prof. nadzw. dr hab. Edward Stawasz

profesor nadzwyczajny, kierownik


Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej


 

Nr telefonu: 42 635 51 96
Nr pokoju: 240/241
E-mail: stawasz@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 12.00-13.00 konsultacje

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje:
 • Edward Stawasz, Determinants of knowledge transfer processes in a region, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (394), ss. 166-174, Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015,
   
 • Edward Stawasz i inni, METODA OCENY POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO PROJEKTÓW B+R, w: PRZEGLĄD ORGANIZACJI (5), ss. 4-9, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2015,
   
 • Edward Stawasz, Doradztwo gospodarcze w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie (7/XVI), ss. 355-366, Społeczna Akademia Nauk , 2015,
   
 • Paweł Głodek, Edward Stawasz, Selected Aspects in The Creation of The University's Knowledge Transfer Capacity, w: Optimum. Studia Ekonomiczne (5(77)), ss. 27-41, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015,
   
 • Edward Stawasz, Wybrane aspekty kształtowania zdolności MSP w zakresie innowacji i transferu wiedzy z uczelni wyższych, w: Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy, red. , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, ss. 105-122,
   
 • Edward Stawasz, Transfer of Knowledge and Technology in the Region of Łódź, w: Transfer of Knowledge and Technology in the Region of Łódź, red. , University Of Lodz, 2015, ss. 135-152,
   
 • Edward Stawasz, Ewelina Kiełek-Więcławska, Support for Innovativeness of Enterprises in the SME Sector in Poland through Technological Credit, w: Institutional Aspects of Entrepreneurship, red. , University of Miskolc, 2015, ss. 54-66,
   
 • Jarosław Ropęga, Edward Stawasz, Barriers and Risk Factors in the Development of Micro and Small Businesses in Poland, w: International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, red. , University of Miskolc, 2014, ss. 99-113,
   
 • Edward Stawasz, Partnerzy małych firm w dziedzinie innowacji, w: Zarządzanie współczesnymi organizacjami, red. , WZ UŁ, 2014, ss. 185-213,
   
 • Edward Stawasz, Innowacje a konkurencyjność małych przedsiębiorstw, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka (1148), ss. 17-28, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013,
   
 • Edward Stawasz, Innovation capacity of enterprises – selected issues, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (277), ss. 107-121, Uniwersytet Łódzki, 2013,
   
 • Edward Stawasz, Impact of State Aid on Innovativeness in the Context of the Innovation Capacity of Enterprises in the SME Sector, w: WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU (4), ss. 8-19, Uniwersytet Jagielloński, 2013,
   
 • Edward Stawasz, Wybrane czynniki innowacyjności przedsiębiorstw wysokich technologii z sektora MSP z uwzględnieniem sektora biotechnologicznego, w: Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, red. , Uniwerstytet Łódzki, 2013, ss. 27-44,
   
 • Edward Stawasz, Terytorialne aspekty kształtowania zdolności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zrozumieć terytorium.Idea i praktyka, red. , Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, ss. 201-215,
   
 • Edward Stawasz, Factors shaping innovation capacity of smes, w: Contemporary economies in the face of new challenges. Economic, social, and legal aspects, red. , Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, ss. 367-379,
   
 • Edward Stawasz, Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (7), ss. 13-22, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Łodzi, 2012,
   
 • Edward Stawasz i inni, Selected aspects of the valuation of innovative undertakings, w: Operations Research and Decisions (3-4.2011), ss. 57-68, Oficyna Wydawnicza Politrchniki Wrocławskiej, 2012,
   
 • Edward Stawasz, Knowledge transfer between universities and enterprises in the Łódź region, w: Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems (4), ss. 71-82, ITeE-PIB, 2012,
   
 • Edward Stawasz, Lokalizacja działalności a innowacyjność przedsiębiorstw z sektora MSP (na przykładzie regionu łódzkiego), w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (180), ss. 199-208, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011,
   
 • Edward Stawasz, Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce., w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (642), ss. 13-26, Uniwersytet Szczeciński, 2011,
   
 • Jarosław Ropęga, Edward Stawasz, WYBRANE UWARUNKOWANIA ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (261), ss. 459-468, Uniwersytet Łódzki , 2011,
   
 • Edward Stawasz, Polityka innowacyjna wobec MSP, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (654), ss. 37-58, Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011,
   
 • Edward Stawasz, Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (654), ss. 241-290, Uniwersystetu Szczecińskiego , 2011,
   
 • Edward Stawasz i inni i inni, Wnioski i rekomendacje na rzecz polityki innowacyjnej skierowanej do MSP, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (654), ss. 365-397, Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011,
   
 • Edward Stawasz, Innowacyjność a wzrost przedsiębiorstw z sektora MSP w dziedzinach wysokiej technologii w kontekscie ich wewnętrznej zdolności innowacyjnej. , w: Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. , red. , Difin, 2011, ss. 221-237,
   
 • Edward Stawasz, Paweł Głodek, SMSs innovation and job creation potential in the shadow economy context, w: COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE (4/2010), ss. 99-115, Uniwersytet Łódzki, 2010,
   
 • Edward Stawasz i inni i inni, Znaczenie i obszary badań nad innowacyjnoscią i konkurencyjnoscią małych i średnich przedsiębiorswt w Polsce. , w: Zeszyty Naukowe Politechniki (1091), ss. 5-16, Politechnika Łódzka, 2010,
   
 • Edward Stawasz, Innowacyjność MSP a możliwość nowych miejsc pracy w kontekście szarej strefy, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (579), ss. 217-230, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2010,
   
 • Edward Stawasz, Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (234), ss. 123-136, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010,
   
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Edward Stawasz, Dariusz Trzmielak i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010,
   
 • Dariusz Trzmielak, Paweł Głodek, Edward Stawasz i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni i inni, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010,
   
 • Edward Stawasz i inni i inni, Rozwój badań w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w polskich ośrodkach akademickich, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. , Oficyna Wolters Kluwer business, 2010, ss. 444-467,
   
 • Edward Stawasz, Selected aspects and factors of SME growth management, w: The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, red. , Łódź University Press, 2010, ss. 133-152,
   
 • Edward Stawasz i inni, Wybrane problemy monitorowania zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwach sektora MSP z udziałem szarej strefy., w: Systemy controlingumonitoringu i audytu, red. , Mfiles.pl, 2010, ss. 139-152,
   
 • Edward Stawasz, Wybrane problemy realizacji polityki innowacyjnej w regionie łódzkim, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (525), ss. 269-278, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009,
   
 • Edward Stawasz, Rola uczelni we wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej, w: Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out)-zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania., red. , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, ss. 83-103,
   
 • Edward Stawasz, Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego)e, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. , Wydawnictwo Biblioteka, 2009, ss. 103-124,
   
 • Edward Stawasz, Wybrane aspekty i czynniki zarządzania wzrostem przedsiębiorstw z sektora MSP, w: Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, red. , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, ss. 129-147,
   
 • Edward Stawasz, Wybrane zagadnienia metodyki oceny projektów transferu technologii, w: Wybrane metody i mierniki oceny transferu technologii w obszarze innowacyjnych projektów i ich efektów rynkowych, red. , Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, ss. 93-120,
   
 • Edward Stawasz, Wybrane aspekty oceny skuteczności transferu technologii na poziomie mikroekonomicznym, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (480), ss. 29-41, Wydawnictwo Naukowe USz, 2008,
   
 • Edward Stawasz, Oddziaływanie szarej strefy na funkcjonowanie i wzrost małych średnich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. , SGH Warszawa, 2008, ss. 41-53,
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji