Projekty badawcze wykonane przez pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

 
 

 

 • 2015 (J. Kornecki) projekt zamawiany ”Analiza sektora usług opartych na wiedzy (KIBS) ze szczególnym uwzględnieniem usług high-tech” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 • 2014–2017 (P. Głodek) projekt „Expert in Nanotechnology Exploitation (ENEX)” realizowany w ramach programu UE ERASMUS+.
 • 2014 (J. Kornecki) projekt zamawiany ”Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych” realizowany na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
 • 2014 (P. Głodek, R. Lisowska) projekt zamawiany „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • 2014 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” realizowany na zlecenie Województwa Świętokrzyskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 • 2014 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 • 2014 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Część III Opracowanie raportu w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 • 2013–2016 (E. Stawasz, P. Głodek) projekt naukowy OPUS „Kształtowanie konkurencyjności małej firmy – rola doradztwa biznesowego” umowa nr UMO-2012/07/B/HS4/03019, grant Narodowego Centrum Nauki.
 • 2013–2015 (P. Głodek) projekt European Technology Transfer Manager (ETM)” projekt realizowany w ramach programu UE “Leonardo da Vinci - Transfer of innovation”.
 • 2013 (J. Kornecki) projekt zamawiany ”Badanie klientów i usługodawców usługi pilotażowej KSU w zakresie finansowania zwrotnego oraz usługi PK KSU” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2013 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Analiza sektorów wiedzy w regionie Mazowsza w kontekście smart specialization” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 • 2013 (P. Głodek) projekt zamawiany „Analiza rynku nowych technologii w regionie Mazowsza” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 • 2013 (P. Głodek) projekt zamawiany „Specjalizacje regionalne – metoda 5-sił Portera. Ekspertyza dotycząca uwarunkowań sektorowych województwa łódzkiego” realizowany na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.
 • 2013 (P. Głodek) projekt zamawiany „Branże kreatywne wzmacniające innowacyjność i potencjał rozwojowy województwa świętokrzyskiego (analiza możliwości i rekomendacje dla władz regionu)”, ekspertyza przygotowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
 • 2013 (P. Głodek, R. Lisowska) projekt „Diagnoza stanu rękodzielnictwa i rzemiosła tradycyjnego w województwie świętokrzyskim w podziale na subregiony” zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
 • 2012–2015 (P. Głodek, E. Stawasz, J. Ropęga, R. Lisowska, J. Kornecki, M. Ratalewska) projekt innowacyjny testujący ,,Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” POKL, działanie 8.2.1.
 • 2011–2014 (P. Głodek) projekt badań własnych nr 4373/B/H03/2011/40 „Firmy spin off z jednostek sfery nauki i badań - strategie i zasoby”, Narodowe Centrum Nauki.
 • 2010–2013 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration RICHARD”, 7 PR (FP7-REGIONS-2010-1).
 • 2010–2013 (J. Kornecki, R. Lisowska) projekt zamawiany „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” realizowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • 2010–2012 (J. Kornecki, R. Lisowska) projekt „E-ViEW – European Virtual Environment for Work Based Learning”, koordynowany przez University of East London (Wielka Brytania), finansowany ze środków programu Lifelong Learning Programme ERASMUS Virtual Campuses.
 • 2010–2012 (J. Kornecki) projekt „TEC-TONIQ2 – Travailleurs, Egalités, Compétences: Vers une Transférabilité, Opérationnelle d’une Démarche d’Innovation et de Qualité - 2ème volet“, koordynowany przez Université de Bretagne-Sud (Francja), finansowany ze środków programu Lifelong Learning Programme LEONARDO DA VINCI – Transfer of Innovation.
 • 2010–2012 (J. Kornecki) projekt “BEST FORM – Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants”, koordynowany przez Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação (Portugalia), finansowany ze środków programu Lifelong Learning Programme LEONARDO DA VINCI – Transfer of Innovation.
 • 2010–2012 (J. Kornecki, R. Lisowska) projekt “WBLQUAL – An Approach to Qualifications through Negotiated Work Based Learning for the EU”, koordynowany przez Staffordshire University (Wielka Brytania), finansowany ze środków programu Lifelong Learning Programme ERASMUS Co-operation between Universities and Enterprises.
 • 2010–2012 (P. Głodek, J. Kornecki, E. Stawasz) projekt „INNOPOLIS – Innovation Policy in University City Regions“, koordynowany przez University of Salford, Centre for Enterprise & Innovation Research (Wielka Brytania), finansowany ze środków Interreg IVC.
 • 2010–2012 (J. Kornecki) projekt „FIRST MOTION - Innovating the audiovisual industry of the BSR as a driver for regional development in a high-skill growth sector”, koordynowany przez Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (Niemcy), finansowany ze środków Baltic Sea Region programme 2007-2013.
 • 2010–2012 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski”, PO IG, Poddziałanie 1.1.1.
 • 2010–2012 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Przeprowadzenie badań rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2010 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2010 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2010 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Badanie potencjału dolnośląskich organizacji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 • 2009–2011 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego”, PO IG, Poddziałanie 1.1.1.
 • 2009–2011 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju”, PO IG, Poddziałanie 1.1.1.
 • 2009–2011 (J. Kornecki) projekt badań własnych „Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy” finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wniosek nr N112 128336.
 • 2009 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Badanie efektów netto projektów wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2009 (J. Kornecki) projekt zamawiany „Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów” realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • 2008–2010 (J. Kornecki) projekt badań własnych pt „Skala i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce w świetle tendencji europejskich i światowych”, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2008–2009 (J. Kornecki) projekt „Pilot Action on the Transfer of Expertise through Mentoring in SMEs”, koordynowany przez Eurochambres (Francja), finansowany ze środków DG Enterprise Komisji Europejskiej.
 • 2008 (J. Kornecki) projekt zamawiany pt „Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne”, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2008 (J. Kornecki) projekt zamawiany pt „Funkcjonowanie sieci punktów kontaktowych w Polsce – ocena efektywności działań i analiza porównawcza z systemami punktów kontaktowych do spraw 7. Programu Ramowego UE w wybranych państwach członkowskich”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2008 (J. Kornecki) projekt zamawiany pt „Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi Unii Europejskiej małej i średniej przedsiębiorczości w województwie łódzkim w kontekście realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego”, realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 • 2008 (J. Kornecki) projekt zamawiany pt „Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego”, realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 • 2008 (P. Głodek) raport z badań “Used Cars in Poland”, International Car Distribution Programme Management Briefing 64.
 • 2008 (P. Głodek, J. Kornecki) projekt zamawiany pt „Potencjał rozwojowy polskich MSP”, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2007–2009 (E. Stawasz) projekt „Doskonalenie zdolności innowacyjnej regionów” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w Uniwersytecie Łódzkim.
 • 2007–2008 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Metodyka ewaluacji interwencji publicznej zorientowanej na podnoszenie efektywności Regionalnych Systemów Innowacji”, Fundusz Współpracy (JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo).
 • 2007 (E. Stawasz) projekt „Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach marginalizowanych” finansowany przez Komitet Badań Naukowych, realizowany w Fundacji Inkubator w Łodzi.
 • 2006–2008 (J. Kornecki) projekt „BOOST-IT - Set-up of a Collaborative Permanent Network for Boosting the Participation of Incubated SMEs in Innovation Processes under FP6 Activities”, koordynowany przez Inovamais (Portugalia), finansowany ze środków 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej.
 • 2006–2008 (J. Ropęga) projekt badań własnych „Symptomy upadku małej firmy. Konsekwencje społeczno-gospodarcze. Polityka przeciwdziałania”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Centrum Doskonałości KNOW-BASE „Gospodarka oparta na wiedzy”.
 • 2006–2008 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Regionalny foresight technologiczny LORIS Wizja”, SPO WKP WKP1/14.5/2/2006/7/10/588/2006/.
 • 2006–2008 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt “Challenges and Prospects of Cross Border Cooperation in the Context of EU Enlargement CBCED”, 6 PR (029038).
 • 2005–2008 (B. Piasecki, A. Rogut) „Impact Assessment System and Methodologies for Innovation Excellence IASMINE, 6 PR (014651 (IRE6).
 • 2005–2007 (P. Głodek, J. Kornecki, E. Stawasz) projekt własny “Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy” MNiSW, realizowany w Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2005–2007 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt “Regional Innovation Strategy for the Łódź Region LORIS PLUS”, 6PR (517525(IRE6))
 • 2005 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt “Promoting craft and SMEs in the Area of European Standardisation” (ENTR/04/029 - lot 1) koordynowany przez EIM Business and Policy Research (Holandia).
 • 2005 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt “Effective Practices in Global Education” koordynowany przez National Foundation for Educational Research (USA).
 • 2005 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt “SME access to alternative dispute resolution systems” (ENTR/04/02), koordynowany przez EIM Business and Policy Research (Holandia).
 • 2005 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt “Employment initiatives for an ageing workforce” koordynowany przez Austrian Institute for SME Research (Austria).
 • 2005 (P. Głodek, E. Stawasz) raport „Specyfika i znaczenie sektora MSP oraz ocena usług bankowych przez MSP” w ramach projektu MEN „Bariery wykorzystania usług bankowych w finansowaniu i działalności małych i średnich przedsiębiorstw”.
 • 2005 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Transformacja tradycyjnego przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny” (Z/2.10/II/2.6/372/2004/U/2005).
 • 2004–2006 (J. Kornecki) projekt „Transfer of Business in the European Regions”, koordynowany przez Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes Lyon (Francja), finansowany ze środków programu INTERREG IIIC.
 • 2004 (P. Głodek, E. Stawasz) „Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie łódzkim”, opracowanie wykonane w ramach projektu tworzenia Regionalnej Strategii Innowacyjnej woj. łódzkiego RIS LORIS.
 • 2004 (P. Głodek, E. Stawasz) „Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie dolnośląskim”, opracowanie wykonane w ramach projektu tworzenia Regionalnej Strategii Innowacyjnej woj. dolnośląskiego.
 • 2003–2006 (A. Rogut) projekt badań własnych pt „Potencjał polskich MSP w zakresie absorbowania korzyści integracyjnych”, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2003–2005 (J. Kornecki, B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Manufacturing Visions. Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight”, koordynowany przez Fraunhofer Institute (Niemcy) i finansowany ze środków 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej.
 • 2003–2004 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt badań własnych „Określenie potencjału innowacyjnego regionu łódzkiego do 2013 roku z wykorzystaniem elementów foresight'u”.
 • 2003–2004 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Job rotation in the Lodzkie region” (PL01.05.09.01-02-05-02) realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2003 (P. Głodek, E. Stawasz) „Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim”, opracowanie wykonane w ramach projektu tworzenia Regionalnej Strategii Innowacyjnej woj. śląskiego RIS Silesia.
 • 2003–2004 (P. Głodek, J. Mertl, B. Piasecki, A. Rogut, E. Stawasz) projekt celowy „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego”.
 • 2002–2003 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Eighth Observatory of European SMEs, The impact of EU enlargement on European SMEs (European Network for SME Research ENSR)”, finansowany ze środków DG Enterprise Komisji Europejskiej.
 • 2000–2001 (B. Piasecki, A. Rogut) projeky „Nowe profile zawodowe w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych” finansowany ze środków programu Leonardo da Vinci.
 • 1999–2003 (R. Lisowska, B. Piasecki, A. Rogut) projekt “The Future of Europe’s Rural Periphery: The Role of Entrepreneurship in Responding to Employment Problems and Social Marginalisation” (HPSE-CT-1999-00013), 5PR UE.
 • 1999–2002 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Efekty integracji z Unią Europejską dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej. Prognozy dla sektora polskich MSP do 2010 roku” (1 HO2B 018 17), finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych.
 • 1999–2000 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MSP” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 1999–2000 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt „Dynamic entrepreneurs. Comparative study for Bulgaria and Poland” realizowany na zlecenie Research Support Scheme Group Application Soros Foundation.
 • 1999 (B. Piasecki, A. Rogut) projekt “Studies of young entrepreneurs, women entrepreneurs, co-entrepreneurs and entrepreneurs from ethnic minorities” koordynowany przez Middlesex University (Wlk. Brytania), realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej.