Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

   
 Kierunki Badań:
 1. Zarządzanie w sektorze publicznym:
  • teoria efektów zewnętrznych i dóbr publicznych - zastosowania w zarządzaniu publicznym,
  • nowe zarządzanie publiczne (New Public Management); teoria i praktyka współrządzenia (governance),
  • partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo międzysektorowe,
  • sektor finansów publicznych i zarządzanie finansami publicznymi,
  • zarządzanie ochroną zdrowia w sektorze publicznym,
  • zarządzanie w sektorze pozarządowym.
 2. Gospodarka miejska - zarządzanie miastem:
  • gospodarka gruntami,
  • rewitalizacja miast,
  • marketing terytorialny,
  • logistyka w zarządzaniu miastem i regionem,
  • zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych.
 3. Planowanie przestrzenne
  • teoria i praktyka planowania przestrzennego,
  • planowanie urbanistyczne,
  • planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • środowiskowe aspekty planowania zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki.
 4. Rozwój lokalny i regionalny
  • sterowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym - instrumenty i instytucje,
  • Regionalne Systemy Innowacyjne jako podstawowy czynnik wzmacniania, konkurencyjności polskich regionów,
  • międzynarodowe aspekty polityki regionalnej,
  • zarządzanie trwałym i zrównoważonym rozwojem w układach terytorialnych,
  • polityka i planowanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna,
  • aktywizowanie społeczności lokalnych,
  • zarządzanie kapitałem społecznym.
 5. Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu
  • etyka w zarządzaniu instytucjami sektora prywatnego, publicznego i społecznego,
  • czystsza produkcja, systemy zarządzania środowiskowego, zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach i w organizacjach sektora publicznego.
   
Adres: Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
ul. Matejki 22/26
90 - 237 Łódź
tel.: (+48 42) 635 5198
e-mail: kzmir.wz@uni.lodz.pl
   
 Zobacz też:
   
Pracownicy
   
Ogłoszenia
 
Materiały dla studentów
 
Podyplomowe studium zarządzania oświatą
 
Podyplomowe studia: Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym
 
Projekt Erasmus+ „Open Mind”
 
Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji „Homoresponsabilis in the globalized World”
 
Działalność edukacyjna w ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (The Baltic University Programme)
 
Projekt Erasmus+ „Boosting Research Administration Skills and Services" ADMIN  
 
English version