dr hab. Wojciech A. Nowak, prof. UŁ


Department of Accounting

Chair of Management Accounting


 

Telephone: 42 635 52 24 / sekr. Katedry
Room: 257
E-mail: wojciech.nowak@uni.lodz.pl
Private WWW:
Office Hours: Wed: 12:00-13:00
Sat: 07.03, g.10.40-11.40
Sun: 15.03, g.11.40-12.40

Description:

 

Interests:

 

Publications: 2019
 • Wojciech A. Nowak, Rachunkowość a finanse z perspektyw podejścia systemów, [w:] W. Skoczylas, K. Kochański (red.), Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy (978-8-3797-2326-3), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, s. 15-34 [URL].
   
 • Wojciech A. Nowak, Zarządzanie organizacją z perspektywy złożonego systemu adaptacyjnego - rozwinięcie koncepcji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2019, vol. XX, nr 4/1, s. 117-132 [URL].
   
2018
 • Wojciech A. Nowak, Financial reporting in the light of the systems approach and social sciences methodology. The conceptual frameworks perspective, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2018, nr 99 (155), s. 41-64 [DOI] [URL].
   
2016
 • Wojciech A. Nowak, Przesądy i zaprzeczenia w organizacjach jako złożonych systemach adaptacyjnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 421, s. 430-443 [DOI].
   
 • Wojciech A. Nowak, Shaping public finance accounting and budgeting system in accordance with political regime radical change: evolution not revolution in Poland 1918-2015, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, vol. 88 (144), s. 125-141 [DOI].
   
 • Wojciech A. Nowak, The quality of an organization management as a complex adaptive system, [w:] P. Jedynak, M. Budzanowska-Drzewiecka (red.), Situational Management Problems (978-8-3233-4259-5), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 11-21.
   
 • Wojciech A. Nowak, The quality of an organization management as a complex adaptive systems, „Jagiellonian Journal of Management” (2450-114x), 2016, vol. 2 (2016), nr 3, s. 237-248 [DOI].
   
2015
 • Wojciech A. Nowak, Europejskie standardy rachunkowości sektora publicznego: pierwsze kroki i spowolnienie, [w:] M. Remlein (red.), Rachunkowość Warta Poznania Teoria, Praktyka, Polityka Rachunkowości (978-8-3646-0416-4), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 179-188.
   
 • Wojciech A. Nowak, Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 388, s. 148-158.
   
 • Wojciech A. Nowak, The evolution of governmental accounting in the phases of a State regime reshaping from capitalism to socialism and from socialism to capitalism: the case of Poland in the 1950s – mid-1990s, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2015, vol. 84, nr 140, s. 159-180.
   
 • Wojciech A. Nowak, The structure of local government financial information system: the case of very early XXI century US, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2015, nr 77, s. 267-275.
   
2014
 • Wojciech A. Nowak, Rozdział 10. Organizacja jako złożony system adaptacyjny, [w:] M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania (978-8-3737-8902-9), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014, s. 121-137.
   
 • Wojciech A. Nowak, Rachunkowość sektora finansów publicznych jako rachunkowość branżowa, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 373, s. 182-194.
   
 • Wojciech A. Nowak, Przepisy ogólne, [w:] W. Nowak (red.), Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych (978-8-3255-6471-1), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 3-37.
   
 • Wojciech A. Nowak, Przepisy szczególne i przejściowe, [w:] W. Nowak (red.), Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych (978-8-3255-6471-1), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 617-622.
   
 • Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych (978-8-3255-6471-1), pod red. Wojciech A. Nowak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
   
 • Wojciech A. Nowak, Rachunek kosztów jakości w zarządzaniu, [w:] J. Różański, J. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami (978-8-3644-6210-8), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 231-250.
   
2012
 • Wojciech A. Nowak, Agnieszka Skoczylas, Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych,, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2012, vol. , nr Tom 63 (119),, s. 155-184.
   
 • Wojciech A. Nowak, Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, czyli MSSF dla MSJ, i jego implementacja, [w:] W. Nowak (red.), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (978-8-3264-3792-2), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 68-94.
   
 • Wojciech A. Nowak, MSSF dla MSJ a infrastruktura sprawozdawczości finansowej, [w:] W. Nowak (red.), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (978-8-3264-3792-2), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 261-272.
   
 • Wojciech A. Nowak, Początki globalnej standaryzacji rachunkowości przedsiębiorstw średnich i małych – prace ONZ z lat 2000-2004, [w:] W. Nowak (red.), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (978-8-3264-3792-2), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 15-40.
   
 • Wojciech A. Nowak, Rozwój międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – prace Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) z lat 2001-2007, [w:] W. Nowak (red.), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (978-8-3264-3792-2), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 41-67.
   
 • Wojciech A. Nowak, Wstęp, [w:] W. Nowak (red.), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (978-8-3264-3792-2), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 11-14.
   
 • Wojciech A. Nowak, Wykonalność MSSF dla MSJ i jego systemowy sens, [w:] W. Nowak (red.), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (978-8-3264-3792-2), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 95-124.
   
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (978-8-3264-3792-2), pod red. Wojciech A. Nowak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012.
   
 • Wojciech A. Nowak, Zasady rachunkowości a interpretacja przepisów prawa: Przypadek wyboru kursów walut w trybie sądowym, [w:] L. Dziawgo (red.), Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej (978-8-3231-2855-7), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012, s. 381-407.
   
 • Wojciech A. Nowak, , The era of internal audit in the public finance sector in Poland, „Journal of US-China Public Administration” (1548-6591), 2012, vol. Volume 9, nr Number 1 (Serial Number 75),, s. 8-25.
   
 • Wojciech A. Nowak, Struktury informacyjne sprawozdań z równowazenia rozwoju przez przedsiębiorstwa klasy światowej, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości (978-8-3752-5765-6), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 293-315.
   
2011
 • Wojciech A. Nowak, Ramy konceptualne jako teoria sprawozdawczości finansowej, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2011, vol. Tom I, nr 1/1/2011, s. 67-76.
   
2010
 • Wojciech A. Nowak, Barbara Bakalarska, Methodology for international comparisons and some cases analyses, [w:] Z. Kuaijide, G. Qushi (red.), China Financial & Economic Publishing House, (978-7-5095-1333-0), Wydawnictwo China Financial & Economic Publishing House, Beijing 2010, s. 73-90.
   
 • Wojciech A. Nowak, On the conceptual framework for public sector financial reporting: Financial statements' users, scope and quality, „Proceedings of the 3rd International Accounting Conference and the 2nd Doctoral Colloquium "Accounting research contribution to society. Bridging the gap between theory, research & practice: IFRS Convergence and application” (1392-0758), 2010, nr 27-28.10.2010, s. 34-34.
   
 • Wojciech A. Nowak, Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010.
   
 • Wojciech A. Nowak, Uwagi do artykułu "Qualitative approach to build the concept of social responsibility disclosures based on shari'ah enterprise theory", , „”, 2010, nr 6 (107) , s. 35-44.
   
2009
 • Enterprise Accounting and Management under Globalization:recent Evidence from Poland and Lithuania (978-8-3752-5248-4), pod red. Irena Sobańska, Wojciech A. Nowak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
   
 • Enterprise and Management undeer Globalization Recent Evidence, pod red. Irena Sobańska, Wojciech A. Nowak, Ceslovas Christauskas, Ludmila Bagdoniene, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
   
2008
 • Wojciech A. Nowak, The relevancy approach to public sector accounting development:Recent evidence from Poland, [w:] S. Jorge (red.), Implementing reforms in public sector accounting, Imprensa da Universidade de Coimbra, --- 2008, s. 151-164.
   
 • Wojciech A. Nowak, Księgowość jako proces badawczy- artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 42, s. 269-284.
   
 • Wojciech A. Nowak, Kontyngencyjne modele rozwoju rachunkowości sektora finansów publicznych, [w:] E. Śnieżek (red.), System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2008, s. 99-115.
   

Announcements
Materials
Kalendarz sesji

 Print