1. Zachowania organizacyjne:
  • uwarunkowania organizacyjne zachowań (otoczenie organizacji, struktura organizacyjna)
  • typy zachowań (na tle: władzy organizacyjnej, zmian organizacyjnych, funkcjonowania zespołów, komunikacji społecznej)
  • skutki zachowań (typy kultury organizacyjnej)

 2. Zarządzanie zmianami:
  • metody i techniki organizacji i zarządzania
  • metodologia zmian systemowych
  • metodologiczne aspekty współpracy przedsiębiorstw w skali międzynarodowej
  • zarządzanie organizacją w warunkach niepewności

 3. Kierowanie ludźmi:
  • polityka kadrowa
  • jakość życia w pracy
  • kadra kierownicza w procesie zmian

 4. Zarządzanie wiedzą:
  • procesy komercjalizacji wiedzy i innowacyjnych rozwiązań, mechanizmy transferu technologii
  • funkcjonowanie organizacji w gospodarce opartej na wiedzy
  • formy i warunki organizacyjnego uczenia się
  • kapitał intelektualny organizacji

 5. Zarządzanie jakością kształcenia publicznych uczelni wyższych:
  • budowanie systemów projektowania programów kształcenia
  • budowanie systemów zarządzania programami kształcenia
  • efektywność form kształcenia stacjonarnego
  • efektywność form kształcenia w formule blended learning
 1. Rozwój teorii, metod i technik zarządzania:
  • doskonalenie modeli biznesowych funkcjonowania przedsiębiorstw
  • umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw
  • projektowanie i doskonalenie organizacji