dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

profesor UŁ


Katedra Zarządzania

Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania


 

Nr telefonu: 42 635 52 37
Nr pokoju: 329
E-mail: ilona.swiatek@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 16:30-17:30

Opis:

Ilona Świątek-Barylska:  Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona w Katedrze Zarządzania. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

Odbyła staże i szkolenia zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Francji, USA. Autorka ponad 50 artykułów o tematyce zarządzania. Zainteresowania naukowe związane z zarządzaniem organizacjami, a w szczególności zarządzania społecznym podsystemem organizacji.

Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych i doktorskich w kraju i za granicą. Prowadziła zajęcia dla studentów w takich krajach jak: Cypr, Hiszpania, Holandia, Nepal, Portugalia, Sri Lanka,Turcja, Włochy. Promotor ponad blisko 200 prac magisterskich i licencjackich.

 O sobie:

W życiu zawodowym łączę pracę naukową z praktyką gospodarczą, co umożliwia mi zebranie wielu różnorodnych doświadczeń w obszarze zarządzania. Posiadam wysokie umiejętności interpersonalne. Z pasją nauczam w zakresie społecznych aspektów funkcjonowania organizacji. Realizuję się rozwiązując problemy, motywując siebie i innych oraz tworząc pozytywną atmosferę pracy. Cenię profesjonalizm, uczciwość, zaangażowanie i wysoką kulturę osobistą.

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2021
 • Facets of Managing in Cross-Cultural Diversity (978-8-3822-0533-6), pod red. Ilona Świątek-Barylska, Udaya Devadas, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 [URL].
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Katarzyna Januszkiewicz, Work-life interface w sytuacji wymuszonej elastyczności zachowań pracowników, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2021, nr 1-2, s. 135-149 [DOI] [URL].
   
2020
 • T. Bartosz Kalinowski, Ilona Świątek-Barylska, George Pavlidis, Carolyn Downs, Lambros Lazuras, Antonia Ypsilanti, Marianna Tsatali, A survey on the training needs of caregivers in five European countries, „Journal of Nursing Management” (0966-0429), 2020, nr 28, s. 385-398 [DOI] [URL].
   
 • Jednostka i jej otoczenie w obliczu pandemii Covid-19 - ujęcie interdyscyplinarne (978-8-3657-6655-7), pod red. Ilona Świątek-Barylska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020 [URL].
   
 • Metody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki (978-8-3822-0435-3), pod red. Małgorzata Kołodziejczak, Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [DOI] [URL].
   
2019
 • Ilona Świątek-Barylska, Shared values and organizational citizenship behavior of Generation Z, „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2019, vol. 10, nr 1, s. 21-31 [DOI] [URL].
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Zwinne zarządzanie zasobami ludzkim w świetle badań eksperckich, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2019, nr 2 (127), s. 57-70 [URL].
   
2018
 • Ilona Świątek-Barylska, Types of organizational behavior in business organizations from the perspective of person-organization relationships. results of empirical studies in poland, [w:] (red.), Conference Proceedings ICBEMM 2018 (Oxford). 5th International Conference on Business, Economics, Management and Marketing , Wydawnictwo FLE Learning Ltd, Livingston 2018, s. 83-91.
   
2017
 • Ilona Świątek-Barylska, Core Values and Formalization as Determinants of Individual Behavior in an Organization A Managerial Perspective, [w:] Z. Nedelko, M. Brzozowski (red.), Exploring the Influence of Personal Values and Cultures in the Workplace (978-1-5225-2480-9), Wydawnictwo IGI Global, Hershey 2017, s. 25-38 [URL].
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Images of Person-Organization Fit: Elements Affecting Employee Organizational Bahavior, „Kelaniya Journal of Management” (2448-9298), 2017, vol. 5, nr 2, s. 17-31 [DOI].
   
2016
 • Ilona Świątek-Barylska, Greenwashing as a Threat for Corporate Social Responsibility, [w:] (red.), Trends of Management in the Contemporary Society (978-8-0750-9451-3), Wydawnictwo Mendel University in Brno, Brno 2016, s. 279-282.
   
 • Katarzyna Januszkiewicz, Izabela Bednarska-Wnuk, Maria Czajkowska-Białkowska, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO - metodyka i narzędzie badawcze (978-8-3808-8441-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 [DOI].
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Oblicza relacji pracownik-organizacja. Wyniki badań empirycznych., „Zarządzanie i Finanse” (2084-5189), 2016, vol. 14, nr 2 część 1, s. 415-427.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Opara, Perception of whistleblowing by professionals-to-be. Results of the research, „Management Forum” , 2016, vol. 4, nr 3, s. 2-8 [DOI].
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Przesłanki i kierunki ewolucji lojalności pracowników, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXIII, s. 77-86.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Rywalizacja czy współpraca, czyli jak zorganizować pracę w zespole, [w:] I. Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera. (978-8-3808-8245-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 89-110.
   
 • Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera. (978-8-3808-8245-4), pod red. Ilona Świątek-Barylska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Socio-Demographic Characteristics as Determinants of the Employee – Organization Relationship. Results of Empirical Studies in Poland, „Academy of Contemporary Research Journal” (2305-865x), 2016, vol. 5, nr III, s. 15-18.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Greenwashing as a Threat for Corporate Social Responsibility, [w:] S. Formánková (red.), Trends of Management in the Contemporary Society (978-8-0750-9451-3), Wydawnictwo Mendel University in Brno, Brno 2016, s. 278-281.
   
 • Maria Czajkowska-Białkowska, Katarzyna Januszkiewicz, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Izabela Bednarska-Wnuk, Perspektywa integrująca, [w:] (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach (978-8-3808-8275-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 249-258.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Wymiar relacje pracownik-organizacja, [w:] (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach (978-8-3808-8275-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 47-76.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Plotka i pogłoska jako elementy nieformalnej komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, [w:] M. Stor, A. Fornalczyk, T. Listwan (red.), Wybrane dylematy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Koncepcje badawcze i praktyka organizacyjna (978-8-3645-1298-8), PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2016, s. 99-112.
   
2015
 • Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników (978-8-3796-9804-2), pod red. Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska, Joanna Michalak, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
   
2013
 • Ilona Świątek-Barylska, Małgorzata Zubiel, Postrzeganie i postawa wobec dyskryminacji płci przez kobiety pełniące funkcje kierownicze - wyniki badań, [w:] T. Kupczyk (red.), Kobiety i męzczyźni w zarządzaniu. Liczebność, kompetencje, współdziałąnie, konieczne zmiany (978-8-3929-3829-3), Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 99-110.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe. (987-8-3752-5937-5), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Whistleblowing as a Symptom of Employee Loyalty. Polish Perspective, „International Journal Of Business and Social Science” (2219-1933), 2013, vol. 4, nr 15, s. 49-57.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Źródła zaufania grupowego we współczesnych organizacjach, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, nr 282, s. 261-269.
   
2012
 • Ilona Świątek-Barylska, Tomasz Czapla, Kluczowe wartości w zarządzaniu placówką służby zdrowia (wyniki badań), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2012, nr 5/XIII, s. 317-328.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Media społecznościowe jako potencjalne źródło kryzysu organizacji , „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2012, nr 703/II, s. 817-825.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Whistleblowing w praktyce. Postawy i zachowanie pracowników organizacji gospodarczych., „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 249, s. 403-412.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Człowiek a organizacja – relacje i zależności , [w:] K. Januszkiewicz (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji. (978-8-3752-5698-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 41-59.
   
2011
 • Ilona Świątek-Barylska, Transformacja kontraktu psychologicznego jako obraz zmian w relacjach pracownik-organizacja , „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 218, s. 258-265.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Tomasz Czapla, Wykorzystanie wartości organizacyjnych w procesie formułowania strategii organizacji non profit, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2011, nr 11, s. 22-25.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Tomasz Czapla, Znaczenie innowacyjności w świetle badań wartości i systemów kompetencyjnych organizacji, „WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU” (1643-5494), 2011, nr 3, s. 80-87.
   
2010
 • Ilona Świątek-Barylska, Menedżer w roli inicjatora i propagatora kluczowych wartości organizacyjnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2010, nr 115, s. 774-783.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Zarządzanie przez wartości jako podstawa trwania i rozwoju organizacji – teoria i praktyka, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, nr 598, s. 571-578.
   
2009
 • Ilona Świątek-Barylska, Metody zatrzymania pracowników sprzedaży w firmie, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2009, nr 2/3, s. 1078-1086.
   
2008
 • Jerzy S. Czarnecki, Ilona Świątek-Barylska, Procedura badawcza w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania menedżerskie, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 45-52.
   
 • Ilona Świątek-Barylska, Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi - wyzwanie dla współczenego menedżera, [w:] T. Czapla (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2008, s. 551-562.
   
 • Tomasz Czapla, Ilona Świątek-Barylska, Wpływ przywódcy na poziom kreatywności zespołu, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie., Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2008, s. 207-216.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji