REKRUTACJA

 

 1. Czy można starać się o przyjęcie na kilka kierunków studiów jednocześnie?
  Tak. Uczelnia umożliwia kandydatom ubieganie się o przyjęcie na dowolnie wybraną liczbę kierunków studiów.
 2.  

 3. Czy rejestracja elektroniczna jest jedyną drogą ubiegania się o przyjęcie na studia?
  Rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.
 4.  

 5. Czy na każdy kierunek trzeba dokonywać odrębnej rejestracji?
  Tak. Na każdy kierunek trzeba się odrębnie zarejestrować, także w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne. Należy również uiścić odpowiednią wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.
 6.  

 7. Czy będą organizowane dodatkowe egzaminy?
  Nie będą organizowane dodatkowe egzaminy. Wszystkie wymagane przedmioty muszą być zdane na egzaminie maturalnym.
 8.  

 9. Czy są brane pod uwagę inne przedmioty ze świadectwa, niż te, które są wymagane w procesie rekrutacji?
  Nie są brane pod uwagę inne przedmioty, niż te, które są wymagane dla określonego kierunku studiów.
 10.  

 11. W jaki sposób należy wpisywać wyniki w przypadku poprawiania matury?
  Kandydaci wpisują najlepsze wyniki, bez względu na to, czy są one ze świadectwa dojrzałości, czy z aneksu. W przypadku, gdy osoba poprawia maturę i uzyska mniejszą liczbę punktów niż pierwotnie na świadectwie dojrzałości - należy wpisać punkty z tego dokumentu, na którym wynik jest najlepszy.
 12.  

 13. Jeżeli formularz rekrutacyjny nie został wydrukowany po rejestracji, w jaki sposób można go pobrać?
  Formularz jest dostępny przez cały czas trwania rekrutacji (na koncie rekrutacyjnym kandydata).
 14.  

 15. Czy są ograniczenia wiekowe do studiowania na studiach stacjonarnych?
  Nie ma ograniczeń wiekowych co do studiowania na wszystkich trybach i kierunkach studiów.
 16.  

 17. Kiedy i kto składa dokumenty?
  Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać przez zaufaną osobę (np. rodzica). W ostatnim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.
 18.  

 19. Jakie dokumenty muszę dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia stacjonarne I stopnia?
  Kandydat musi złożyć formularz ankiety osobowej, kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa przedstawia do wglądu Komisji Rekrutacyjnej), zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych).
 20.  

 21. Czy zaświadczenie lekarskie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym?
  Orzeczenie lekarskie nie jest wymagane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.
 22.  

 23. Czy do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki z ustnych egzaminów maturalnych?
  Nie, pod uwagę brane są tylko wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych.
 24.  

 25. Czy kandydaci wpisują samodzielnie wyniki na osobistym koncie rejestracyjnym?
  Tak, kandydat zaznacza przedmioty maturalne i wpisuje wyniki/oceny.
 26.  

 27. Czy mogę już się zarejestrować, jeśli jestem tegorocznym maturzystą i jeszcze nie mam wyników maturalnych?
  Tak. Kandydat, w miejscu, gdzie należy wprowadzić swoje egzaminy maturalne na koncie rejestracyjnym, zaznacza zdawane na maturze przedmioty, pozostawiając przy nich wynik "0". Dzięki temu, system pozwoli zarejestrować się kandydatowi na dany kierunek, na który w rekrutacji wymagane są przedmioty spośród zaznaczonych przez kandydata egzaminów maturalnych.
 28.  

 29. Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

          Wyniki rekrutacji wyświetlą się kandydatowi na jego indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w punkcie "Wyniki

          rekrutacji") po ich opublikowaniu przez komisje rekrutacyjne. Dodatkowe listy rekrutacyjne publikowane są

          przez komisje rekrutacyjne w zakładce Wyniki.

 

    16. Jakie są progi punktowe na studia niestacjonarne?

          Na studia niestacjonarne obowiązują takie same zasady przyjęć jak na studia stacjonarne. Kandydaci będą brali 

          udział w kwalifikacji na studia na podstawie ocen ze świadectw dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów I 

          stopnia. Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą po publikacji list osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

    17. Czy po ukończeniu studiów I stopnia będę mógł podjąć studia drugiego stopnia?
        
Tak, każdy kto spełni warunki rekrutacji na studia II stopnia po ukończeniu studiów I stopnia będzie mógł   

          kontynuować naukę. Zgodnie z systemem Bolońskim I stopień kształcenia (6-8 semestrów) kończy się 

          uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Każdy absolwent tych studiów będzie mógł

          kontynuować naukę na studiach II stopnia (3-4 semestry), kończących się uzyskaniem tytułu magistra.
          Boloński System Kształcenia, zmierzający do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, 

          charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala na indywidualizację programu studiów.
          Umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po

          ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Pozwala studentom w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni

          wyższych w Europie, a także odbywać część studiów za granicą.

 

     18. Czy mogę się spotkać z Przewodniczącym Komisji lub którymś z jej członków?
          Nie, spotkań kandydatów i ich rodzin z członkami Komisji nie przewiduje się. Proces rekrutacji sprowadzony do

          rejestracji internetowej, wniesienia opłaty i dostarczenia dokumentów nie wymaga dodatkowych działań.

          Osobą, z którą może kontaktować się kandydat jest sekretarz WKR.

 

OPŁATY REKRUTACYJNE

 

 1. Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi?
  Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 2.  

 3. Na jakie konto należy wpłacać opłatę rekrutacyjną?
  Każdy kandydat po zarejestrowaniu się otrzyma indywidualne konto do wpłaty, wraz z informacjami o tytule przelewu. Numer konta będzie inny na poszczególne kierunki.
 4.  

 5. Czy można dokonać opłaty rekrutacyjnej za pomocą przelewu internetowego?
  Tak.
 6.  

 7. Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?
  Jeśli kandydat nie dokona opłaty w podanym terminie nie będzie brany pod uwagę w procesie przyjmowania na studia.
 8.  

 9. Czy na moim koncie będzie widoczne potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej i kiedy to nastąpi?
  Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.
 10.  

 11. Jak długo trzeba czekać na pojawienie się opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata?
  Jest to zazwyczaj uzależnione od sposobu przesłania pieniędzy. Jeżeli jest to przelew bankowy to pieniądze pojawiają się zwykle po dwóch, trzech dniach, jeśli pieniądze zostaną wysłane za pośrednictwem poczty czas oczekiwania może się wydłużyć do około 5-6 dni.
 12.  

 13. Jaka powinna być nazwa „zleceniodawcy” na przelewie przy wpłacie opłaty rekrutacyjnej?
  Powinno być wpisane imię, nazwisko i adres kandydata, w tytule „opłata rekrutacyjna”. Druk przelewu można wygenerować z systemu po zalogowaniu na swoje konto.
 14.  

 15. Co zrobić, jeżeli zapomniałem w danych przelewu podać swój PESEL?
  Proszę się upewnić, że w numerze konta, na które była wpłacana opłata, znajduje się numer PESEL. Jeżeli tak, nic już nie trzeba robić. W innym przypadku proszę zgłosić się do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów UŁ ul. Uniwersytecka 3, pok. 102 z dowodem wpłaty i prośbą o jej przeksięgowanie.
 16.  

 17. Co zrobić, gdy nadal na koncie rekrutacyjnym widnieje informacja, że opłata rekrutacyjna jest nie wykonana, mimo że dokonałem jej już dość dawno?
  Informacja o wykonaniu wpłaty będzie widoczna na koncie dopiero po zaksięgowaniu jej na koncie uczelni, proszę zgłosić się z dowodem wpłaty do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów UŁ ul. Uniwersytecka 3,  pok. 102.
 18.  

 19. Wpłaty rekrutacyjnej dokonuje się po przyjęciu na studia, czy po zarejestrowaniu się w systemie?
  Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu w systemie. Jest to warunek dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego.
 20.  

 21. Kiedy napóźniej należy dokonać wpłaty opłaty rekrutacyjnej?

          Opłatę rekrutacyjną należy wnieść napóźniej ostatniego dnia zapisów na studia.

 

    12. Jeśli się nie dostanę na żaden kierunek, to pieniądze przepadają?
        
Tak.

 

    13. Czy można zmienić kierunek już po wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej?
        
Tak, do ostatniego dnia rejestracji można zmienić kierunek.

 

    14. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
 
        Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 zł za każdy kierunek studiów.

 

    15. Czy jeśli kierunek nie zostanie uruchomiony z powodu za małej liczby chętnych, to opłata 

          rekrutacyjna zostanie zwrócona?
         Tak, jeśli na wybrany przez Pana/Panią kierunek nie będzie wystarczającej liczby chętnych opłata  

          rekrutacyjna zostanie zwrócona. Należy napisać podanie do Centrum Obsługi Studentów i       

          Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów UŁ z prośbą o zwrot opłaty rekrutacyjnej z powodu nieuruchomienia

          kierunku.

 

    16. Czy wraz z dokumentami rekrutacyjnymi trzeba dostarczyć dowód wpłaty za rekrutację?
         Nie, dowód wpłaty nie jest potrzebny. Państwa opłata rekrutacyjna widoczna jest w systemie rekrutacyjnym.
 

SPRAWY TECHNICZNE

 

 1. Nie pamiętam numeru kandydata.
  Indywidualnym numerem kandydata jest ostatnie 5 cyfr indywidualnego numeru konta bankowego, który widnieje na pokwitowaniu. 
 2.  

 3. Nie mam drugiego imienia - czy mam coś wpisać w to pole?
  Nie, wpisywanie w to pole czegokolwiek, np. słowa "brak" lub "nie posiadam" będzie skutkowało generowaniem tego słowa w korespondencji kierowanej do kandydata, np. Agnieszka nie posiadam Kowalska, Paweł brak Malinowski lub Jan ---- Nowak.
 4.  

 5. W mojej miejscowości nie ma ulicy, poczta mieści się w sąsiedniej miejscowości, więc co mam wpisać w polu ulica?
  W polu "ulica" kandydat wpisuje nazwę miejscowości, w której mieszka. Wpisywanie w to pole czegokolwiek innego, np. słowa "brak" lub "nie ma" będzie skutkowało generowaniem tego słowa w korespondencji kierowanej do kandydata, np. Agnieszka Nowak, ul. brak 17 lub Paweł Malinowski, ul. nie ma 24.
 6.  

 7. Wprowadziłem dane do sytemu, a one później zniknęły - jak to możliwe?
  Sytuacja taka jest możliwa jedynie wtedy, gdy kandydat nie potwierdził wpisu komendą "Zapisz".
 8.  

 9. Chciałbym założyć nowe konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (w skrócie IRK), jednak nie mogę tego uczynić, gdyż system pokazuje, że ktoś o moim numerze PESEL już ma konto w IRK - jak to możliwe?
  Niemożliwe.
 10.  

 11. Czy ubiegając się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów muszę zakładać tyle kont w Internetowej Rejestracji Kandydatów, ile kierunków chcę wybrać?
  Nie, wszelkie zapisy na dowolną liczbę studiów są dokonywane z jednego konta w IRK.
 12.  

 13. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła do Internetowej Rejestracji Kandydatów?
  Proszę skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres email podany przez Pana/Panią w danych osobowych.
 14.  

 15. Czy swoje dane mogę wydrukować w formacie "Kwestionariusza Osobowego"?
  Funkcja ”Wydruk Podań” (drukująca podanie o przyjęcie na studia), widoczna na stronie kandydata w części ”Moje kierunki studiów”, drukuje dane osobowe w układzie "Kwestionariusza Osobowego", pod warunkiem, że kandydat uzupełnił wszystkie wymagane pola.
 16.  

 17. Co zrobić, jeżeli przy moim zdjęciu widnieje opis "czekające na akceptację"?
  Zdjęcia będą akceptowane na etapie przyjmowania dokumentów. Wtedy otrzymają status "zaakceptowane" - wszystko jest w porządku, nic już nie trzeba robić, lub "odrzucone" - jeżeli nie ma powodu odrzucenia, należy skontaktować się z komisją rekrutacyjną i dowiedzieć o ten powód, a później wgrać poprawne zdjęcie.
 18.  

 19. Dlaczego na moim koncie widnieje informacja: Uwaga! Proszę wykonać brakujące kroki rekrutacji!" skoro wszystkie kroki są zaznaczone na zielono?
  Komunikat ten zniknie po zakończeniu rekrutacji.
 20.  

 21. Dlaczego po wprowadzeniu do formularza ocen wartości niecałkowitych, np. 4,5 to co znajduje się po przecinku jest ucinane?
  Najprawdopodobniej oceny zostały wprowadzone ze znakiem przecinka. Aby uniknąć takiej sytuacji liczby niecałkowite należy wprowadzać używając kropki zamiast przecinka.
 22.  

 23. Czy w przyjęciu na studia niestacjonarne ma znaczenie kolejność dokonania rejestracji?
  Nie ma to żadnego znaczenia, kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami przyjęć uchwalonymi przez Senat UŁ. Zasady te nie przewidują w żadnym przypadku kryterium kolejności.
 24.  

 25. Co zrobić, gdy nie mam jeszcze dyplomu a do zapisania się na wybrany kierunek potrzebne są oceny i średnia z dyplomu?
  Kandydat powinien ze swojego Dziekanatu uzyskać zaświadczenie o odbytej obronie. Na zaświadczeniu znajdują się wszystkie oceny oraz średnia ze studiów, bądź należy zaznaczyć w sekcji Dane osobowe - wykształcenie dokument uprawniający do podjęcia studiów – dyplom jaki uzyska kandydat. Następnie należy uzupełnić oceny z dyplomu – wybrać odpowiednie pozycje, ale nie wpisywać jeszcze wyników. Po wykonaniu tych kroków zapis będzie możliwy. Wyniki z dyplomu będzie można uzupełnić w przeciągu kilku dni.
 26.  

 27. Jak traktowani są kandydaci, którzy posiadają Maturę Międzynarodową (IB)?
  Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
 28.  

 29. Jak traktowani są kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy uzyskali świadectwo maturalne lub dyplom za granicą?
  Wszyscy kandydaci dokonują zapisu drogą elektroniczną a komplet wymaganych dokumentów składają w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów, pok. 102, ul. Uniwersytecka 3**.
  Piszą podanie do Dziekana Wydziału o wskazanie ocen ze świadectwa maturalnego/dyplomu, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji na wskazany kierunek. Wyniki ze świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą przeliczane są zgodnie z zasadami starej matury określonymi dla danego kierunku/specjalności.
  Podanie kandydata z propozycją ocen akceptuje Prorektor ds. programów i jakości kształcenia. Oceny do systemu rekrutacyjnego wprowadza informatyk z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów. Komplet dokumentów przekazuje sekretarzowi komisji rekrutacyjnej wybranego kierunku kandydat lub Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów.
  **Poza dokumentami wymaganymi od kandydatów na studia I i II stopnia wymagane są ponadto:
  * zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale ten dokument nie jest nią objęty;
  * w przypadku dyplomów I stopnia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie, że wydany dyplom uprawnia go do kontynuacji kształcenia na II stopniu w kraju, w którym został wydany, jeżeli wydany był w kraju, z którym Polska nie ma umowy o uznawalności wykształcenia.
  * poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005r. Nr 112, poz. 938 i 939);
  * tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu (jeśli zostało sporządzone w języku obcym).
   

RÓŻNE

 

 1. Czy istnieje instytucja "wolnego słuchacza"?
  Uczelnia nie przewiduje takiego trybu studiowania.
 2.  

 3. Kiedy i gdzie składać podanie o miejsce w akademiku i stypendium socjalne?
  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.cos.uni.lodz.pl.
 4.  

 5. Co to oznacza, że kierunek Gospodarka Przestrzenna oraz Lingwistyka dla Biznesu prowadzony jest przez dwa Wydziały UŁ?
  Kierunki te prowadzone są przez wykładowców pracujących na Wydziale Zarządzania UŁ, Wydziale Nauk Geograficznych UŁ oraz Wydziale Filologicznym UŁ.
 6.  

 7. Jestem studentem innnej uczelni. Jak mogę przenieść się na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego?

          Przenosinami zajmują się pracownicy dziekanatów. Skontaktuj się z nimi w celu omówienia szczegółów.

 

      5. Gdzie można sprawdzić do której gruby dziekańskuej będę uczęszczał/a na zajęcia?

          Inforamcje dotyczące zapisów do grup dziekańskich znajdziecie w systemie USOS.

 

      6. Zostałem/am przyjęta na studia, ale nie mogę zalogować się do systemu USOS. W jaki sposób    

          mam tego dokonać?

          Do systemu USOS zalogujecie się Państwo za pomocą loginu i hasła używanego przy elektronicznej  

          rekrutacji na studia.

 

      7. Kiedy mogę starać się o Indywidualny Tok Studiów (IOS)?

          O indywidualny tok studiów studiów można starać się po zaliczeniu pierwszego roku studiów oraz po

          uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału.

 

      8. W jakim systemie odbywają się studia niestacjonarne (zaoczne)?

          Zajęcia na studiach niestacjonarych (zaocznych) odbywają się w systemie weekendowym (sobota-niedziela).

          Zajęcia mogą rozpoczynać się o godzinie 8.00 a kończyć o godzinie 20.00

 

 Print