Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017. Wydział Zarządzania UŁ otrzymał kategorię A, utrzymując tym samym wysoką pozycję wśród najlepszych jednostek naukowych w kraju.
 
Oceny jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).
 
W ramach przeprowadzanej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:
  • osiągnięcia naukowe i twórcze;
  • potencjał naukowy;
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.