dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ

profesor UŁ


Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej


 

Nr telefonu: 42 635 51 03
Nr pokoju: 242
E-mail: jaroslaw.ropega@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pt.: 11.30 - 12.30, link. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk1OGQzNmEtNjVjZi00ODkzLTgzZGEtMzE0Yjk2ZWQ3NjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%2261a1f17c-aff4-4abb-8726-fb5cb26b649b%22%7d

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2021
 • Jarosław Ropęga, Effectuation in the Process of Small Business Survival: Entrepreneurs’ Responses to the Shock Caused by the COVID-19 Pandemic, „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic” (2767-9640), 2021, s. 6239-6246 [URL].
   
2020
 • Jarosław Ropęga, Paweł Wojno, Cyfryzacja w procesie przedsiębiorczym jako składowa rozwoju firm sektora MŚP, [w:] A. Laskowska-Rutkowska (red.), Cyfryzacja w zarządzaniu (978-8-3810-2394-8), CeDeWu, Warszawa 2020, s. 171-193 [URL].
   
 • Jarosław Ropęga, Mikro i mali seryjni przedsiębiorcy w Polsce: charakterystyka, zachowania i postawy wobec okazji, kierunki dalszych badań, [w:] L. Bohdanowicz, P. Dziurski (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach Wybrane zagadnienia (978-8-3803-0380-5), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 57-70 [URL].
   
 • Jarosław Ropęga, Novice and habitual entrepreneurs and external business support exploitation, „Interdisciplinary Description of Complex Systems” (1334-4684), 2020, nr 18(2-B), s. 271-285 [DOI].
   
2019
 • Jarosław Ropęga, Novice and habitual entrepreneurs: entrepreneurial motivations and exploitation of opportunities as a part of entrepreneurial process, [w:] S. Flaszewska, S. Lachiewicz (red.), Wybrane problemy zarządzania rozwojem organizacji w przemyśle 4.0 (978-8-3662-8708-2), Politechnika Łódzka, Łódź 2019, s. 131-144.
   
2018
 • Maciej Urbaniak, Jarosław Ropęga, The role of quality and environmental management systems in the evaluation of suppliers, „Proceedings of the 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management” (1849-5931), 2018, s. 225-240 [URL].
   
 • Jarosław Ropęga, Zachowania przedsiębiorcze w małych innowacyjnych firmach – debiutujący i wielokrotni przedsiębiorcy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/1, s. 261-273 [URL].
   
2017
 • Jarosław Ropęga, Proces przedsiębiorczy w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 431-441.
   
 • Edward Stawasz, Jarosław Ropęga, Economic failure in the process of small business growth in the context of the shadow economy, [w:] J. Markiewicz, L. Gracz (red.), Value of Failure - The Spectrum of Challenges for the Economy (978-1-7830-8733-4), Anthem Press, Londyn 2017, s. 19-36.
   
 • Jarosław Ropęga, Wielokrotni przedsiębiorcy – definicja, skala i znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 23-35 [URL].
   
 • Jarosław Ropęga, Wsparcie przedsiębiorstwa w kryzysie oraz ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej w aspekcie Polityki Nowej Szansy, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 487, s. 273-282 [DOI] [URL].
   
2016
 • Jarosław Ropęga, Czynniki niepowodzeń gospodarczych małych przedsiębiorstw w aspekcie nowego paradygmatu cywilizacyjnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 450, s. 501-513 [DOI].
   
 • Jarosław Ropęga, Entrepreneurial Behaviour in Periods of Deterioration of Small Firms' Condition, „Entrepreneurial Business and Economics Review” (2353-883X), 2016, vol. 4, nr 2, s. 139-156 [DOI].
   
 • Jarosław Ropęga, Karina Skrabulska, Kamil Podsiadły, Firmy rodzinne sektora MŚP. Wybrane sposoby pokonywania barier ich rozwoju (978-8-3946-9774-7), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016.
   
 • Jarosław Ropęga, Kompleksowy system doradztwa jako czynnik ograniczający ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej firm sektora MSP, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część I, s. 377-390.
   
 • Jarosław Ropęga, Przedsiębiorczość. Zagadnienia ogólne., [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 13-45.
   
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), pod red. Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm (978-8-3808-8572-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Jarosław Ropęga, Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP, „Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (2080-6000), 2016, nr 3 (28), s. 93-104 [DOI] [URL].
   
2015
 • Jarosław Ropęga, Renata Lisowska, Współpraca sfery nauki i biznesu z perspektywy funkcjonowania ośrodków akademickich, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy (978-8-3796-9565-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 123-140.
   
 • Jarosław Ropęga, Innowacje w modelu ścieżek niepowodzeń gospodarczych małych firm, „Problemy Zarządzania-Management Issues” (1644-9584), 2015, vol. 13, nr 1, s. 220-237.
   
 • Magdalena Ratalewska, Jarosław Ropęga, Entrepreneurship and Survival of Small Businesses in Creative Industries, [w:] A. Gubik, K. Wach (red.), Institutional Aspects of Entrepreneurship (978-9-6335-8093-6), Wydawnictwo University of Miskolc, Miskolc 2015, s. 83-96.
   
 • Jarosław Ropęga, Niepowodzenia gospodarcze małych firm w aspekcie Polityki Nowej Szansy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2015, nr 7/XVI, s. 397-409.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług” (1640-6818), 2015, nr 121 (891), s. 151-161 [DOI].
   
 • Jarosław Ropęga, Przetrwanie małych firm w Polsce a systemy ostrzegania przed niepowodzeniem, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 402, s. 327-337 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, The Role of Innovation in Preventing Economic Failure of Small Businesses, [w:] M. Contreras Loera, A. Marjański (red.), The Challenges of Management in Turbulent Times. Global Issues from Local Perspective (978-6-0778-3438-0), Wydawnictwo Universidad de Occidente, Mexico 2015, s. 155-168.
   
2014
 • Jarosław Ropęga, Edward Stawasz, Barriers and Risk Factors in the Development of Micro and Small Businesses in Poland, [w:] K. Wach, A. Gubik (red.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries (978-9-6335-8054-7), Wydawnictwo University of Miskolc, Miskolc 2014, s. 99-113.
   
 • Jarosław Ropęga, Niepowodzenia gospodarcze w nowo zakładanych nowych firmach, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2014, nr 5, s. 536-541.
   
 • Jarosław Ropęga, OGRANICZENIA MAŁYCH FIRM W WYKORZYSTANIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ WSPARCIA DLA ICH PRZETRWANIA, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 348, s. 328-338.
   
2013
 • Jarosław Ropęga, The process of business failure in Polish small enterprises, [w:] R. Contreras Loera, Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Development of small and medium - sized enterprises - an international perspective (978-8-3629-1670-2), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2013, s. 149-160.
   
 • Jarosław Ropęga, Importance of Entrepreneurs’ Knowledge for Business Restarts of Micro and Small Enterprises, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, nr 242, s. 135-150.
   
 • Innovations and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Busines (978-8-3922-3756-3), pod red. Dariusz Trzmielak, Jarosław Ropęga, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
   
 • Jarosław Ropęga, ŚCIEŻKI NIEPOWODZEŃ GOSPODARCZYCH. REDUKCJA ZAGROŻENIA NIEPOWODZENIEM JAKO ELEMENT STRATEGII MAŁEJ FIRMY (978-8-3752-5940-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
   
 • Jarosław Ropęga, Zagrożenie małych firm rodzinnych zjawiskiem niepowodzenia gospodarczego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2013, vol. Zeszyt 6, nr Tom XIV, s. 237-247.
   
 • Jarosław Ropęga, Zagrożenie niepowodzeniem w procesie wprowadzania zmian w małych firmach, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 277, s. 134-143.
   
 • Jarosław Ropęga, Założenia modelu redukcji niepowodzeń małych firm, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka” (0137-2599), 2013, vol. 55, nr 1154, s. 21-31.
   
2012
 • Jarosław Ropęga, Nowy rozdziałProces upadku małych firm - przyczyny i symptomy, [w:] B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania (978-8-3752-5741-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 37-79.
   
2011
 • Jarosław Ropęga, Iwona Staniec, Michał Rusiniak, GOSPODAROWANIE OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI – ANALIZA PRZYPADKU, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 445-459.
   
 • Jarosław Ropęga, Anna Adamik, Support of development processes of small and medium-sized enterprises - possibilities and their usage, [w:] A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises (978-8-3728-3397-6), Politechnika Łódzka, Łódź 2011, s. 85-103.
   
 • Jarosław Ropęga, Katarzyna Grzybowska, Partnership of small and medium business in chain and network system, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises management (978-8-3728-3395-2), Politechnika Łódzka, Łódź 2011, s. 150-166.
   
 • Jarosław Ropęga, PROCES NIEPOWODZEŃ GOSPODARCZYCH SEKTORA MSP, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2011, vol. 653, nr 69, s. 159-173.
   
 • Jarosław Ropęga, ROLA BIZNESPLANU W PRZETRWANIU MŚP, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2011, vol. 638, nr 63, s. 356-361.
   
 • Jarosław Ropęga, The Reasons and Symptoms of Failure in SME , „International Advances in Economic Research” (1083-0898), 2011, vol. 17, nr 4, s. 1-10.
   
 • Jarosław Ropęga, Edward Stawasz, WYBRANE UWARUNKOWANIA ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 459-468.
   
2010
 • Jarosław Ropęga, Analiza wybranych ścieżek niepowodzeń gospodarczych firm sektora MSP, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, vol. 1, nr 585, s. 337-344.
   
 • Jarosław Ropęga, Symptoms and reasons of small firm's failure, [w:] S. Hittmar (red.), Knowledge Base for Management-Theory and Practice (978-8-0554-0296-3), Wydawnictwo Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina and Institute of Management by University of Žilina, Žilina 2010, s. 297-307.
   
 • Jarosław Ropęga, Andrzej Marjański, Atributes of family companies in the process of the failure prevention in an SME sector, [w:] M. Wyrwicka, K. Grzybowska (red.), Knowledge Management and Innovation in the Entreprises (978-8-3714-3951-3), Politechnika Poznańska, Poznań 2010, s. 45-64.
   
 • Jarosław Ropęga, Analiza symptomów niepowodzenia jako podstawa do budowy narzędzi wczesnego ostrzegania przed upadkiem MSP, [w:] T. Małkus, S. Wawak (red.), Systemy controlingumonitoringu i audytu (978-8-3931-1281-4), Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 153-169.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, THE BARRIERS RELATED TO THE PROCESS OF SME COMPANIES CREATION , „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, vol. 242, nr 1, s. 205-213.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, THE DETERMINANTS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN MARGINALIZED REGIONS, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, vol. 242, nr 1, s. 283-292.
   
 • Jarosław Ropęga, Transfer wiedzy jako sposób przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MSP, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, vol. 1, nr 579, s. 245-255.
   
2009
 • Jarosław Ropęga, Renata Lisowska, Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowanych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2009, vol. 1, nr 1/39, s. 707-715.
   
 • Jarosław Ropęga, Tomasz Miszczak, Forms of fighting unemployment in the Łódź-province in the light of the European Union employment police, [w:] B. Kaczmarek, J. Otto (red.), Socio-Economic Aspects of the European Union (978-8-3728-3357-0), Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 143-163.
   
2008
 • Jarosław Ropęga, Methods of Overcoming Development Barriers in the SME Sektor, [w:] J. Ropęga (red.), SMES in Modern Economics, Wydawnictwo My Book Publishing, Szczecin 2008, s. 205-214.
   
 • SMES in Modern Economics, pod red. Jarosław Ropęga, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo My Book Publishing, Szczecin 2008.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, Wpływ postaw przedsiębiorczych na przeciwdziałanie niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MSP na terenach marginalizowanych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” (1509-0507), 2008, nr 480, s. 205-226.
   
 • Jarosław Ropęga, Wybrane aspekty pokonywania barier rozwoju firm sektora MSP, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2008, nr 16, s. 319-325.
   
 • Jarosław Ropęga, Krytyczne progi w procesie rozwoju firmy, [w:] R. Lisowska (red.), Zarządzanie - zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania, Politechnika Poznańska, Poznań 2008, s. 237-247.
   
 • Jarosław Ropęga, Zastosowanie wybranych elementów koncepcji zarządzania logistycznego dla przetrwania i rozwoju firm sektora MSP dla przetrwania i rozwojunegoji zarządzania logistycz, „Logistyka” (1231-5478), 2008, nr 2, s. 11-18.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji