Szkolenie "Finanse dla niefinansistów"

 

Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Terminy szkolenia: 24-25.01.2019

 

Co wyróżnia naszą ofertę?

 

To nie jest kolejne szkolenie o sprawozdaniach finansowych i wskaźnikach finansowych. To szkolenie, które: 

      

 • uświadamia, jaki wpływ mają decyzje i działania podejmowane w różnych obszarach firmy na sprawozdania i raporty finansowe
 • pokazuje, jak te informacje są następnie interpretowane i oceniane przez zarząd, właściciela, bank czy kontrahenta i dlaczego są ważne dla tych podmiotów.

 


W wielu firmach dostrzega się problemy wynikające z barier komunikacyjnych między działami finansowymi i pozostałymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, co utrudnia współpracę, prowadzi do konfliktów i niezrozumienia intencji osób odpowiedzialnych za różne obszary funkcjonalne.

 

 • Jak uzasadnić celowość realizacji projektów, koncepcji i przedsięwzięć powstających w różnych miejscach przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich przyczyniania się do realizacji celów finansowych firmy?
 • Co zrobić, by uwidocznić efekty tych działań w raportach finansowych?
 • Jak realizowane projekty wpłyną na sytuację finansową i wyniki finansowe naszej firmy?
 • Jak czytać i zrozumieć sprawozdania finansowe i główne wskaźniki finansowe?

 

Właśnie to szkolenie jest odpowiedzią na te pytania i gwarancją przełamywania barier w rozumieniu języka biznesu, jakim jest rachunkowość.

 

Główny cel tego szkolenia to przede wszystkim budowanie szeroko pojętej świadomości finansowej pracowników i menedżerów różnych obszarów funkcjonalnych firmy, poprzez rozumienie potrzeby uwzględniania aspektów finansowych w podejmowanych przez siebie działaniach biznesowych oraz umiejętności ich identyfikowania i komunikowania osobom odpowiedzialnym za finanse w firmie za pomocą:

 

 • wykształcenia umiejętności rozumienia i posługiwania się przez pracowników i menedżerów obszarów niefinansowych firmy podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów;
 • wzbudzenia w nich świadomości kosztowej i finansowej, poprzez wskazanie jak codzienne działania podejmowane przez pracowników firmy wpływają na wysokość kosztów, wyniki finansowe oraz obraz firmy w sprawozdaniu finansowym;
 • nabycia podstawowych umiejętności czytania i rozumienia sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen;
 • rozpoznawania obszarów, w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji w funkcjach niefinansowych.

 

Dzięki tej świadomości następuje zmiana niektórych błędnych schematów myślowych dotyczących finansów, które są często spotykane w praktyce.

 

Dodatkową wartością wynikającą ze szkolenia dla uczestników i ich pracodawców (firm) jest wskazanie obszarów, w których finanse i rachunkowość wymagają wsparcia innych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokonań.

 

Efekty kształcenia w ramach szkolenia:

 

§ Budowanie szeroko pojętej świadomości finansowej pracowników i menedżerów różnych obszarów funkcjonalnych firmy, tak by rozumieli oni potrzebę uwzględniania aspektów finansowych w podejmowanych przez siebie działaniach oraz by potrafili je identyfikować i komunikować osobom odpowiedzialnym za finanse w firmie.

§ Wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się przez pracowników i menedżerów funkcji niefinansowych podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów.

§ Wykształcenie podstawowych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen.

§ Zmiana błędnych schematów myślowych dotyczących finansów, które są często spotykane
w praktyce.

§ Wskazanie obszarów w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji
w obszarach niefinansowych.

§ Wskazanie obszarów, w których finanse i rachunkowość wymagają wsparcia innych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokonań.

 

Korzyści, jakie osiągną uczestnicy szkolenia:

 

§ Poznają istotę i strukturę kluczowych sprawozdań finansowych.

§ Rozpoznają skutki i wpływ codziennych działań biznesowych na sprawozdania finansowe i sytuację finansową przedsiębiorstwa.

§ Nauczą się czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski.

§ Będą potrafili rozumieć i interpretować podstawowe wskaźniki finansowe.

§ Nabędą podstawowe umiejętności w zakresie sporządzania długoterminowych planów finansowych.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami rachunkowości, finansów lub controllingu i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tych obszarach.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być:

• Właściciele i menedżerowie firm, którzy nie posiadają wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości lub odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania tej wiedzy;

• Pracownicy działów niefinansowych;

• Członkowie związków zawodowych, którzy chcą nabyć umiejętność rozumienia danych finansowych prezentowanych przez zarząd przedsiębiorstwa;

• Pracownicy działów finansowych, którzy w swojej pracy zajmują się tylko wąskim fragmentem problematyki finansowej i chcieliby zyskać szerszy obraz procesów finansowych w firmie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Dzień 1

 

Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa
a. odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać

b. różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb

Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia
Cele i rodzaje sprawozdań finansowych – czego można oczekiwać od sprawozdań finansowych /wstęp do czytania sprawozdań finansowych/

Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście
a. istota i struktura sprawozdania

i. walory informacyjne i ograniczenia bilansu, jako przyczyna wielu nieporozumień między działami finansowymi a innymi funkcjami w przedsiębiorstwie (np. czy marketing tworzy tylko koszty z perspektywy sprawozdania finansowego, gdzie podziała się marka produktu i wizerunek firmy)

ii. zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze

b. przypadek praktyczny:

i. czytanie bilansu

ii. istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście bilansu

c. istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe

d. zasady wyceny składników bilansu – obszar kreatywności w rachunkowości

e. przypadki praktyczne:

i. analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie 
w bilansie /warsztaty/

ii. kreatywność w rachunkowości /w wymiarze księgowym i realnym/

Zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście
a. jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy?

i. obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy

ii. mamy zysk a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?

iii. produkcja „idzie pełną parą” w wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?

b. przypadek praktyczny:

i. czytanie rachunku zysków i strat

ii. istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście rachunku zysków i strat

c. różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym - wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny

i. różnice między wariantami (wady i zalety)

ii. częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat

d. przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat

 

Dzień 2

Analiza wskaźników finansowych łączących dane z bilansu i rachunku zysków i strat – uzupełnienie analizy wskaźnikowej o wskaźniki efektywności wykorzystania majątku i kapitału /wskaźniki nieomawiane wcześniej na tle bilansu lub rachunku zysków i strat) – przypadek praktyczny

Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa
a. istota i struktura sprawozdania - analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka 
w firmie?

b. analiza przypadku – czytanie rachunku przepływów pieniężnych

c. metody sporządzania sprawozdania – ich właściwości i pojemność informacyjna

d. przykład warsztatowy na analizę różnic między zyskiem a gotówką w firmie

Podsumowanie i zakończenie

 

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Prowadzone jest z wykorzystaniem komputerów. Uczestnicy przychodzą z własnymi laptopami.
W przypadku niemożności przyniesienia laptopa wymagana jest wcześniejsza informacja.

Po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej, uczestnicy otrzymują Dyplom uczestnictwa w szkoleniu, podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla jednej osoby: 1200 zł brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

 

Zapisy na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy:

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ

NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem: Niefinansista


UWAGA!!!
Możliwość dofinansowania dla osób z sektora #MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia
:

Szczegółowe informacje u operatorów środków:

- http://przepisnarozwoj.eu/ - Projekt Przepis na rozwój

- www.larr.pl/bony - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

- https://strefarozwoju.lodz.pl/ - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


Posiadacze Karty Absolwenta UŁ otrzymują 10% zniżki - oczywiście za okazaniem karty

 

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117

Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

Szkolenie "Finanse dla niefinansistów"

 

Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Terminy szkolenia: 24-25.01.2019

 

Co wyróżnia naszą ofertę?

 

To nie jest kolejne szkolenie o sprawozdaniach finansowych i wskaźnikach finansowych. To szkolenie, które: 

      

 • uświadamia, jaki wpływ mają decyzje i działania podejmowane w różnych obszarach firmy na sprawozdania i raporty finansowe
 • pokazuje, jak te informacje są następnie interpretowane i oceniane przez zarząd, właściciela, bank czy kontrahenta i dlaczego są ważne dla tych podmiotów.

 


W wielu firmach dostrzega się problemy wynikające z barier komunikacyjnych między działami finansowymi i pozostałymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, co utrudnia współpracę, prowadzi do konfliktów i niezrozumienia intencji osób odpowiedzialnych za różne obszary funkcjonalne.

 

 • Jak uzasadnić celowość realizacji projektów, koncepcji i przedsięwzięć powstających w różnych miejscach przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich przyczyniania się do realizacji celów finansowych firmy?
 • Co zrobić, by uwidocznić efekty tych działań w raportach finansowych?
 • Jak realizowane projekty wpłyną na sytuację finansową i wyniki finansowe naszej firmy?
 • Jak czytać i zrozumieć sprawozdania finansowe i główne wskaźniki finansowe?

 

Właśnie to szkolenie jest odpowiedzią na te pytania i gwarancją przełamywania barier w rozumieniu języka biznesu, jakim jest rachunkowość.

 

Główny cel tego szkolenia to przede wszystkim budowanie szeroko pojętej świadomości finansowej pracowników i menedżerów różnych obszarów funkcjonalnych firmy, poprzez rozumienie potrzeby uwzględniania aspektów finansowych w podejmowanych przez siebie działaniach biznesowych oraz umiejętności ich identyfikowania i komunikowania osobom odpowiedzialnym za finanse w firmie za pomocą:

 

 • wykształcenia umiejętności rozumienia i posługiwania się przez pracowników i menedżerów obszarów niefinansowych firmy podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów;
 • wzbudzenia w nich świadomości kosztowej i finansowej, poprzez wskazanie jak codzienne działania podejmowane przez pracowników firmy wpływają na wysokość kosztów, wyniki finansowe oraz obraz firmy w sprawozdaniu finansowym;
 • nabycia podstawowych umiejętności czytania i rozumienia sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen;
 • rozpoznawania obszarów, w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji w funkcjach niefinansowych.

 

Dzięki tej świadomości następuje zmiana niektórych błędnych schematów myślowych dotyczących finansów, które są często spotykane w praktyce.

 

Dodatkową wartością wynikającą ze szkolenia dla uczestników i ich pracodawców (firm) jest wskazanie obszarów, w których finanse i rachunkowość wymagają wsparcia innych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokonań.

 

Efekty kształcenia w ramach szkolenia:

 

§ Budowanie szeroko pojętej świadomości finansowej pracowników i menedżerów różnych obszarów funkcjonalnych firmy, tak by rozumieli oni potrzebę uwzględniania aspektów finansowych w podejmowanych przez siebie działaniach oraz by potrafili je identyfikować i komunikować osobom odpowiedzialnym za finanse w firmie.

§ Wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się przez pracowników i menedżerów funkcji niefinansowych podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów.

§ Wykształcenie podstawowych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen.

§ Zmiana błędnych schematów myślowych dotyczących finansów, które są często spotykane
w praktyce.

§ Wskazanie obszarów w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji
w obszarach niefinansowych.

§ Wskazanie obszarów, w których finanse i rachunkowość wymagają wsparcia innych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokonań.

 

Korzyści, jakie osiągną uczestnicy szkolenia:

 

§ Poznają istotę i strukturę kluczowych sprawozdań finansowych.

§ Rozpoznają skutki i wpływ codziennych działań biznesowych na sprawozdania finansowe i sytuację finansową przedsiębiorstwa.

§ Nauczą się czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski.

§ Będą potrafili rozumieć i interpretować podstawowe wskaźniki finansowe.

§ Nabędą podstawowe umiejętności w zakresie sporządzania długoterminowych planów finansowych.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami rachunkowości, finansów lub controllingu i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tych obszarach.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być:

• Właściciele i menedżerowie firm, którzy nie posiadają wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości lub odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania tej wiedzy;

• Pracownicy działów niefinansowych;

• Członkowie związków zawodowych, którzy chcą nabyć umiejętność rozumienia danych finansowych prezentowanych przez zarząd przedsiębiorstwa;

• Pracownicy działów finansowych, którzy w swojej pracy zajmują się tylko wąskim fragmentem problematyki finansowej i chcieliby zyskać szerszy obraz procesów finansowych w firmie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Dzień 1

 

Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa
a. odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać

b. różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb

Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia
Cele i rodzaje sprawozdań finansowych – czego można oczekiwać od sprawozdań finansowych /wstęp do czytania sprawozdań finansowych/

Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście
a. istota i struktura sprawozdania

i. walory informacyjne i ograniczenia bilansu, jako przyczyna wielu nieporozumień między działami finansowymi a innymi funkcjami w przedsiębiorstwie (np. czy marketing tworzy tylko koszty z perspektywy sprawozdania finansowego, gdzie podziała się marka produktu i wizerunek firmy)

ii. zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze

b. przypadek praktyczny:

i. czytanie bilansu

ii. istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście bilansu

c. istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe

d. zasady wyceny składników bilansu – obszar kreatywności w rachunkowości

e. przypadki praktyczne:

i. analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie 
w bilansie /warsztaty/

ii. kreatywność w rachunkowości /w wymiarze księgowym i realnym/

Zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście
a. jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy?

i. obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy

ii. mamy zysk a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?

iii. produkcja „idzie pełną parą” w wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?

b. przypadek praktyczny:

i. czytanie rachunku zysków i strat

ii. istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście rachunku zysków i strat

c. różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym - wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny

i. różnice między wariantami (wady i zalety)

ii. częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat

d. przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat

 

Dzień 2

Analiza wskaźników finansowych łączących dane z bilansu i rachunku zysków i strat – uzupełnienie analizy wskaźnikowej o wskaźniki efektywności wykorzystania majątku i kapitału /wskaźniki nieomawiane wcześniej na tle bilansu lub rachunku zysków i strat) – przypadek praktyczny

Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa
a. istota i struktura sprawozdania - analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka 
w firmie?

b. analiza przypadku – czytanie rachunku przepływów pieniężnych

c. metody sporządzania sprawozdania – ich właściwości i pojemność informacyjna

d. przykład warsztatowy na analizę różnic między zyskiem a gotówką w firmie

Podsumowanie i zakończenie

 

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Prowadzone jest z wykorzystaniem komputerów. Uczestnicy przychodzą z własnymi laptopami.
W przypadku niemożności przyniesienia laptopa wymagana jest wcześniejsza informacja.

Po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej, uczestnicy otrzymują Dyplom uczestnictwa w szkoleniu, podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla jednej osoby: 1200 zł brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

 

Zapisy na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy:

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ

NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem: Niefinansista


UWAGA!!!
Możliwość dofinansowania dla osób z sektora #MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia
:

Szczegółowe informacje u operatorów środków:

- http://przepisnarozwoj.eu/ - Projekt Przepis na rozwój

- www.larr.pl/bony - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

- https://strefarozwoju.lodz.pl/ - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


Posiadacze Karty Absolwenta UŁ otrzymują 10% zniżki - oczywiście za okazaniem karty

 

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117

Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

 Drukuj