INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2018/2019 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2019r.

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz) tj: 

 • kurs „Szkolenie z BHP - materiały szkoleniowe” (PL) - wersja szkolenia w j. polskim

 • kurs „OSH course - informational materials” (EN) - wersja szkolenia w j. angielski

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.

Szkolenia w zakresie bhp dla uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia przeprowadza się, jeżeli jest to niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia oraz jeżeli obowiązek przeprowadzenia szkolenia wynika z programu danych studiów lub kształcenia.

Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już Szkolenie BHP w UŁ) - zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do „Szkolenia z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”, dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta, przyjętych w ramach programu Socrates-Erasmus itp.

Szczegółowe zasady i tryb realizowania szkolenia określa - Zarządzenie nr 53 Rektora UŁ z dnia 11.04.2019r. w sprawie: zasad i trybu szkolenia w Uniwersytecie Łódzkim studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

Aby wykonać Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim należy:

 • otworzyć stronę https://moodle.uni.lodz.pl i wejść do kursu:  Szkolenie z BHP w UŁ - materiały szkoleniowe (PL) lub w przypadku studentów anglojęzycznych do kursu: OSH course - informational materials (EN);
 • zapoznać się z umieszczonymi w wybranym kursie materiałami (moduły I-V dla kierunków eksperymentalnych*, moduły I-IV dla pozostałych kierunków);
 • rozwiązać odpowiedni test zaliczeniowy (Test_BHP_V_2019/20 dla kierunków eksperymentalnych* lub Test_BHP_IV_2019/20 dla pozostałych kierunków) - zgodnie z informacjami umieszczonymi w module Zaliczenie. 

* Wydziały prowadzące kierunki eksperymentalne: Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, Wydz. Chemii, Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Logowanie

Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.

Po pierwszym zalogowaniu zalecamy aktualizację swojego Profilu na platformie e-Campus.

Dostęp do testu końcowego odbywa się po zalogowaniu na platformę i wpisaniu odpowiedniego (dla danego wydziału) klucza dostępu tj.:

Nazwa Wydziału: Wydział Zarządzania
KURS: Test_BHP_IV_2019/20
Klucz do kursu z testem: WZ91

Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi - wynik testu widoczny jest po zalogowaniu się do kursu w Zakładce „Ocena”. 

Obowiązujące terminy

Termin rozwiązania testu dla studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia - niezwłocznie po rozpoczęciu studiów/kształcenia.

Bez szkolenia z zakresu bhp studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia (jeśli wynika to z programu danych studiów lub kształcenia), nie mogą zostać dopuszczeni do zajęć dydaktycznych.

Po zaliczeniu testu, wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.

Przypominamy, że studenci, którzy podjęli studia na dwóch kierunkach realizują „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” jednokrotnie i wykonują odpowiedni dla swojego wydziału test Test_BHP_IV_2019/20 lub Test_BHP_V_2019/20 - przy czym student podejmujący studia na dwóch różnych wydziałach tj. np. na wydziale „humanistycznym” i na kierunku „eksperymentalnym” winien zaliczyć test o szerszym zakresie - Test_BHP_V_2019/20.

Niezbędne informacje

Informacje o szkoleniu BHP dostępne są na stronie https://moodle.uni.lodz.pl

W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do

 • W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do Inspektoratu BHP UŁ (email - bhp@uni.lodz.pl)
 • W sprawach technicznych dotyczących realizacji szkolenia BHP (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email - helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem. 
 • W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia BHP (informacje dot. obowiązku odbycia szkolenia, klucza dostępu do testu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem/biurem obsługi studenta

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2019/2020 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie”:

 • kurs „Prawo autorskie 2019” - wersja szkolenia w j. polskim
 • kurs „Training course in copyright 2019” - wersja szkolenia w j. angielskim 

Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki. 

E-kurs „Prawo autorskie” jest przeznaczony do samokształcenia. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu. 

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

 • Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie” w Uniwersytecie Łódzkim należy:
 • otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl;
 • zalogować się na platformie eCampus UŁ;
 • wejść do e-kursu Prawo autorskie 2019 i zarejestrować się, używając klucza dostępu;
 • zapoznać się z umieszczonymi w e-kursie materiałami;
 • rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru;

Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS. 

Logowanie na uczelnianej platformie eCampus UŁ

Za pomocą nazwy użytkownika i hasła — tak samo, jak do systemu USOSweb. 

 

Dostęp do kursu odbywa się po wpisaniu odpowiedniego (dla danego wydziału) klucza dostępu, tj.: 

Nazwa Wydziału Kurs Klucz dostępu do kursu
Wydział Zarządzania Prawo autorskie 2019 WZ91 

Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.  

 

Dodatkowe informacje

 • W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu „Prawo autorskie” (informacje dot. obowiązku odbycia e-kursu, klucza dostępu do e-kursu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem.
 • W sprawach technicznych dotyczących realizacji e-kursu „Prawo autorskie” (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy itp.) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email: helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem. 

  

Szkolenie z BHP w UŁ - dane archiwalne

1. Szkolenie BHP i jego zaliczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line) na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus https://moodle.uni.lodz.pl.

 • kurs „Szkolenie z BHP – materiały szkoleniowe”,
 • kurs „OSH course – informational materials”.

Szkolenie z BHP jest obowiązkowe.

2. Do odbycia szkolenia BHP są zobowiązani wszyscy studenci i doktoranci:

 • rozpoczynający naukę w Uniwersytecie Łódzkim na pierwszym semestrze studiów;
 • przeniesieni do UŁ z innych uczelni na wyższe semestry nauki (nie jest honorowane szkolenie, które zostało odbyte poza UŁ)

3. Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już szkolenie BHP w UŁ) – zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do szkolenia. Dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta oraz przyjętych w ramach programu Erasmus, Mobility i in. programów wymiany.
4. Studenci i doktoranci odbywają szkolenie BHP w semestrze, który jest ich pierwszym semestrem nauki w UŁ. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów, obowiązany jest odbyć szkolenie w zakresie bhp na kierunku, na którym szkolenie to ma najszerszy zakres.
5. Studentów i doktorantów Wydziału Zarządzania UŁ obowiązuje zakres materiału szkoleniowego Szkolenie z BHP w UŁ:

 • Moduł I – Wybrane regulacje prawne.
 • Moduł II – Warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia uczelni.
 • Moduł III – Postępowanie w razie wypadku studenta (doktoranta), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Moduł IV – Zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska.

6. Logowanie na platformie e-learningowej https://moodle.uni.lodz.pl odbywa się poprzez Centralny System Uwierzytelniania, czyli tak, jak do USOSweb (ta sama nazwa użytkownika i hasło).
7. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy podejść do testu sprawdzającego zamieszczonego na platformie e-learningowej. Szkolenie BHP kończy test złożony z pytań jednokrotnego wyboru. By zaliczyć szkolenie należy uzyskać co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Kod dostępu do testu: WZ91. Wynik testu widoczny jest po zalogowaniu się do kursu w zakładce „ocena”.
8. Ostateczny termin odbycia szkolenia BHP upływa: 30.11 dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze zimowym, 30.04 dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim. Po tym terminie platforma zostaje zablokowana. W uzasadnionych przypadkach może być wyznaczony dodatkowy termin zaliczenia.
9. Odbycie szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów. Wobec studentów, którzy w wymaganym terminie nie odbyli szkolenia BHP i nie zaliczyli testu z wynikiem pozytywnym mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów i Regulaminu studiów doktoranckich dotyczące zaliczania semestru.
10. Po zaliczeniu testu, wynik zostanie zaimportowany do w systemie USOS. Protokoły zbiorcze są drukowane i podpisywane, a następnie przesyłane przez upoważnionych pracowników Inspektoratu BHP UŁ.
11. W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do Inspektoratu BHP w UŁ (bhp@uni.lodz.pl).
12. W sprawach technicznych (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ e-mail: helpdesk@uni.lodz.pl W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.

Szkolenie z przedmiotu „Prawo autorskie” w UŁ - dane archiwalne

Obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia, rozpoczynających studia od pierwszego semestru studiów 1 października 2017 r.

1. W celu zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w UŁ, został przewidziany obowiązek zaliczenia przez studentów szkolenia z zakresu prawa autorskiego.
2. Szkolenie i jego zaliczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line) na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus.
3. Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie”, należy otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl; zalogować się na platformie eCampus UŁ; wejść do e-kursu „Prawo autorskie 2017” i zarejestrować się, używając klucza dostępu: WZ91.
Po zapoznaniu się z materiałami należy rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru.
Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.
4. Uzyskanie zaliczenia szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Ostateczny termin odbycia kursu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia upływa 18.02.2018 r. Wobec studentów, którzy w wymaganym terminie nie odbędą szkolenia „Prawo autorskie” lub nie zaliczyli testu z wynikiem pozytywnym mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów i Regulaminu studiów doktoranckich dotyczące zaliczania semestru.
5. W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu „Prawo autorskie” (informacje dot. obowiązku odbycia e-kursu, klucza dostępu do e-kursu itp.) należy kontaktować się z Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta.
6. W sprawach technicznych dotyczących realizacji e-kursu „Prawo autorskie” (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy itp.) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email: helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.
7. Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.