Od 1.10.2019r. kształcenie doktorantów prowadzone jest  w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

  • nauki socjologiczne,
  • ekonomia i finanse,
  • nauki prawne,
  • pedagogika,
  • psychologia,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • nauki o polityce i administracji.
 
Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia uczestnikom studiów opiekę promotorską i pomoc w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora. Program stwarza doktorantowi możliwość zdobycia kwalifikacji na zawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także rozwój zawodowy (doskonalenie warsztatu badawczego i podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych) oraz rozwój osobisty (kompetencje miękkie).
Pierwszy rok studiów ma charakter interdyscyplinarny i adresowany jest do doktorantów wszystkich dyscyplin. Jest to rok wspólnych dyskusji naukowych, stawiania pytań i poszukiwania wielopłaszczyznowych odpowiedzi. Kolejne lata przeznaczone są na rozwój w wybranej dyscyplinie i poszerzanie wiedzy na zajęciach z obszarów interesujących doktoranta. Cały okres studiów to intensywna praca z promotorem w relacji uczeń-mistrz.
Program kształcenia uwzględnia aktualne koncepcje teoretyczne w naukach społecznych oraz tendencje dotyczące aplikacji wyników badań w praktyce, stwarzając doktorantom szanse dalszego rozwoju naukowego, uczestniczenia w wymianie międzynarodowej i międzyuczelnianej.
Studia trwają osiem semestrów. Prowadzone są w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i są nieodpłatne.
tel. 635-62-42, email: malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl