Praktyczne Zastosowania Design Thinking w Organizacjach

Adresaci studiów

 

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką Design Thinking, chętnych do rozwijania umiejętności niestandardowego i innowacyjnego rozwiązywania realnych problemów,  gotowych do podejmowania ciekawych wyzwań, poszukiwania nowych rozwiązań, współpracę w multidyscyplinarnych zespołach, aktywną wymianę wiedzy i doświadczeń z uwzględnianiem wielu punktów widzenia oraz perspektyw.

W szczególności są to osoby, które:

 • zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się projektowaniem i wdrażaniem usprawnień lub generowaniem innowacji w sferach społecznych i biznesowych,
 • pracują lub planują pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu Design Thinking,
 • pragną wzmacniać umiejętności zwiększające ich przewagę konkurencyjną na współczesnym rynku pracy, takie jak: kreatywność, proaktywność i praca zespołowa.

 

Cele studiów

 

 • przekazanie wiedzy na temat Design Thinking oraz kierunków rozwoju dyscypliny,

 • rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami Design Thinking,

 • rozwój umiejętności pracy w zespołach multidyscyplinarnych,

 • dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów działania Design Thinking i jego interdyscyplinarności,

 • rozwinięcie kompetencji myślenia projektowego, kreatywnego,

 • wzmocnienie postawy proaktywnego wyznaczania celów, poszukiwania lub generowania rozwiązań i niestandardowego podchodzenia do problemów,

 • przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności biznesowych potrzebnych przy tworzeniu, a następnie realizowaniu projektów powstałych w oparciu o metodykę Design Thinking.

 

Program studiów

 

208 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących takich kwestii, jak:

 • Wyzwania współczesnych organizacji – przegląd trendów z perspektywy strategicznej.
 • Geneza, fundamenty i założenia Design Thinking.
 • Powiązania myślenia projektowego z dorobkiem nauk społecznych, a zwłaszcza zarządzaniem, psychologią i socjologią (modele biznesowe, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, metody badań społecznych, nowoczesne przywództwo, aspekty biznesowe w projektach: finansowe, marketingowe i prawne).
 • Metodyka Design Thinking i praca projektowa (model pięcioetapowy: empatyzacja, definiowanie wyzwań, generowanie rozwiązań, prototypowanie, testowanie i wdrażanie).
 • Umiejętność prezentowania stanowisk, uwzględniania informacji zwrotnej oraz pożytkowania informacji zwrotnej w sposób konstruktywny względem celów rozwojowych.
 • Podejście biznesowe do projektów Design Thinking (finansowe, marketingowe, prawne)

 

Podstawą uzyskania świadectwa jest zrealizowanie praktycznego projektu zespołowego w oparciu o metodykę Design Thinking, a następnie zaprezentowanie go przed komisją i zaproszonymi gośćmi  (tzw. final pitch), co jest równoznaczne z osiągnięciem wszystkich założonych w programie efektów kształcenia.

Kadra

 

Studia mają charakter praktyczny, czego wyrazem jest fakt, że 152 godziny zajęć poprowadzą praktycy – czynni eksperci i moderatorzy Design Thinking (m.in. Beata Michalska-Dominiak, Henryk Stawicki, Piotr Grocholiński) oraz osoby aktywnie związane z tą metodą (m.in. Artur Negri, Danuta Jacoń-Chmielecka, Katarzyna Fulko). Kadrę WZ UŁ stanowić będą m.in. dr. hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, dr. hab.Robert Kozielski prof. UŁ, dr Małgorzata Kołodziejczak.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 16.00.  

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich gotowych do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz samokształcenia.

 

Zasady rekrutacji

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie studiów podyplomowych (p. 114) kompletu dokumentów, na który składają się:

 

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku.

 

Dodatkowo do pobrania

 

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów rekrutacyjnych. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć. Dokumenty przyjmujemy od 18.06 do 30.09.2018.

Minimalna liczba osób potrzebnych do uruchomienia studiów to 14.

Koszt uczestnictwa

 

6900 zł (+30 zł - opłata za świadectwo).

 

10% zniżki dla osób, które posiadają Kartę Absolwenta UŁ! (Szczegóły dostępne są na stronie: http://absolwent.uni.lodz.pl/).

 

Kierownik studiów

 

dr Małgorzata Kołodziejczak

Katedra Zarządzania

pokój 312

tel. 42 635 51 67

e-mail: malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl

 

Sekretariat studiów

 

Marta Jasińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 114

tel. 42 635 62 57, 42 635 50 51

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00

 

Praktyczne Zastosowania Design Thinking w Organizacjach

Adresaci studiów

 

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką Design Thinking, chętnych do rozwijania umiejętności niestandardowego i innowacyjnego rozwiązywania realnych problemów,  gotowych do podejmowania ciekawych wyzwań, poszukiwania nowych rozwiązań, współpracę w multidyscyplinarnych zespołach, aktywną wymianę wiedzy i doświadczeń z uwzględnianiem wielu punktów widzenia oraz perspektyw.

W szczególności są to osoby, które:

 • zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się projektowaniem i wdrażaniem usprawnień lub generowaniem innowacji w sferach społecznych i biznesowych,
 • pracują lub planują pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu Design Thinking,
 • pragną wzmacniać umiejętności zwiększające ich przewagę konkurencyjną na współczesnym rynku pracy, takie jak: kreatywność, proaktywność i praca zespołowa.

 

Cele studiów

 

 • przekazanie wiedzy na temat Design Thinking oraz kierunków rozwoju dyscypliny,

 • rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami Design Thinking,

 • rozwój umiejętności pracy w zespołach multidyscyplinarnych,

 • dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów działania Design Thinking i jego interdyscyplinarności,

 • rozwinięcie kompetencji myślenia projektowego, kreatywnego,

 • wzmocnienie postawy proaktywnego wyznaczania celów, poszukiwania lub generowania rozwiązań i niestandardowego podchodzenia do problemów,

 • przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności biznesowych potrzebnych przy tworzeniu, a następnie realizowaniu projektów powstałych w oparciu o metodykę Design Thinking.

 

Program studiów

 

208 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących takich kwestii, jak:

 • Wyzwania współczesnych organizacji – przegląd trendów z perspektywy strategicznej.
 • Geneza, fundamenty i założenia Design Thinking.
 • Powiązania myślenia projektowego z dorobkiem nauk społecznych, a zwłaszcza zarządzaniem, psychologią i socjologią (modele biznesowe, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, metody badań społecznych, nowoczesne przywództwo, aspekty biznesowe w projektach: finansowe, marketingowe i prawne).
 • Metodyka Design Thinking i praca projektowa (model pięcioetapowy: empatyzacja, definiowanie wyzwań, generowanie rozwiązań, prototypowanie, testowanie i wdrażanie).
 • Umiejętność prezentowania stanowisk, uwzględniania informacji zwrotnej oraz pożytkowania informacji zwrotnej w sposób konstruktywny względem celów rozwojowych.
 • Podejście biznesowe do projektów Design Thinking (finansowe, marketingowe, prawne)

 

Podstawą uzyskania świadectwa jest zrealizowanie praktycznego projektu zespołowego w oparciu o metodykę Design Thinking, a następnie zaprezentowanie go przed komisją i zaproszonymi gośćmi  (tzw. final pitch), co jest równoznaczne z osiągnięciem wszystkich założonych w programie efektów kształcenia.

Kadra

 

Studia mają charakter praktyczny, czego wyrazem jest fakt, że 152 godziny zajęć poprowadzą praktycy – czynni eksperci i moderatorzy Design Thinking (m.in. Beata Michalska-Dominiak, Henryk Stawicki, Piotr Grocholiński) oraz osoby aktywnie związane z tą metodą (m.in. Artur Negri, Danuta Jacoń-Chmielecka, Katarzyna Fulko). Kadrę WZ UŁ stanowić będą m.in. dr. hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, dr. hab.Robert Kozielski prof. UŁ, dr Małgorzata Kołodziejczak.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 16.00.  

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich gotowych do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz samokształcenia.

 

Zasady rekrutacji

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie studiów podyplomowych (p. 114) kompletu dokumentów, na który składają się:

 

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku.

 

Dodatkowo do pobrania

 

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów rekrutacyjnych. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć. Dokumenty przyjmujemy od 18.06 do 30.09.2018.

Minimalna liczba osób potrzebnych do uruchomienia studiów to 14.

Koszt uczestnictwa

 

6900 zł (+30 zł - opłata za świadectwo).

 

10% zniżki dla osób, które posiadają Kartę Absolwenta UŁ! (Szczegóły dostępne są na stronie: http://absolwent.uni.lodz.pl/).

 

Kierownik studiów

 

dr Małgorzata Kołodziejczak

Katedra Zarządzania

pokój 312

tel. 42 635 51 67

e-mail: malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl

 

Sekretariat studiów

 

Marta Jasińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 114

tel. 42 635 62 57, 42 635 50 51

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00

 

 Drukuj