Opłata za wydanie legitymacji, dyplomu

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 61 z dnia 08.05.2019 r. zmienione zarządzeniem nr 65 z dnia 21.05.2019 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz dyplom. Opłaty te należy dokonywać na konto:

Nr konta Wydziału Zarządzania:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
Numer rachunku: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
 
Opłata za wydanie legitymacji studenckiej:
- rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej – 17,00 zł.
- rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2019/2020 i później – 22,00 zł.
Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą, niż za wydanie oryginału.
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej:
- rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej – 25,50 zł.
- rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2019/2020 i później – 33,00 zł.
 
Opłaty za dyplom
 
absolwent studiów rozpoczętych w 2018/2019 i wcześniej:
 
opłata w wysokości 60 zł za wydanie:
 
- oryginału dyplomu i suplementu oraz dwóch odpisów dyplomu w języku polskim i dwóch odpisów  suplementu w języku polskim
lub
- oryginału dyplomu i suplementu, jednego odpisu dyplomu i odpisu suplementu w języku polskim oraz jednego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wraz suplementem w języku angielskim
 
absolwent studiów rozpoczętych w 2019/2020 i później:
 
nie ponosi opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu
 
20 zł - za wydanie 1 egzemplarza:
 
dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym,
dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym,
duplikatu dyplomu,
duplikatu suplementu
 
26 zł - opłata za uwierzytelnianie dokumentów w zakresie dokonywanym przez uczelnię