Zwinne Zarządzanie w Świecie VUCA

 

 

 

70% ZAJĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ PRAKTYKÓW BIZNESU 

PARTNEREM STUDIÓW JEST FIRMA SZKOLENIOWO – DORADCZA 

RESPECT SP. Z O.O.

 

Żyjemy w świecie dynamicznych, a czasami wręcz burzliwych zmian, które, jak pokazała pandemia, trudno jest przewidzieć. Liderzy organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania stanęli w obliczu trudnych wyzwań, jakimi są bieżące funkcjonowanie i podejmowanie decyzji w świecie o dużej zmienności otoczenia, wyzwań przebiegających w trudnych do przewidzenia warunkach i w chaotyczny sposób, uniemożliwiający uchwycenie nieraz jakichkolwiek trendów. Dotychczasowa wiedza i zebrane doświadczenia nie są już wystarczające do poradzenia sobie oraz zachowania efektywności działania w tym trudnym, zmiennym, złożonym, nieprzewidywalnym i niepewnym świecie VUCA (Volatility – zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność  i Ambiguity – niejednoznaczność), w jakim przyszło nam żyć.   


Bycie skutecznym i efektywnym w świecie VUCA prowadzi do konieczności przejścia ku zwinnemu zarządzaniu, co wymaga od nas nowych kompetencji, nazywanych tzw. kompetencjami przyszłości. Współczesne organizacje potrzebują na wszystkich szczeblach zarządzania zwinnych, silnych i odpornych Liderów,  którzy w obliczu tak dużej zmienności potrafią wyznaczyć jasny kierunek i cele, do jakich organizacja i jej ludzie mają zmierzać.  Skuteczni Liderzy potrafią zainspirować i zaangażować ludzi do podążania w wyznaczonym kierunku, ale jednocześnie potrafią zrozumieć potrzeby i silne emocje czy frustrację, z jaką mierzą się ich pracownicy, wynikającą z dużej niepewności i niestabilności świata, w jakiej żyjemy i warunków, w jakich muszą realizować codzienne zadania. Dlatego obecni Liderzy powinni być empatycznymi i autentycznymi przywódcami rozumiejącymi swoich ludzi i zapewniającymi im maksimum bezpieczeństwa i stabilności pracy w organizacji.

Głównym celem naszych studiów podyplomowych jest rozwój tzw. kompetencji przyszłości Liderów. Nasz program zdecydowaliśmy się oprzeć na najnowszym modelu Learning Agility, zgodnie z którym poruszać się będziemy w obrębie 5 obszarów:
 • Mental agility – umiejętność krytycznej oceny sytuacji i rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny  i unikatowy
 • People agility – umiejętność budowania relacji z osobami o odmiennych preferencjach, umiejętność zarządzania trudnymi, niejednoznacznymi sytuacjami w celu konsolidacji i wspólnej aktywności
 • Change agility – umiejętność zarządzania ludźmi w stale zmieniających się warunkach oraz radzenia sobie z poczuciem dyskomfortu w związku z doświadczaną zmianą
 • Results agility – dostarczanie wyników w pierwszych terminach poprzez odpowiednie inspirowanie innych i budowanie zaufania do siebie
 • Self-awarness – umiejętność autorefleksji Lidera oraz zdefiniowania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju; świadomość wpływu własnego zachowania na inne osoby
 
 Zwinne organizacje potrzebują 
zwinnych, silnych, odpornych, empatycznych i autentycznych LIDERÓW


CEL 
Studia przygotowują Liderów do zwinnego zarządzania organizacjami w coraz bardziej zmiennych, złożonych i niejednoznacznych warunkach rynkowych. 
Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze rozwiną kompetencje: 
 • zarządzania ludźmi w procesie zmian w świecie VUCA i budowania efektywności osobistej Lidera, 
 • autentycznego przywództwa opartego na świadomych i empatycznych relacjach w zespole, 
 • siły i odporności Lidera, adaptacji do zmieniających się warunków, odporności na działanie czynników wywołujących silną frustrację i stres, 
 • zarządzania obciążeniem poznawczym oraz radzenia sobie z chaosem i namiarem danych czy informacji, 
 • rozwiązywania złożonych problemów i podejmowania właściwych decyzji w świecie VUCA,
 • zarządzania zespołem wielopokoleniowym, z uwzględnieniem  różnorodnych potrzeb, wartości i przyzwyczajeń ludzi, 
 • zarządzanie wynikami w zespole i organizacji, w tym w modelu pracy zdalnej i hybrydowej.

 

ATUTY 

 • program rozwoju kompetencji Lidera oparty na modelu Learning Agility oraz na najnowszych badaniach osadzonych w świecie VUCA z dziedziny zarzadzania i psychologii 
 • program realizowany w 70% przez praktyków biznesu 
 • koncentracja na budowaniu kompetencji Lidera, które pozwolą prowadzić organizacje i swoich ludzie przez turbulentny świat VUCA, zapewniając efektywności zespołów i organizacji oraz zaangażowanie ludzi 
 • wspieracie Liderów i organizacji w przejściu na nowy model pracy zdalnej i zarządzania organizacją w strukturach rozproszonych 

 

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla:

 • właścicieli, członków zarządu oraz Liderów wszystkich szczebli zarządzania (wyższego, średniego i niższego szczebla) 
 • osób pełniących funkcję Lidera w zespołach, w tym zespołach projektowych,
 • Liderów odpowiedzialnych za transformację w organizacjach,
 • sukcesorów firm,
 • wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem swoich umiejętności i kompetencji związanych z efektywnym i skutecznym zarządzaniem w coraz bardziej zmiennych, niepewnych i złożonych warunkach rynkowych.  

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Lider w świecie VUCA 
 2. Transformacja cyfrowa 
 3. Krytyczne myślenie w biznesie 
 4. Siła i odporność Lidera
 5. Efektywność pracy Lidera 
 6. Empowerment w zarządzaniu 
 7. Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym 
 8. Zarządzanie ludźmi w zmianie w świecie VUCA 
 9. Cele, priorytety, wskaźniki w zarządzaniu w świecie VUCA 
 10. Podejmowanie decyzji w świecie VUCA 
 11. Zarządzanie w strukturach rozproszonych 
 12. Model doskonalenia organizacji - zarządzanie wynikami w zespole i organizacji

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin zajęć. Studia realizowane są w formule hybrydowej (3 spotkania odbywają się stacjonarnie w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Matejki 22/26, pozostałe zaś w sposób zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams). 

Uwaga: W przypadku zamknięcia uczelni w związku z zagrożeniem epidemicznym zajęcia będą w całości realizowane w trybie online z wykorzystaniem platformy MS Teams.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów Zwinne zarzadzanie w świecie VUCA jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach oraz aktywnościach  budujących i pogłębiających wiedzę, kompetencje oraz umiejętności w ramach poszczególnych modułów tematycznych realizowanych podczas kolejnych zjazdów. Wszystkie zajęcia kończą się formą testu na zaliczenie bez oceny.

Ocena końcowa ze studiów jest wyznaczana na podstawie oceny pracy końcowej (projekt indywidualny), który słuchacz opracowuje w trakcie trwania studiów, zgodnie ze wskazanymi zasadami jego przygotowania. Projekt weryfikuje zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności jej praktycznej implementacji. Słuchacz prezentuje swój projekt przed komisją w trakcie ostatniego zjazdu.   
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Zwinne zarzadzanie w świecie VUCA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (tytuł licencjata, magistra, inżyniera), bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów wynikających z odpłatności za studia. 

Komplet wymaganych dokumentów obejmuje: 

 • oryginał, odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
   

O przyjęciu na studia podyplomowe Zwinne zarządzanie w świecie VUCA decyduje kolejność zgłoszeń. Decyzja następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Aby edycja studiów została uruchomiona, grupa musi liczyć min. 16 osób.
 

KOSZT UCZESTNICTWA:

Odpłatność za studia wynosi 6 500 zł. Dopuszcza się możliwość pokrycia wyżej wymienionych kosztów przez przedsiębiorstwo lub inną organizację (np. podmioty administracji publicznej, NGO’s) jeśli to one kierują słuchacza na te studia.  
 

REKRUTACJA:

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 31 października 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 31 października 2021 r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów, pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem "sekretariat studiów podyplomowych p. 114" w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania UŁ (dostępna całą dobę) lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres: 

 

Sekretariat studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź, p. 114

 

Uwaga: Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. 

 

Dane kontaktowe:

tel. 42 635 62 57
e-mail: 
marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Zwinne Zarządzanie w Świecie VUCA

 

 

 

70% ZAJĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ PRAKTYKÓW BIZNESU 

PARTNEREM STUDIÓW JEST FIRMA SZKOLENIOWO – DORADCZA 

RESPECT SP. Z O.O.

 

Żyjemy w świecie dynamicznych, a czasami wręcz burzliwych zmian, które, jak pokazała pandemia, trudno jest przewidzieć. Liderzy organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania stanęli w obliczu trudnych wyzwań, jakimi są bieżące funkcjonowanie i podejmowanie decyzji w świecie o dużej zmienności otoczenia, wyzwań przebiegających w trudnych do przewidzenia warunkach i w chaotyczny sposób, uniemożliwiający uchwycenie nieraz jakichkolwiek trendów. Dotychczasowa wiedza i zebrane doświadczenia nie są już wystarczające do poradzenia sobie oraz zachowania efektywności działania w tym trudnym, zmiennym, złożonym, nieprzewidywalnym i niepewnym świecie VUCA (Volatility – zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność  i Ambiguity – niejednoznaczność), w jakim przyszło nam żyć.   


Bycie skutecznym i efektywnym w świecie VUCA prowadzi do konieczności przejścia ku zwinnemu zarządzaniu, co wymaga od nas nowych kompetencji, nazywanych tzw. kompetencjami przyszłości. Współczesne organizacje potrzebują na wszystkich szczeblach zarządzania zwinnych, silnych i odpornych Liderów,  którzy w obliczu tak dużej zmienności potrafią wyznaczyć jasny kierunek i cele, do jakich organizacja i jej ludzie mają zmierzać.  Skuteczni Liderzy potrafią zainspirować i zaangażować ludzi do podążania w wyznaczonym kierunku, ale jednocześnie potrafią zrozumieć potrzeby i silne emocje czy frustrację, z jaką mierzą się ich pracownicy, wynikającą z dużej niepewności i niestabilności świata, w jakiej żyjemy i warunków, w jakich muszą realizować codzienne zadania. Dlatego obecni Liderzy powinni być empatycznymi i autentycznymi przywódcami rozumiejącymi swoich ludzi i zapewniającymi im maksimum bezpieczeństwa i stabilności pracy w organizacji.

Głównym celem naszych studiów podyplomowych jest rozwój tzw. kompetencji przyszłości Liderów. Nasz program zdecydowaliśmy się oprzeć na najnowszym modelu Learning Agility, zgodnie z którym poruszać się będziemy w obrębie 5 obszarów:
 • Mental agility – umiejętność krytycznej oceny sytuacji i rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny  i unikatowy
 • People agility – umiejętność budowania relacji z osobami o odmiennych preferencjach, umiejętność zarządzania trudnymi, niejednoznacznymi sytuacjami w celu konsolidacji i wspólnej aktywności
 • Change agility – umiejętność zarządzania ludźmi w stale zmieniających się warunkach oraz radzenia sobie z poczuciem dyskomfortu w związku z doświadczaną zmianą
 • Results agility – dostarczanie wyników w pierwszych terminach poprzez odpowiednie inspirowanie innych i budowanie zaufania do siebie
 • Self-awarness – umiejętność autorefleksji Lidera oraz zdefiniowania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju; świadomość wpływu własnego zachowania na inne osoby
 
 Zwinne organizacje potrzebują 
zwinnych, silnych, odpornych, empatycznych i autentycznych LIDERÓW


CEL 
Studia przygotowują Liderów do zwinnego zarządzania organizacjami w coraz bardziej zmiennych, złożonych i niejednoznacznych warunkach rynkowych. 
Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze rozwiną kompetencje: 
 • zarządzania ludźmi w procesie zmian w świecie VUCA i budowania efektywności osobistej Lidera, 
 • autentycznego przywództwa opartego na świadomych i empatycznych relacjach w zespole, 
 • siły i odporności Lidera, adaptacji do zmieniających się warunków, odporności na działanie czynników wywołujących silną frustrację i stres, 
 • zarządzania obciążeniem poznawczym oraz radzenia sobie z chaosem i namiarem danych czy informacji, 
 • rozwiązywania złożonych problemów i podejmowania właściwych decyzji w świecie VUCA,
 • zarządzania zespołem wielopokoleniowym, z uwzględnieniem  różnorodnych potrzeb, wartości i przyzwyczajeń ludzi, 
 • zarządzanie wynikami w zespole i organizacji, w tym w modelu pracy zdalnej i hybrydowej.

 

ATUTY 

 • program rozwoju kompetencji Lidera oparty na modelu Learning Agility oraz na najnowszych badaniach osadzonych w świecie VUCA z dziedziny zarzadzania i psychologii 
 • program realizowany w 70% przez praktyków biznesu 
 • koncentracja na budowaniu kompetencji Lidera, które pozwolą prowadzić organizacje i swoich ludzie przez turbulentny świat VUCA, zapewniając efektywności zespołów i organizacji oraz zaangażowanie ludzi 
 • wspieracie Liderów i organizacji w przejściu na nowy model pracy zdalnej i zarządzania organizacją w strukturach rozproszonych 

 

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla:

 • właścicieli, członków zarządu oraz Liderów wszystkich szczebli zarządzania (wyższego, średniego i niższego szczebla) 
 • osób pełniących funkcję Lidera w zespołach, w tym zespołach projektowych,
 • Liderów odpowiedzialnych za transformację w organizacjach,
 • sukcesorów firm,
 • wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem swoich umiejętności i kompetencji związanych z efektywnym i skutecznym zarządzaniem w coraz bardziej zmiennych, niepewnych i złożonych warunkach rynkowych.  

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Lider w świecie VUCA 
 2. Transformacja cyfrowa 
 3. Krytyczne myślenie w biznesie 
 4. Siła i odporność Lidera
 5. Efektywność pracy Lidera 
 6. Empowerment w zarządzaniu 
 7. Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym 
 8. Zarządzanie ludźmi w zmianie w świecie VUCA 
 9. Cele, priorytety, wskaźniki w zarządzaniu w świecie VUCA 
 10. Podejmowanie decyzji w świecie VUCA 
 11. Zarządzanie w strukturach rozproszonych 
 12. Model doskonalenia organizacji - zarządzanie wynikami w zespole i organizacji

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin zajęć. Studia realizowane są w formule hybrydowej (3 spotkania odbywają się stacjonarnie w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Matejki 22/26, pozostałe zaś w sposób zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams). 

Uwaga: W przypadku zamknięcia uczelni w związku z zagrożeniem epidemicznym zajęcia będą w całości realizowane w trybie online z wykorzystaniem platformy MS Teams.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów Zwinne zarzadzanie w świecie VUCA jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach oraz aktywnościach  budujących i pogłębiających wiedzę, kompetencje oraz umiejętności w ramach poszczególnych modułów tematycznych realizowanych podczas kolejnych zjazdów. Wszystkie zajęcia kończą się formą testu na zaliczenie bez oceny.

Ocena końcowa ze studiów jest wyznaczana na podstawie oceny pracy końcowej (projekt indywidualny), który słuchacz opracowuje w trakcie trwania studiów, zgodnie ze wskazanymi zasadami jego przygotowania. Projekt weryfikuje zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności jej praktycznej implementacji. Słuchacz prezentuje swój projekt przed komisją w trakcie ostatniego zjazdu.   
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Zwinne zarzadzanie w świecie VUCA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (tytuł licencjata, magistra, inżyniera), bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów wynikających z odpłatności za studia. 

Komplet wymaganych dokumentów obejmuje: 

 • oryginał, odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
   

O przyjęciu na studia podyplomowe Zwinne zarządzanie w świecie VUCA decyduje kolejność zgłoszeń. Decyzja następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Aby edycja studiów została uruchomiona, grupa musi liczyć min. 16 osób.
 

KOSZT UCZESTNICTWA:

Odpłatność za studia wynosi 6 500 zł. Dopuszcza się możliwość pokrycia wyżej wymienionych kosztów przez przedsiębiorstwo lub inną organizację (np. podmioty administracji publicznej, NGO’s) jeśli to one kierują słuchacza na te studia.  
 

REKRUTACJA:

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 31 października 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 31 października 2021 r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów, pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem "sekretariat studiów podyplomowych p. 114" w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania UŁ (dostępna całą dobę) lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres: 

 

Sekretariat studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź, p. 114

 

Uwaga: Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. 

 

Dane kontaktowe:

tel. 42 635 62 57
e-mail: 
marta.jasinska@uni.lodz.pl

 Print