Opłaty za zajęcia dydaktyczne

Zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne reguluje Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 379 z dnia 2014-09-22 podjęta na 21 roboczym posiedzeniu w sprawie: zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim (zmieniona uchwałą nr 453 z dnia 16.03.2015)

- zmieniona: - uchwałą Senatu UŁ nr 453 z dnia 16 marca 2015 r. Uch. Senatu nr 453

- uchwałą Senatu UŁ nr 640 z dnia 13 czerwca 2016 r. Uch. Senatu nr 640

Zarządzenie nr 81 Rektora UŁ z 10 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2016/ 2017:

zarz. nr 81 z 10 maja 2016 r

zał. do zarz. nr 81 z 10 maja 2016 r

Zarządzenie nr 99 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim roku ak. 2017/ 2018:

zarz. nr 99 z 18 kwietnia 2017 r

zał. do zarz. nr 99 z 18 kwietnia 2017 r 

Zarządzenie nr 97 Rektora UŁ z dnia 23.04.2018 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim roku ak. 2018/2019:

zarz. nr 97 z dnia 23 kwietnia 2018 

zał. do zarz. nr 97 z 23 kwietnia 2018 

Zasady odpłatności dla cudzoziemców za zajęcia dydaktyczne reguluje Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 505 z dnia 2012-05-14 podjęta na 38 roboczym posiedzeniu w sprawie: zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim (zmieniona uchwałą nr 471 z dnia 13.04.2015)

- zmieniona: - Uchwałą Senatu UŁ nr 181 z dnia 19 lutego 2018 r

zarz. nr 99 z dnia 10 maja 2018

zał. do zarz. nr 99 z dnia 10 maja 2018

 

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim obejmują:

  • opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 
  • opłaty za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
  • opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów i programem kształcenia, w tym za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
  • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów; 
  • opłaty za studia prowadzone w języku obcym.