Opłata za wydanie legitymacji, dyplomu

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 61 z dnia 08.05.2019 r. zmienione zarządzeniem nr 65 z dnia 21.05.2019 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz dyplom. Opłaty te należy dokonywać na konto:

Nr konta Wydziału Zarządzania:

BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ

Numer rachunku: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888

22  zł - opłata za legitymację  

  • za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą, niż za wydanie oryginału. 
  • dla studentów, którzy zawarli umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne z UŁ w roku akad. 2018/2019 lub wcześniej opłatę za duplikat legitymacji oblicza się od kwoty 17 zł

60 zł - opłata za wydanie:

  • oryginału dyplomu i suplementu oraz dwóch odpisów dyplomu w języku polskim i dwóch odpisów  suplementu w języku polskim

lub

  • oryginału dyplomu i suplementu, jednego odpisu dyplomu i odpisu suplementu w języku polskim oraz jednego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wraz suplementem w języku angielskim

20 zł - za wydanie:

  • dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym,
  • dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym,
  • duplikatu dyplomu,
  • duplikatu suplementu

26 zł - opłata za uwierzytelnianie dokumentów w zakresie dokonywanym przez uczelnię