Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce

 

 

Kierownik studiów

prof. nadzw. dr hab. Wojciech A. Nowak
e-mail: wanowak@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 52 24 (Sekretariat Katedry Rachunkowości)
 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk
Wydział Zarządzania UŁ, p. 114
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 0 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl
 

Cel i charakterystyka studiów

Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing).
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.
Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
 

Adresaci studiów

Studia mają głównie charakter kwalifikacyjny. Adresowane są przede wszystkim do:
  • audytorów wewnętrznych pragnących rozwinąć swą wiedzę i umiejętności;
  • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym;
  • kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • osób przygotowujących się do egzaminów na certyfikat audytora wewnętrznego;
  • osób wiążących swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą/wewnętrzną.

 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, pokrywające się z rokiem akademickim. Program liczy 208 godzin i uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych. Zajęcia odbywają się w weekendy dwa razy w miesiącu, z odpowiednim uwzględnieniem świąt.
 

Program studiów

 

Przedmiot
Forma zajęć
Liczba godzin
ECTS
Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
8
1
Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
8
1
Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
8
1
Rachunkowość finansowa (Cz. I i II)
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
18
3
Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
16
3
Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Podstawy prawa podatkowego
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
2
Rachunkowość podatkowa 
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
6
2
Metodyka pracy audytora wewnętrznego
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
24
3
Podstawy prawa spółek
 
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
8
1
Audyt informatyczny
 
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Metody próbkowania w audycie
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
8
1
Audyt / kontrola zamówień publicznych
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Warsztaty – wykonywanie audytu
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Projekt zadania praktycznego
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
8
1
Suma
 
208
34
 

Świadectwo ukończenia studiów

Absolwenci Studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz wystawiany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.
 

Zasady rekrutacji

 

Kandydaci na studia muszą mieć ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie. Cechować się powinni skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią i wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną.
Rekrutacja trwa do 30 września b.r. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc (min. 15, maks. 40 osób) o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Bez egzaminów wstępnych, testów i rozmów kwalifikacyjnych.
 
Wymagane dokumenty:

 

Opłata za studia

Koszt studiów wynosi  4 700 zł. płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach w terminach i na konto wskazane przez organizatora.
 

 

 

Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce

 

 

Kierownik studiów

prof. nadzw. dr hab. Wojciech A. Nowak
e-mail: wanowak@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 52 24 (Sekretariat Katedry Rachunkowości)
 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk
Wydział Zarządzania UŁ, p. 114
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 0 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl
 

Cel i charakterystyka studiów

Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing).
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.
Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
 

Adresaci studiów

Studia mają głównie charakter kwalifikacyjny. Adresowane są przede wszystkim do:
  • audytorów wewnętrznych pragnących rozwinąć swą wiedzę i umiejętności;
  • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym;
  • kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • osób przygotowujących się do egzaminów na certyfikat audytora wewnętrznego;
  • osób wiążących swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą/wewnętrzną.

 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, pokrywające się z rokiem akademickim. Program liczy 208 godzin i uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych. Zajęcia odbywają się w weekendy dwa razy w miesiącu, z odpowiednim uwzględnieniem świąt.
 

Program studiów

 

Przedmiot
Forma zajęć
Liczba godzin
ECTS
Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
8
1
Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
8
1
Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
8
1
Rachunkowość finansowa (Cz. I i II)
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
18
3
Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
16
3
Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Podstawy prawa podatkowego
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
2
Rachunkowość podatkowa 
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
6
2
Metodyka pracy audytora wewnętrznego
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
24
3
Podstawy prawa spółek
 
Wykład (konwersatorium) zakończone zaliczeniem
8
1
Audyt informatyczny
 
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Metody próbkowania w audycie
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
8
1
Audyt / kontrola zamówień publicznych
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Warsztaty – wykonywanie audytu
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
16
3
Projekt zadania praktycznego
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym
8
1
Suma
 
208
34
 

Świadectwo ukończenia studiów

Absolwenci Studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz wystawiany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.
 

Zasady rekrutacji

 

Kandydaci na studia muszą mieć ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie. Cechować się powinni skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią i wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną.
Rekrutacja trwa do 30 września b.r. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc (min. 15, maks. 40 osób) o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Bez egzaminów wstępnych, testów i rozmów kwalifikacyjnych.
 
Wymagane dokumenty:

 

Opłata za studia

Koszt studiów wynosi  4 700 zł. płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach w terminach i na konto wskazane przez organizatora.
 

 

 Drukuj