Szkolenie "Środki trwałe dla służb technicznych"

- gdzie i jak wiedza techniczna łączy się z wymogami księgowymi


Liczba godzin szkoleniowych: 6 godzin + sesja pytań i odpowiedzi


Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Korzyści

 • przedstawienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych wymogów księgowych w zakresie ewidencji środków trwałych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
 • uświadomienie i objaśnienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych obszarów współpracy służb technicznych z działami księgowymi przedsiębiorstwa,
 • objaśnienie relacji między regulacjami branżowymi w zakresie środków trwałych a księgowymi wymogami ich ewidencji, w tym wykształcenie umiejętności ich wzajemnego stosowania dla potrzeb całościowego rozwiązywania problematyki środków trwałych w przedsiębiorstwie,
 • wypracowanie umiejętności posługiwania się terminologią księgową w procesie komunikowania się z działami finansowymi w przedsiębiorstwie,
 • wskazanie obszarów, w których służby techniczne posiadają specjalistyczną wiedzę niezbędną do realizacji wymogów księgowych w zakresie środków trwałych,
 • wskazanie kierunków i sposobów budowania systemu przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy działami księgowymi i działami technicznymi,
 • poznanie założeń ogólnych i rozwiązań szczegółowych zawartych w KSR 11, w tym takich, na które można nie zwrócić uwagi podczas samodzielnego analizowania jego zapisów,
 • objaśnienie niezbędnych lub użytecznych rozwiązań w sferze organizacyjno-ewidencyjnej, które ułatwią prowadzenie rachunkowości środków trwałych i zapewnią kontrolę nad środkami trwałymi w firmie.

 

 

O szkoleniu

 

Współczesny świat staje się nieustanie coraz bardziej skomplikowany. To powoduje, że z jednej strony nie można być dziś specjalistą „od wszystkiego”, z drugiej strony wymaga się od pracowników umiejętności całościowego spojrzenia na określone problemy biznesowe. Jak zatem połączyć rozproszoną wiedzę specjalistyczną z kompleksowym myśleniem o zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie? Do tego potrzeba odpowiedniego systemu komunikowania wewnętrznego w firmie, który będzie uświadamiał obszary współpracy oraz integrował wiedzę i umiejętności pracowników różnych działów, tak by w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać doświadczenie specjalistów dla realizacji różnych celów w ramach tego samego obszaru działania. Jaskrawym przykładem wspomnianego obszaru współpracy między różnymi działami i funkcjami w przedsiębiorstwie jest kwestia klasyfikacji, ujmowani, ewidencji i wyceny środków trwałych. W okresie od pozyskania do zbycia środka trwałego podejmowane są w firmach różne działania i decyzje, dotyczące tych składników majątku, które wymagają odpowiedniego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i księgowo-finansowej. Dzisiaj nawet najlepszy księgowy nie posiada odpowiedniej wiedzy specjalistyczno-technicznej, która jest niezbędna do prawidłowego ujęcia księgowego środków trwałych. Wymaga zatem w tym zakresie wsparcia służb technicznych. Ustawa o rachunkowości czy ustawa o podatku dochodowym posługują się wielokrotnie pojęciami, które wynikają z przepisów „technicznych” (prawo budowlane, dyrektywy maszynowe itd.). Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do regulacji księgowych. Dążąc do efektywnego wykorzystania zasobów wiedzy w firmie lepiej jest zwrócić uwagę i wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane kwestie księgowe dotyczące obszaru ich specjalizacji, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza przy określaniu zakresu obiektów inwentarzowych, jak również w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów amortyzacyjnych. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi jak i podatkowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnorakiego rodzaju konsekwencje, które dotkną pośrednio także służb technicznych.
Szkolenie jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów księgowych, podatkowych, statystyki GUS (KŚT) oraz wybranych przepisów branżowych.

 

 

Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników technicznych różnych zawodów, którzy w zakresie swoich obowiązków i działań odpowiadają za: nabywanie, budowę i ulepszanie, zarządzanie operacyjne (remonty, konserwacje, likwidacje) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym osób odpowiedzialnych za proces inwestycyjny w tym zakresie, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa. Szkolenie kierowane jest do pracowników działów księgowych odpowiedzialnych za rachunkowość środków trwałych. Szkolenie jest także użyteczne dla głównych księgowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za organizację efektywnego i skutecznego systemu przepływu informacji i realizacji wymogów księgowych w zakresie rachunkowości środków trwałych.

 

Program

 

1. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania.

1.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
1.2. Obiekty budowlane a nieruchomości. Definicja nieruchomości.

1.2.1. Budynek a budowla
1.2.2. Obiekty liniowe
1.2.3. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
1.2.4. Tymczasowe obiekty budowlane
1.2.5. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia

1.2.5.1. Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
1.2.5.2. Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
1.2.5.3. Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
1.2.5.4. Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

2. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:

2.1. Budynków
2.2. Pojazdów
2.3. Zestawów komputerowych
2.4. Obiektów liniowych

3. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)

3.1. Cel wprowadzenia
3.2. Pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji
3.3. Zasady klasyfikacji

4. Środki trwałe w budowie

4.1. Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego
4.2. Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
4.3. Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
4.4. Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
4.5. Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
4.6. Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
4.7. Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych

5. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje

5.1. Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
5.2. Konserwacje
5.3. Remonty - Klasyfikacja prac remontowych

5.3.1. Remonty typowe
5.3.2. Remonty planowe
5.3.3. Remonty awaryjne
5.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)

5.4. Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych

5.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
5.4.2. Przebudowa
5.4.3. Rekonstrukcja
5.4.4. Adaptacja
5.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
5.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)

5.5. Miary wartości użytkowej

5.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
5.5.2. Jakość produktów
5.5.3. Koszty eksploatacji
5.5.4. Wydajność
5.5.5. Inne miary

5.5.5.1. Wpływ na środowisko

6. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych

6.1. Odpisy jednorazowe
6.2. Odpisy rozłożone w czasie

6.2.1. Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
6.2.2. Obliczanie stawki amortyzacji
6.2.3. Wybór metody amortyzacji
6.2.4. Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
6.2.5. Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
6.2.6. Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
6.2.7. Wstrzymanie amortyzacji

7. Części dodatkowe i peryferyjne

7.1. Definicja części dodatkowej i peryferyjnej.
7.2. Zasady wydzielania części dodatkowych i peryferyjnych na wybranych przykładach.
7.3. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części dodatkowej lub peryferyjnej
7.4. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części dodatkowej lub peryferyjnej.

8. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

 

Prowadzący


Witold Bojanowski - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz wykładowca czołowych firm szkoleniowych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in.: Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, TP S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor). Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

 

 

Informacje organizacyjne

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w zajęciach

 • materiały szkoleniowe

 • konsultacje w trakcie szkolenia

 • przerwy kawowe i lunch

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 550 zł netto

 • dwóch lub więcej osób z firmy 500 zł/osobę netto

 

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UŁ

 

Uwaga, informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.

 

Czas trwania szkolenia:
Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00

Liczba miejsc jest ograniczona, miejsca są rezerwowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Zobacz także:

 


  

Więcej informacji i zapisy:

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
Aneta Żak
Marta Górecka
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8.00 – 15.30)
e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl, marta.gorecka@uni.lodz.pl
 

Szkolenia zamknięte


Organizujemy szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji zewnętrznych. Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
• Dajemy możliwość podniesienia kwalifikacji, pozyskania umiejętności praktycznych oraz rozwoju osobistego.
• Gwarantujemy dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zleceniodawcy.
• Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb - stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

 

 

 

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

 

 

Dojazd: 

 • Dworzec Łódź Fabryczna (~2 km)

 • Dworzec Łódź Widzew (~6 km)

 • Dworzec Łódź Kaliska (~6 km)

 • Komunikacja miejska (12, 17, 46, 4, 9, 58)

 

W sąsiedztwie:

 • ul. Piotrkowska (~3 km)

 • EC1 (~2 km)

 • Pałac Izraela Poznańskiego (~4 km)

 • Muzeum Pałac Herbsta (~3 km)

 • Muzeum Sztuki ms1 (~3 km)

 • Muzeum Sztuki ms2 (~4 km)

 • Atlas Arena (~6 km)

 

Sklepy, galerie:

 • Manufaktura (~4 km)

 • Galeria Łódzka (~4 km)

 • CH Tulipan (~4 km)

 

Szkolenie "Środki trwałe dla służb technicznych"

- gdzie i jak wiedza techniczna łączy się z wymogami księgowymi


Liczba godzin szkoleniowych: 6 godzin + sesja pytań i odpowiedzi


Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Korzyści

 • przedstawienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych wymogów księgowych w zakresie ewidencji środków trwałych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
 • uświadomienie i objaśnienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych obszarów współpracy służb technicznych z działami księgowymi przedsiębiorstwa,
 • objaśnienie relacji między regulacjami branżowymi w zakresie środków trwałych a księgowymi wymogami ich ewidencji, w tym wykształcenie umiejętności ich wzajemnego stosowania dla potrzeb całościowego rozwiązywania problematyki środków trwałych w przedsiębiorstwie,
 • wypracowanie umiejętności posługiwania się terminologią księgową w procesie komunikowania się z działami finansowymi w przedsiębiorstwie,
 • wskazanie obszarów, w których służby techniczne posiadają specjalistyczną wiedzę niezbędną do realizacji wymogów księgowych w zakresie środków trwałych,
 • wskazanie kierunków i sposobów budowania systemu przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy działami księgowymi i działami technicznymi,
 • poznanie założeń ogólnych i rozwiązań szczegółowych zawartych w KSR 11, w tym takich, na które można nie zwrócić uwagi podczas samodzielnego analizowania jego zapisów,
 • objaśnienie niezbędnych lub użytecznych rozwiązań w sferze organizacyjno-ewidencyjnej, które ułatwią prowadzenie rachunkowości środków trwałych i zapewnią kontrolę nad środkami trwałymi w firmie.

 

 

O szkoleniu

 

Współczesny świat staje się nieustanie coraz bardziej skomplikowany. To powoduje, że z jednej strony nie można być dziś specjalistą „od wszystkiego”, z drugiej strony wymaga się od pracowników umiejętności całościowego spojrzenia na określone problemy biznesowe. Jak zatem połączyć rozproszoną wiedzę specjalistyczną z kompleksowym myśleniem o zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie? Do tego potrzeba odpowiedniego systemu komunikowania wewnętrznego w firmie, który będzie uświadamiał obszary współpracy oraz integrował wiedzę i umiejętności pracowników różnych działów, tak by w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać doświadczenie specjalistów dla realizacji różnych celów w ramach tego samego obszaru działania. Jaskrawym przykładem wspomnianego obszaru współpracy między różnymi działami i funkcjami w przedsiębiorstwie jest kwestia klasyfikacji, ujmowani, ewidencji i wyceny środków trwałych. W okresie od pozyskania do zbycia środka trwałego podejmowane są w firmach różne działania i decyzje, dotyczące tych składników majątku, które wymagają odpowiedniego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i księgowo-finansowej. Dzisiaj nawet najlepszy księgowy nie posiada odpowiedniej wiedzy specjalistyczno-technicznej, która jest niezbędna do prawidłowego ujęcia księgowego środków trwałych. Wymaga zatem w tym zakresie wsparcia służb technicznych. Ustawa o rachunkowości czy ustawa o podatku dochodowym posługują się wielokrotnie pojęciami, które wynikają z przepisów „technicznych” (prawo budowlane, dyrektywy maszynowe itd.). Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do regulacji księgowych. Dążąc do efektywnego wykorzystania zasobów wiedzy w firmie lepiej jest zwrócić uwagę i wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane kwestie księgowe dotyczące obszaru ich specjalizacji, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza przy określaniu zakresu obiektów inwentarzowych, jak również w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów amortyzacyjnych. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi jak i podatkowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnorakiego rodzaju konsekwencje, które dotkną pośrednio także służb technicznych.
Szkolenie jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów księgowych, podatkowych, statystyki GUS (KŚT) oraz wybranych przepisów branżowych.

 

 

Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników technicznych różnych zawodów, którzy w zakresie swoich obowiązków i działań odpowiadają za: nabywanie, budowę i ulepszanie, zarządzanie operacyjne (remonty, konserwacje, likwidacje) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym osób odpowiedzialnych za proces inwestycyjny w tym zakresie, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa. Szkolenie kierowane jest do pracowników działów księgowych odpowiedzialnych za rachunkowość środków trwałych. Szkolenie jest także użyteczne dla głównych księgowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za organizację efektywnego i skutecznego systemu przepływu informacji i realizacji wymogów księgowych w zakresie rachunkowości środków trwałych.

 

Program

 

1. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania.

1.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
1.2. Obiekty budowlane a nieruchomości. Definicja nieruchomości.

1.2.1. Budynek a budowla
1.2.2. Obiekty liniowe
1.2.3. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
1.2.4. Tymczasowe obiekty budowlane
1.2.5. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia

1.2.5.1. Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
1.2.5.2. Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
1.2.5.3. Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
1.2.5.4. Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

2. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:

2.1. Budynków
2.2. Pojazdów
2.3. Zestawów komputerowych
2.4. Obiektów liniowych

3. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)

3.1. Cel wprowadzenia
3.2. Pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji
3.3. Zasady klasyfikacji

4. Środki trwałe w budowie

4.1. Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego
4.2. Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
4.3. Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
4.4. Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
4.5. Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
4.6. Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
4.7. Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych

5. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje

5.1. Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
5.2. Konserwacje
5.3. Remonty - Klasyfikacja prac remontowych

5.3.1. Remonty typowe
5.3.2. Remonty planowe
5.3.3. Remonty awaryjne
5.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)

5.4. Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych

5.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
5.4.2. Przebudowa
5.4.3. Rekonstrukcja
5.4.4. Adaptacja
5.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
5.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)

5.5. Miary wartości użytkowej

5.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
5.5.2. Jakość produktów
5.5.3. Koszty eksploatacji
5.5.4. Wydajność
5.5.5. Inne miary

5.5.5.1. Wpływ na środowisko

6. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych

6.1. Odpisy jednorazowe
6.2. Odpisy rozłożone w czasie

6.2.1. Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
6.2.2. Obliczanie stawki amortyzacji
6.2.3. Wybór metody amortyzacji
6.2.4. Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
6.2.5. Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
6.2.6. Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
6.2.7. Wstrzymanie amortyzacji

7. Części dodatkowe i peryferyjne

7.1. Definicja części dodatkowej i peryferyjnej.
7.2. Zasady wydzielania części dodatkowych i peryferyjnych na wybranych przykładach.
7.3. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części dodatkowej lub peryferyjnej
7.4. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części dodatkowej lub peryferyjnej.

8. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

 

Prowadzący


Witold Bojanowski - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz wykładowca czołowych firm szkoleniowych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in.: Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, TP S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor). Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

 

 

Informacje organizacyjne

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w zajęciach

 • materiały szkoleniowe

 • konsultacje w trakcie szkolenia

 • przerwy kawowe i lunch

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 550 zł netto

 • dwóch lub więcej osób z firmy 500 zł/osobę netto

 

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UŁ

 

Uwaga, informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.

 

Czas trwania szkolenia:
Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00

Liczba miejsc jest ograniczona, miejsca są rezerwowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Zobacz także:

 


  

Więcej informacji i zapisy:

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
Aneta Żak
Marta Górecka
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8.00 – 15.30)
e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl, marta.gorecka@uni.lodz.pl
 

Szkolenia zamknięte


Organizujemy szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji zewnętrznych. Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
• Dajemy możliwość podniesienia kwalifikacji, pozyskania umiejętności praktycznych oraz rozwoju osobistego.
• Gwarantujemy dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zleceniodawcy.
• Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb - stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

 

 

 

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

 

 

Dojazd: 

 • Dworzec Łódź Fabryczna (~2 km)

 • Dworzec Łódź Widzew (~6 km)

 • Dworzec Łódź Kaliska (~6 km)

 • Komunikacja miejska (12, 17, 46, 4, 9, 58)

 

W sąsiedztwie:

 • ul. Piotrkowska (~3 km)

 • EC1 (~2 km)

 • Pałac Izraela Poznańskiego (~4 km)

 • Muzeum Pałac Herbsta (~3 km)

 • Muzeum Sztuki ms1 (~3 km)

 • Muzeum Sztuki ms2 (~4 km)

 • Atlas Arena (~6 km)

 

Sklepy, galerie:

 • Manufaktura (~4 km)

 • Galeria Łódzka (~4 km)

 • CH Tulipan (~4 km)

 

 Drukuj