Szkolenie "Środki trwałe w budowie"

- jak prawidłowo odzwierciedlić i udokumentować skutki pozyskania środków trwałych


Liczba godzin szkoleniowych: 6 godzin + sesja pytań i odpowiedzi


Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Korzyści

 • przedstawienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych wymogów księgowych w zakresie ewidencji środków trwałych w budowie, wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych;
 • wykształcenie umiejętności prawidłowego identyfikowania lub rozliczania kosztów budowy środków trwałych do poszczególnych obiektów inwentarzowych;
 • objaśnienie niezbędnych lub użytecznych rozwiązań w sferze organizacyjno-ewidencyjnej, które zapewnią prawidłowe rozliczenie księgowe i podatkowe procesu budowy środków trwałych, w tym z zakresu współpracy z dostawcami lub wykonawcami/podwykonawcami;
 • uświadomienie i objaśnienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych obszarów współpracy służb technicznych z działami księgowymi przedsiębiorstwa;
 • objaśnienie relacji między regulacjami branżowymi w zakresie środków trwałych w budowie a księgowymi wymogami ich ewidencji, w tym wykształcenie umiejętności ich wzajemnego stosowania dla potrzeb całościowego rozwiązywania problematyki środków trwałych w przedsiębiorstwie;
 • wskazanie obszarów, w których służby techniczne posiadają specjalistyczną wiedzę niezbędną do realizacji wymogów księgowych w zakresie środków trwałych w budowie;
 • wskazanie kierunków i sposobów budowania systemu przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy działami księgowymi i działami technicznymi.
 • poznanie założeń ogólnych i rozwiązań szczegółowych zawartych w KSR 11 w zakresie środków trwałych w budowie.

 

 

O szkoleniu

 

Współczesny świat staje się nieustanie coraz bardziej skomplikowany. Rozwój technologii powoduje w wielu firmach wysoki stopień zaawansowania i złożoności posiadanej infrastruktury (środków trwałych). W ramach jednorodnego projektu inwestycyjnego powstaje niejednokrotnie wiele pojedynczych obiektów inwentarzowych, które należy wyodrębnić, a następnie zapewnić prawidłowy proces ich wyceny i ujmowania. Wymaga to od jednostki m.in. opracowania właściwych procedur księgowego rozliczania budowy środków trwałych, z określeniem osób odpowiedzialnych za ten proces, w tym odpowiedniego kształtowania relacji z dostawcami lub podwykonawcami, jak również zapewnienia wsparcia ze strony służb technicznych, które dysponują wiedzą branżową niezbędną w procesie księgowego ujmowania środków trwałych w budowie. Oprócz wspomnianych wyżej, do istotnych obszarów problemowych związanych z księgowym ujmowaniem i należą:

 1. właściwa identyfikacja i wydzielenie obiektów inwentarzowych powstających w procesie budowy       (pozyskiwania) środka trwałego,
 2. ewidencja i rozliczanie kosztów pozyskania środka trwałego oraz zapewnienia jego kompletności i doprowadzenia go do stanu zdatnego do użytkowania zgodnie z zamierzeniami jednostki,
 3. wycena początkowej,
 4. zasady określenia stanu kompletności i gotowości do użytkowania środka trwałego oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za decyzje w tym względzie,
 5. ocena przydatności gospodarczej środka trwałego w kontekście oczekiwań formułowanych na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz ewentualnego ujęcia skutków jej utraty.

Prawidłowe odzwierciedlenie w księgach rachunkowych procesu budowy środka trwałego wymaga odpowiedniego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i księgowo-finansowej.
Szkolenie jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów księgowych, podatkowych, statystyki GUS (KŚT) oraz wybranych przepisów branżowych.
Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz standardów rachunkowości (KSR 11 i MSR 16).

 

 

Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do: osób odpowiedzialnych za rachunkowość środków trwałych, kontrolerów lub specjalistów ds. rachunku kosztów, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego systemu identyfikacji lub rozliczania kosztów wspólnych budowy; kierowników projektów dotyczących budowy środków trwałych, przedstawicieli służb technicznych uczestniczących w budowie środków trwałych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych odpowiedzialnych za organizację procedur księgowych w jednostce, innych osób zaangażowanych w proces inwestycyjny jednostki, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa.

 

Program

1. Środek trwały w budowie – definicja

a) Rola wewnętrznych dokumentów zastępczych
b) Ujmowanie rabatów oraz kaucji gwarancyjnych
c) Umowy z odroczonym terminem przeniesienia własności

2. Wydzielanie obiektów inwentarzowych w ramach zadań inwestycyjnych (zamierzeń budowlanych)
3. Nietypowe formy pozyskania (wykorzystanie zastępczej podstawy wyceny)

a) Ujawnienia
b) Zwroty po kradzieży

4. Wycena środków trwałych w budowie

a) Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową lub nabyciem środka trwałego
b) Koszty wspólne kilku zadań inwestycyjnych
c) Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
d) Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
e) Koszty magazynowania materiałów do budowy oraz koszty utrzymania magazynów inwestycyjnych. Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym stanów magazynowych zapasów inwestycyjnych.
f) Koszty i przychody finansowe a koszty finansowania zewnętrznego
i) Odsetki, prowizje
ii) Dodatnie i ujemne różnice kursowe
g) Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
h) Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
i) Likwidacji środków trwałych, która wynikają z budowy nowego środka trwałego
j) Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
k) Koszty analiz przedinwestycyjnych

5. Szczególne przypadki budowy środka trwałego

a) Ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez dołączenie części składowej lub peryferyjnej
b) Podział środków trwałych
c) Łączenie środków trwałych
d) Remonty środków trwałych spełniające definicję nakładu inwestycyjnego
e) Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu finansowy
f) Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu operacyjnym
g) Ulepszony środek trwały po raz pierwszy przyjmowany do ksiąg rachunkowych
h) Inwestycje w obcym obiekcie / ulepszenia w obcych środkach trwałych

6. Proces oceny rentowności projektów inwestycyjnych i późniejsze wykorzystanie uzyskanych w tym procesie informacji w celach ustalenia metody i stawki amortyzacji
7. Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych
8. Trwała utrata wartości środków trwałych w budowie oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w budowie
9. Zaniechanie inwestycji
10. Likwidacja środka trwałego w budowie, trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej
11. Sprzedaż środka trwałego w budowie
12. Wartości niematerialne i prawne w budowie – ustalenie kosztu wytworzenia lub ceny nabycia

 

Prowadzący


Witold Bojanowski - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz wykładowca czołowych firm szkoleniowych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in.: Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, TP S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor). Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

 

 

Informacje organizacyjne

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w zajęciach

 • materiały szkoleniowe

 • konsultacje w trakcie szkolenia

 • przerwy kawowe i lunch

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 550 zł netto

 • dwóch lub więcej osób z firmy 500 zł/osobę netto

 

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UŁ

 

Uwaga, informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.

 

Czas trwania szkolenia:
Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00

Liczba miejsc jest ograniczona, miejsca są rezerwowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Zobacz także:

 


  

Więcej informacji i zapisy:

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
Aneta Żak
Marta Górecka
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8.00 – 15.30)
e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl, marta.gorecka@uni.lodz.pl
 

Szkolenia zamknięte


Organizujemy szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji zewnętrznych. Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
•    Dajemy możliwość podniesienia kwalifikacji, pozyskania umiejętności praktycznych oraz rozwoju osobistego.
•    Gwarantujemy dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zleceniodawcy.
•    Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb - stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

 

 

 

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

 

 

Dojazd: 

 • Dworzec Łódź Fabryczna (~2 km)

 • Dworzec Łódź Widzew (~6 km)

 • Dworzec Łódź Kaliska (~6 km)

 • Komunikacja miejska (12, 17, 46, 4, 9, 58)

 

W sąsiedztwie:

 • ul. Piotrkowska (~3 km)

 • EC1 (~2 km)

 • Pałac Izraela Poznańskiego (~4 km)

 • Muzeum Pałac Herbsta (~3 km)

 • Muzeum Sztuki ms1 (~3 km)

 • Muzeum Sztuki ms2 (~4 km)

 • Atlas Arena (~6 km)

 

Sklepy, galerie:

 • Manufaktura (~4 km)

 • Galeria Łódzka (~4 km)

 • CH Tulipan (~4 km)

Szkolenie "Środki trwałe w budowie"

- jak prawidłowo odzwierciedlić i udokumentować skutki pozyskania środków trwałych


Liczba godzin szkoleniowych: 6 godzin + sesja pytań i odpowiedzi


Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Korzyści

 • przedstawienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych wymogów księgowych w zakresie ewidencji środków trwałych w budowie, wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych;
 • wykształcenie umiejętności prawidłowego identyfikowania lub rozliczania kosztów budowy środków trwałych do poszczególnych obiektów inwentarzowych;
 • objaśnienie niezbędnych lub użytecznych rozwiązań w sferze organizacyjno-ewidencyjnej, które zapewnią prawidłowe rozliczenie księgowe i podatkowe procesu budowy środków trwałych, w tym z zakresu współpracy z dostawcami lub wykonawcami/podwykonawcami;
 • uświadomienie i objaśnienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych obszarów współpracy służb technicznych z działami księgowymi przedsiębiorstwa;
 • objaśnienie relacji między regulacjami branżowymi w zakresie środków trwałych w budowie a księgowymi wymogami ich ewidencji, w tym wykształcenie umiejętności ich wzajemnego stosowania dla potrzeb całościowego rozwiązywania problematyki środków trwałych w przedsiębiorstwie;
 • wskazanie obszarów, w których służby techniczne posiadają specjalistyczną wiedzę niezbędną do realizacji wymogów księgowych w zakresie środków trwałych w budowie;
 • wskazanie kierunków i sposobów budowania systemu przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy działami księgowymi i działami technicznymi.
 • poznanie założeń ogólnych i rozwiązań szczegółowych zawartych w KSR 11 w zakresie środków trwałych w budowie.

 

 

O szkoleniu

 

Współczesny świat staje się nieustanie coraz bardziej skomplikowany. Rozwój technologii powoduje w wielu firmach wysoki stopień zaawansowania i złożoności posiadanej infrastruktury (środków trwałych). W ramach jednorodnego projektu inwestycyjnego powstaje niejednokrotnie wiele pojedynczych obiektów inwentarzowych, które należy wyodrębnić, a następnie zapewnić prawidłowy proces ich wyceny i ujmowania. Wymaga to od jednostki m.in. opracowania właściwych procedur księgowego rozliczania budowy środków trwałych, z określeniem osób odpowiedzialnych za ten proces, w tym odpowiedniego kształtowania relacji z dostawcami lub podwykonawcami, jak również zapewnienia wsparcia ze strony służb technicznych, które dysponują wiedzą branżową niezbędną w procesie księgowego ujmowania środków trwałych w budowie. Oprócz wspomnianych wyżej, do istotnych obszarów problemowych związanych z księgowym ujmowaniem i należą:

 1. właściwa identyfikacja i wydzielenie obiektów inwentarzowych powstających w procesie budowy       (pozyskiwania) środka trwałego,
 2. ewidencja i rozliczanie kosztów pozyskania środka trwałego oraz zapewnienia jego kompletności i doprowadzenia go do stanu zdatnego do użytkowania zgodnie z zamierzeniami jednostki,
 3. wycena początkowej,
 4. zasady określenia stanu kompletności i gotowości do użytkowania środka trwałego oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za decyzje w tym względzie,
 5. ocena przydatności gospodarczej środka trwałego w kontekście oczekiwań formułowanych na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz ewentualnego ujęcia skutków jej utraty.

Prawidłowe odzwierciedlenie w księgach rachunkowych procesu budowy środka trwałego wymaga odpowiedniego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i księgowo-finansowej.
Szkolenie jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów księgowych, podatkowych, statystyki GUS (KŚT) oraz wybranych przepisów branżowych.
Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz standardów rachunkowości (KSR 11 i MSR 16).

 

 

Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do: osób odpowiedzialnych za rachunkowość środków trwałych, kontrolerów lub specjalistów ds. rachunku kosztów, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego systemu identyfikacji lub rozliczania kosztów wspólnych budowy; kierowników projektów dotyczących budowy środków trwałych, przedstawicieli służb technicznych uczestniczących w budowie środków trwałych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych odpowiedzialnych za organizację procedur księgowych w jednostce, innych osób zaangażowanych w proces inwestycyjny jednostki, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa.

 

Program

1. Środek trwały w budowie – definicja

a) Rola wewnętrznych dokumentów zastępczych
b) Ujmowanie rabatów oraz kaucji gwarancyjnych
c) Umowy z odroczonym terminem przeniesienia własności

2. Wydzielanie obiektów inwentarzowych w ramach zadań inwestycyjnych (zamierzeń budowlanych)
3. Nietypowe formy pozyskania (wykorzystanie zastępczej podstawy wyceny)

a) Ujawnienia
b) Zwroty po kradzieży

4. Wycena środków trwałych w budowie

a) Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową lub nabyciem środka trwałego
b) Koszty wspólne kilku zadań inwestycyjnych
c) Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
d) Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
e) Koszty magazynowania materiałów do budowy oraz koszty utrzymania magazynów inwestycyjnych. Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym stanów magazynowych zapasów inwestycyjnych.
f) Koszty i przychody finansowe a koszty finansowania zewnętrznego
i) Odsetki, prowizje
ii) Dodatnie i ujemne różnice kursowe
g) Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
h) Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
i) Likwidacji środków trwałych, która wynikają z budowy nowego środka trwałego
j) Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
k) Koszty analiz przedinwestycyjnych

5. Szczególne przypadki budowy środka trwałego

a) Ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez dołączenie części składowej lub peryferyjnej
b) Podział środków trwałych
c) Łączenie środków trwałych
d) Remonty środków trwałych spełniające definicję nakładu inwestycyjnego
e) Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu finansowy
f) Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu operacyjnym
g) Ulepszony środek trwały po raz pierwszy przyjmowany do ksiąg rachunkowych
h) Inwestycje w obcym obiekcie / ulepszenia w obcych środkach trwałych

6. Proces oceny rentowności projektów inwestycyjnych i późniejsze wykorzystanie uzyskanych w tym procesie informacji w celach ustalenia metody i stawki amortyzacji
7. Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych
8. Trwała utrata wartości środków trwałych w budowie oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w budowie
9. Zaniechanie inwestycji
10. Likwidacja środka trwałego w budowie, trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej
11. Sprzedaż środka trwałego w budowie
12. Wartości niematerialne i prawne w budowie – ustalenie kosztu wytworzenia lub ceny nabycia

 

Prowadzący


Witold Bojanowski - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz wykładowca czołowych firm szkoleniowych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in.: Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, TP S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor). Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

 

 

Informacje organizacyjne

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w zajęciach

 • materiały szkoleniowe

 • konsultacje w trakcie szkolenia

 • przerwy kawowe i lunch

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 550 zł netto

 • dwóch lub więcej osób z firmy 500 zł/osobę netto

 

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UŁ

 

Uwaga, informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.

 

Czas trwania szkolenia:
Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00

Liczba miejsc jest ograniczona, miejsca są rezerwowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Zobacz także:

 


  

Więcej informacji i zapisy:

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
Aneta Żak
Marta Górecka
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8.00 – 15.30)
e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl, marta.gorecka@uni.lodz.pl
 

Szkolenia zamknięte


Organizujemy szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji zewnętrznych. Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
•    Dajemy możliwość podniesienia kwalifikacji, pozyskania umiejętności praktycznych oraz rozwoju osobistego.
•    Gwarantujemy dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zleceniodawcy.
•    Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb - stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

 

 

 

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

 

 

Dojazd: 

 • Dworzec Łódź Fabryczna (~2 km)

 • Dworzec Łódź Widzew (~6 km)

 • Dworzec Łódź Kaliska (~6 km)

 • Komunikacja miejska (12, 17, 46, 4, 9, 58)

 

W sąsiedztwie:

 • ul. Piotrkowska (~3 km)

 • EC1 (~2 km)

 • Pałac Izraela Poznańskiego (~4 km)

 • Muzeum Pałac Herbsta (~3 km)

 • Muzeum Sztuki ms1 (~3 km)

 • Muzeum Sztuki ms2 (~4 km)

 • Atlas Arena (~6 km)

 

Sklepy, galerie:

 • Manufaktura (~4 km)

 • Galeria Łódzka (~4 km)

 • CH Tulipan (~4 km)

 Drukuj