W okresie od 1 października 2011r. do 31 września 2013r., na wniosek osoby ubiegającej się
o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora:
- przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora mogą być
prowadzone na podstawie przepisów ustawy o stopniach i tytule naukowym z 14 marca 2003r.
(przed nowelizacją)

lub

- przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora
mogą być prowadzone na podstawie ustawy o stopniach i tytule naukowym z 18 marca 2011r. (po
nowelizacji).
Od 1 października 2013r. przewody/postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora
habilitowanego albo tytułu profesora będą prowadzone wyłącznie w oparciu o znowelizowaną
ustawę o stopniach i tytule naukowym.

 

Informacja o przewodach / postępowaniach wg stanu prawnego przed 1 X 2011r.
Informacja o przewodach / postępowaniach wg stanu prawnego po 1 X 2011r.
Informacja o postępowaniach wg stanu prawnego po 1 X 2019r.
Informacja o postępowaniach doktorskich – zestawienie tabelaryczne.