dr Maciej Turała

assistant professor, Prodziekan ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia


Department of City and Regional Management

Chair of Regional Management


 

Telephone: 42 635 62 88
Room: 38
E-mail: maciej.turala@uni.lodz.pl
Private WWW:
Office Hours:
A meeting may be scheduled using the online reservation system. Please choose a convenient time available at http://wz.uni.lodz.pl/turala
Description:

 

Interests:

 

Publications: 2017
 • Maciej Turała, Prognozowanie zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań przez jednostki terytorialne w obszarach funkcjonalnych, „SAMORZĄD TERYTORIALNY”, 2017, nr 7/8, s. 43-56.
   
2016
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Territorial capital as a determinant of development processes in functional areas, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2016, nr 2 (319), s. 55-68 [DOI].
   
2015
 • Maciej Turała, Equalization of territorial units' incomes - a case study of Poland, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2015, nr 394, s. 187-195.
   
 • Maciej Turała, Ocena wpływu zmiany regulacji na na zdolność gmin w Polsce do obsługi i zaciągania zobowiązań, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2015, nr 391, s. 239-247.
   
 • Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, pod red. Tadeusz Markowski, Maciej Turała, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo KZMiR Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź 2015.
   
 • Maciej Turała, Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez, Laeksandra Nowakowska, Inteligentne zarządzanie w miastach Studium Przypadków, [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z konepcją SMART CITY, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 135-207.
   
 • Maciej Turała, Miasta inteligentne i sustensywne. Przegląd metod pomiaru., [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z konepcją SMART CITY, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 53-72.
   
2014
 • Maciej Turała, Dorota Sikora-Fernandez, Urban Renewal in Warsaw's Commercial Real Estate Market, [w:] E. Nozeman, A. Nan der Vlist (red.), European Metropolitan Commercial Real Estate Markets, Wydawnictwo Springer International Publishing, Heidelberg 2014, s. 225-250.
   
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Fragmentacja polityczna w organach uchwałodawczych polskich gmin - dynamika i zróżnicowanie przestrzenne, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2014, nr 332, s. 44-53.
   
 • Maciej Turała, Institutional capacity in Polish communes. Strategic, financial and spatial planning dimension, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2014, nr 334, s. 264-274.
   
2013
 • Maciej Turała, Analiza sprawności instytucjonalnej gmin w województwie łódzkim, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 284, s. 99-113.
   
 • Maciej Turała, Lodz: Looking into the future, Stuck in the Past, „Romanian Journal of Regional Science”, 2013, vol. 7, nr Special Issue on New Urban World, s. 41-47.
   
 • Maciej Turała, Urban Management – the case of Lodz, [w:] M. Habrel, M. Mularska-Kucharek (red.), Lviv and Lodz at the turn of the 20th century. Structure of social space., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 129-146.
   
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Political fragmentation and external sources of funding. Do power struggles matter?, „Romanian Journal of Regional Science”, 2013, vol. 7, nr 1, s. 69-80.
   
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Scope and forms of cooperation in Polish local governments, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 283, s. 60-72.
   
2012
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Analiza zróżnicowania przestrzennego wydatków na usługi z zakresu oświaty i wychowania w Polsce, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2012, nr 244, s. 594-601.
   
 • Maciej Turała, Beyond territory: Dynamic geographies of knowledge creation, diffusion, and innovation. Harald Bathelt, Maryann P. Feldman and Dieter F. Kogler (eds.). Book review., „PAPERS IN REGIONAL SCIENCE”, 2012, vol. 91, nr 4, s. 850-852.
   
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Inter-communal associations – the future of metropolitan area management?, „Folia Oeconomica Stetinesia”, 2012, vol. 11, nr 19, s. 118-131.
   
 • Danuta Stawasz, Maciej Turała, Dorota Sikora-Fernandez, Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2012, nr 29, s. 97-111.
   
 • Maciej Turała, Polish Local Governments' Capacity for Territorially Coherent Development, „Studia Regionalia”, 2012, vol. 33, nr 1, s. 65-77.
   
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Wpływ fragmentacji politycznej na współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2012, nr 243, s. 273-281.
   
2011
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, An overview and critical assessment of methods for identifying functional areas of metropolitan cities in Poland, [w:] s. WZ (red.), Contested Regions: Territorial Politics and Policy, Wydawnictwo Regional Studies Association, London 2011, s. 102-106.
   
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 2, nr 258, s. 109-120.
   
 • Maciej Turała, Impact of economic crisis on territorial disparities in terms of wealth – case study of Poland, „Romanian Journal of Regional Science”, 2011, vol. 5, nr 2, s. 39-52.
   
 • Maciej Turała, Mechanizm równoważenia dochodów j.s.t. a kohezja terytorialna i autonomia finansowa samorządów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2011, vol. 687, nr 48, s. 259-272.
   
 • Maciej Turała, IMPACT OF INCOME EQUALISATION MECHANISM ON FINANCIAL STANDING OF CITIES IN POLAND, [w:] s. WZ (red.), Sustainable development of cities. Environmental and urban planning issues, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2011, s. 1-20.
   
2010
 • Maciej Turała, Finansowe uwarunkowania kształtowania i funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce w świetle dostępnych danych statystycznych, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, 2010, nr 63, s. 199-228.
   
2009
 • Maciej Turała, Lasse Oulasvirta, Financial Autonomy and Consistency of Central Government Policy Towards Local Governments, „INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES”, 2009, vol. 75, nr 2, s. 339-363.
   
 • Maciej Turała, Metropolitan Areas in Poland - financial dimension, „Studia Regionalia”, 2009, vol. 24, nr 24, s. 96-127.
   
2008
 • Maciej Turała, Polityka regionalna Unii Europejskiej a intra-regionalne zróżnicowanie w poziomie rozwoju. Przykład województwa łódzkiego., [w:] J. Działo (red.), Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 272-286.
   
 • Maciej Turała, Pomiar poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin na przykładzie województwa łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2008, nr 215, s. 99-126.
   
 • Maciej Turała, Karolina Turała, Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców na rzecz realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] M. Gołębiowski (red.), Współczesne trendy przedsiębiorczości., Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2008, s. 461-493.
   

Announcements
Materials

 Print