Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

   
 Kierunki Badań:
I. Zarządzanie w sektorze publicznym:
    •   teoria efektów zewnętrznych i dóbr publicznych – zastosowania w zarządzaniu publicznym,
    •   interes publiczny, teoria wyboru publicznego,
    •   polityki publiczne na różnych szczeblach władzy,
    •   nowe zarządzanie publiczne (New Public Management); teoria i praktyka współrządzenia                  (governance); wielopoziomowe zarządzanie (multi-level governance),
    •   partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo międzysektorowe,
    •   współpraca sektora publicznego, nauki i biznesu na rzecz komercjalizacji wiedzy,
    •   zarządzanie wartością publiczną,
    •   zarządzanie organizacjami sektora finansów publicznych,
    •   zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego,
    •   zarządzanie w sektorze pozarządowym,
    •   zarządzanie w kulturze,
    •   zarządzanie w sporcie.

II. Gospodarka miejska – zarządzanie miastem:
    •   gospodarka gruntami,
    •   rewitalizacja miast,
    •   smart city – inteligentne miasta i regiony,
    •   cyfrowa transformacja miast,
    •   miasto inkluzywne,
    •   dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta,
    •   zarządzanie w lokalnym sektorze kultury,
    •   logistyka miejska,
    •   zarządzanie projektami miejskim, 
    •   organizacje pozarządowe i ruchy miejskie w zarządzaniu rozwojem miasta,
    •   zarządzanie rozwojem miejskich obszarów funkcjonalnych (w tym metropolitalnych).

III. Planowanie przestrzenne 
    •   teoria i praktyka planowania przestrzennego,
    •   planowanie urbanistyczne,
    •   planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego,
    •   środowiskowe aspekty planowania zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki.

IV. Terytorialny wymiar procesów rozwoju
    •   rozwój sustensywny jako współczesny paradygmat planowania i zarządzania w jednostkach             terytorialnych, 
    •   kapitał terytorialny,
    •   rozwój lokalny i regionalny; obszary funkcjonalne w procesach rozwoju,
    •   polityka regionalna i lokalna; polityka rozwoju,
    •   sterowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym – instrumenty i instytucje,
    •   zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem, 
    •   zintegrowane projekty rozwojowe, zintegrowane projekty terytorialne,
    •   marketing terytorialny,
    •   regionalne i krajowe systemy innowacyjne jako podstawowy czynnik wzmacniania,                         konkurencyjności JST,
    •   polityka i planowanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
    •   ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna,
    •   aktywizowanie społeczności lokalnych,
    •   zarządzanie kapitałem społecznym.

V. Społeczna i środowiskowa odpowiedzialność organizacji  
    •   społeczne i środowiskowe aspekty zarządzania organizacjami różnych sektorów,
    •   sformalizowane i zintegrowane systemy zarządzania – aspekty społeczne i środowiskowe,
    •   czystsza produkcja, gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, systemy zarządzania          środowiskowego, 
    •   etyka w zarządzaniu instytucjami sektora prywatnego, publicznego i społecznego, w tym                 wyzwania związane z nowoczesnymi technologiami.
 

 

   
Adres: Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
ul. Matejki 22/26
90 - 237 Łódź
tel.: (+48 42) 635 5198
e-mail: kzmir.wz@uni.lodz.pl
   
 Zobacz też:
   
Pracownicy
   
Ogłoszenia
 
Materiały dla studentów
 

Studia Podyplomowe

 

Działalność edukacyjna w ramach programów międzynarodowych

 

Projekty międzynarodowe

 
 
 Projekty krajowe
 
 
 
 
 
 
English version