Ankieta w systemie USOSweb pozwala wszystkim studentom ocenić jakość zajęć dydaktycznych prowadzonych w danym semestrze na Wydziale Zarządzania. Ankieta jest całkowicie anonimowa. W systemie nie są przechowywane żadne dane, które umożliwiałyby późniejsze skojarzenie oceny i/lub komentarzy z jej Autorem. Odnotowany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety oraz wypisane komentarze.
Zgodnie z obowiązującymi w UŁ standardami studencie skorzystaj z możliwości i wypełnij ankietę!

Zasady przeprowadzania oceny

1. Ankieta obejmuje wszystkie przedmioty prowadzone w danym semestrze na Wydziale Zarządzania UŁ, w tym zajęcia na specjalnościach, blokach specjalizacyjnych, wykłady do wyboru itd.

2. Oceny dokonują wszyscy studenci Wydziału Zarządzania UŁ (niezależnie od typu studiów) za wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych.

3. Każdy student może wypełnić ankietę w systemie USOSweb tylko raz, korzystając z indywidualnego hasła dostępu. Po wypełnieniu ankiety nie będzie możliwości jej usunięcia ani powtórnego edytowania zmian.

4. Ocena zajęć dokonywana jest dwa razy w roku. Ocenie podlegają zajęcia dydaktyczne w danym semestrze.

5. W danym semestrze ankiety będą udostępnione w terminie wyznaczonym przez Dziekana WZ, (otwarcie ankiety tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, zamkniecie dwa tygodnie po jej zakończeniu).

6. Po dniu zakończenia oceny możliwość wypełnienia ankiety zostaje zablokowana i ankiety stają się nieaktywne.

Jak wypełnić ankietę

1. Na stronie głównej USOSweb https://usosweb.uni.lodz.pl/ wybierz opcję „ZALOGUJ SIĘ” umieszczoną w górnej części ekranu,

2. Zaloguj się wykorzystując swój Pesel i hasło. Studenci, którzy nie posiadają hasła lub je zapomnieli, proszeni są o zgłaszanie się z tym problemem do Dziekanatu.

3. Aby zobaczyć wszystkie dostępne ankiety należy wejść w zakładkę ”DLA STUDENTÓW”, następnie z menu po lewej stronie wybrać pozycję „ANKIETY”.

4. Aby wypełnić ankietę należy nacisnąć przycisk „WYPEŁNIJ ANKIETĘ” przy wybranych zajęciach. Odpowiedzi należy wybrać z rozwijanej listy po prawej stronie. Do każdych zajęć można również wpisać komentarz (pole tekstowe pod pytaniami).

5. Po uzupełnieniu wyników ankiety i wpisaniu komentarza należy zatwierdzić odpowiedzi przyciskiem „ZAPISZ ODPOWIEDZI” (pole pod komentarzem).

6. UWAGA! Ankietę można wypełnić tylko raz a wprowadzonych ocen i komentarzy nie można później zmienić ani usunąć!