dr Maria Czajkowska

adiunkt


Katedra Zarządzania

Zakład Zarządzania Wiedzą


 

Nr telefonu: 42 635 51 67
Nr pokoju: 312
E-mail: maria.czajkowska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Opis:

Adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia na specjalności Zarządzanie Personelem. Zajmuje się społecznymi i psychologicznymi aspektami zarządzania. Obroniła rozprawę doktorską pt. "Społeczno-kulturowe czynniki rozproszenia władzy w uczelni publicznej (na przykładzie uczelni łódzkich)" napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Sikorskiego.

Zainteresowania:

Zainteresowania naukowe: kultura organizacyjna, władza w organizacji, zachowania ludzi w organizacji w tym komunikacja, rozwiązywanie konfliktów itd. 

Zainteresowania pozanaukowe: fotografia, śpiew. 

Publikacje: 2020
 • Maria Czajkowska, Sprawiedliwość jako wartość w przywództwie organizacyjnym. Od filozofii do zarządzania (978-8-3814-2834-7), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020 [URL].
   
2019
 • Maria Czajkowska, Artur Modliński, Znaczenie trendu dzielenia się dla współczesnej ekonomii i przywództwa organizacyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” (0081-6841), 2019, nr 111, s. 225-242 [DOI].
   
2018
 • Twórczość, zatrudnialność, Uniwersytet, pod red. Maria Czajkowska, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018 [DOI] [URL].
   
2017
 • Maria Czajkowska, Uczciwość i otwartość jako wartości współczesnego nauczyciela akademickiego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” (1899-2226), 2017, vol. 20, nr 1, s. 49-62 [DOI].
   
2016
 • Funkcjonowanie e-biznesu Zasoby, procesy, technologie (978-8-3808-8106-8), pod red. Maria Czajkowska, Maciej Malarski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
 • Katarzyna Januszkiewicz, Izabela Bednarska-Wnuk, Maria Czajkowska, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO - metodyka i narzędzie badawcze (978-8-3808-8441-0), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 [DOI].
   
 • Maria Czajkowska, Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności (978-8-3808-8355-0), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
 • Maria Czajkowska, Maciej Malarski, Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów, [w:] M. Makowiec, M. Adamczyk (red.), Uniwersytet Przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej (978-8-3946-6330-8), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 27-39.
   
 • Maria Czajkowska, Katarzyna Januszkiewicz, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Izabela Bednarska-Wnuk, Perspektywa integrująca, [w:] (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach (978-8-3808-8275-1), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 249-258.
   
 • Maria Czajkowska, Wymiar kultura organizacyjna, [w:] (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach (978-8-3808-8275-1), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 181-209.
   
2015
 • Maciej Malarski, Maria Czajkowska, Barries to entrepreneurial activities among students - educational implications, [w:] T. Kusio, M. Makowiec (red.), Entrepreneurship Management Functioning and development of an organization (978-8-3941-5804-0), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 61-72.
   
 • Zachowania organizacyjne Relacje społeczne w przestrzeni zmian (978-8-3796-9802-8), pod red. Maria Czajkowska, Katarzyna Januszkiewicz, Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
   
2014
 • Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Maria Czajkowska, Proces kształtowania kultury innowacyjnych organizacji - ewolucja czy rewolucja?, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska (red.), Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach (978-8-3728-3600-7), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 100-109.
   
 • Maria Czajkowska, Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu, [w:] Ł. Sułkowski, C. Sikorski (red.), Metody Zarządzania Kulturą Organizacyjną (978-8-3793-0551-3), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 204-232.
   
2013
 • Maria Czajkowska, Autorytet nauczyciela akademickiego w realiach współczesności , „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, nr 283, s. 99-106.
   
 • Maria Czajkowska, Niepewność – ryzyko – zaufanie, trójkąt budowa-nia status quo współczesnych organizacji, „Zarządzanie i Finanse” (2084-5189), 2013, vol. 11, nr 4, s. 69-83.
   
 • Maria Czajkowska, Wartości etyczne w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, „SAMORZĄD TERYTORIALNY” (0867-4973), 2013, vol. 265-266, nr 1-2/2013, s. 149-160.
   
2012
 • Maria Czajkowska, Przeobrażenia kultury organizacyjnej , [w:] K. Januszkiewicz (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji. (978-8-3752-5698-7), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 161-184.
   
2011
 • Maria Czajkowska, CONTEMPORARY TENDENCIES IN DEVELOPING ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, IN VIEW OF INDIVIDUAL FREEDOM, [w:] M. Chodorek (red.), Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential (978-8-3231-2798-7), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011, s. 45-53.
   
 • Maria Czajkowska, Transparentne przywództwo, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 81-90.
   
2010
 • Maria Czajkowska, Uczciwość, wiarygodność, otwartość komunikacyjna jako podstawowe kompetencje etyczne współczesnego kierownika, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2010, nr 115, s. 131-139.
   
 • Maria Czajkowska, Zaufanie w organizacji - filozoficzny zarys podstaw zagadnienia, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, nr 234, s. 409-420.
   
2008
 • Maria Czajkowska, Zaufanie jako składnik kultury empowermentu, [w:] S. Partycki (red.), Kultura a rynek (9-7883-7363-4), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, s. 320-323.
   
 • Maria Czajkowska, Kultura zaufania w organizacji. Istota - potrzeba- kształtowanie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2008, nr 1, s. 311-319.
   
 • Maria Czajkowska, Rola zaufania w stosowniu empowermentu w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 150-157.
   

1. Maria Czajkowska, Umiejętności interpersonalne pilotów wycieczek, Turyzm 14/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

2. Maria Czajkowska, Rola zaufania we współczesnych organizacjach [w:] Wanda Błaszczyk (red.), "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

3. Maria Czajkowska, Kultura zaufania w organizacji. Istota - potrzeba - kształtowanie, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 11, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2008.

4. Maria Czajkowska, Zaufanie jako składnik kultury empowermentu [w:] Sławomir Partycki (red.), "Kultura a rynek", tom 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

5. Maria Czajkowska, Rola zaufania w stosowaniu empowermentu [w:] Wanda Błaszczyk (red.),  "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

6. Maria Czajkowska, Zaufanie w organizacji - filozoficzny zarys podstaw zagadnienia [w:] Wanda Błaszczyk, Izabela Bednarska-Wnuk, Paweł Kuźbik (red.),  "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

7. Maria Czajkowska, Uczciwość, wiarygodność, otwartość komunikacyjna jako podstawowe kompetencje etyczne współczesnego kierownika [w:] Tadeusz Listwan, Stanisław A. Witkowski (red.), "Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010

8. Maria Czajkowska, Transparentne przywództwo [w:] M. Urbaniak (red.), "Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 261, Wyd. UŁ, Łódź 2011

9. Maria Czajkowska, Contemporary Tendencies in Developing Organizational Leadership, in View of Individual Freedom [w:] M. Chodorek, "Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011

10. Maria Czajkowska, Przeobrażenia kultury organizacyjnej [w:] "Zachowanialudzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji" K. Januszkiewicz i zespół, Wyd. UŁ, Łódź 2012 oraz s. 197-203

11. Maria Czajkowska, Wartości etyczne w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, w: SAMORZĄD TERYTORIALNY, LEX a Wolters Kluwer business, 2013

12. Maria Czajkowska, Autorytet nauczyciela akademickiego w realiach współczesności, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

13. Maria Czajkowska, Niepewność – ryzyko – zaufanie, trójkąt budowa-nia status quo współczesnych organizacji, w: PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

14. Maria Czajkowska, Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Proces kształtowania kultury innowacyjnych organizacji - ewolucja czy rewolucja?, w: Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, red. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Sylwia Flaszewska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, ss. 100-109

15. Maria Czajkowska, Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu [w:] Metody Zarządzania Kulturą Organizacyjną, red. Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski, Difin, Warszawa 2014, ss. 204-232
 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji