Podyplomowe studia 

Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym 

 

 
 

Organizator:

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania UŁ

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 33

e-mail: kzmir.wz@uni.lodz.pl

tel. 42 635 51 98

fax 42 635 53 10

 

Sekretariat studiów:

Dagmara Krupińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 133

tel. 42 635 62 57

e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

 

Kierownik studiów:

dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska, pok. 132

tel. 42 635 52 29

e-mail: malgorzata.zak@uni.lodz.pl

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do przedstawicieli i urzędników administracji publicznej, w tym w szczególności samorządowców szczebla regionalnego i lokalnego, urbanistów, konsultantów, pracowników trzeciego sektora, jak również absolwentów studiów wyższych planujący zatrudnienie w lokalnych samorządach lub administracji bądź też zainteresowanych zdobyciem lub rozwinięciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu.

 

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji w obszarze zintegrowanego zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym. Program stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez samorządy lokalne. Zakres merytoryczny programu studiów jest silnie powiązany z nowymi zasadami prowadzenia polityki rozwoju, zakładającymi m.in. wdrożenie rozwiązań na rzecz integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, nowych mechanizmów uzgadniania działań rozwojowych oraz wprowadzenie zmian umożliwiających przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027. Nowy system planowania strategicznego ma być uporządkowany i bardziej spójny. Zmiany prawa w obszarze prowadzenia polityki rozwoju (zainaugurowane ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i niektórych ustaw z dn. 15.07.2020 r.) nastąpią nie tylko na poziomie krajowym, ale również regionalnym i lokalnym, co przełoży się w istotny sposób na podejmowanie działań rozwojowych przez samorządy lokalne, w tym we współpracy z różnymi grupami interesariuszy. Istotnego znaczenia nabierze zatem idea wyposażenia uczestników w praktyczne narzędzia włączania w procesy rozwojowe organizacji pozarządowych, mieszkańców, biznesu i nauki oraz budowania partnerstw wewnątrz i międzysektorowych. 

 

 

Świadectwo ukończenia studiów:

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studiów, zdaniu egzaminu końcowego oraz uzyskaniu zaliczeń w ramach zajęć praktycznych, słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych.

  

Podstawą oceny końcowej jest średnia arytmetyczna z:

• egzaminu końcowego, na który składać będą się zagadnienia z przedmiotów kończących się egzaminem (E),

• pracy zaliczeniowej wykonanej w ramach zajęć praktycznych. W ramach warsztatów słuchacze będą przygotowywać zintegrowaną strategię rozwoju dla wybranego obszaru.  

 

 

Program Studiów:

Program studiów powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego zgromadzone w ramach realizowanych działań o charakterze badawczym, edukacyjnym, szkoleniowym, doradczym, wdrożeniowym i rozwojowym w obszarze programu studiów. Program łączy w sobie zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zintegrowanego podejścia do zarządzania rozwojem. 

Połączenie aspektów teoretycznych z praktycznymi jest istotne nie tylko w obszarze kształtowania praktycznych umiejętności w tym zakresie, ale również wywołania szerszej dyskusji na temat dobrych praktyk zintegrowanego zarządzania rozwojem różnych terytoriów.

 

Program obejmuje 184 godziny zajęć, przy czym 138 godzin zajęć zostanie zrealizowanych w formie wykładów (w tym konwersatoriów z praktykami), zaś 46 godzin zajęć odbywać się będzie w formie zajęć praktycznych (warsztatów oraz ćwiczeń). 

 

Program składa się z dwóch zasadniczych części:

 

CZĘŚĆ I 

realizowana w pierwszym semestrze w łącznym wymiarze 70 godz., poświęcona teoretycznym podstawom oraz uwarunkowaniom zarządzania rozwojem. 

Na tą część składać się będą następujące bloki tematyczne: 

1. Teoretyczne podstawy zarządzania rozwojem sustensywnym (E) – 10 godz.

2. Uwarunkowania i wyzwania współczesnego rozwoju (E) – 14 godz.

3. Organizacyjno-prawne uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem (E) – 16 godz.

4. Koncepcje rozwoju miast (E) – 20 godz.

5. Rewitalizacja i jej znaczenie w zintegrowanym planowaniu rozwoju (E) – 4 godz.

6. Strategia rozwoju zorientowana na budowanie kapitału terytorialnego (E) – 6 godz.

 

CZĘŚĆ II

realizowana w drugim semestrze zajęć w łącznym wymiarze 114 godz., poświęcona praktycznym aspektom zintegrowanego podejścia do zarządzania rozwojem. W części tej zrealizowane zostaną następujące bloki tematyczne: 

1. Narzędzia zintegrowanego planowania rozwoju - 46 godz. (w tym 26 godz. realizowanych dla całej grupy, 20 godz. realizowanych w dwóch mniejszych grupach przez 2 wykładowców)

2. Współpraca na rzecz rozwoju (E) – 24 godz.

3. Finansowe aspekty zarządzania rozwojem (E) – 20 godz.

4. System realizacji, monitorowania i ewaluacji (E) – 12 godz.

5. Dobre praktyki zintegrowanego zarządzania rozwojem – 8 godz.

6. Wyzwania zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem – 4 godz.

 

W ramach zajęć „Narzędzia zintegrowanego planowania rozwoju” (mających charakter warsztatów) słuchacze będą pracowali nad zintegrowanymi strategiami rozwoju dla wybranego obszaru.

 

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu zintegrowanego zarządzania rozwojem.

 

 

Wykładowcy:

Pracownicy Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Zarządzania UŁ oraz eksperci, specjaliści i praktycy, w tym przedstawiciele ministerstwa, urzędu marszałkowskiego oraz samorządów lokalnych. 

 

Organizacja zajęć:

Studia są 2-semestralne. Zajęcia planowane są średnio co dwa tygodnie (w piątki w godz. 16:00 – 19:30, w soboty w godz. 9:00 – 16:00).

Zajęcia w I semestrze w piątki odbywać się będę zdalnie a w soboty w formie stacjonarnej.

Pierwsze zajęcia odbędą się 14.10.2022 r.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w studiach to 4000 zł. 

Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w dwóch równych transzach, przed rozpoczęciem każdego semestru, przy czym pierwsza transza płatna jest po zakończeniu rekrutacji

 

Rekrutacja:

Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w terminie do 15.09.2022 r. oraz przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podyplomowe studia 

Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym 

 

 
 

Organizator:

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania UŁ

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 33

e-mail: kzmir.wz@uni.lodz.pl

tel. 42 635 51 98

fax 42 635 53 10

 

Sekretariat studiów:

Dagmara Krupińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 133

tel. 42 635 62 57

e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

 

Kierownik studiów:

dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska, pok. 132

tel. 42 635 52 29

e-mail: malgorzata.zak@uni.lodz.pl

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do przedstawicieli i urzędników administracji publicznej, w tym w szczególności samorządowców szczebla regionalnego i lokalnego, urbanistów, konsultantów, pracowników trzeciego sektora, jak również absolwentów studiów wyższych planujący zatrudnienie w lokalnych samorządach lub administracji bądź też zainteresowanych zdobyciem lub rozwinięciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu.

 

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji w obszarze zintegrowanego zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym. Program stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez samorządy lokalne. Zakres merytoryczny programu studiów jest silnie powiązany z nowymi zasadami prowadzenia polityki rozwoju, zakładającymi m.in. wdrożenie rozwiązań na rzecz integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, nowych mechanizmów uzgadniania działań rozwojowych oraz wprowadzenie zmian umożliwiających przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027. Nowy system planowania strategicznego ma być uporządkowany i bardziej spójny. Zmiany prawa w obszarze prowadzenia polityki rozwoju (zainaugurowane ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i niektórych ustaw z dn. 15.07.2020 r.) nastąpią nie tylko na poziomie krajowym, ale również regionalnym i lokalnym, co przełoży się w istotny sposób na podejmowanie działań rozwojowych przez samorządy lokalne, w tym we współpracy z różnymi grupami interesariuszy. Istotnego znaczenia nabierze zatem idea wyposażenia uczestników w praktyczne narzędzia włączania w procesy rozwojowe organizacji pozarządowych, mieszkańców, biznesu i nauki oraz budowania partnerstw wewnątrz i międzysektorowych. 

 

 

Świadectwo ukończenia studiów:

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studiów, zdaniu egzaminu końcowego oraz uzyskaniu zaliczeń w ramach zajęć praktycznych, słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych.

  

Podstawą oceny końcowej jest średnia arytmetyczna z:

• egzaminu końcowego, na który składać będą się zagadnienia z przedmiotów kończących się egzaminem (E),

• pracy zaliczeniowej wykonanej w ramach zajęć praktycznych. W ramach warsztatów słuchacze będą przygotowywać zintegrowaną strategię rozwoju dla wybranego obszaru.  

 

 

Program Studiów:

Program studiów powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego zgromadzone w ramach realizowanych działań o charakterze badawczym, edukacyjnym, szkoleniowym, doradczym, wdrożeniowym i rozwojowym w obszarze programu studiów. Program łączy w sobie zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zintegrowanego podejścia do zarządzania rozwojem. 

Połączenie aspektów teoretycznych z praktycznymi jest istotne nie tylko w obszarze kształtowania praktycznych umiejętności w tym zakresie, ale również wywołania szerszej dyskusji na temat dobrych praktyk zintegrowanego zarządzania rozwojem różnych terytoriów.

 

Program obejmuje 184 godziny zajęć, przy czym 138 godzin zajęć zostanie zrealizowanych w formie wykładów (w tym konwersatoriów z praktykami), zaś 46 godzin zajęć odbywać się będzie w formie zajęć praktycznych (warsztatów oraz ćwiczeń). 

 

Program składa się z dwóch zasadniczych części:

 

CZĘŚĆ I 

realizowana w pierwszym semestrze w łącznym wymiarze 70 godz., poświęcona teoretycznym podstawom oraz uwarunkowaniom zarządzania rozwojem. 

Na tą część składać się będą następujące bloki tematyczne: 

1. Teoretyczne podstawy zarządzania rozwojem sustensywnym (E) – 10 godz.

2. Uwarunkowania i wyzwania współczesnego rozwoju (E) – 14 godz.

3. Organizacyjno-prawne uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem (E) – 16 godz.

4. Koncepcje rozwoju miast (E) – 20 godz.

5. Rewitalizacja i jej znaczenie w zintegrowanym planowaniu rozwoju (E) – 4 godz.

6. Strategia rozwoju zorientowana na budowanie kapitału terytorialnego (E) – 6 godz.

 

CZĘŚĆ II

realizowana w drugim semestrze zajęć w łącznym wymiarze 114 godz., poświęcona praktycznym aspektom zintegrowanego podejścia do zarządzania rozwojem. W części tej zrealizowane zostaną następujące bloki tematyczne: 

1. Narzędzia zintegrowanego planowania rozwoju - 46 godz. (w tym 26 godz. realizowanych dla całej grupy, 20 godz. realizowanych w dwóch mniejszych grupach przez 2 wykładowców)

2. Współpraca na rzecz rozwoju (E) – 24 godz.

3. Finansowe aspekty zarządzania rozwojem (E) – 20 godz.

4. System realizacji, monitorowania i ewaluacji (E) – 12 godz.

5. Dobre praktyki zintegrowanego zarządzania rozwojem – 8 godz.

6. Wyzwania zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem – 4 godz.

 

W ramach zajęć „Narzędzia zintegrowanego planowania rozwoju” (mających charakter warsztatów) słuchacze będą pracowali nad zintegrowanymi strategiami rozwoju dla wybranego obszaru.

 

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu zintegrowanego zarządzania rozwojem.

 

 

Wykładowcy:

Pracownicy Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Zarządzania UŁ oraz eksperci, specjaliści i praktycy, w tym przedstawiciele ministerstwa, urzędu marszałkowskiego oraz samorządów lokalnych. 

 

Organizacja zajęć:

Studia są 2-semestralne. Zajęcia planowane są średnio co dwa tygodnie (w piątki w godz. 16:00 – 19:30, w soboty w godz. 9:00 – 16:00).

Zajęcia w I semestrze w piątki odbywać się będę zdalnie a w soboty w formie stacjonarnej.

Pierwsze zajęcia odbędą się 14.10.2022 r.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w studiach to 4000 zł. 

Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w dwóch równych transzach, przed rozpoczęciem każdego semestru, przy czym pierwsza transza płatna jest po zakończeniu rekrutacji

 

Rekrutacja:

Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w terminie do 15.09.2022 r. oraz przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Print