Konferencja podsumowująca działania w ramach projektu „EXPANDVET - zapewnienie jakości
w kształceniu i doskonaleniu zawodowym”

Ponad 80 osób (partnerzy z Grecji, Austrii i Polski, członkowie litewskiej instytucji szkolenia zawodowego
i partnerzy społeczni) uczestniczyło w konferencji podsumowującej projekt EXPANDVET. Konferencja odbyła się w Kownie dnia 11 września 2014r.

Na wstępie Prezydent Kowieńskiej Izby Handlowej, Benjaminas Zemaitis podkreślił, istotę kształcenia zawodowego dla sprawności działania litewskich przedsiębiorstw, zwłaszcza dla firm z sektora produkcji. Do tej samem myśli odniosła się również Kierownik projektu Aušra Giedrienė. Przedstawiła ona również informacje o projekcie ze szczególnym odniesieniem do rezultatów działań zespołu projektowego. Wskazała ona, że głównym produktem projektu jest strona internetowa www.bequal.info (przetłumaczony na 12 języków), która jest przeznaczona do weryfikacji praktycznych kwestii w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Zostało powiedziane, że istotną częścią tego portalu jest narzędzie do samooceny. Umożliwia ono porównanie mocnych i słabych stron działania organizacji. Zestawienia parametrów dotyczących działalności można dokonać w porównaniu z placówkami z kraju jak i z zagranicy.

W następnej części konferencji Nijole Deksnienė (Prezes Stowarzyszenia Litewskie Instytucje Innowacyjnego Kształcenia Zawodowego) przedstawiła proces badań z użyciem narzędzia do samooceny na Litwie, w Polsce, Austrii i Wielkiej Brytanii. 125 instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego w wymienionych krajach testowało narzędzie weryfikując jego przydatność w codziennej działalności. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że po zakończeniu testów narzędzie zostało poddane procesowi doskonalenia.

Kolejnymi mówcami byli Dorina Stamou, reprezentująca instytucję BEST z Wiednia (Austria) oraz Natassa Kazantzidou (Grecja). Odniosły się one do przebiegu prac projektowych w swoich krajach. Wskazywały na zaobserwowane bariery w pracy i instytucjami kształcenia zawodowego, jak również odnosiły się do korzyści jakie przyniosło wykorzystanie narzędzia samooceny w Austrii i Grecji. Głos w dyskusji zabrał również przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego. Dr T. Bartosz Kalinowski wygłosił referat dotyczący dobrych praktyk
i sprzężeń na linii edukacja – biznes.

Seminarium w ramach projektu “Expandvet”

Spotkanie odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 17 czerwca 2014 roku. Doktor T. Bartosz Kalinowski wraz z kierownictwem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia praktycznego powitali przedstawicieli świata biznesu oraz szkół i instytucji powiązanych z kształceniem zawodowym.
Po stronie Uniwersytetu Łódzkiego za organizację przedsięwzięcia odpowiadali Dr T. Bartosz Kalinowski i Mgr inż. Izabella Szudrowicz.

 

Spotkanie poświęcone było głównie prezentacji najnowszych informacji dotyczących jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Podczas wystąpień podejmowano tematy związane z dobrymi praktykami z zakresu zapewnienia jakości w szkołach profilowanych. Dr T. Bartosz Kalinowski omówił cele projektu EXPANDVET oraz zaprezentował kwestionariusz samooceny służący szacowaniu poziomu jakości edukacji w placówkach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Dyskusji poddane zostały wątki dotyczące sprzężeń zwrotnych na linii edukacja- rynek pracy. Wymiana doświadczeń stanowiła istotny punkt seminarium.

Dla projektu bardzo ważne jest ciągłe doskonalenie, jak również rozpowszechnianie kwestionariusza samooceny. W tym celu podczas spotkania szczegółowo omówiono dane zebrane na stronie internetowej projektu. Słuchacze zostali zachęceni do bliższego zapoznania się z efektami działań w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z partnerami z Litwy, Austrii, Wielkiej Brytania i Grecji. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety informacyjne (ulotki) dotyczace projektu EXPANDVET.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie EXPANDVET skorzystaj z poniższych linków:

Nowe wydarzenia w projekcie EXPANDVET

Projekt Expandvet opiera się na ścisłej współpracy i wymianie wiedzy między organizacjami z Litwy, Polski, Grecji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jego celem jest doskonalenie systemów zapewnienia jakości w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Głównymi zadaniami projektu są:

 • Analiza istniejących podejść do zapewnienia jakości w państwach uczestniczących w projekcie.
 • Przeniesienie, adaptacja i pilotaż kwestionariusza samooceny organizacji VET na Litwie, w Austrii, Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • Opracowanie portalu tematycznego w litewskiej i polskiej wersji językowej.
 • Wzbogacanie portalu tematycznego o dodatkowe treści takie jak dokumenty, odnośniki, artykuły i filmy.
 • Upowszechnianie i promowanie kwestionariusza samooceny, który jest dopasowany do organizacji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem zawodowym (organizacji VET) na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.
 • Współpraca w zakresie rozwijania dobrych praktyk na rzecz zapewniania jakości.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami dotyczącymi projektu. Informacje dotyczące obrad w Bath (Wielka Brytania) i Wiedniu (Austria) znajdują się tutaj:

Czym jest projekt EXPANDVET?

Ulotka projektu (.pdf)

Głównym celem projektu EXPANDVET, będącego częścią programu Leonardo da Vinci, jest doskonalenie systemów zapewnienia jakości w instytucjach zajmujących się kształceniem i doskonaleniem zawodowym (VET). Projekt upowszechnia dobre praktyki w czterech krajach UE (Litwy, Austrii, Polski i Wielkiej Brytanii). Planowany termin zakończenia Projektu to wrzesień 2014 roku.

Projekt EXPANDVET ma za zadanie promować wykorzystanie ram odniesienia w europejskim środowisku VET. Upowszechniane w ramach projektu innowacje to:

 • Elektroniczne narzędzie benchmarkingowe, które stwarza dostawcom usług VET okazję do porównania dojrzałości swojego systemu zarządzania z podobnymi instytucjami w kraju oraz Europie, a także pomaga w identyfikacji mocnych stron i obszarów wymagających poprawy, wskazując tym samym kierunki doskonalenia.
 • Internetowa sieć wymiany dobrych praktyk, tworząca wspólnotę praktyk (WP) w dziedzinie zapewnienia jakości w VET.
 • Portal tematyczny jako źródło informacji dla praktyków, badaczy i decydentów w dziedzinie VET.

Opis projektu oraz jego rezultatów jest dostępny na stronach: http://www.idec.gr/expandvet i www.bequal.info.

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

 • Analiza istniejących podejść do zapewnienia jakości w państwach uczestniczących w projekcie.
 • Przeniesienie, adaptacja i pilotaż narzędzia benchmarkingowego na Litwie, w Austrii, Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • Opracowanie portalu tematycznego w litewskiej i polskiej wersji językowej.
 • Wzbogacanie portalu tematycznego o dodatkowe treści takie jak dokumenty, odnośniki, artykuły i filmy.
 • Upowszechnianie i promowanie narzędzia benchmarkingowego na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.
 • Współpraca w zakresie rozwijania dobrych praktyk na rzecz zapewniania jakości. 

PROJEKT EXPANDVET daje możliwość:

Skorzystania z narzędzia samooceny:

 • Innowacyjne podejście do oceny własnego systemu zarządzania i praktyk zapewnienia jakości.
 • Samoocena wszystkich etapów systemu zarządzania, w tym planowania, wdrożenia, oceny i przeglądu.
 • Możliwość identyfikacji obszarów wymagających dalszego doskonalenia.

Porównania procesów zapewnienia jakości:

 • Porównanie własnego systemu zarządzania oraz praktyk zapewnienia jakości z innymi instytucjami w kraju oraz w 12 innych krajach europejskich.
 • Możliwość dołączenia do społeczności instytucji VET, które już oceniły swoje systemy i procesy zapewnienia jakości.

Wymiany dobrych praktyk:

 • Doskonalenie instytucji poprzez przyjęcie i wdrożenie dobrych praktyk innych, europejskich dostawców usług VET.
 • Podniesienie pozycji instytucji wśród europejskich dostawców usług VET, poprzez zgłoszenie własnych dobrych praktyk w zakresie zapewnienia jakości.

Więcej informacji:

 • Dalsze informacje na temat europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości.
 • Informacje o nowościach w dziedzinie zapewniania jakości w VET.

Zapraszamy na stronę www.bequal.info.

Aby dołączyć do projektu należy:

 • Zarejestrować się na portalu i wziąć udział we 'Wspólnocie Praktyk'.
 • Wypełnić narzędzie benchmarkingowe, aby odkryć swoje mocne strony i obszary wymagające doskonalenia w porównaniu z innymi instytucjami europejskimi.
 • Zgłosić przykład dobrej praktyki z własnego systemu zarządzania jakością.
 • Polecić www.bequal.info swoim współpracownikom i innym instytucjom.

Do projektu ZAPRASZAMY instytucje VET, które:

 • Posiadają wiodącą pozycję w dziedzinie innowacji w zakresie VET.
 • Pragną opracować lub udoskonalić swój system zarządzania oraz praktyki zapewnienia jakości.
 • Posiadają dobre praktyki i chcą się nimi podzielić z innymi (na poziomie krajowym i europejskim).
 • Są zainteresowane skorzystaniem z narzędzia benchmarkingowego i odkryciem swoich mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia w porównaniu z innymi instytucjami europejskimi.
 • Są chętne do upowszechniania i promowania dokumentów, wydarzeń i publikacji związanych z jakością w VET.
 • Są zainteresowane darmową reklamą przez 18 miesięcy na stronie www.bequal.info.
 • Są chętne do otrzymania 'Świadectwa Uczestnictwa' w projekcie wydanego przez Koordynatora, które jest wyrazem akceptacji europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości.

Partnerzy projektu

Logo Kod kraju Organizacja Osoba kontaktowa Adres Telefon, Faks, email
  LT Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła w Kownie (koordynator projektu) Aušra Giedrienė K.Donelaičio g. 8, Kowno, 44213 Litwa  +370 37 206679
+370 37 208330
ausra.giedriene@chambers.lt 
  EL IDEC SA Natassa Kazantzidou Iroon Polytechneiou 96, Piraeus, GR30- Attiki, Grecja 0030 210 4286227
natassa@idec.gr 
  UK Norton Radstock College Peter Hodgson South Hill Park BA3 3RW, Radstock, Wielka Brytania 00 44 1761 433161
00 44 1761 436173
peter.hodgson@nortcoll.ac.uk 
  LT Zawodowe centrum szkoleniowe dla specjalistów z branży usługowej w Kownie Nijolė Deksnienė Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kowno, 44287 Litwa +370 610 28371
nidex@ktpvm.lt 
PL Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Bartosz Kalinowski,
Anna Wronka
Narutowicza 65, Łódź 90131, Polska  +48 42 6356281
+48 42 6355298
tbkalinowski@uni.lodz.pl
akraw@uni.lodz.pl 
  AT BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH Karin Kronika Mariahilfer Strasse 8, A-1070 Wiedeń, Austria  +43 15855050
+43 1585505077
karin.kronika@best.at