dr Przemysław Czajor

adiunkt


Katedra Rachunkowości

Zakład Rachunkowości Międzynarodowej


 

Nr telefonu: 42 635 62 73
Nr pokoju: 159
E-mail: przemyslaw.czajor@uni.lodz.pl
Prywatna strona www: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=224037&lang=pl
Konsultacje:
Terminy konsultacji na stronie: https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/przemyslaw-czajor
Opis:

 KARIERA NAUKOWA

 • 2010 - do dziś - Adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • 2009 (14.12) - Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, tytuł rozprawy doktorskiej: „Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii””
 • 2005-2010 – Asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • 2003 (listopad 2013) – stypendium w ramach programu Master of Science in Science and Technology Commercialization w IC2 Institute, University of Texas, Austin
 • 2003-2005 Asystent-doktorant, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • 2001-2005 – Studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (POZA UCZELNIĄ)

 

 • 2015 - 2016 - konsultant Banku Światowego
 • 2003 – do dziś – Rafib, Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o., rachunkowość  - konsultant, trener, uczestnik projektów z zakresu rachunkowości zarządczej
 • 2001 – do dziś – prowadzący szkolenia dla wielu firm konsultingowo-szkoleniowych
 • 2001 - do dziś – Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o.  – konsultant, trener, uczestnik projektów z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej

 

PROJEKTY NAUKOWE

 

 • Projekt badań realizowanych w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2011 „Raporty biznesowe jako narzędzie komunikacji w społeczeństwie informacyjnym” (współwykonawstwo z mgr Michałem Wiatrem)

 

PROJEKTY WDROŻENIOWE (POWIĄZANE Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ) 

 

 • Autor opracowań i uczestnik wdrożeń dokumentacji systemu rachunkowości, w tym głównie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w czołowych polskich przedsiębiorstwach m.in.: Telekomunikacja Polska SA, Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Bełchatów S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., Koncern Energetyczny ENERGA S.A., PKP Cargo S.A.
 • Autor opracowań i uczestnik wdrożeń systemu rachunkowości zarządczej w wielu przedsiębiorstwach m.in.: Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownia Kozienice S.A., Spółki Grupy BOT GiE S.A., P.V.P. Sp. z o.o., Z.P.C. Carbo-Energia Sp. z o.o., Fota S.A., PKP Energetyka S.A., Partnertech Sieradz Sp. z o.o., BZPG Stomil S.A.,
 • koordynator szkoleń i prowadzący szkolenia w ramach projektu „Wdrażanie Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla Zarządzania UŁ i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej UŁ w zakresie zarządzania i jakości kształcenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1
 • współwykonawca projektu „Kompleksowy system informacyjny dla zarządzania UŁ”\”

 

 

KONFERENCJE NAUKOWE:

 

 • XXV konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego „Perspektywy rozwoju badań nad finansami sektora publicznego i prywatnego”, Sulejów, 2015
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse i rachunkowość w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej podmiotów sprawozdawczych”, Katowice, 2015
 • Development of Services World: Transformations & Actions, Kaunas, Litwa, 2013
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu NO-RA nt. "Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja", Wrocław, 2011
 • 34th Annual Congress of the European Accounting Association, Rome, Italy, 2011
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Łódź-Sulejów, 2008
 • 30th Annual Congress of the European Accounting Association, Lisbon, Portugal, 2007

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, I Nagroda za najlepszy podręcznik akademicki w 2010 roku, za „Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne” (współautorstwo), 2011

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH  KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODWYCH

 

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – od 2001
 • The European Accounting Association (EAA) od 2005

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ

 

 • Rada Wydziału, Wydział Zarządzania – przedstawiciel pomocniczych nauczycieli akademickich – od 2003 r. (wcześniej przedstawiciel doktorantów – od 2002 do 2003, przedstawiciel studentów od 1999 do 2001)
 • Koordynator „Finanse i Rachunkowość” na studiach II. stopnia (magisterskich)  - od 2013 r.
 • Koordynator specjalności „Rachunkowość i zarządzanie finansami” na studiach II. stopnia (magisterskich)  - od 2013 r.
 • Koordynator specjalności „Rachunkowość zarządcza/controlling” na studiach II. stopnia (magisterskich)  - od 2016 r.
 • Autor komentarzy i analiz dla praktyków: Vademecum Głównego Księgowego (Wolters Kluwer)
 • Pełnił funkcję biegłego w postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów z terenu Miasta Krakowa (IV-V.2014)

 

JĘZYKI OBCE I UMIEJĘTNOŚCI IT:

 

 • język angielski (zaawansowany w mowie i piśmie)
 •  język niemiecki (podstawowy w mowie i piśmie)
 • Excel – znajomość na poziomie średniozaawansowanym
 • programy statystyczne (SPSS) – znajomość dobra

 

 

 

 

 

Zainteresowania:

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

międzynarodowa sprawozdawczość finansowa

rachunkowość instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających

zarządzanie ryzykiem

rachunkowość zarządcza

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Rachunkowość finansowa II
 • Zaawansowane problemy rachunkowości finansowej
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Decision Making (w j.angielskim)
 • Projektowanie polityki rachunkowości
 • Instrumenty finansowe w zarządzaniu finansami

 

 

Publikacje: 2021
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Rozdział I. Istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 19-73 [URL].
   
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Marcin Michalak, Beata Mazuchowska, Anna Jurewicz, Przemysław Czajor, Witold Bojanowski, Rozdział VI. Szczegółowe zasady wyceny typowych kategorii aktywów i zobowiązań, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 255-635 [URL].
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Rozdział VII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 635-717 [URL].
   
 • Przemysław Czajor, Property, plant and equipment – possibilities of influencing the financial results of entities under Polish accounting regulations and IAS 16 (including Polish tax law regulations), [w:] P. Luty (red.), Tax Avoidance, Accounting and Financial Reporting. The Perspective of the Visegrad Group Countries and Serbia (978-8-3769-5930-6), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2021, s. 63-77 [URL].
   
2020
 • Przemysław Czajor, Identyfikacja obszarów oddziaływania MSSF 9 na sytuację finansowo-majątkową jednostek oraz ocena skutków jego wdrożenia na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2020, nr 106 (162), s. 67-90 [DOI] [URL].
   
 • Przemysław Czajor, Maciej Frendzel, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Instrumenty finansowe - perspektywa sprawozdawcza w ujęciu międzynarodowych regulacji rachunkowości (978-8-3797-2325-6), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2020 [URL].
   
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Rachunek kosztów w procesie zagospodarowania odpadów komunalnych (978-8-3822-0465-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [DOI].
   
 • Przemysław Czajor, Anna Jurewicz, Marcin Michalak, Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, System rachunkowości finansowej. Zasady pomiaru, ewidencji i prezentacji (978-8-3822-3164-9), Wolters Kluwer, Warszawa 2020 [URL].
   
2019
 • Przemysław Czajor, Piotr Druszcz, Michał Hendryk, Usefulness of comprehensive income statement – preliminary study on the example of companies from the WIG30 index , „Financial Sciences. Nauki o Finansach” (2080-5993), 2019, vol. 24, nr 4, s. 10-26 [DOI] [URL].
   
2018
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, EBITDA jako przybliżenie operacyjnych przepływów pieniężnych - weryfikacja empiryczna, „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA” (2300-5254), 2018, vol. 6, nr 8, s. 30-45 [DOI] [URL].
   
 • Ewa Śnieżek, Przemysław Kabalski, Przemysław Czajor, Szkolenia dla praktyków, [w:] I. Sobańska, R. Ignatowski (red.), Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016 (978-8-3814-2056-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018, s. 87-110 [URL].
   
 • Przemysław Czajor, Instrumenty finansowe, [w:] R. Ignatowski (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa Problemy i zadania (978-8-3946-9680-1), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2018, s. 105-173.
   
2017
 • Przemysław Czajor, Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7), [w:] J. Gierusz, M. Gierusz (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce (978-8-3780-4372-0), Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2017, s. 759-948 [URL].
   
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Operating Lease Capitalization – Reasons and its Impact on Financial Ratios of WIG30 and sWIG80 Companies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 1/1, s. 23-36.
   
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Utrata wartości aktywów niefinansowych – zakres tworzenia odpisów i ich istotność na przykładzie spółek z indeksu WIG30, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2017, nr 333, s. 19-36 [URL].
   
2016
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2016, nr 2 (80), s. 431-438 [DOI].
   
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Marcin Michalak, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 113-144.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Witold Bojanowski, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Beata Mazuchowska, Anna Jurewicz, Rozdział VII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 315-655.
   
 • Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Bogusława Bek-Gaik, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 657-746.
   
 • Przemysław Czajor, Rozdział X. Transakcje pochodne i zabezpieczenia, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 815-882.
   
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Przemysław Czajor, Maciej Frendzel, Agnieszka Wencel, Marcin Michalak, Agnieszka Czajor, Bogusława Bek-Gaik, Anna Jurewicz, Załącznik. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1315-145.
   
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Nowe regulacje rachunkowości umów leasingu a obraz sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2016, nr 4 (82)/1, s. 23-34 [DOI].
   
 • Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, vol. 87 (143), s. 105-116 [DOI].
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Anna Jurewicz, Jacek Gad, Bogusława Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, Adam Mariański, Jacek Kalinowski, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2016) (978-8-3264-9490-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
   
 • Przemysław Czajor, Wpływ modelu utraty wartości aktywów finansowych na obraz sytuacji finansowej banków oraz jednostek o niefinansowym profilu działalności, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 285, s. 59-68.
   
2015
 • Przemysław Czajor, Nowy model utraty wartości aktywów finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2015, vol. 2, nr 74, s. 61-72.
   
 • Przemysław Czajor, Instrumenty finansowe, [w:] R. Ignatowski (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa Problemy i zadania (978-8-3916-7756-8), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2015, s. 109-150.
   
2014
 • Przemysław Czajor, Inwestycje a instrumenty finansowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 216-251.
   
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Aneta Brzeska, Zadania z rozwiązaniami, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 419-480.
   
 • Przemysław Czajor, Inwestycje a instrumenty finansowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 107-129.
   
 • Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Przemysław Kabalski, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Maciej Frendzel, Michał Wiatr, Jacek Kalinowski, Joanna Stępień-Andrzejewska, Beata Mazuchowska, Bogusława Bek-Gaik, Witold Bojanowski, Agnieszka Czajor, Anna Janicka, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (978-8-3264-3200-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
   
 • Przemysław Czajor, Wpływ ryzyka kredytowego na wartość aktywów i zobowiązań finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2014, vol. 804, nr 67, s. 153-162.
   
 • Przemysław Czajor, Przegląd założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej - wybrane zmiany proponowane przez IASB w świetle uwag EFRAG, [w:] H. Lelusz, R. Burchard (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce (978-8-3729-9891-0), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 97-107.
   
2013
 • Przemysław Czajor, Jan Michalak, Halina Waniak-Michalak, Influence of Economy Growth on Earnings Quality of Listed Companies in Poland, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai” (1392-0758), 2013, vol. 82, nr 4, s. 48-58.
   
 • Przemysław Czajor, Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (978-8-3264-4373-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
   
 • Przemysław Czajor, Zmiany MSR/MSSF w 2013 r., „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2013, vol. 129, nr 73, s. 63-82.
   
2012
 • Jan Michalak, Halina Waniak-Michalak, Przemysław Czajor, Impact of mandatory IFRS implementation on earnings quality. Evidence from the Warsaw Stock Exchange, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2012, vol. 124, nr 68, s. 63-82.
   
 • Przemysław Czajor, Propozycja zmian MSR 1 - nowy format prezentacji sprawozdania finansowego, [w:] L. Dziawgo (red.), Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej (978-8-3231-2855-7), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012, s. 171-184.
   
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Marcin Michalak, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 111-140.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Bojanowski, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Beata Mazuchowska, Rozdział VII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 293-635.
   
 • Przemysław Czajor, Rozdział X. Transakcje pochodne i zabezpieczenia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 785-850.
   
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Przemysław Czajor, Maciej Frendzel, Agnieszka Wencel, Anna Jurewicz, Marcin Michalak, Czajor, Załącznik. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1349-1450.
   
 • Przemysław Czajor, Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektorwniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej (978-8-3752-5711-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.
   
 • Przemysław Czajor, Zarządzanie kapitałem zorientowane na wzrost wartości dla akcjonariuszy, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 277, s. 269-286.
   
 • Przemysław Czajor, Zmiany w zakresie i formie prezentacji sprawozdania finansowego według międzynarodowych regulacji rachunkowości, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 263, s. 11-30.
   
2011
 • Przemysław Czajor, Prawa do emisji gazów cieplarnianych w świetle krajowych oraz międzynarodowych regulacji rachunkowości, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 190, s. 62-71.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, Anna Jurewicz, inż. Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2011) (978-8-3264-1504-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
   
 • Przemysław Czajor, Zmiany regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2011, nr 62 (118), s. 57-69.
   
2010
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, R. 15. Zadania z rozwiązaniami, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 406-456.
   
 • Przemysław Czajor, R. 7. Inwestycje a instrumenty finansowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 206-241.
   
 • Przemysław Czajor, R. 7. Inwestycje a instrumenty finansowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 107-129.
   
 • Przemysław Czajor, Rachunkowość instrumentów finansowych - MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe (978-8-3742-6676-5), Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2010.
   
 • Przemysław Czajor, Decyzje w warunkach ryzyka i niepewności, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (978-8-3255-0115-0), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 255-304.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 111-140.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Beata Mazuchowska, Witold Bojanowski, Rozdział VII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 291-630.
   
 • Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 631-710.
   
 • Przemysław Czajor, Rozdział X. Transakcje pochodne i zabezpieczające, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 779-844.
   
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Maciej Frendzel, Agnieszka Czajor, Załącznik nr 1. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 1359-1436.
   
 • Przemysław Czajor, Zmiany międzynarodowych regulacji rachunkowości instrumentów finansowych – ewolucja czy odpowiedź na kryzys?, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. (978-8-3752-5387-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 85-98.
   
2009
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2009) (978-8-3760-1597-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
   
 • Przemysław Czajor, Wpływ instrumentów pochodnych i rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa (978-8-3752-5263-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 61-82.
   
 • Przemysław Czajor, Aneks. Zmiany MSR/MSSF w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 4-22.
   
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 111-140.
   
 • Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Rozdział IX. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 751-831.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Beata Mazuchowska, Bojanowski, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 401-750.
   
 • Przemysław Czajor, Rozdział XI. Transakcje pochodne i zabezpieczające, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 899-965.
   
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Mikołaj Turzyński, Maciej Frendzel, Bojanowski, Jabłońska, Załącznik nr 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 1605-1643.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Agnieszka Czajor, Anna Walińska, Witold Bojanowski, Anna Jurewicz, Anna Janicka, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2009) (978-8-3760-1601-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
   
2008
 • Przemysław Czajor, Integracja narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej w procesie tworzenia wartosci przedsiebiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 44, s. 31-47.
   
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2008), Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
   
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Marcin Michalak, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości , [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 107-134.
   
 • Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Rozdział IX. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 731-808.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Beata Mazuchowska, Bojanowski, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 390-730.
   
 • Przemysław Czajor, Rozdział XI. Transakcje pochodne i zabezpieczające, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 873-934.
   
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Mikołaj Turzyński, Maciej Frendzel, Bojanowski, Jabłońska, Załącznik nr 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1511-1536.
   
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Mikołaj Turzyński, Maciej Frendzel, Bojanowski, Jabłońska, Załącznik nr 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1511-1536.
   
 • Przemysław Czajor, Zarządzanie wartościa przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 42, s. 163-183.
   

 

1.      Rachunkowość instrumentów finansowych. MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe, ODDK, 2010.

2.      ABC instrumentów finansowych. Opcje walutowe, Rzeczpospolita Przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców Dobra Firma, 116/265 (6342) / 2002, Warszawa

3.      ABC instrumentów finansowych. Pożyczka, współautorstwo z E. Walińską, Rzeczpospolita Przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców Dobra Firma, 120/277 (6354) / 2002, Warszawa

4.      ABC instrumentów finansowych. Swap – na czym to polega?, Rzeczpospolita Przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców Dobra Firma, 118/271 (6348) / 2002, Warszawa

5.      ABC Rachunkowości. Instrumenty finansowe jak je ująć w księgach, współautorstwo z E.Walińską, Rzeczpospolita Przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców Dobra Firma, 106/237 (6314)/2002, Warszawa

6.      ABC Rachunkowości. Skorygowana cena nabycia, Rzeczpospolita Przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców Dobra Firma, 092/195 (6272)/2002, Warszawa

7.      ABC Rachunkowości. Transakcje zabezpieczające wprowadzenie, Rzeczpospolita Przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców Dobra Firma, 108/243 (6320) / 2002, Warszawa

8.      Aktywa finansowe a inwestycje. Zasady wyceny i ujęcie w księgach rachunkowych, współautorstwo z E. Walińską, Przegląd Podatkowy nr 4 (132)/2002, Wydawnictwo KiK, Warszawa

9.      Aktywa finansowe jako szczególny rodzaj inwestycji w: Inwestycje w rachunkowości, Prace zbiorowe Akademii Ekonomicznej O. Langego we Wrocławiu nr 961, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002

10.  Aktywa finansowe, Rzeczpospolita Przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców Dobra Firma, 090/189 (6266)/2002, Warszawa

11.  Aktywa i zobowiązania finansowe zasady klasyfikacji, wycena i ujęcie jej skutków, współautorstwo z E. Walińską, Przegląd Podatkowy nr 5 (133)/2002, Wydawnictwo KiK, Warszawa, s. 51 57

12.  Analiza ryzyka inwestycyjnego, w: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, M. Walczak (red. naukowa), Difin, Warszawa 2003, s. 269 310

13.  Czynsz w walucie obcej. To też instrument finansowy, w: Dobra Firma przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców, Rzeczpospolita, Wydanie 221/270 (6650), 20 listopada 2003, Presspublica Sp. z o.o., Warszawa

14.  Dyskonto według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych, współautorstwo z E. Walińską, Monitor Finansowy nr 5 (40)/2002, Monitor Finansowy Sp. z o.o. , Warszawa

15.  Ekonomiczny wymiar nowelizacji zasad rachunkowości zabezpieczeń, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tom 21 (77), Warszawa 2004

16.  Historia regulacji rachunkowości instrumentów pochodnych w Polsce i na świecie – główne problemy oraz kierunki dalszych zmian, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 13 (69), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2003

17.  Informacje na temat przepływów pieniężnych w sprawozdawczości finansowej Japonii, współautorstwo z M.Michalakiem, Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych w XXI wieku, Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości Spała 2000, Łódź, 2000

18.  Instrumenty finansowe : jak je księgować i prezentować w bilansie, Rzeczpospolita Przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców Dobra Firma, 090/189 (6266)/2002, Warszawa

19.  Instrumenty finansowe regulacje Unii Europejskiej jako przykład globalizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 8 (64), SKwP, Warszawa 2002

20.  Instrumenty finansowe w: Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości, pr. zbiorowa pod redakcją E. Walińskiej, CCiAE, Łódź 2002

21.  Instrumenty złożone i pochodne, współautorstwo z E. Walińską, Przegląd Podatkowy nr 7 (135)/2002, Wydawnictwo KiK, Warszawa, s. 53 60

22.  Koszt wytworzenia a wynik finansowy, w: Vademecum Podatkowo Księgowe, Nr 20, 16 31 października 2004, Difin

23.  Księgowania kontraktów finansowych, Puls Biznesu, Nr 59 (1054), Bonnier Business (Polska), Warszawa 2002, s. 16

24.  Międzynarodowe standardy rachunkowości – nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, współautorstwo z E. Walińską, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a Strategia Lizbońska, Uniwersytet Gdański, 2004

25.  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości jako źródło globalnych zasad rachunkowości, Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny, Przychody, Instrumenty finansowe, w: Rachunkowość: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2005, pr. zb. pod red. E. Walińskiej, Dom Wydawniczy ABC, PWP, Warszawa 2005

26.  Odpisy z tytułu utraty wartości w przypadku środków trwałych, współautorstwo z E. Walińską, Rzeczpospolita Przewodnik podatkowo rachunkowy dla przedsiębiorców Dobra Firma, 106/237 (6314)/2002, Warszawa

27.  Rachunek przepływów pieniężnych w Japonii na tle harmonizacji międzynarodowej, współautorstwo z E. Śnieżek, M. Michalakiem, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 7 (63), SKwP, Warszawa 2002

28.  Rachunek przepływów pieniężnych według standardów światowych badanie porównawcze, współautorstwo z E. Śnieżek, M. Michalakiem, Monitor Rachunkowości i Finansów, Nr 6/2000

29.  Rachunek przepływów pieniężnych według standardów światowych badanie porównawcze, współautorstwo z E. Śnieżek, M. Michalakiem, Monitor Rachunkowości i Finansów, Nr 7,8/2000

30.  Rachunek przepływów pieniężnych według standardów światowych badanie porównawcze, współautorstwo z E. Śnieżek, M. Michalakiem, Monitor Rachunkowości i Finansów, Nr 9/2000

31.  Rachunkowość instrumentów pochodnych w polskiej praktyce gospodarczej analiza raportów spółek publicznych za 2002 rok, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tom 18 (74), Warszawa 2004

32.  Rachunkowość zabezpieczeń, Biuletyn Bankowy. Banki Rynek Podatki, Agencja UNIA PRESS, Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., listopad 2002, Warszawa

33.  Remonty maszyn i urządzeń produkcyjnych, w: Vademecum Podatkowo Księgowe, Nr 1314, 131 lipca 2004, Difin, s. 78 80

34.  Ryzyko i metody jego redukcji w zarządzaniu kontraktami, w: Kontrakty długoterminowe. Przychody, koszty, wyniki, I.Sobańska (red. naukowa), Difin, Warszawa 2004

35.  Ryzyko w realizacji usług budowlanych i remontowych w: Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty Planowanie Kontrola pod red. I.Sobańskiej, współautorzy: I.Sobańska, J.Kalinowski, J.Michalak, Difin 2006

36.  Skorygowana cena nabycia nowy parametr wyceny bilansowej, Konferencja nt.: Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, P.S. ABSOLWENT Sp. z o.o., Łódź 2002

37.  Skorygowana cena nabycia prawdziwy obraz rentowności, w: Biuletyn Bankowy Banki, Rynek, Podatki, styczeń 2003, Agencja UNIAPRESS Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.
Unbundling jako wyzwanie dla systemu rachunkowości przedsiębiorstw elektroenergetycznych w: Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery pod red. I.Sobańskiej i W.A.Nowaka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006

38.  Utrata wartości aktywów finansowych sposób obliczenia i ewidencja księgowa, w: Vademecum Podatkowo Księgowe, Nr 17, 115 września 2004, Difin, s. 36 38

39.  Wbudowane instrumenty pochodne przepisy wykonawcze do ustawy o rachunkowości i rozwiązania międzynarodowe a polska praktyka gospodarcza, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 12(68), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2003

40.  Wbudowane instrumenty pochodne, w: Monitor Rachunkowości i Finansów, Nr 9(54)/2003r., Monitor Finansowy Sp. z o.o.

41.  Wpływ regulacji rachunkowości w zakresie walutowych transakcji zabezpieczających na sytuację finansową jednostek gospodarczych, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 974 Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka, Tom 1, Wiesław Pluta (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003

42.  Zabezpieczanie wartości zapasów według zasad rachunkowości instrumentów finansowych, współautorstwo z E. Walińską, w: Monitor Rachunkowości i Finansów, Nr 78 (64) / 2004, Wydawnictwo C.H. Beck

43.  Zagadnienia dotyczące utraty wartości aktywów finansowych w: Monitor Rachunkowości i Finansów, Nr 6(52)/2003r, Monitor Finansowy Sp. z o.o.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji