24 czerwca, 2018


Katedra informatyki

ul. J. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
tel.: 48 42 6355045,
fax: 48 42 6355017


katinful@uni.lodz.pl

  Seminaria magisterskie i tematy prac magisterskich/ licencjackich

prof. zw. dr hab inż. Jerzy S. Zieliński - Systemy informatyczne zarządzania w układach z rozłożonymi źródłami wiedzy

Seminarium poświęcone jest projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania oraz zastosowaniom nowoczesnych narzędzi informatyki w tych systemach, zwłaszcza w obszarze elektroenergetyki.

 
dr Ryszard Kurzyjamski - Bazy danych

Tematyka obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne. Prace teoretyczne mogą datyczyć w szczególności takich obszarów jak bezpieczeństwo baz danych, wydajność, hurtownie danych, obiektowe bazy danych i rozproszone bazy danych. Prace praktyczne oznaczają najczęściej projektowanie i programowanie aplikacji bazodanowych, zarówno typu single user jak i multiuser, pracujących w sieci lokalnej oraz w Internecie. Prace praktyczne zwykle dotyczą także różnorodnych narzędzi do tworzenia aplikacji, jak języki programowania i serwery WWW.

Przykładowe tematy prac:

 • Zastosowanie hurtowni danych w aplikacjach handlu elektronicznego
 • Aplikacja baz danych dla obsługi księgi przychodów i rozchodów
 • System wspomagania decyzji klienta przy wyborze najkorzystniejszego kredytu bankowego
 • Obejmuje aplikację klient-serwer stworzoną za pomocą Oracle Form Builder’a
 • Zastosowanie baz danych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu dziecka
 • Zastosowania baz danych w firmie rekrutacyjnej (obejmuje aplikację Visual FoxPro)

dr Anna Pamuła - Zintegrowany system informatyczny w zarządzaniu organizacją

Seminarium poświęcone systemom zintegrowanym klasy Enterprise Resource Planning (ERP) w zarządzaniu organizacją, zwłaszcza wdrożeniu i parametryzacji systemu dla potrzeb organizacji. Głównym systemem omawianym na seminarium będzie system IFS Applications, którego pełną wersją dysponuje wydził. IFS Applications jest systemem zintegrowanym klasy ERP do obsługi średnich i dużych przedsiebiorstw. Należy do grupy pieciu czołowych światowych producentów i dostawców aplikacji biznesowych. Zawiera bogaty wybór modułów biznesowych, obejmujących funkcjonalnością procesy w przedsiębiorstwie od powstania popytu do obsługi łańcucha dostaw. Zawiera rozwiązania internetowe i portalowe do zarządzania finansami, dystrybucją, zasobami ludzkimi, produkcją, planowaniem i zarządzaniem relacjami z klientem.

Przykładowe tematy prac:

 • Implementacja modułu IFS Magazyn zintegrowanego systemu IFS Applications jako części procesu wdrożeniowego aplikacji wspomagających zarządzanie w organizacji.
 • Implementacja modułu IFS Produkcja zintegrowanego systemu IFS Applications jako część procesu wdrożeniowego aplikacji wspomagających zarządzanie w organizacji.
 • Budowanie strategii informacyjnej na bazie strategii biznesowej przedsiębiorstwa, pod kątem wdrożenia systemu CRM
 • Mapowanie procesów jako narzędzie wspomagające wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
 • Elektroniczny obieg dokumentów jako element usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej

dr Norbert Krygier - Artificial Intelligence in management

Artificial intelligence has a unique place in science, sharing borders with mathematics, computer science, philosophy, psychology, biology, cognitive science and others. The aim of the seminar is to give a broad overview of AI techniques applied to practical business problems and to enable students to choose the area of their interest. Techniques regarded include expert systems, artificial neural network and intelligent agents. Students can choose their thesis to be more theory or application oriented. Students with strong programming skills can also participate in software development projects.

dr inż. Joanna Papińska-Kacperek - Technologie społeczeństwa informacyjnego

Społeczeństwo informacyjne to nowa formacja społeczno-ekonomiczna, w której zarządzanie informacją, jej jakość oraz szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności. Dobrze działające systemy informatyczne stały się niezbędne do skutecznego zarządzania firmą, sterowania produkcją, znajdują również zastosowanie w medycynie, edukacji, komunikacji, czyli we wszystkich albo prawie wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności.
Tematami prac mogą być zagadnienia dotyczące sposobów wdrożeń, popularyzacji, kwestii prawnych oraz bezpieczeństwa nowych technologii ICT. Mogą poruszać problemy np. zdalnego nauczania, telepracy, elektronicznej bankowości, elektronicznych urzędów, elektronicznych publikacji, inteligentnych domów  i wielu innych zagadnień związanych z technologiami, które wciąż powstają.

Przykładowe tematy prac:

 • Zastosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych w szkolnictwie na przykładzie koncepcji szkolnego portalu internetowego.
 • Zastosowanie metody e-learning w korporacjach.
 • Największe polskie internetowe serwisy aukcyjne z sektora B2C/C2C i ich miejsce na polskim rynku e-commerce.
 • Bezpieczeństwo klientów indywidualnych w bankowości elektronicznej. Przegląd zabezpieczeń wybranych banków.
 • Korzyści i zagrożenia zastosowania systemów sterowania inteligentnym domem.
 • Porównanie systemów obsługi internetowej klientów bankowości elektronicznej w Polsce i na świecie na przykładzie BoA, Nordea Bank, mBank oraz Inteligo.

dr inż. Tomasz Lech - Sieci komputerowe. Bezpieczeństwo.

Tematyka obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne budowy i eksploatacji sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa informacji przetwarzanych, przechowywanech i transmitowanych w organizacjach.

Przykładowe tematy prac:

 • Analiza bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych na podstawie wybranych technologii
 • Struktura i funkcje działu IT w korporacji na przykładzie działu księgowości w amerykańskiej firmie medycznej BAXTER
 • Zastosowanie sieci komputerowej w działalności gospodarczej firmy xyz
 • Identyfikacja użytkownika systemu komputerowego
 • Wykorzystanie komunikatorów internetowych w wybranych firmach handlowo-usługowych na terenie miasta Pabianice
 • Sieci typu peer-to-peer - wykorzystywanie przez studentów wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

dr Zbigniew Gontar – Eksploracja i hurtownie danych

Seminarium magisterskie podejmuje zagadnienia dotyczące budowy hurtowni danych oraz algorytmów eksploracji danych i ich wykorzystania do analizy danych webowych. Przedmiotem analiz będą rzeczywiste dane gromadzone w środowisku webowym: dane tekstowe w dokumentach webowych, dane o strukturze witryn webowych, dane o zachowaniach użytkowników w środowisku webowym. Magistranci będą mieli do dyspozycji trzy systemy: Weka 3 - system Open Source do eksploracji danych oraz dwa systemy licencjonowane do eksploracji danych i budowy hurtowni danych: SQL Server 2005 firmy Microsoft oraz SAS firmy SAS Institute.

dr Witold Bartkiewicz – Inteligentne usługi informacyjne w sieci Internet

Seminarium dotyczy zagadnień tworzenia inteligentnych usług informacyjnych – wspomagających wyszukiwanie informacji, przeglądanie zasobów informacyjnych, ich porządkowanie oraz wizualizację, przede wszystkim na potrzeby wspomagania pracy w Internecie. Analiza niestrukturalnych zasobów informacyjnych wymaga wykorzystania najnowocześniejszych technik pochodzących ze sztucznej inteligencji, eksploracji danych, eksploracji tekstu oraz sieci web. Ta interesująca dziedzina pozwala na powstawanie prac naukowych zarówno o charakterze aplikacyjnym, badawczo-analitycznym, badań użytkownika, studiów porównawczych. Jest ona otwarta naukowo, tak więc daje również możliwość tworzenia prac o charakterze monograficznym, porządkującym dorobek badawczy dotyczący konkretnych szczegółowych zagadnień i problemów.

Przykładowe tematy prac:

 • Tworzenie aplikacji na potrzeby biznesu elektronicznego z wykorzystaniem technologii AJAX
 • Technologia .NET w tworzeniu zaawansowanych interfejsów internetowych
 • Generowanie tezaurusów dla potrzeb wyszukiwania informacji z wykorzystaniem sieci neuronowych
 • Wykorzystanie komunikatorów internetowych w wybranych firmach handlowo-usługowych na terenie miasta Pabianice
 • Wizualizacja wyników zapytań w systemach wyszukiwania informacji

dr Anna Kaczorowska - Zarządzanie projektem informatycznym

Seminarium obejmuje zagadnienia przeprowadzania istotnych dla firm zmian poprzez ustanowienie projektu, traktując tę formę jako jedno z najefektywniejszych podejść do zarządzania w polskich firmach. Powstające prace mogą mieć charakter teoretyczny jak i teoretyczno-praktyczny. Uwzględnienie aspektu praktycznego zakłada stworzenie przez studenta własnego lub rozbudowę istniejącego narzędzia informatycznego do obsługi, któregoś z parametrów projektu, typu: zakres, czas, koszty, ryzyko, jakość, komunikacja w zespole projektowym.

Przykładowe tematy prac:

 • Sukces projektu informatycznego we współczesnej firmie jako wynik skutecznego zarządzania ryzykiem (praca zdobyła I wyróżnienie w Polsce na konkursie „Young Project Manager”).
 • Zarządzanie czasem w projekcie wdrożenia modułu internetowego dla odbiorców do systemu bilingowego w Zakładzie Energetycznym.
 • Metody, techniki i narzędzia zapewnienia jakości w projektach informatycznych.
 • Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach informatycznych

 

 

  Drukuj