProCEeds jest finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020-RISE (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange).

W trakcie spotkania umówione zostały wszystkie działania 3-letnego projektu i zaktualizowana strategia jego realizacji.

Ustanowiono również Radę Nadzorczą Projektu, której zadaniem jest nadzór nad realizacją projektu. W jej skład weszli przedstawiciele poszczególnych partnerów. Wydział Zarządzania UŁ jest w Radzie reprezentowany przez dra T. Bartosz Kalinowskiego.

 

EU-CAB Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour

Okres realizacji projektu: 1.09.2019- 31.08.2022r.

Kierownik projektu: dr hab. Bogna Kaźmierska- Jóźwiak

Cele projektu to:

Celem projektu jest sprawdzenie, czy i w jakim stopniu zwrot w stronę państw narodowych w sferze społecznej i ekonomicznej, który ostatnio wydaje się być zauważalny w wybranych państwach UE od czasu kryzysu migracyjnego (2015), wpływa na tożsamość i zachowania ludzi.

 

INDEX - Industrial Expert

Okres realizacji projektu: 1.09.2018- 31.08.2021r.

Kierownik projektu: dr hab.T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

Celem projektu jest rozwój otwartego zasobu edukacyjnego opartego na MOOC (OER) oraz na I 4.0 poprzez skoncentrowanie się na profesjonalistach w obszarach wdrażania aplikacji. Projekt łączy najnowszą wiedzę akademicką i potrzeby przedsiębiorców. Na podstawie kooperacji realizatorzy projektu starają się rozpoznać potrzeby, zapewnić ich systematyczne zrozumienie oraz wskazać umiejętności operacyjne konieczne do zaoferowania różnym grupom docelowym projektu.

industrialexpert.eu/

Spotkanie projektowe INDEX - 23.09.2019r., Bukareszt, Rumunia

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:

1.            Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik projektu)

2.            Dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

uczestniczył w trzecim spotkaniu konsorcjum projektu INDEX – Industrial Expert  (Ekspert przemysłu 4.0), które odbyło się w Bukareszcie (Rumunia) w terminie 23.09.2019. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

DIGI-GRENT Building Next-Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs

Okres realizacji projektu: 1.09.2018- 31.08.2021r.

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

Ideą projektu jest zacieśnianie współpracy instytucji akademickich z otoczeniem gospodarczym w celu opracowania innowacyjnego programu kształcenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w cyfrowym środowisku.

digigrent.eu/

Szkolenie w ramach projektu DIGI GRENT (30.09.2019r. - 04.10.2019r., Saloniki, Grecja)

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:

1.            Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

2.            Dr Magdalena Ratalewska

3.            Dr Magdalena Wiśniewska

4.            Dr  hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

5.            Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ

uczestniczył w szkoleniu dot. kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości cyfrowej. Szkolenie odbyło się w Salonikach (Grecja) w terminie 30.09-04.10.2019 w ramach projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych), którym kieruje dr T. Bartosz Kalinowski. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Szkolenie obejmowało 5 dni intensywnych aktywności, na które składały się:

•             2 dni wykładów z zakresu tematyki projektu (umiejętności cyfrowych i zrównoważonej / odpowiedzialnej / zielonej przedsiębiorczości) intensywnego nauczania (nauczyciele międzysektorowi / pięciokrotnej helisy)

•             2 dni pracy w grupie (opracowanie zrównoważonych modeli biznesowych dla przedsiębiorstw cyfrowych)

•             1 dzień prezentacji opracowanych modeli biznesowych w gronie wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów

 

KONFERENCJA NAUKOWA - 2019 EUROPEAN TRIPLE HELIX CONGRESS ON RESPONSIBLE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (30.09 – 01.10.2019; Saloniki, Grecja)

Dr hab T. Bartosz Kalinowski podczas konferencji The 2019 EUROPEAN TRIPLE HELIX CONGRESS ON RESPONSIBLE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (30.09 – 01.10.2019; Saloniki, Grecja; www.triplehelixcongress.com/) organizowanej przez Triple Helix Association (www.triplehelixassociation.org/) prezentował wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych).

W ramach projektu DIGI-GRENT przeprowadzono badanie ankietowe (w Polsce, Hiszpanii, Grecji i Włoszech), którego celem była identyfikacja oraz ocena stosowania przez przedsiębiorców kompetencji związanych z przedsiębiorczością, zrównoważonym rozwojem oraz rozwiązaniami cyfrowymi. W wyniku badania zgromadzono dane z ponad 200 europejskich przedsiębiorstw i na ich podstawie określono teoretyczną znajomość oraz praktyczne zastosowanie wiedzy na temat umiejętności cyfrowych i zrównoważonej / odpowiedzialnej / zielonej przedsiębiorczości. W efekcie badania ustalono również, które kompetencje wymagają uzupełnienia, co zostanie wykorzystane podczas opracowywania przewidzianego w projekcie DIGI-GRENT programu nauczania i materiałów edukacyjnych.

Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Spotkanie projektowe DIGI GRENT - 01.10.2019r. - 02.10.2019r., Saloniki, Grecja

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:

1.            Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik projektu)

2.            Dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

uczestniczył w trzecim spotkaniu konsorcjum projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych), które odbyło się w Salonikach (Grecja) w terminie 01-02.10.2019. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

 

Archiwum 2020

Narodowe kultury biznesowe Polski i Ukrainy: naukowe i praktyczne doskonalenie podstaw współpracy na rynkach europejskich i światowych

Okres realizacji projektu: 01.04.2020- 31.12.2020r.
 
Kierownik projektu: dr hab. Beata Anna Glinkowska- Krauza, prof. UŁ
 
Cele projektu to:
Celem głównym projektu jest kontynuacja rozpoczętych w 2018 roku naukowych badań porównawczych, dotyczących kulturowych uwarunkowań funkcjonowania i współpracy przedsiębiorstw ukraińskich i polskich (a także ich doskonalenia), które wchodzą, bądź funkcjonują na rynkach międzynarodowych.
 
 
FUTURE TIME TRAVELLER – przeobrażenie poradnictwa zawodowego pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych, poprzez platformę wirtualnej rzeczywistości opartej na grach.
 
Okres realizacji projektu: 01.12.2017- 30.11.2020r.
 
Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk/ dr Piotr Czerwonka
 
Cele projektu to:
Projekt realizuje trzy podstawowe cele:
Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie nowej platformy doradztwa zawodowego, opartej na grach z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości.
 
Platforma ta ma poszerzyć kompetencje praktyków i ekspertów doradztwa zawodowego w odniesieniu w szczególności do doradztwa świadczonego na rzecz przedstawicieli pokolenia Z.
Stworzenie, testowanie i promowanie platformy wśród praktyków doradztwa zawodowego i osób decyzyjnych ma nadać tempa innowacjom i przyszłościowej polityki w zakresie systemów poradnictwa zawodowego w krajach partnerskich oraz współtworzyć bardziej kompleksowe podejście do budowania kompetencji zawodowych, wykorzystywania innowacyjnych technologii i metod uczenia się oraz wiedzy na temat rynku pracy.
 
 
European PhD Hub
 
Okres realizacji projektu: 01.11.2017- 31.01.2020r.
 
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ
 
Cele projektu to:
Głównym celem projektu European PhD hub jest stworzenie elektronicznej platformy, która umożliwi doktorantom, naukowcom i uniwersytetom znalezienie finansowanie prowadzonych badań poprzez zlecenia od przedsiębiorstw oraz w ramach publicznych funduszy.
 
 
Finansowanie rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce
 
Okres realizacji projektu: 11.07.2017- 10.07.2020r.
 
Kierownik projektu: dr hab. Halina Waniak- Michalak, prof. UŁ
 
Cele projektu to:
Celem badawczym jest ustalenie stopnia niezależności finansowej funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce i szans ich rozwoju w przyszłości bez konieczności dofinansowania z środków UE.

 

Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B

Okres realizacji projektu: 25.01.2017- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem badania jest identyfikacja rodzajów (modeli) współpracy w zakresie rozwijania produktów pomiędzy dostawcą I-szego szczebla a nabywcą, które pozytywnie wpływają na elastyczność relacji z dostawcami na rynku B2B.

 

Archiwum 2019

Internet Rzeczy w procesie wirtualizacji zachowań konsumentów

Okres realizacji projektu: 25.01.2018- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Cele poznawcze: opisanie determinant warunkujących proces akceptacji IoT z uwzględnieniu typologii konsumenta; analiza zakresu, poziomu i sekwencji procesu akceptacji rozwiązań opartych na IoT; wskazanie i opisanie atrybutów Internetu Reczy mogących wpływać na zachowania, postawy i decyzje konsumentów.

 

Liderzy Dydaktyki Akademickiej

Okres realizacji projektu: 01.04.2017- 31.03.2019r.

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk

Cel główny projektu-podniesienie kompetencji dydaktycznych 20 pracowników akademickich WZ UŁ w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych),prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją.

 

Typy efektów zewnętrznych i metody interwencji na rynku mieszkaniowym- porównanie międzynarodowe

Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.08.2019r.

Kierownik projektu: dr Dorota Sikora- Fernandez

Podstawowe założenie badawcze stanowi hipoteza, iż w warunkach niesprawnego rynku pozostawienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wyłącznie sektorowi prywatnemu będzie w długim okresie prowadziło do powstania wielu negatywnych efektów zewnętrznych, związanych nie tylko bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową, ale mających wpływ także na inne sfery – społeczną, przestrzenną i gospodarczą.

 

Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowego

Okres realizacji projektu: 10.02.2018- 9.02.2019r.

Kierownik projektu: dr Jacek Gad

Uzyskane wyniki badań dostarczają nowej wiedzy na temat mechanizmów nadzoru korporacyjnego funkcjonujących na rozwijającym się polskim rynku kapitałowym. Rynek ten w szybkim tempie absorbuje rozwiązania dotyczące nadzoru korporacyjnego, które w krajach zachodnich rozwijały się przez dekady. Wyniki badań potwierdzają, że wysokiej jakości nadzór korporacyjny (odzwierciedlony m.in. w działalności rad nadzorczych) przyczynia się do transparentności spółek publicznych.

 

Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2002-2014

Okres realizacji projektu: 26.02.2016- 25.02.2019r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Problematyka proponowana w projekcie wpisuje się w najbardziej aktualne zagadnienia badawcze, które dotyczą sytuacji kobiet na rynku pracy oraz analiz zmian zachodzących w badanym okresie.

 

Archiwum 2018

DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship

(Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe)

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 01.09.2018r.

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Ropęga

Celem projektu jest zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród trenerów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przedsiębiorców i aspirujących przedsiębiorców w Unii Europejskiej poprzez wideo-historie biznesowe. Kluczowe rezultaty: • Poradnik oparty na wideo-historiach biznesowych do celów szkoleniowych; • Materiały filmowe oparte na historiach biznesowych młodych przedsiębiorców zakończonych powodzeniem; • Tematyczne filmy do celów kształcenia i doskonalenia zawodowego; • E-szkolenia adresowane do trenerów i dorosłych bezrobotnych.

 

OPEN MIND - gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study

Okres realizacji projektu: 01.11.2016- 31.10.2018r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej platformy elearningowej z wykorzystaniem mechanizmów gier tzw. grywalizacji oraz kursu online do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej.

 

Perspektywa Temporalna Organizacji (PTO). Koncepcja i diagnoza

Okres realizacji projektu: 12.12.2017-11.12.2018r.

Kierownik projektu: dr Joanna Michalak

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzone narzędzie badawcze: Kwestionariusz Organizacyjnej Perspektywy Temporalnej (KOPT). Kwestionariusz ma służyć poznaniu aktualnego profilu orientacji temporalnej organizacji i profilu pożądanego w przyszłości. Narzędzie zostanie dostosowane do kontekstu sytuacyjnego, w którym funkcjonuje człowiek w organizacji, tak aby mogło być wykorzystane do stworzenia profili temporalnych, zestawiających postawy ludzi wobec czasu w warunkach pracy. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowej wiedzy o funkcjonowaniu ludzi w organizacji, zależnym od percepcji czasu.

 

ReSPE - Redukcja spalania paliwa i emisji w transporcie drogowym ładunków

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-30.06.2018r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Cel realizacji projektu - wprowadzenie w 2018 r. na rynek transportu drogowego ładunków nowego wyrobu dającego o 25% niższe spalania paliwa i o 40%, co poprawi rentowność i wizerunek firm poprzez zminimalizowanie oddziaływania na środowisko, dzięki zrealizowanym pracom rozwojowym. Najważniejszy rezultat - w wyniku realizacji projektu powstanie prototyp nowego wyrobu "układu do redukcji spalania paliwa i emisji". Zostanie on wprowadzony na rynek jako produkt nowy w zakresie ww. cech (innowacja produktowa). Korzyści, które odniesie wnioskodawca i nabywcy nowego wyrobu: - nowy strumień przychodów i zysków (zł), - redukcja o 25% spalania paliwa (dm3/100km), - redukcja o 40% emisji ze spalania paliwa (mg/dm3), - poprawa rentowności usług (zł/1km), - demonstracja korzyści na przykładzie własnej działalności, - mniejsze zanieczyszczenia środowiska, - lepszy wizerunek firmy, - poprawa bezpieczeństwa transportu, - poprawa relacji i pozyskanie nowych klientów.

 

Rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

Okres realizacji projektu: 01.01.2016-31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

 

TrainERGY - Training for Energy Efficient Operations

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

http://www.trainergy-project.eu

 

Archiwum 2017

Bilansowanie konsumpcji i produkcji w efektywnym energetycznie, inteligentnym sąsiedztwie

Okres realizacji projektu: 10.04.2014-31.07.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla partnera UŁ: Opracowanie modeli biznesowyvh dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (patformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

 

E-balance- Balancing Energy production and consumption in energy efficient smart neighborhoods

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-31.03.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Celem ogólnym projektu jest wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla UŁ: Opracowanie modeli biznesowych dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (platformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

http://www.e-balance-project.eu/

 

ENEX - Expert in Nanotechnology Exploitation

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-30.08.2017r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu Erasmus+ „ENEX – Expert in Nanotechnology Exploitation” jest opracowanie zaawansowanych kursów szkoleniowych nakierowanych na powiązanie specyfiki interdyscyplinarnych badań z zakresu nanotechnologii, z wymaganiami procesów innowacyjnych, uwzględniających realia rynkowe.

http://www.enex-nano.eu/projekt.html

 

HELPcare - Health and socialcare workers: Employability Learning and Professionalisation

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-31.08.2017r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Założeniem projektu HELPcare jest rozwój i transfer innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia dla kwalifikacji i profesjonalizacji pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, które mogą być dostosowane i przyjęte przez kraje Unii Europejskiej, celem lepszego wykorzystania istniejącej siły roboczej poprzez szkolenia, jak również aktywizację młodych osób do wybierania ścieżki kariery zawodowej w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej.

http://helpcare-project.org/

 

Archiwum 2016

Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych na tle rynku otwartych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce

Okres realizacji projektu:17.03.2014-16.03.2016r

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Podstawowym celem projektu jest ocena efektywności zarządzania oraz budowa rankingu otwartych funduszy emerytalnych, metodologia oparta będzie na metodach statystycznych i ekonometrycznych.

 

Europejskie studia w zakresie marketingu cyfrowego i społecznościowego

Okres realizacji projektu: 07.11.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

 

Joint European Masters in Search & Social Media Marketing (JEMSS)

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

http://mastersindigitalmarketing.org

 

Kształtowanie konkurencyjności małej firmy - rola doradztwa biznesowego

Okres realizacji projektu: 19.07.2013-18.01.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz

W ramach realizacji projektu zostały podjęte prace teoretyczne i empiryczne w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów. Przejawiały się ono stworzeniem modeli konkurencyjności (dla różnych obszarów oddziaływania doradcy biznesowego) z uwzględnieniem udziału trzeciego partnera w kontekście niwelowania efektu niepewności i asymetrii wiedzy związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji dynamicznego wzrostu przedsiębiorstwa. Celem projektu było określenie obszarów wpływu doradców biznesowych na proces budowania i utrzymywania konkurencyjności małych przedsiębiorstw innowacyjnych. Zespół badawczy odpowiedział na następujące pytania badawcze:

1. Jaka jest rola doradztwa biznesowego w tworzeniu, w ramach procesu przedsiębiorczego, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy, w szczególności tych wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych?

2. W jaki sposób udział doradców biznesowych w obszarze aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych wpływa na jej konkurencyjność?

3. W jaki sposób udział doradców biznesowych, kształtuje proces przedsiębiorczy w odniesieniu do pozyskiwania i wykształcania, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy i co za tym idzie, w jaki sposób wpływa on na orientację wzrostową oraz dynamikę wzrostu firmy?

 

Nauka Logistyki i Zarządzania Produkcją wspomagana komputerowo

Okres realizacji projektu: 1.03.2014- 29.02.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Celem projektu było zwiększenie efektywności procesu nauczania i dopasowania zawodowego w zakresie logistyki, zarządzania produkcją i dziedzin pokrewnych.

www.calm.edu.pl

 

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO)

Okres realizacji projektu: 1.04.2014- 3.03.2016r.

Kierownik projektu: dr Katarzyna Januszkiewicz

Cel teoretyczny określony został, jako opracowanie metodyki WAZO – pomiaru i opisu funkcjonowania organizacji oraz pomiaru i opisu zachowań organizacyjnych (T W P). Celem praktycznym jest określenie, w jakim stopniu organizacje działające na rynku funkcjonują w oparciu o model tradycyjny, współczesny lub przyszłości oraz wskazanie w jakim stopniu model funkcjonowania organizacji determinuje zachowania organizacyjne.

 

Archiwum 2015

Determinanty sukcesu organizacji – model teoretyczny i analiza porównawcza

Okres realizacji projektu: 30.07.2013-29.01.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Robert Kozielski

Celem projektu była weryfikacja i analiza porównawcza modelu budowania sukcesu organizacji.

 

ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise

Okres realizacji projektu: 1.01.2014-31.12.2015r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu była identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

www.eliemental.org

 

European Technology Transfer Manager

Okres realizacji projektu:1.01.2013-30.06.2015r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak/ dr Magdalena Wiśniewska

Projekt ETM (European Technology Transfer Manager) miał na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji Europejskiego Brokera Technologii przez przetestowanie i wdrożenie kursu online zgodnego z systemem ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym). Projekt opracował również procedurę poświadczania wiedzy i kompetencji zdobytych przez Brokerów w ramach wykonywanej pracy i doświadczenia zawodowego, jak i tych zdobytych w drodze edukacji formalnej i nieformalnej.

http://www.etmproject.eu/

 

Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta

Okres realizacji projektu: 17.08.2012-16.04.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz

Celem projektu było poznanie zakresu wykorzystania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich.

 

Modele oceny dojrzałości procesów jako narzędzie doskonalenia organizacji

Okres realizacji projektu: 1.12.2011-30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu była diagnoza dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Realizacji celu głównego badań podporządkowane były cele szczegółowe, które sformułowano w następujący sposób:

1. Określenie zakresu oraz stopnia implementacji rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) umożliwiających ocenę dojrzałości procesów organizacyjnych w polskich przedsiębiorstwach;

2. Ocena skuteczności zastosowania najpopularniejszych rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) w zakresie oceny dojrzałości procesów organizacyjnych;

3. Dokonanie analizy porównawczej stopnia dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, a także określenie ew. luki i sposobów jej minimalizacji;

4. Określenie przesłanek, barier oraz korzyści osiąganych w związku z ocenianiem dojrzałości procesów organizacyjnych.

 

Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji projektu: 1.04.2014-30.06.2015r.

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Ciszewska

Celami projektu było:

1. Wzmocnienie współpracy Wydziału Zarządzania z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia;

2. Wprowadzenie praktycznych elementów kształcenia do programów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Zarządzania na kierunkach zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz logistyka;

3. Ukształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów Wydziału Zarządzania poprzez udział w stażach opracowanych na bazie kierunkowych efektów kształcenia;

4. Zwiększenie poziomu przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i personalnych, doradztwo zawodowe oraz coaching kariery.

 

Promoting Environmentally Sustainable SMEs (PrESS)

Okres realizacji projektu: 1.10.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

http://www.pressproject.eu/pl/

 

Promowanie zarządzania środowiskowego i zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP

Okres realizacji projektu: 17.11.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

 

Przełamywanie barier dla przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: 01.01.2014- 31.12.2015 r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu jest identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

 

SCOUTING- aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców

Okres realizacji projektu: 1.03.2012-28.02.2015r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem głównym projektu było podniesienie zdolności Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami  poprzez wypracowanie innowacyjnego systemu identyfikowania, monitorowania  i oceny potencjału  komercjalizacyjnego wyników prac badawczych, opartego na doświadczeniach partnerów ponadnarodowych.

http://scouting.uni.lodz.pl/

 

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Okres realizacji projektu: 01.04.2013-31.10.2015r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Celem głównym projektu był system wsparcia doradczo-eksperckiego dla jednostek samorządu terytorialnego w osiąganiu celów i realizacji zadań publicznych poprzez modernizację procesów zarządzania. Realizacja działań w projekcie przyczyniła się do wzrostu skuteczności i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w zakresie podnoszenia jakości usług publicznych, planowania działań rozwojowych oraz współrządzenia wspólnotami lokalnymi i regionalnymi, co jest zgodne z założeniami projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020” opracowanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

http://administracja.mac.gov.pl/adm/projekty-systemowe/systemowe-wsparcie-pro/6374,Systemowe-wsparcie-procesow-zarzadzania-w-JST.html

 

Archiwum 2014

EXPAND QUALITY ASSURANCE IN VET (BENCHMARKING TOOL) – Expandvet

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu Expandvet był transfer wypracowanych dobrych praktyk oraz adaptacja i upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego w nowych krajach UE (Polska, Litwa, Wielka Brytania, Austria).

Pozostałe cele projektu:

• Promocja zastosowania założeń CQAF – Wspólnych Ram Zapewnienia Jakości Kształcenia Zawodowego, EQAVET – Europejska Ramy Odniesienia na Rzecz Zapewnienia Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym oraz ram odniesienia w europejskim środowisku organizacji VET.

• Promocja koncepcji zapewnienia jakości poprzez przeprowadzenie samooceny, wykorzystanie porównawczej oceny procesów jakościowych oraz udział w sieci wymiany dobrych praktyk, stosowanych przez organizacje VET.

• Diagnoza i analiza obecnego podejścia do systemu zapewnienia jakości kształcenia zawodowego w krajach, biorących udział w projekcie.

• Realizacja procesu badawczo – rozwojowego ukierunkowanego na transfer, dostosowanie i pilotaż narzędzia benchmarkingowego w Polsce, na Litwie, w Austrii i Wielkiej Brytanii.

• Upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego na poziomie europejskim oraz krajowym.

• Opracowanie portalu tematycznego (www.bequal.info) w litewskiej i polskiej wersji językowej, a także poszerzenie go o specjalistyczne dokumenty, artykuły, linki oraz filmy z zakresu VET.

http://www.idec.gr/expandvet/

 

Firmy spin off z jednostek sfery nauki i badań - strategie i zasoby

Okres realizacji projektu:29.05.2011-29.05.2014r

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu była analiza strategii firm spin-off z jednostek sfery nauki i badań ze szczególnym uwzględnieniem sfery pozyskiwania i zarządzania wiedzą. Analizy w ramach projektu były realizowane w oparciu o podejście zasobowe stąd też najważniejszym obszarem analizy będzie konfiguracja zasobów oraz jej kształtowanie.

Celowi głównemu przyporządkowano następujące cele szczegółowe:

- Identyfikacja i analiza zachowań firm spin off z jednostek sfery nauki i badań w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zasobów.

 

FLY OFF 2 – Feel your Own Business

Okres realizacji projektu: 1.05.2012-31.01.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu było rozwinięcie będzie przedsiębiorczości akademickiej na UŁ i wzmocnienie relacji uczelni z biznesem.

http://www.fly-off2.eu/pl/

 

Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: 30.01.2012-30.11.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu była diagnoza obecnego, realizowanego w praktyce modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem w procesach transferu nauki, analiza preferowanych przez uczelnie i przedsiębiorstwa relacji nauka-biznes, oraz wypracowanie modelu udoskonalonych relacji uczelni i jednostek B+ R z firmami i rekomendacji niezbędnych zmian dla uczelni w obszarze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami i budowania uczelni trzeciej generacji.

 

Kreator Innowacji- Wsparcie dla Przedsiębiorczości Akademickiej

Okres realizacji projektu:1.10.2012-30.12.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

W ramach projektu podjęte były następujące działania: zrealizowanie 2 edycji szkoleń z oceny potencjału rynkowego, inkubacji przedsiębiorstw i komercjalizacji; doradztwo dla studentów, naukowców, zespołów lub firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości chcących skomercjalizować swoje pomysły z zakresu: zrozumienia procesu komercjalizacji i zarządzania tym procesem, ocena potencjału komercyjnego, analiza rynku pod względem ekonomicznym i prawnym, tworzenie biznesu, licencjonowani, formy prawne działalności biznesowej, procedury i strategie ochrony IP,; udział w wystawach lub targach krajowych lub zagranicznych; dobre praktyki zagraniczne; wydanie publikacji; zorganizowanie konferencji naukowej; zakup sprzętu dla firm.

http://www.ctt.uni.lodz.pl/projekty/kreator-innowacji/

 

PWP - Zawodowe Centrum Kariery program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 - 31.05.2014r.

Kierownik projektu: dr Dominik Drzazga/mgr Anna Wieczorek

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

http://www.lodzkiwschodni.pl/UE/PWP_2012.html

 

Rola rad nadzorczych w procesie formułowania i realizowania strategii spółek

Okres realizacji projektu: 4.05.2011-3.05.2014r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Jeżak

Głównym celem niniejszego projektu była analiza i ocena roli rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii polskich spółek akcyjnych.

 

Zapewnienie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym (VET)

Okres realizacji projektu: 1.01.2013-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Projekt międzynarodowy współfinansowany służył pokryciu wkładu własnego w ramach projektu EXPAND QUALITY ASSURANCE IN VET (BENCHMARKING TOOL) – Expandvet.

 

Archiwum 2013

Akademia kierownika

Okres realizacji projektu: 01.09.2011-15.07.2013r.

Kierownik projektu: mgr Angelika Chyła

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw objętych wsparciem poprzez realizację szkoleń z zakresu zarządzania i organizacji pracy. Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacnianie konkurencyjności firm.

 

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych. Strategie rozwoju i polityka wsparcia

Okres realizacji projektu: 26.05.2010-24.05.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska

Celem projektu była analiza i ocena wpływu marginalizacji regionu na zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Celowi temu podporządkowane były następujące cele szczegółowe:

a) zebranie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat barier i progów rozwojowych małych i średnich firm w Polsce;

b) identyfikacja czynników i warunków funkcjonowania małych i średnich firm w regionach zmarginalizowanych;

c) analiza wpływu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych na procesy konwergencji regionalnej;

d) opracowanie modelu rozwoju firmy z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firm sektora MSP w regionach zmarginalizowanych;

e) sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Homoresponsabilis in the Globalized World

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-31.12.2013r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Celem projektu był transfer i adaptacja symulacyjnej gry biznesowej od partnera z Belgii. Transfer \ polegał na twórczej adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich oraz natury ich relacji z krajami globalnego Południa.

http://www.responsabilis.eu/poland/

 

Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach

Okres realizacji projektu: 27.05.2011- 26.12.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Matyjas

Celem projektu było opracowanie dynamicznego modelu racjonalnych decyzji konkurencyjnych, którego podstawowymi determinantami są ekonomiczne przesłanki rządzące procesami konkurencji i rozwoju sektorów.

 

Zawód - Kariera - Sukces - program rozwojowy dla szkół z woj. Łódzkiego, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu:16.06.2011-15.06.2013r.

Kierownik projektu: mgr Krystyna Gawrońska

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty  edukacyjnej trzech zespołów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu pabianickiego, służącej podniesieniu zdolności grupy uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizacje programów, wykorzystujących nowe metody kształcenia.

Jednym z komponentów realizacji projektu będzie współpraca ponadnarodowa, która będzie Utworzenie Centrum Kariery Młodzieży (skrót KB). W oparciu o doświadczenia Arlington Public School w ramach projektu utworzone zostanie Centrum Kariery Młodzieży. Stanowić będzie ono polski odpowiednik amerykańskiego Centrum Know Base MCDE stworzonego przez APS. Eksperci APS wspierać będą wnioskodawcę wiedzą dot. organizacyjnych i merytorycznych aspektów funkcjonowania centrum (środki komunikacji: wideokonferencje, skype itp.)