Wyszukiwanie ogłoszeń

Wybierz jednostkę:
Wybierz pracownika:


Data utworzeniaTreśćPracownik
2021-03-15

Najbliższe konsultacje na MT w okresie sesji letniej:

28.06.2021 r. godz. 10.00 - 11.00;

08.07.2021 r. godz. 09.00 - 10.00

13.07.2021 r. godz. 13.30 - 14.30 (kolejny termin konsultacji zostanie wyznaczony we wrześniu)

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYxYTkyMWEtM2Y2Mi00MTM4LWFjZWMtZjRkNjNlZTBhOTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%2261a1f17c-aff4-4abb-8726-fb5cb26b649b%22%7d

 

Najbliższe konsultacje na MT w okresie poprawkowej sesji letniej:

10.09.2021 r. godz. 8.00-9.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUzNTQ0ZDAtYjg3NC00NmMyLWFjN2ItYjBlNDgwODE1NWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%2261a1f17c-aff4-4abb-8726-fb5cb26b649b%22%7d

prof. nadzw. dr hab. Jarosław Ropęga
2020-02-03

Szanowni Pańtwo,

terminy konsultacji:

1. 04.02.2020 - 10.00-12.00

2. 18.02.2020 - 10.00-12.00

dr Monika Fabińska