INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2018/2019 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2018r.

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz) tj:

 • kurs „Szkolenie z BHP - materiały szkoleniowe” (PL) - wersja szkolenia w j. polskim

 • kurs „OSH course - informational materials” (EN) - wersja szkolenia w j. angielski

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.

Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już Szkolenie BHP w UŁ) - zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do „Szkolenia z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”, dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta, przyjętych w ramach programu Socrates-Erasmus itp.

Szczegółowe zasady i tryb realizowania szkolenia określa - Zarządzenie nr 155 Rektora UŁ z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: zasad i trybu szkolenia studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

Aby wykonać Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim należy:

 • otworzyć stronę https://moodle.uni.lodz.pl i wejść do kursu:
  Szkolenie z BHP w UŁ - materiały szkoleniowe (PL) lub w przypadku studentów anglojęzycznych do kursu: OSH course - informational materials (EN);
 • zapoznać się z umieszczonymi w wybranym kursie materiałami (moduły I-V dla kierunków eksperymentalnych*, moduły I-IV dla pozostałych kierunków);
 • rozwiązać odpowiedni test zaliczeniowy (Test_BHP_V_2018/19 dla kierunków eksperymentalnych* lub Test_BHP_IV_2018/19 dla pozostałych kierunków) - zgodnie z informacjami umieszczonymi w module Zaliczenie.

* Wydziały prowadzące kierunki eksperymentalne: Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, Wydz. Chemii, Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Logowanie

Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.

Po pierwszym zalogowaniu zalecamy aktualizację swojego Profilu na platformie e-Campus.

Dostęp do testu końcowego odbywa się po zalogowaniu na platformę i wpisaniu odpowiedniego (dla danego wydziału) klucza dostępu tj.:

Nazwa Wydziału: Wydział Zarządzania
KURS: Test_BHP_IV_2018/19
Klucz do kursu z testem: WZ91

Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi - wynik testu widoczny jest po zalogowaniu się do kursu w Zakładce „Ocena”.

Obowiązujące terminy

Test należy wykonać w terminie wskazanym w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Łódzkim.


Po zaliczeniu testu, wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.


Przypominamy, że studenci, którzy podjęli studia na dwóch kierunkach realizują „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” jednokrotnie i wykonują odpowiedni dla swojego wydziału test Test_BHP_IV_2018/19 lub Test_BHP_V_2018/19 - przy czym student podejmujący studia na dwóch różnych wydziałach tj. np. na wydziale „humanistycznym” i na kierunku „eksperymentalnym” winien zaliczyć test o szerszym zakresie - Test_BHP_V_2018/19.

Niezbędne informacje

Informacje o szkoleniu BHP dostępne są na stronie https://moodle.uni.lodz.pl

W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do

 • W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do Inspektoratu BHP UŁ (email - bhp@uni.lodz.pl)
 • W sprawach technicznych dotyczących realizacji szkolenia BHP (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email - helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.
 • W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia BHP (informacje dot. obowiązku odbycia szkolenia, klucza dostępu do testu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2018/2019 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie”:

 • wersja szkolenia w j. polskim kurs „Prawo autorskie 2018”

 • wersja szkolenia w j. angielskim kurs „Training course in copyright 2018”

Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.

E-kurs „Prawo autorskie” jest przeznaczony do samokształcenia. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie” w Uniwersytecie Łódzkim należy:

 • otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl
 • zalogować się na platformie eCampus UŁ
 • wejść do e-kursu Prawo autorskie 2018 i zarejestrować się, używając klucza dostępu
 • zapoznać się z umieszczonymi w e-kursie materiałami
 • rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru
 • Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS

Logowanie na uczelnianej platformie eCampus UŁ

Za pomocą nazwy użytkownika i hasła — tak samo, jak do systemu USOSweb.

Dostęp do kursu odbywa się po wpisaniu odpowiedniego (dla danego wydziału) klucza dostępu, tj.:

Nazwa Wydziału: Wydział Zarządzania
KURS: Prawo autorskie 2018
Klucz do kursu z testem: WZ91

Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.

Dodatkowe informacje

 • W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu „Prawo autorskie” (informacje dot. obowiązku odbycia e-kursu, klucza dostępu do e-kursu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem.
 • W sprawach technicznych dotyczących realizacji e-kursu „Prawo autorskie” (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy itp.) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email:helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.

 

 

 

 

Szkolenie z BHP w UŁ - dane archiwalne

1. Szkolenie BHP i jego zaliczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line) na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus https://moodle.uni.lodz.pl.

 • kurs „Szkolenie z BHP – materiały szkoleniowe”,
 • kurs „OSH course – informational materials”.

Szkolenie z BHP jest obowiązkowe.

2. Do odbycia szkolenia BHP są zobowiązani wszyscy studenci i doktoranci:

 • rozpoczynający naukę w Uniwersytecie Łódzkim na pierwszym semestrze studiów;
 • przeniesieni do UŁ z innych uczelni na wyższe semestry nauki (nie jest honorowane szkolenie, które zostało odbyte poza UŁ)

3. Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już szkolenie BHP w UŁ) – zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do szkolenia. Dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta oraz przyjętych w ramach programu Erasmus, Mobility i in. programów wymiany.
4. Studenci i doktoranci odbywają szkolenie BHP w semestrze, który jest ich pierwszym semestrem nauki w UŁ. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów, obowiązany jest odbyć szkolenie w zakresie bhp na kierunku, na którym szkolenie to ma najszerszy zakres.
5. Studentów i doktorantów Wydziału Zarządzania UŁ obowiązuje zakres materiału szkoleniowego Szkolenie z BHP w UŁ:

 • Moduł I – Wybrane regulacje prawne.
 • Moduł II – Warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia uczelni.
 • Moduł III – Postępowanie w razie wypadku studenta (doktoranta), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Moduł IV – Zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska.

6. Logowanie na platformie e-learningowej https://moodle.uni.lodz.pl odbywa się poprzez Centralny System Uwierzytelniania, czyli tak, jak do USOSweb (ta sama nazwa użytkownika i hasło).
7. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy podejść do testu sprawdzającego zamieszczonego na platformie e-learningowej. Szkolenie BHP kończy test złożony z pytań jednokrotnego wyboru. By zaliczyć szkolenie należy uzyskać co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Kod dostępu do testu: WZ91. Wynik testu widoczny jest po zalogowaniu się do kursu w zakładce „ocena”.
8. Ostateczny termin odbycia szkolenia BHP upływa: 30.11 dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze zimowym, 30.04 dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim. Po tym terminie platforma zostaje zablokowana. W uzasadnionych przypadkach może być wyznaczony dodatkowy termin zaliczenia.
9. Odbycie szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów. Wobec studentów, którzy w wymaganym terminie nie odbyli szkolenia BHP i nie zaliczyli testu z wynikiem pozytywnym mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów i Regulaminu studiów doktoranckich dotyczące zaliczania semestru.
10. Po zaliczeniu testu, wynik zostanie zaimportowany do w systemie USOS. Protokoły zbiorcze są drukowane i podpisywane, a następnie przesyłane przez upoważnionych pracowników Inspektoratu BHP UŁ.
11. W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do Inspektoratu BHP w UŁ (bhp@uni.lodz.pl).
12. W sprawach technicznych (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ e-mail: helpdesk@uni.lodz.pl W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.

Szkolenie z przedmiotu „Prawo autorskie” w UŁ - dane archiwalne

Obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia, rozpoczynających studia od pierwszego semestru studiów 1 października 2017 r.

1. W celu zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w UŁ, został przewidziany obowiązek zaliczenia przez studentów szkolenia z zakresu prawa autorskiego.
2. Szkolenie i jego zaliczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line) na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus.
3. Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie”, należy otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl; zalogować się na platformie eCampus UŁ; wejść do e-kursu „Prawo autorskie 2017” i zarejestrować się, używając klucza dostępu: WZ91.
Po zapoznaniu się z materiałami należy rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru.
Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.
4. Uzyskanie zaliczenia szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Ostateczny termin odbycia kursu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia upływa 18.02.2018 r. Wobec studentów, którzy w wymaganym terminie nie odbędą szkolenia „Prawo autorskie” lub nie zaliczyli testu z wynikiem pozytywnym mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów i Regulaminu studiów doktoranckich dotyczące zaliczania semestru.
5. W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu „Prawo autorskie” (informacje dot. obowiązku odbycia e-kursu, klucza dostępu do e-kursu itp.) należy kontaktować się z Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta.
6. W sprawach technicznych dotyczących realizacji e-kursu „Prawo autorskie” (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy itp.) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email: helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.
7. Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.