Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce

 

 

Kierownik studiów

dr Jacek Gad
e-mail: jacek.gad@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 52 24 (Sekretariat Katedry Rachunkowości)
 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk
Wydział Zarządzania UŁ, p. 114
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 0 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl
 

Cel i charakterystyka studiów

Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing).
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.
Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
 

Adresaci studiów

Studia mają głównie charakter kwalifikacyjny. Adresowane są przede wszystkim do:
  • audytorów wewnętrznych pragnących rozwinąć swą wiedzę i umiejętności;
  • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym;
  • kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • osób przygotowujących się do egzaminów na certyfikat audytora wewnętrznego;
  • osób wiążących swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą/wewnętrzną.

 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, pokrywające się z rokiem akademickim. Program liczy 208 godzin i uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych. Zajęcia odbywają się w weekendy dwa razy w miesiącu, z odpowiednim uwzględnieniem świąt.
 

Program studiów

 

 

Przedmiot

Forma

Godziny

ECTS

Zajęcia

Pr. wł.

Zalicz.

Semestr 1

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej

Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem

8

8

8

1

Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

8

24

16

2

Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

8

24

16

2

Rachunkowość finansowa (Cz. I i II)

Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem

18

18

18

2

Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska

Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem

16

16

16

2

Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe  w audycie wewnętrznym

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Podstawy prawa podatkowego

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Semestr 2

Rachunkowość podatkowa 

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

6

18

12

1

Metodyka pracy audytora wewnętrznego

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

24

72

48

6

Podstawy prawa spółek

 

Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem

8

8

8

1

Audyt informatyczny

 

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Metody próbkowania w audycie

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

8

24

16

2

Audyt / kontrola  zamówień publicznych

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Warsztaty – wykonywanie audytu

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Projekt zadania praktycznego

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

8

24

16

2

Egzamin końcowy

 

 

 

 

15

Suma

 

208

524

366

60

 

Świadectwo ukończenia studiów

Absolwenci Studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz wystawiany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.
 

Zasady rekrutacji

 

Kandydaci na studia muszą mieć ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie. Cechować się powinni skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią i wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną.
Rekrutacja trwa do 30 września b.r. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc (min. 15, maks. 40 osób) o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Bez egzaminów wstępnych, testów i rozmów kwalifikacyjnych.
 
Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowo do pobrania

 

Opłata za studia

Koszt studiów wynosi  4 700 zł. płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach w terminach i na konto wskazane przez organizatora.
 

 

 

Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce

 

 

Kierownik studiów

dr Jacek Gad
e-mail: jacek.gad@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 52 24 (Sekretariat Katedry Rachunkowości)
 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk
Wydział Zarządzania UŁ, p. 114
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 0 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl
 

Cel i charakterystyka studiów

Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing).
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.
Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
 

Adresaci studiów

Studia mają głównie charakter kwalifikacyjny. Adresowane są przede wszystkim do:
  • audytorów wewnętrznych pragnących rozwinąć swą wiedzę i umiejętności;
  • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym;
  • kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • osób przygotowujących się do egzaminów na certyfikat audytora wewnętrznego;
  • osób wiążących swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą/wewnętrzną.

 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, pokrywające się z rokiem akademickim. Program liczy 208 godzin i uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych. Zajęcia odbywają się w weekendy dwa razy w miesiącu, z odpowiednim uwzględnieniem świąt.
 

Program studiów

 

 

Przedmiot

Forma

Godziny

ECTS

Zajęcia

Pr. wł.

Zalicz.

Semestr 1

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej

Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem

8

8

8

1

Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

8

24

16

2

Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

8

24

16

2

Rachunkowość finansowa (Cz. I i II)

Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem

18

18

18

2

Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska

Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem

16

16

16

2

Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe  w audycie wewnętrznym

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Podstawy prawa podatkowego

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Semestr 2

Rachunkowość podatkowa 

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

6

18

12

1

Metodyka pracy audytora wewnętrznego

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

24

72

48

6

Podstawy prawa spółek

 

Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem

8

8

8

1

Audyt informatyczny

 

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Metody próbkowania w audycie

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

8

24

16

2

Audyt / kontrola  zamówień publicznych

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Warsztaty – wykonywanie audytu

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

16

48

32

4

Projekt zadania praktycznego

Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym

8

24

16

2

Egzamin końcowy

 

 

 

 

15

Suma

 

208

524

366

60

 

Świadectwo ukończenia studiów

Absolwenci Studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz wystawiany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.
 

Zasady rekrutacji

 

Kandydaci na studia muszą mieć ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie. Cechować się powinni skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią i wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną.
Rekrutacja trwa do 30 września b.r. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc (min. 15, maks. 40 osób) o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Bez egzaminów wstępnych, testów i rozmów kwalifikacyjnych.
 
Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowo do pobrania

 

Opłata za studia

Koszt studiów wynosi  4 700 zł. płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach w terminach i na konto wskazane przez organizatora.
 

 

 Drukuj