24 czerwca, 2018


Katedra informatyki

ul. J. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
tel.: 48 42 6355045,
fax: 48 42 6355017


katinful@uni.lodz.pl

  Katedra Informatyki w projektach europerskich

Katedra Informatyki od ponad dwudziestu lat uczestniczy w projektach europejskich, z których pierwszym był projekt szkoleniowy TEMPUS (1990 – 1992) natomiast następne były projektami badawczymi.
Obecnie realizowany jest projekt:

7PR Temat: SMARTCITIES 2013

„Równoważenie (bilansowanie) konsumpcji i produkcji energii w efektywnym energetycznie inteligentnym sąsiedztwie”.


Efektywność energetyczna staje się kluczowa dla racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów energetycznych  i zmniejszenia zanieczyszczeń w tym produkcji CO2. Ale zmniejszenie zużycia energii, nie jest jedynym czynnikiem ważnym dla rozwoju dzisiejszej gospodarki. Włączanie do sieci  odnawialnych i rozproszonych źródeł energii, rozwój systemów inteligentnego zarządzania energią (mediami energetycznymi) w miastach, dzielnicach (gminach)  i domach, racjonalne bilansowanie potrzeb i produkcji staje się dziś równie ważnym i kluczowym zadaniem.  Jednak skuteczne stosowanie takich rozwiązań napotyka problemy związane z czynnikiem ludzkim oraz z aspektami technicznymi ekonomicznymi.

Główne cele projektu e-balance (2013-2017)
:
•    Rozpoznać potrzeby społeczne i ekonomiczne by sprostać oczekiwaniom poprzez przygotowane rozwiązanie techniczne.
•    Opracować model  platformy dla zarzadzania produkcją i zużyciem energii w inteligentnym otoczeniu (inteligentne dzielnice, sąsiedztwo) dla bilansowania potrzeb i uzyskania wysokiej efektywności energetycznej.
•    Przetestować rozwiązanie techniczne platformy w realnym środowisku: w Alliander Microgrid w Bronsbergen i EDP Smart Grid w Portugalii,
•    Wprowadzić  inteligentne rozwiązania, które łączą kontrolę produkcji i zużycia energii dla  osiągnięcia efektywności energetycznej z wdrożonych rozwiązań DER (dispersed energy resources).
Uczestnicy projektu to przedstawiciele nauki i praktyki z  pięciu państw: Niemcy, Portugalia, Holandia, Polska i Hiszpania. Głównym koordynatorem jest Instytut Zaawansowanych Technologii i mikroelektroniki: IHP  GmbH, Frankfurt, Niemcy.
Uniwersytet Łódzki – jako partner, współuczestniczy w projekcie w obszarze analizy i przygotowania modeli biznesowych dla platformy e –balance.
Pracami kieruje dr hab. Bożena Ewa Matusiak z Wydziału Zarządzania UŁ, Katedra Informatyki.

e-balance: balancing energy production and consumption in energy efficient smart neighbourhoods

Energy efficiency is becoming crucial for the rational using of available energy resources and reduce pollution especially in the production of CO2. But the reduction of energy consumption is not the only important factor for the development of today's economy. It is switching to renewable and distributed energy resources, the development of intelligent energy management (energy utilities) in urban areas (municipalities) and homes. Efficient balancing of consumption and production is becoming important today and the key task. However, the effective implementation of such solutions encounter problems related to the human factor and technical,  society and economy aspects.

The e-balance (2013-2017) aims to:
• Recognize the social and economic needs to meet the expectations through prepared technical solution.
• Develop a model platform for managing production and consumption of energy in an intelligent environment (intelligent districts, neighborhood) for balancing the needs and achieve high efficiency.
• Test the technical solution platform in a real environment: Microgrid Alliander in Bronsbergen and Smart Grid EDP in Portugal
• Enter intelligent solutions that combine control of energy production and consumption to achieve the energy efficiency of the implemented solutions DER (dispersed energy resources).
The project participants are the representatives of science and practice in five European countries: Germany, Portugal, the Netherlands, Poland and Spain. IHP GmbH from Frankfurt (Germany) is main coordinator of this project.
University of Lodz - as a partner, participates in this project in the area of analysis and preparation of business models for e-balance platform.
Works are conducted by dr hab. Bozena Ewa Matusiak, Faculty of Management, University of Lodz, Department of Computer Science.

 

Projekty prowadzone w Katedrze w ubiegłych latach: 

EU – DEEP -  The birth of a European Distributed Energy Partnership
(Narodziny współpracy europejskiej w elektroenergetyce dystrybucyjnej)
 
Cele projektu:
Utworzyć model zapotrzebowania na energię określony przez profile 80 milionów odbiorców zgromadzonych w bazie danych (w co najmniej 7 krajach).
Pokazać sposób, w jaki zużycie energii może pomóc technologii rozproszonych źródeł energii lepiej wypełnić oczekiwania rynku.
 
SYNERGY+ Expanding the Competitive Intelligence in the European Distributed Energy Resources Sector

(Rozwinięcie inteligentnego współzawodnictwa w europejskim sektorze rozproszonych źródeł energii)
 
MORE MICROGRIDS – Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids

(Zaawansowane architektury i koncepcje sterowania dla nowych mikrosieci)
 
Cel projektu:
Wzrost mikrogeneracji w sieciach elektroenergetycznych przez stosowanie i wdrażanie koncepcji mikrosieci.
 
SEESGEN-ICT – Supporting Energy Efficiency in Smart GENeration through ICT (2009-2011)
European network project with several organization from 7 European Countries.

(Wsparcie efektywności energetycznej przez Informatyczno - Komunikacyjne Technologie)
 
Cel projektu:

Promowanie lepszego wykorzystania technologii ICT we wsparciu polityki efektywności energetycznej i jej wdrożenia do sieci rozdzielczych drogą sieciowej współpracy uczestników z różnych sektorów: badawczych, edukacyjnych, producentów, operatorów sieci elektroenergetycznych, agencji energetycznych i t.d.
 
W projekcie uczestniczyli:
dr hab. Bożena Matusiak, dr Anna Pamuła, Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński wykonując badania w następujących pakietach zadaniowych:
WP2: ICT for Management of Smart Grids with Microgrid Integration.
WP5: ICT for Business Models Management.
Wyniki badań były pzedstwiane podczas warsztatów i w czasie telekonferencji.
 
Udział w projektach europejskich przynosi istotne korzyści w wyniku dostępu do nowych źródeł informacji zastosowanych później w badaniach i w dydaktyce. Wyniki tych badań przedstawiono podczas międzynarodowych, jak i krajowych konferencji.
Oprócz wymienionych wyżej korzyści istotne jest wsparcie finansowe ze strony ministerstwa dla Katedry uczestniczącej w projekcie (nie dotyczy projektów sieciowych) wykorzystane do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań.


  Drukuj    

  rezultaty
  Drukuj