Zarządzanie miastem

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE TRWA DO 9.09.2022 R.

 

Kierunek Zarządzanie miastem oferuje studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego,  ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności. Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.)

 

Kształcenie w ramach kierunku oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

 
Kadra naukowa

Zajęcia na kierunku Zarządzanie miastem prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną, interdyscyplinarną kadrę naukowo – dydaktyczną oraz specjalistów-praktyków w zakresie zarządzania miastem.

W ramach zajęć wykorzystywane będą zarówno tradycyjne metody dydaktyczne (np. wykłady konwersatoryjne czy problemowe), jak również innowacyjne metody angażujące i motywujące studentów (np. problem-based learning, grywalizacja, metody sytuacyjne czy aktywizujące oraz nauczanie hybrydowe).

Oferowane będą także fakultatywne zajęcia w języku angielskim i hiszpańskim prowadzone zarówno przez wykładowców polskich jak i zagranicznych.


Rada Menedżerów Publicznych

Przy Wydziale Zarządzania funkcjonuje Rada Menedżerów Publicznych, złożona z przedstawicieli instytucji publicznych, menedżerów i konsultantów, którzy na co dzień sprawnie i skutecznie zarządzają sprawami publicznymi w Łodzi i województwie łódzkim. W ramach organizowanych „Spotkań z Menedżerami Publicznymi” studenci mają możliwość uczestnictwa w  wykładach i dyskusjach eksperckich dotyczących najważniejszych problemów funkcjonowania sektora publicznego. Menedżerowie, w ramach spotkań ze studentami, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu  m.in. promocji miasta, partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem i regionem, zarządzania usługami publicznymi czy zarządzania finansami. Reprezentanci Rady Menedżerów Publicznych oraz Wydziału Zarządzania UŁ tworzą też Kapitułę Konkursu „Prace dyplomowe dla sektora publicznego”, w ramach którego corocznie wyłaniane i nagradzane są najlepsze prace licencjackie i magisterskie, napisane we współpracy z organizacjami, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Zarządzanie infrastrukturą miejską

Zintegrowane zarządzanie miastem

Ekonomika miasta

Marketing miasta

Partycypacja i komunikacja społeczna

Finanse publiczne

Zarządzanie gruntami

Zarządzanie gospodarką mieszkaniową

Zarządzanie środowiskiem w mieście

 

Możliwości zatrudnienia

 

Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych przydatnych pracownikom administracji samorządowej, tym samym wzmacniając ich pozycję na rynku pracy. Absolwenci kierunku Zarządzanie miastem będą przygotowani do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w instytucjach zarządzających miastem i jego obszarem funkcjonalnym. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych we władzach samorządowych.

 

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako: przedstawiciele władz publicznych (np. radni, urzędnicy publiczni, działacze organizacji członkowskich), specjaliści (w dziedzinie: finansów publicznych, zarządzania usługami publicznymi, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, gospodarki mieszkaniowej czy przestrzennej), technicy i inny średni personel (pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani ds. podatków, świadczeń społecznych, organów udzielających licencji itp.)

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 35 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Zarządzanie miastem należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 


 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr Beata Banachowicz
Koordynator kierunku: dr Magdalena Wiśniewska
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, dr hab. Dominik Drzazga, dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ; dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

 

Zarządzanie miastem

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE TRWA DO 9.09.2022 R.

 

Kierunek Zarządzanie miastem oferuje studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego,  ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności. Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.)

 

Kształcenie w ramach kierunku oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

 
Kadra naukowa

Zajęcia na kierunku Zarządzanie miastem prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną, interdyscyplinarną kadrę naukowo – dydaktyczną oraz specjalistów-praktyków w zakresie zarządzania miastem.

W ramach zajęć wykorzystywane będą zarówno tradycyjne metody dydaktyczne (np. wykłady konwersatoryjne czy problemowe), jak również innowacyjne metody angażujące i motywujące studentów (np. problem-based learning, grywalizacja, metody sytuacyjne czy aktywizujące oraz nauczanie hybrydowe).

Oferowane będą także fakultatywne zajęcia w języku angielskim i hiszpańskim prowadzone zarówno przez wykładowców polskich jak i zagranicznych.


Rada Menedżerów Publicznych

Przy Wydziale Zarządzania funkcjonuje Rada Menedżerów Publicznych, złożona z przedstawicieli instytucji publicznych, menedżerów i konsultantów, którzy na co dzień sprawnie i skutecznie zarządzają sprawami publicznymi w Łodzi i województwie łódzkim. W ramach organizowanych „Spotkań z Menedżerami Publicznymi” studenci mają możliwość uczestnictwa w  wykładach i dyskusjach eksperckich dotyczących najważniejszych problemów funkcjonowania sektora publicznego. Menedżerowie, w ramach spotkań ze studentami, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu  m.in. promocji miasta, partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem i regionem, zarządzania usługami publicznymi czy zarządzania finansami. Reprezentanci Rady Menedżerów Publicznych oraz Wydziału Zarządzania UŁ tworzą też Kapitułę Konkursu „Prace dyplomowe dla sektora publicznego”, w ramach którego corocznie wyłaniane i nagradzane są najlepsze prace licencjackie i magisterskie, napisane we współpracy z organizacjami, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Zarządzanie infrastrukturą miejską

Zintegrowane zarządzanie miastem

Ekonomika miasta

Marketing miasta

Partycypacja i komunikacja społeczna

Finanse publiczne

Zarządzanie gruntami

Zarządzanie gospodarką mieszkaniową

Zarządzanie środowiskiem w mieście

 

Możliwości zatrudnienia

 

Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych przydatnych pracownikom administracji samorządowej, tym samym wzmacniając ich pozycję na rynku pracy. Absolwenci kierunku Zarządzanie miastem będą przygotowani do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w instytucjach zarządzających miastem i jego obszarem funkcjonalnym. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych we władzach samorządowych.

 

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako: przedstawiciele władz publicznych (np. radni, urzędnicy publiczni, działacze organizacji członkowskich), specjaliści (w dziedzinie: finansów publicznych, zarządzania usługami publicznymi, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, gospodarki mieszkaniowej czy przestrzennej), technicy i inny średni personel (pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani ds. podatków, świadczeń społecznych, organów udzielających licencji itp.)

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 35 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Zarządzanie miastem należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 


 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr Beata Banachowicz
Koordynator kierunku: dr Magdalena Wiśniewska
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, dr hab. Dominik Drzazga, dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ; dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

 Drukuj