Podstawowe kierunki badań Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa

 

1. Rozwój teoretycznych i metodologicznych podstaw zarządzania strategicznego w powiązaniu z ekonomicznymi teoriami firmy

2. Nowoczesny ład korporacyjny jako element międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki – międzynarodowa analiza porównawcza rozwiązań i doświadczeń austriackich, brytyjskich oraz polskich

3. Egzo – i endogeniczne determinanty rozwoju polskich firm rodzinnych oraz zwiększania ich międzynarodowej konkurencyjności

4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 

Metody pomiaru wykreowanej wartości w przedsiębiorstwie

Rola kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych w kreowaniu wartości

Mechanizmy tworzenia wartości przedsiębiorstwa w modelach biznesowych

5. Metody wyceny przedsiębiorstwa 

Metody wyceny aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa

Wykorzystanie opcji realnych w wycenie przedsiębiorstwa