dr Izabela Bednarska-Wnuk

adiunkt


Katedra Zarządzania

Zakład Teorii Zarządzania


 

Nr telefonu: 42 635 52 35
Nr pokoju: 313
E-mail: izabela.wnuk@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pt.: Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams

Na wszelkie pytania odnośnie IOS, zmiany grupy, oceny końcowej lub pracy zaliczającej - projektu zapraszam na konsultacje online
Opis:

 Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Zarządzania. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Natomiast w 2016 roku Podyplomowe Studia - Akademia Trenera Biznesu na Uniwersytecie Łódzkim

Jest autorką bądź współautorką 4 pozycji zwartych oraz ponad 50 artykułów naukowych.

Koordynator Wydziałowy IPMA- od 2019 roku

Członek Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej - od 2015

Członek Rady Programowej Kierunku Zarządzanie - od 2012

Koordynator Kierunku Zarządzanie (nowe programy) - od 2011

Kierownik Specjalności Zarządzanie Projektami - od 2019

Członek Rady Wydziału - kadencja 2008-2012 - od 2011, kadencja 2012-2016, 2016-2020 oraz 2020-2023

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty - od 2006 roku .

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi - od 2012 roku
Członek Senatu UŁ - kadencja 2005-2008 - przedstawiciel doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

 
Udział w konferencjach zagranicznych
 
23-24.09.2016 ICSS X, International Conference on Social Sciences, Madryt, Hiszpania, prezentowany artykuł Managers in polish organizations - the results of empirical research
 
15-17.-8.2016 International Conference on Business, Economics, Management and Marketing, ICBEMM, University of Oxford, The Queen's College, Oxford, Wielka Brytania, - prezentowany artykuł The importance of intraorganizational reallication in professional development of employee oraz prowadzenie jednej sesji
 
9-10.10.2014  3rd International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business, Blanquerna School of Communication and International Relations, Ramon Llull University Barcelona - prezentowany artykuł - Corporate Social Responsibility and temporary workers - manifestatin and dilemmas - oraz prowadzenie jednej sesji
 
6-8.12.2013 The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague, Czech Republic, CSVTS - Czech Association of Scientific and Technical Societies, prezentowany artykuł - New career opportunities in the face of changes (współautor Katarzyna Januszkiewicz)
 
20-22.09.2013 3° International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2013 Rome-Italy, Congress Center of Pontificia Università Gregoriana prezentowany artykuł - Success and mobility of generation Y - a comparative study on the example of Poland and Austria (współautor Katarzyna Januszkiewicz)
 
28.08.2013 Development of human capital managers and employees technology parks and business incubators - Educational programs and consulting to the companies (правление бизнес - инкубатором и технопарком в сфере высоких технологий, Школа - практикум развития человеческого капитала руководителей и сотрудников технопарко и бизнес – инкубаторов) The Russian Ministry of Communications - Intel Corporation – University of Novosibirsk, Akadempark
 
13.09-14.09.2012 XVIII° Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV Lisbonne, Portugal “L’entrepreneur face aux politiques publiques en Europe” ISLA Campus Lisboa- Laureate International Universities prezentowany artykuł - The success determinants of an entrepreneur in a changing Europe from Polish perspective (współautor Katarzyna Januszkiewicz)
12-16.12 .2011 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, Masaryk, Hradec Králové, Czech Republic –uczestnik on-line

 

Prowadzenie zajęć w ramach programu LLP Erasmus (visiting lecture):

Universidade de Coimbra (Portugalia) - 16.04-21.04.2012

- University of Economics in Bratislava (Słowacja) - 08.04-13.04.2013

- Uniuniversità degli studi di Torino (Włochy) - 30.06-5.07.2014

 

Udział w projektach badawczych międzynarodowych:

 •  

 • 2021.02-2023.08 - "Lapis: Learning for Adult Social Care Pratice Innovations and Skills" - realizowany w ramach Programu ERASMUS+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, typ projektu badawczy, we współpracy z Wielką Brytanią (kierownik projektu), Cyprem, Włochami, Bułgarią i Grecją - charakter udziału w projekcie - wykonawca

 • 2019.10.-2020.01 oraz 2020.07-2020.09 - „Empowering VET Teachers – Innovative & Enhanced CPD for Newly Qualified VET Teachers Working with Migrant Students”, realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne, na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA202-050618 - charakter udziału w projekcie - wykonawca

 • 2014-2017 - Health and socialcare workers: Employability Learning and Professionalisation, acronym: HELPcare, Programme Erasmus+, Action Cooperation for innovation and exchange of good practices. 

 • 2014 - Projekt ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego Life Long Learning UE. Charakter udziału w projekcie: wykonawca

 

 • 2013 - 7 Program Ramowy Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego, w obszarze międzynarodowej wymiany kadry naukowej, "Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking  for the EU and Beyond" FPT.People-20 1-I.RSES, Project No. 295050, acronym FOLPSEC - wykonawca projektu międzynarodowego - w ramach projektu zrealizowano dwutygodniowy staż zagraniczny na Uniwersytecie Państwowym w Nowosybirsku (21.08.2013-3.09.2013)

 

Udział w projektach krajowych

 • 2015 - wykonawca projektu realizowanego w ramach badań statutowych - Metodyka badań społecznych aspektów zarządzania 
 • 2014-2016 - główny wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki Nr projektu 2013/09/B/HS4/02722 „Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru”- kierownik projektu dr K. Januszkiewicz
 • 2014 - Elastyczność pracowników – zachowania organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy. Projekt realizowany we współpracy z Katedrą Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zespół: dr Katarzyna Januszkiewicz (UŁ), dr Izabela Bednarska-Wnuk (UŁ), dr hab. Marek Jabłoński (UEK), dr hab. Bogusz Mikuła (UEK)
 • 2013- 2014 – wykonawca projektu realizowanego w ramach badań statutowych "Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji – kierownik projektu dr K. Januszkiewicz

 • 2013 - kierownik projektu - Wzory zachowań mobilnych w miejscu pracy –  uwarunkowania kulturowe - Dotacja celowa dla Młodych Naukowców nr 545/847
 • 2012 - kierownik projektu "Indywidualne i organizacyjne determinanty mobilności pracowników" - Dotacja celowa dla Młodych Naukowców nr 545/319-  w ramach projektu zrealizowano wyjazd naukowo-badawczy 3.12-6.12.2012 - Austria, Universität Vien – Fakultät fur Wirtschaftswissenschaften
 • 2010-2011 - Zmiany zachowań organizacyjnych. Perspektywa integrująca." w ramach badań statutowych - członek zespołu -efekt końcowy- K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódź, Łódź 2012. 

Recenzent w czasopismach:

The International Journal of Human Resource Management - lista A

Journal of Organizational Change Management -lista A

International Journal of Manpower - lista A

Journal of Positive Management - lista B

Entrepreneurial Business and Economics Review - lista B

 

 Ekspert zewnętrzny Narodowej Agencji Wymiany Akdemickiej (NAWA) - w grupie programów - Mobilność Krótkookresowa

 Nagrodzone prace magisterskie przygotowane pod moim kierunkiem:

- mgr Marcelina Flasińska - Niepełnosprawność pracowników w miejscu pracy i ich wpływ na organizację - Nagroda przyznana przez Philips - 2019

- mgr Mateusz Brygier - Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Zgierzu - nagroda przyznana przez Burmistrza Uniejowa reprezentującego Radę Menedżerów Publicznych - 2019

 

 

 

 

Zainteresowania:

Zainteresowania naukowe:

 • zachowania organizacyjne
 • mobilność wewnątrzorganizacyjna w tym zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • rola kadry kierowniczej w organizacji
 • problemy teorii organizacji i zarządzania ze szczególnym  uwzględnieniem systemów edukacyjnych
Publikacje: 2022
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Strategic approach for Polish organizations to implement intraorganizational mobility of employees, „International Journal of Contemporary Management” (2449-8920), 2022, vol. 58, nr 3, s. 1-10 [DOI] [URL].
   
2021
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Wewnątrzorganizacyjna mobilność pracowników - perspektywa organizacji (978-8-3822-0740-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 [URL].
   
2020
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Boundaryless Career: Research Perspectives, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (1898-6447), 2020, nr 2(986), s. 7-24 [DOI] [URL].
   
 • Metody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki (978-8-3822-0435-3), pod red. Małgorzata Kołodziejczak, Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [DOI] [URL].
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Jolanta Bieńkowska, Maria Czajkowska-Białkowska, Tomasz Czapla, Beata Anna Glinkowska-Krauze, Małgorzata Kołodziejczak, Artur Modliński, Olga Samuel-Idzikowska, Maria Szymankiewicz, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Katarzyna Caban-Piaskowska, Podstawy zarządzania (978-8-3657-6640-3), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020.
   
 • Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach (978-8-3822-0331-8), pod red. Ewa Sońta-Drączkowska, Izabela Bednarska-Wnuk, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Współczesna mobilność pracowników i jej implikacje w dobie gospodarki 4.0, [w:] Ł. Haromszeki (red.), Zarzadzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo (978-8-3769-5819-4), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 65-72.
   
2019
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Entrepreneurial Mobility – concept, dimensions, meaning, „Organizacja i Kierowanie” (0137-5466), 2019, nr 4 (187), s. 43-53 [URL].
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Mobilność wewnątrzorganizacyjna jako instrument retencji pracowników o wysokim potencjale, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (1734-087X), 2019, nr 1 (51), s. 33-42 [DOI] [URL].
   
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Izabela Bednarska-Wnuk, Znaczenie mindfulness w miejscu pracy – możliwości pobudzania uważności pracowników, „E-Mentor” (1731-6758), 2019, nr 2 (79), s. 61-67 [DOI] [URL].
   
2018
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Job crafting w kreowaniu współczesnego środowiska pracy a wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 512, s. 26-35 [DOI] [URL].
   
2017
 • Katarzyna Januszkiewicz, Izabela Bednarska-Wnuk, Antinomian Diversity of Organizational Behavior- Selected Aspects of Primary Identity in Empirical Researches, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (1734-087X), 2017, nr 4 (46), s. 69-85.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Patterns of behaviour in the manager-employee relationship – the results of empirical research in Polish business organizations, „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2017, vol. 8, nr 1, s. 17-31 [DOI] [URL].
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, The importance of intra-organizational reallocation in professional development of employee , „Journal of Interdisciplinary Social Science Studies”, 2017, vol. 3, nr 1, s. 42-50.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Zarządzanie procesem realokacji wewnątrzorganizacyjnej pracowników– rekomendacje dla praktyki gospodarczej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2017, nr 2 (805), s. 58-68.
   
2016
 • Katarzyna Januszkiewicz, Izabela Bednarska-Wnuk, Maria Czajkowska-Białkowska, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO - metodyka i narzędzie badawcze (978-8-3808-8441-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 [DOI].
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Managers in polish organizations - the results of empirical resarch, „European Journal of Economics and Business Studies” (2411-9571), 2016, vol. 6, nr 1, s. 152-161.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu relacji społecznych, [w:] I. Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera. (978-8-3808-8245-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 153-168.
   
 • Maria Czajkowska-Białkowska, Katarzyna Januszkiewicz, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Izabela Bednarska-Wnuk, Perspektywa integrująca, [w:] (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach (978-8-3808-8275-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 249-258.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Wymiar relacje przełożony-podwładny, [w:] (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach (978-8-3808-8275-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 147-180.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Koncepcja ROWE jako narzędzie ograniczania mobilności pracowników, [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania (978-8-3651-7345-4), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 31-41.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Znaczenie pomiaru wewnątrzorganizacyjnej mobilności pracowników w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 430, s. 28-37 [DOI].
   
2015
 • Izabela Bednarska-Wnuk, MOBILE BEHAVIORS OF GENERATION C IN THE LOCAL LABOR MARKET: A CASE STUDY OF POLAND AND RUSSIA, [w:] M. Sokołowicz (red.), Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia Case Studies and Comparative Studies (978-8-3796-9491-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 153-171.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Reakcje pracowników na kryzys-aspekty behawioralne, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2015, nr 5, s. 373-385.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Social Responsibility of Organizations and Temporary Workers. Manifestations and Dilemmas, „Trípodos” (1138-3305), 2015, nr 37, s. 63-72.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Marzena Syper-Jędrzejak, THE MEANING OF STEREOTYPES IN THE WORKPLACE IN RESPECT OF EMPLOYABILITY, „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2015, vol. 6, nr 2, s. 88-102.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Reflected-based-self jako przykład koncepcji pozytywnych zachowań-zakres i możliwości wykorzystania, [w:] M. Makowiec (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych (978-8-3941-5802-6), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 83-89.
   
 • Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników (978-8-3796-9804-2), pod red. Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska, Joanna Michalak, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
   
2014
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Postawy pracowników jako determinanta rozwoju organizacji, [w:] R. Kucęba, E. Kulej-Dudek, P. Pypłacz, K. Smoląg (red.), Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami (978-8-3635-0069-6), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014, s. 9-18.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Anna Adamik, Luka kompetencyjna a kompetencje kierownicze MSP, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2014, nr XIII, s. 63-77.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Mobilność w optyce młodych osób - na przykładzie Polski i Portugalii, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (1734-087X), 2014, vol. 31, nr 1, s. 93-109.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Zachowania mobilne pracowników w koncepcji triady-uwarunkowania kulturowe, [w:] A. Adamik, M. Nowicki (red.), Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych (978-8-3728-3602-1), Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 159-170.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, The Effect of Changes on Management of Generation Y Employees: A Study Case of Poland, „Mediterranean Journal of Social Sciences” (2039-2117), 2014, vol. 5, nr 21, s. 141-146.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Renata Winkler, Elastyczność pracowników a satysfakcja z pracy, [w:] P. Kuźbik, M. Szymankiewicz (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej Wybrane Zagadnienia (978-8-3796-9450-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, s. 95-105.
   
2013
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Działania transgresyjne - pożądane zachowania kadry kierowniczej wobec wyzwań współczesności, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka” (0137-2599), 2013, vol. 49, nr 1144, s. 69-77.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Katarzyna Januszkiewicz, New career opportunities in the face of changes, [w:] M. Vlček (red.), Multidisciplinary academic research 2013 (978-8-0905-4422-2), Wydawnictwo Mac Praque Consulting Ltd, Praga 2013, s. 35-43.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Katarzyna Januszkiewicz, Success and mobility of generation Y-a comparative study on the example of Poland and Austria, „Mediterranean Journal of Social Sciences” (2039-9340), 2013, vol. 4, nr 9, s. 410-417.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Zachowania mobilne pracownika w miejscu pracy-próba identyfikacji kluczowych determinant, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, nr 282, s. 43-51.
   
2012
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Rozwój zasobów ludzkich wobec wyzwań współczesności, [w:] P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka (978-8-3737-8711-7), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 45-54.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Elastyczność zawodowa w percepcji przedstawicieli pokolenia Y, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 249, s. 86-94.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Flexibility of Human Resources in Creating Company’s Positive Potential, „Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” (1689-765X), 2012, vol. 7, nr 1, s. 71-80.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Katarzyna Januszkiewicz, Oblicza kariery w XXI wieku, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego (978-8-3625-1161-7), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 189-196.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Katarzyna Januszkiewicz, The success determinants of an entrepreneur in a changing Europe - from Polish perspective , [w:] M. Claude, R. Tawfiq (red.), L’entrepreneur face aux politiques publiques en Europe (978-9-8995-5232-6), Wydawnictwo Reseau PGV, Lisbona 2012, s. 179-193.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Mobilność jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego pracownika Y - w opinii studentów Wydziału Zarządzania UŁ, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2012, nr 1, s. 229-239.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Odpowiedzialność menedżera w zarządzaniu pracownikami wiedzy, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 265, s. 95-103.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Wzajemne relacje pomiędzy kulturą organizacyjną a zachowaniami proaktywnymi w miejscu pracy, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (1734-087X), 2012, vol. vol.26, nr Nr 4, s. 25-37.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Transformacja ról i umiejętności menedżera, [w:] K. Januszkiewicz (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji. (978-8-3752-5698-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 116-140.
   
2011
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Antynomie w ramach roli kierowniczej menedżera, „Humanizacja Pracy” (1643-7446), 2011, nr 1 (259), s. 123-131.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Marzena Syper-Jędrzejak, Cooperation of science with the business as a trend in hiring staff , „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, nr 257 , s. 219-227.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2011, nr 3/4, s. 117-127.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Marzena Syper-Jędrzejak, Koszty sukcesu w pracy menedżera, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (1734-087X), 2011, nr 1 (19), s. 11-23.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Master Vendor jako źródło sukcesu organizacji, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2011, nr 4/2, s. 37-43.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Rola lidera edukacyjnego w kształtowaniu kultury organizacyjnej szkoły, [w:] S. Kwiatkowski, J. Michalak, I. Nowosad (red.), Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu (978-8-3764-1462-1), Difin, Warszawa 2011, s. 114-131.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Sieć pracowników jako czynnik rozwoju organizacji, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 218, s. 21-28.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, The Role of Flexible forms of employment in Poland, „Journal of Interdisciplinary Research AD ALTA” (1804-7890), 2011, nr 2, s. 116-119.
   
2010
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Orientacja dyrektora szkoły na przywództwo w gospodarce opartej na wiedzy , „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2010, nr 115, s. 47-54.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Rola kadry kierowniczej w warunkach kryzysu i odnowy, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2010, nr 128, s. 38-44.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Izabela Bednarska-Wnuk, Doskonalenie umiejętności menedżerskich jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw, [w:] L. Kiełtyka (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (978-8-3764-1301-3), Difin, Warszawa 2010, s. 391-398.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Izabela Bednarska-Wnuk, Organizacje oparte na wiedzy a umiejętności współczesnego menedżera, [w:] L. Kiełtyka (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (978-8-3764-1301-3), Difin, Warszawa 2010, s. 367-378.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Wykorzystanie wybranych metod i koncepcji zarządzania w placówkach edukacyjnych, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, nr 234, s. 179-188.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Employer branding jako instrument umacniania wizerunku organizacji, [w:] A. Adamik (red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania (978-8-3728-3353-2), Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s. 261-273.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska (978-8-3741-7383-4), Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
   
2009
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Wiedza menedżerska jako czynnik konkurencyjności organizacji publicznych (na przykładzie placówek edukacyjnych), [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa (978-8-3728-3304-4), Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 390-398.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Wykorzystanie podejścia procesowego do zarządzania wiedzą w placówkach edukacyjnych, „Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (1899-6205), 2009, nr 5, s. 193-199.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Zarządzanie kompetencjami jako czynnik sukcesu w pracy menedżera oświaty, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2009, nr 2/1, s. 115-121.
   
2008
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Zarządzanie oświatą - poszukiwanie tożsamości w ramach nauk o zarządzaniu, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 259-269.
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Wpływ globalizacji na ewolucję roli kierownika w przedsiębiorstwie, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie., Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2008, s. 319-324.
   

Pozycje zwarte

1. pod. red. E. Sońty-Draczkowskiej, I. Bednarskiej-Wnuk, Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

2.  pod red. K. Januszkiewicz, I. Bednarska-Wnuk, M. Czajkowska, M. Kołodziejczak, J. Michalak, I. Świątek-Barylska, M. Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO - metodyka i narzędzie badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

3. pod red. I. Bednarskiej-Wnuk, J.M. Michalak, I. Świątek-Barylskiej, Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

4. pod red. I. Bednarskiej-Wnuk, J.M. Michalak, I. Świątek-Barylskiej, Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 283, Łódź 2013

5. K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012- opracowanie "Transformacja ról i umiejętności menedżera" s.116-140 oraz opracowanie zespołowe rozdziału III -"Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych"

6. Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, Oficyna Wydawnicza  Wolters Kluwer, Warszawa 2010

7. pod  red. W. Błaszczyk, I. Bednarskiej-Wnuk, P. Kuźbika, Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, Łódź 2010

Rok 2016

1. Managers in polish organizations - the results of empirical research, European Journal of Economics and Business Studies, 2016, vo.6, nr 1, s.152-161

2. Wymiar relacje przełożony-podwładny, [w:] (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkich, Łódź 2016, s.147-180 

3. Koncepcja ROWE jako narzędzie ograniczania mobilności pracowników, w: M. Lisiński, B. Ziębicki (red.) Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s.31-41

4. Znaczenie pomiaru wewnątrzorganizacynej mobilności pracowników w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016 Nr 430, s.28-37

5. The importance of intraorganizational reallocation in professional development of employee, [w:] (red.) International Conference on Business, Economic, Management and Marketing, ICBEMM (Oxford), Conference Proceedings, Wydawnictwo FLE Learning Ltd, Livingston 2016, s.69-78

6. Znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu relacji społęcznych, w: I. Świątek-Barylska (red.) Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s.153-168

Rok 2015

1. Reflected-based self jako przykład pozytywnych zachowań - zakres i możliwości wykorzystania, w: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, red. M. Makowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s.83-89

2. Social Responsibility of Organizations and Temporary Workers. Manifestations and Dilemmas, Tripodos 2015, No 37, pp.63-72

3. The Meaning of stereotypes in the workplace in respect of employability, Journal of Positive Management 2015, Vol.6 No 2, pp.88-102 (współautor Marzena Syper-Jędrzejak)

4. Reakcje pracowników na kryzys - aspekty behawioralne, Marketing i Rynek nr 5/2015, s.373-385

5. Mobile behaviors of generation C in the local Labor Market: A case study of Poland and Russia, tudy of Poland and Russia, red. M.Sokołowicz, w: Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.153-172

Rok 2014

1. The Effect of Changes on Management of Generation Y Employess: A study case of Poland, Mediterranean Journal of Social Sciences, Semptember Generation Y, Special Issue Vol. 5, No 21, s. 141-146

2. Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy, red. P. Kuźbik. M. Szymankiewicz, w: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 95-108 (współautor R. Winkler)

3. Luka kompetencyjna a kompetencje kierownicze, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Tom 13, Łódzkie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2014, s. 63-78 (współautor A. Adamik)

4. Zachowania mobilne pracowników w koncepcji Triady - uwarunkowania kulturowe, red. A.Adamik, M. Nowacki, Rozwój kapitału społecznego organizacji w warnic kulturowych, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 159-170

 5.  Postawy pracowników jako determinanta rozwoju organizacji, w: Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, red. R. Kucęba, E. Kulej-Dudek, P. Pypłacz, K. Smoląg, Monografie Politechniki Częstochowskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 9-18

6. Mobilność w optyce młodych osób –na przykładzie Polski i Portugalii, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów Nr 1(31) styczeń-marzec 2014, s. 93-108

Rok 2013

1. New career opportunities in the face of changes, Conference Proceedings: Multidisciplinary academic research 2013. Economy, Management and Marketing,  (publikacja wydana w formie materiałów elektronicznych), (wspólautor K. Januszkiewicz)

2. Zachowania mobilne pracownika w miejscu pracy-próba identyfikacji kluczowych determinant, pod. red. M.Czajkowskiej, K. Januszkiewicz, M. Kołodziejczak, M.Zalewskiej-Turzyńskiej, Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji, Acta Universitatis Lodziensis, Fola Oeconomica Nr 282, s. 43-51

3. Success and mobility of generation Y-a comparative study on the example of Poland and Austria, Mediterranean Journal of Social Sciences Vol.4 No 9, s. 410-417 (współautor K. Januszkiewicz)

4. Działania transgresyjne - pożądane zachowania kadry kierowniczej wobec wyzwań współcześności, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria Organizacja i Zarządzania Nr 49, Łódź 2013, s.69-77

Rok 2012

1. Wzajemne relacje pomiędzy kulturą organizacyjną a zachowaniami proaktywnymi w miejscu pracy, Edukacja Ekonomistów i Menedzerów. Problemy. Innowacje. Projekty Nr 4(26) październik-grudzień 2012, s.25-37

2. Flexibility of Human Resources in Creating Company's Positive Potential, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2012, Volume 7, Issue 1, s. 71-80

3. Elastyczność zawodowa w percepcji przedstawicieli pokolenia Y, w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 2. Problemy zarządczo-psychologiczne, red. S. Witkowski, M. Stor, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 249, Wrocław 2012, s. 86-94

4.The success determinants of an entrepreneur in a changing Europe-from Polish perspective, w: L'entrepreneur face aux politiques publigues en Europe. Reseau PGV 2012, s.179-193 (współautor K. Januszkiewicz)

5. Mobilność jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego pracownika Y - w opinii studentów Wydziału Zarządzania UŁ, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Konkurencja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna w rozwoju współczesnych organizacji, Wydanie specjalne, PTE, Oddział Łódź, s. 229-239

6. Odpowiedzialność menedżera w zarządzaniu pracownikami wiedzy, w: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne, pod red. B. Glinkowskiej, B. Kaczmarka, Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 265, Łódź 2012, s. 95-104

7. Oblicza kariery w XXI wieku, w: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. A. Potockiego, red. B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 189-196 (współautor K. Januszkiewicz)

8. Rozwój zasobów ludzkich wobec wyzwań współczesności, w: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, s. 45-54

 Rok 2011

1. Sieć pracowników jako czynnik rozwoju organizacji, w: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, red. J. Skalik, G. Bełz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 218, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.21-28

2. The role of flexible forms of employment in Poland, w: Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2011 International Masaryk Conference for PH.D Students and young researchers, Hradec Králové,The Czech Republic,  s.264-271 oraz Journal of Interdisciplinary Research AD ALTA 2011, Issue 2, p.116-119

3. Cooperation of science with the business as a trend in hiring staff, , w: Current Trends in Management, Finance and Accounting Sciences. Vol. 1, red. M. Urbaniak, Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 257, Łódź 2011, s. 219-227, (współautor M. Syper-Jędrzejak)

4. Master Vendor jako źródło sukcesu organizacji (w:) Źródła sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, tom 4/2, Sopot 2011, s. 37-43

5. Koszty sukcesu w pracy menedżera, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. Nr 1 (19), styczeń-marzec 2011, s. 11-23 (współautor M. Syper-Jędrzejak)

6. Rola lidera edukacyjnego w kształtowaniu kultury organizacyjnej szkoły, red. S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad (w:) Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, Difin 2011, s. 114-131

7. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2011, Nr3/4, s.117-127 

8. Antynomie w ramach roli kierowniczej menedżera, Humanizacja Pracy Nr 1/2011, s. 123-131

Rok 2010

1. Rola kadry kierowniczej w warunkach kryzysu i odnowy, red. J. Skalik (w:) Zmiana warunkiem sukcesu. odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 128, Wrocław 2010, 38-44

2. Doskonalenie umiejętności menedżerskich jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw, red. L. Kiełtyka (w:) Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, Difin 2010, s. 391- 398 (współautor B. Glinkowska)

3. Organizacje oparte na wiedzy a umiejętności współczesnego menedżera, red. L. Kiełtyka (w:) Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, Difin 2010, s. 367-278 (współautor B. Glinkowska)

4. Orientacja dyrektora szkoły na przywództwo w gospodarce opartej na wiedzy (w:) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S. T. Witkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 115 Wrocław 2010, s. 47-54

5. Wykorzystanie wybranych metod i koncepcji zarządzania w placówkach edukacyjnych (w:) Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, (red.) W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Folia Oeconomica 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 179-188

6. Employer branding jako instrument umacniania wizerunku organizacji, (red.) A. Adamik, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania. 100-lecie nauk o zarządzaniu, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 261-273

Rok 2009

1. Zarządzanie kompetencjami jako czynnik sukcesu w pracy menedżera oświaty (w:) Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, tom 1/2, Sopot 2009, s. 115-121

2. Wykorzystanie podejścia procesowego do zarządzania wiedzą w placówkach edukacyjnych (w:) Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (red.) J. Czekaj, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 193-199

3. Wiedza menedżerska jako czynnik konkurencyjności organizacji publicznych (na przykładzie placówek edukacyjnych) (w:) Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa (red.) S. Lachiewicz i M. Matejun, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 390-397 

Rok 2008

1. Wpływ globalizacji na ewolucję roli kierownika w przedsiębiorstwie (w:) Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, (red.) K. Krzakiewicz, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań 2008, s. 319-324

2. Czas na planowanie, Dyrektor Szkoły 9/2008, s.18

3. Zarządzanie oświatą - poszukiwanie tożsamości w ramach nauk o zarządzaniu (w:) Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, (red.) W. Błaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 259-267

Rok 2007

1. Kierunki kształcenia i doskonalenia kadry menedżerskiej w dobie globalizacji na przykładzie sektora logistycznego, (współautor B. Glinkowska) Współczesne Zarządzanie 4/2007, s. 128-135

2. Szkoła jako ucząca się organizacja , Edukacja i Dialog 2007/3, s. 58-61

3. Wykorzystanie outsourcingu na rynku usług logistycznych (w:) Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, (red.) J. Czekaj, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, s. 275-282

4. Skutki rozwoju sektora usług logistycznych w województwie łódzkim (w:) Zarządzanie rozwojem organizacji,(red.) S. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Tom II, Łódź 2007, s. 318-325

Rok 2006

1. Kompetencje współczesnego menedżera oświaty (w:) Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, (red.) A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 55-62

2. Nowy paradygmat edukacji-szkoła jako organizacja wiedzy (w:) Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczmny w warunkach globalizacji, (red.) D. Fic, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 226-232

3. Szkoła jako organizacja wiedzy, Dyrektor Szkoły 9/2006,
s.26-28

4. Stres w pracy menedżera i sposoby jego przezwyciężenia, Humanizacja Pracy
Nr 3/2006, s. 43-51

5. Społeczeństwo informacyjne a zastosowanie technik informatycznych w dobie globalizacji [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, (red.) M. Cisek, S. Antczak, Akademia Podlaska, Siedlce 2006,
(współautor B. Glinkowska), s.187-193

6. Dyrektor - pedagog i menedżer, Edukacja i Dialog 2006/2, s. 33-35

Rok 2005

1. Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu non-profit na przykładzie placówek edukacyjnych [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, tom II, (red.) J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 352-359         

Rok 2004

1. Cztery lata po reformie, Edukacja i Dialog 2004/2, s. 11-17

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji