prof. dr hab. Tadeusz Markowski

profesor zwyczajny, kierownik


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Miastem


 

Nr telefonu: 42 635 51 98
Nr pokoju: 34
E-mail: tadeusz.markowski@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
W sprawie konsultacji prosze o kontakt mailowy
Opis:

 

Zainteresowania:

Teoria efektów zewnętrznych i warunków bytowych ludności,
Problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego oraz funkcjonowania władz lokalnych,
Lokalna polityka ochrony środowiska oraz teoria planowania przestrzennego,
Problematyka konkurencyjności i innowacyjności w rozwoju regionalnym i lokalnym,
Planowanie strategiczne i marketing terytorialny.

Opublikowana książka pt. "Zarządzanie rozwojem miast", PWN, Warszawa 1999

Publikacje: 2019
 • Tadeusz Markowski, Dorota Sikora-Fernandez, Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych, „SAMORZĄD TERYTORIALNY” (0867-4973), 2019, nr 1-2 (337-339), s. 36-48 [URL].
   
2018
 • Tadeusz Markowski, Polityka urbanistyczna państwa – koncepcja, zakres i struktura instytucjonalna w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2018, nr 183, s. 89-101.
   
 • Tadeusz Markowski, Adam Kowalewski, Przemysław Śleszyński, Studia nad chaosem przestrzennym. Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego (978-8-3635-6348-6), Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2018.
   
 • Tadeusz Markowski, Governance of Megacities - Selected Aspects of International Experience, [w:] J. Kleer, K. Nawrot (red.), The Rise of Megacities (978-1-7863-4426-7), Wydawnictwo World Scientific Publishing Europe Ltd., Londyn 2018, s. 77-94.
   
 • Tadeusz Markowski, Tadeusz Kudłacz, The territorial capital of urban functional areas as a challenge for regional development policy: An outline of the concept, „Zarządzanie Publiczne” (1898-3529), 2018, nr 2 (44), s. 41-55 [DOI].
   
2017
 • Tadeusz Markowski, Tadeusz Kudłacz, Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2017, nr 174, s. 17-30 [URL].
   
 • Tadeusz Markowski, New externalities in development of creative and inteligent city – theoretical concept, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2017, vol. 51, s. 69-81 [DOI].
   
2016
 • Tadeusz Markowski, Budowanie regulacyjnego systemu planowania przestrzennego. Teoria sprawiedliwości podstawą budowy systemu, „KONTROLA PAŃSTWOWA” (0452-5027), 2016, nr 2, s. 16-27.
   
 • Tadeusz Markowski, Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju, „MAZOWSZE Studia Regionalne” (1689-4774), 2016, nr 18, s. 111-119 [DOI].
   
 • Tadeusz Markowski, Rola transportu szynowego w budowaniu kapitału terytorialnego w Warszawsko-Łódzkim obszarze funkcjonalnym (WŁOF), [w:] A. Massel (red.), Łódzki Węzeł Kolejowy - stan obecny i perspektywy rozwoju (978-8-3943-2461-2), Wydawnictwo Instytutu Kolejnictwa, Warszawa 2016, s. 329-349.
   
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, System zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce – zarys koncepcji, „Przegląd Urbanistyczny” (2080-9336), 2016, vol. VIII, nr XII, s. 73-77.
   
2015
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu), „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2015, nr CLXIV, s. 10-42.
   
 • Tadeusz Markowski, Zarządzanie megamiastami - wybrane aspekty doświadczeń międzynarodowych, [w:] J. Kleer, Z. Strzelecki (red.), Megamiasta przyszłości szansa czy zagrożenie rozwoju (978-8-3801-7056-8), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 121-135.
   
 • Tadeusz Markowski, Nowe przestrzenie biznesowe i publiczne w miastach wobec wyzwań współczesnej gospodarki, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2015, nr CLXIV, s. 264-273.
   
 • Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0582-6), pod red. Tadeusz Markowski, Maciej Turała, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo KZMiR Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź 2015.
   
 • Tadeusz Markowski, Territorial Capital as an Objective of Integrated Development Planning, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2015, vol. 43/44, s. 53-61.
   
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, The Concept of an Integrated Planning System in Poland (Assumptions and Principles for Development of a Planning System), „Studia Regionalia” (0860-3375), 2015, vol. 43/44, s. 9-41.
   
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (978-8-3943-0586-4), pod red. Tadeusz Markowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
   
 • Tadeusz Markowski, Zintegrowane planowanie rozwoju - dylematy i wyzwania, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2015, nr CLXI, s. 12-26.
   
2014
 • Tadeusz Markowski, Elementy ekonomiki miasta, [w:] J. Różański, J. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami (978-8-3644-6210-8), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 325-348.
   
2013
 • Tadeusz Markowski, Flexible and integrative planning in functional urban areas – towards a new approach to spatial planning, [w:] W. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni (978-8-3634-0093-4), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, s. 27-41.
   
 • Tadeusz Markowski, Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2013, vol. 1, nr CLV, s. 61-70.
   
 • Tadeusz Markowski, Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego: konceptualizacja problemu, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2013, vol. 1, nr CLIII, s. 12-23.
   
 • Tadeusz Markowski, Territorial Dimension of Integrated Development Policy, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2013, vol. 35, nr 1, s. 51-64.
   
2012
 • Tadeusz Markowski, Janusz Kornecki, Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego Projektu Innopolis), „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2012, vol. 1, nr CXLI, s. 61-76.
   
2011
 • Tadeusz Markowski, Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2011, nr CXXXVII, s. 75-96.
   
 • Tadeusz Markowski, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2011, vol. 1, nr CXXXIV, s. 25-44.
   
 • Tadeusz Markowski, Gospodarka przestrzenna. Wybrane problemy związków między cyklami koniunkturalnymi a funkcjonowaniem gospodarki przestrzennej, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego (978-8-3737-8681-3), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011, s. 501-514.
   
2010
 • Tadeusz Markowski, Challenges to National Spatial Policy and public development planning in the light of the debate about the future cohesion Policy for the EU, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2010, vol. 27, nr 27, s. 142-152.
   
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, Piotr Korcelli, Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Jacek Szlachta, Grzegorz Węcławowicz, Janusz Zaleski, Jacek Zaucha, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2010, nr CXXVIII, s. 1-168.
   
 • Tadeusz Markowski, Wyzwania wobec narodowej polityki przestrzennej i publicznego planowania rozwoju w świetle debaty o przyszłej polityce spójności UE, [w:] s. UŁ (red.), Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony (978-8-3761-0217-7), Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 254-261.
   
 • Tadeusz Markowski, Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju, „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN” (0079-3493), 2010, vol. 245, nr 245, s. 19-25.
   
 • Tadeusz Markowski, Management In Polish Metropolitan Areas - Institutions and Instruments, [w:] T. Marszał, M. Habrel (red.), Urban Management and Territorial Organisation - the Case of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of the 21st Century (978-8-3752-5446-4), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 39-54.
   
 • Tadeusz Markowski, Wpływ procesów globalizacji na zmiany systemu transportowego i struktury przestrzenne obszarów metropolitalnych - wyzwania dla polityki metropolitalnej, „Czasopismo Techniczne” (0011-4561), 2010, vol. 1-A/2010, nr 3, s. 45-55.
   
 • Tadeusz Markowski, Filip Moterski, Wykorzystanie materialnego dziedzictwa poprzemysłowego w procesie rewitalizacji na przykładzie Łodzi, [w:] A. Noworól (red.), Wybrane aspekty obszarowego ujęcia rewitalizacji w Polsce (978-8-3931-2530-2), Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Kraków 2010, s. 85-104.
   
 • Tadeusz Markowski, Wymagania wobec kształcenia kadry na potrzeby planowania i zarządzania rozwojem na kierunku Gospodarka przestrzenna w świetle nowych trendów rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN” (0079-3493), 2010, vol. 1, nr 244, s. 20-29.
   
 • Tadeusz Markowski, Przestrzeń publiczna i jej zawłaszczanie w świetle teorii efektów zewnętrznych - wskazania i kierunki budowania systemu interwencji ze strony władz publicznych, [w:] s. WZ (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku (978-8-3725-2488-1), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 33-46.
   
 • Tadeusz Markowski, Planowanie przestrzenne i instrumenty jego realizacji w świetle teorii ułomnych rynków, [w:] s. WZ (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast (978-8-3896-4930-0), Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010, s. 12-31.
   
2009
 • Tadeusz Markowski, Bariery współpracy na styku nauka - praktyka a rozwój regionalny, [w:] B. Piasecki, K. Kubiak (red.), Partnerstwo dla innowacji Partnership for innovation (978-8-3602-3066-4), Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2009, s. 97-104.
   
 • Tadeusz Markowski, Problems with Implementing National Spatial Policy, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2009, vol. 22, nr 22, s. 219-232.
   
 • Tadeusz Markowski, Public space and its appropriation in the light of the theory of externalities - recommendations and directions for building an intervention system by public authorities, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2009, vol. 24, nr 24, s. 10-22.
   
 • Tadeusz Markowski, Effective Regional Innovation Policies - Lessons for Polish Regions, [w:] D. Trzmielak, M. Urbaniak, M. van Geenhuizen, D. Gibson (red.), Value-Added Partnering and Innovation in a Changing World (978-1-5575-3513-9), Wydawnictwo Pardue University Press, West Lafayette, Indiana 2009, s. 169-186.
   
 • Tadeusz Markowski, Zmiany klimatu a zapisy w eksperckim projekcie Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2009, vol. 124, nr 124, s. 159-162.
   
2008
 • Tadeusz Markowski, Gospodarka bazująca na wiedzy(GOW) a wyzwania wobec zagospodarowania przestrzennego-konceptualizacja problemu, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2008, nr 70, s. 35-46.
   
 • Tadeusz Markowski, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] T. Markowski (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 13-28.
   
 • Gospodarka regionalna i lokalna, pod red. Tadeusz Markowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
   
 • Tadeusz Markowski, Problematyka wdrażania polityki przestrzenej państwa, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2008, nr 72, s. 228-240.
   
 • Tadeusz Markowski, Prakseologiczne aspekty zaarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] T. Markowski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 243-251.
   
 • Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, pod red. Tadeusz Markowski, Wydanie pierwsze, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
   
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, Uczelnie wyższe w przestrzeni i gospodarce miast. Próba syntezy., „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2008, nr 71, s. 7-12.
   
 • Tadeusz Markowski, Justyna Danielewicz, Zarządzanie w obszarze metropolitalnym - podejście instytucjonalne, „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN” (0079-3493), 2008, nr 237, s. 73-103.
   

PUBLIKACJE W LATACH 2007-2012
1.                Przestrzeń publiczna wobec procesu metropolizacji, w: Urbanista, nr 3/2007, s. 10-15
2.                Same plany nie wystarczą – potrzebna jest standaryzacja, w: „Pomorski Przegląd Gospodarczy”, nr 2/2007, s. 6-9
3.                Metropolie i procesy metropolizacji w Polsce (współautor; T. Marszał), w: Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, red. Z. Makieła, R. Fedan, Biuletyn KPZK, z. 230, Warszawa 2007, s. 8-26
4.                Metropolitan areas of Poland – challenges and policy recommendations (współautor: T. Marszał), in: Metropolises and metropolitan areas – structures, functions and role (based on Polish and Brazilian experience), ed. T. Marszał, W. Zmitrowicz, Studia Regionalia vol. 20, Polish Academy of Science, Warszawa 2007, s. 9-22
5.                Efficiency in managing local and regional economic development, in: Metropolises and metropolitan areas – structures, functions and role (based on Polish and Brazilian experience), ed. T. Marszał, W. Zmitrowicz, Studia Regionalia vol. 20, Polish Academy of Science, Warszawa 2007, s. 47-58
6.                Podstawowe problemy zagospodarowania przestrzennego Polski w kontekście europejskim, w: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, red. T. Markowski, A. Stasiak, Biuletyn KPZK PAN, z. 233, Warszawa 2007, s. 24-46
7.                Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie (red.), (współredaktor:
A. Stasiak), Biuletyn KPZK PAN, z. 233, Warszawa 2007, ss.334
8.                Marketing technologiczny i marketing terytorialny (red.) (współred.: D. Trzmielak, J. Sosnowski), Biuletyn KPZK PAN, z. 235, Warszawa 2007, ss.367
9.                Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi (praca zbiorowa) (red.), współred. D. Stawasz), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 92
10.             Rola dużych i średnich miast w rozwoju województw tzw. „Ściany Wschodniej” w integracji z Unią Europejską, (współautor: A. Stasiak), w: Studia Regionalne Central & Eastern Europe Regional Studies, nr 1-2/2005, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005, s. 25-41
11.             Marketing technologiczny – marketing terytorialny – konceptualizacja problemu. Wstęp, w: Marketing technologiczny i marketing terytorialny (red. T. Markowski, D. Trzmielak, J. Sosnowski), Biuletyn KPZK PAN, z. 235, Warszawa 2007, s. 6-13
12.             Charakterystyka zintegrowanego programu Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi – PROREVITA (współautor: M. Turała), w: Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, praca zbiorowa pod red. T. Markowskiego, D. Stawasz, Wyd. UŁ, Łódź 2007, s. 67-84
13.             Main issues in the spatial development of Poland in the European context, w: European Spatial Research and Policy, vol. 14, no. 2/2007, s. 7-29
14.             Zarządzanie w obszarze metropolitalnym – podejście instytucjonalne (współautor: J. Danielewicz), w: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, pod red. T. Stryjakiewicza i T. Czyż, Biuletyn KPZK, z. 237, Warszawa 2008, s. 73-103
15.             Ład przestrzenny jako warunek rozwoju i praktyka planistyczna, w: Urbanista, nr 4/2008, s. 31-33
16.             Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa 2008, Wyd. PWN, s. 13-28
17.             Prakseologiczne aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, w: Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 243-251
18.             Gospodarka bazująca na wiedzy (GOW) a wyzwania wobec zagospodarowania przestrzennego – konceptualizacja problemu, w: Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, pod red. T. Marszała, Studia KPZK PAN, t. CXX, Warszawa 2008, s. 35-46
19.             Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwość ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013 (red.) (współred. Z. Strzelecki), Studia KPZK PAN, t. CXIX, Warszawa 2008, ss. 177
20.             Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast (red.) (współred. D. Drzazga), Studia KPZK PAN, t. CXXI, Warszawa 2008, ss.384
21.             Uczelnie wyższe w przestrzeni i gospodarce miast. Próba syntezy (współautor: D. Drzazga), w: Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, red. Markowski T., Drzazga D., Studia KPZK PAN, t. CXXI, Warszawa 2008, s. 7-12
22.             Effective Regional Innovation Policies – Lessons for Polish Regions, in: Vale-Added Partnering and Innovation in a Changing World, edited by: M. vav Geenhuizen, D. Trzmielak, D.V. Gibson, M. Urbaniak, Pardue University Press, West Lafayette, Indiana, 2008, p. 169-186
23.             Problematyka wdrażania polityki przestrzennej państwa, w: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, t. CXXII, Warszawa 2008, s. 228-240
24.             Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy (red.), Studia KPZK PAN, t. CXXII, Warszawa 2008, ss. 266
25.             System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych (red.), (współred. D. Drzazga), Studia KPZK PAN, t. CXXIII, Warszawa 2009, s.194
26.             Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy (red.), Studia KPZK PAN, t. CXXII, Warszawa 2008, s. 266
27.             The Polish Spatial Development Concept Versus European Visions of Spatial Development Perspectives, Studia Regionalia (red.), vol. 22, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2009; s. 252
28.             Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi (red.), (współredaktor: M. Gutry-Korycka), Studia KPZK PAN, t. CXXIV, Warszawa 2009, s. 162
29.              Innovations and space – European and national approach, Studia Regionalia (red.), (wspołred. Turała M., Żuber P.), vol. 23, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning Warszawa 2009, s.118
30.             Theoretical and Practical Aspects of Urban and Regional Development (red.), (współred. Turała M), Studia Regionalia vol. 24, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2009, s. 280
31.             Bariery współpracy na styku nauka – praktyka a rozwój regionalny, w: Partnerstwo dla innowacji, red. B. Piasecki, K. Kubiak, Wyd. SWSPiZ, Łódź 2009, s. 97-104
32.             Problems with Implementing National Spatial Policy, w: The Polish Spatial Development Concept Versus European Visions of Spatial Development Perspectives, T. Markowski [ed.], Studia Regionalia, vol. 22, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2009; s. 219-232
33.             Problematyka wdrażania polityki przestrzennej państwa, w: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy (red. T. Markowski), Studia KPZK PAN, tom CXXII (tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN), Warszawa 2008; s. 228-240
34.             Zmiany klimatu a zapisy w eksperckim projekcie Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, w: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi, Studia KPZK PAN, tom CXXIV, Warszawa 2009, s. 159-162
35.             Public space and its appropriation in the light of the theory of externalities – recommendations and directions for building an intervention system by public authorities, in: Theoretical and Practical aspects of Urban and Regional Development, ed. T. Markowski, M. Turała, Studia Regionalia vol. 24, Warsaw 2009, s. 10-22
 
2010 r.
36.             Foresight regionalny i technologiczny. Pierwsze doświadczenia polskich regionów (red.) (współred. A. Klasik), Studia KPZK PAN, t. CXXVII, Warszawa 2010, s. 174
37.             Poprawa jakości i efektywności planowania i Zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna (red.) (współred. T. Kudłacz), Biuletyn KPZK PAN, z. 244, Warszawa 2010, s. 182
38.             Przestrzeń publiczna i jej zawłaszczanie w świetle teorii efektów zewnętrznych – wskazania i kierunki budowania systemu interwencji ze strony władz publicznych, w: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 33-46
39.             Challenges to National Spatial Policy and public development planning in the light of the debate about the future cohesion Policy for the EU, w: Regional Development and Regional Policy In Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union membership, Studia Regionalia, vol. 27, part 1, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2010; s. 142-152
40.             Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (wspołautorstwo: P.Korcelli, M.Degórski, D.Drzazga, T.Komornicki, J.Szlachta, G.Węcławowicz, J.Zaleski, J. Zaucha), Studia KPZK PAN, t. CXXVIII, Warszawa 2010, s. 168
41.             Wymagania wobec kształcenia kadry na potrzeby planowania i zarządzania rozwojem na kierunku Gospodarka przestrzenna w świetle nowych trendów rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, w: Poprawa jakości i efektywności planowania i Zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, Biuletyn KPZK PAN, z. 244, Warszawa 2010, s. 20-29
42.             Management In Polish Metropolitan Areas – Institutions and Instruments, w: Urban Management and Territorial Organisation – the Case of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of the 21st Century, ed. M. Habrel, T. Marszał, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 39-54
43.             Markowski T. (red.) (współred. S. Kaczmarek, J. Olenderek), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, Studia KPZK PAN, t. CXXXII, Warszawa 2010, s. 184
44.             Markowski T., Wyzwania wobec narodowej polityki przestrzennej i publicznego planowania rozwoju w świetle debaty o przyszłej polityce spójności UE, w: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, red. Z. Strzelecki, P.Legutko-Kobus, Warszawa 2010, s.254-261
45.             Markowski T., Moterski F., Wykorzystanie materialnego dziedzictwa poprzemysłowego w procesie rewitalizacji na przykładzie Łodzi, w: Wybrane aspekty obszarowego ujęcia rewitalizacji w Polsce, red. A. Noworól, Instytut Spraw Publicznych UJ w Krakowie, Kraków 2010, s. 85-104, (wydanie elektroniczne)
46.             Markowski T., Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju, w: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, z. 245, Warszawa 2010, s. 19-25
47.              Markowski T., Planowanie przestrzenne i instrumenty jego realizacji w świetle teorii ułomnych rynków, w: Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wyd. Urbanista, Gdańsk 2010, s. 12-31
48.             Markowski T., Wpływ procesów globalizacji na zmiany systemu transportowego i struktury przestrzenne obszarów metropolitalnych – wyzwania dla polityki metropolitalnej, w: Transport a logika formy urbanistycznej. Projekty dla polskich metropolii, red. A. Rudnicki, Z. Zuziak, Czasopismo Techniczne (seria 1-A/2010) zesz. 3 (rok107), Kraków 2010, s. 45-55  
 
2011 r.
49.             Markowski T., Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, w: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2010 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, Studia KPZK PAN, t. XXXVII, Warszawa 2011, s. 75-96
50.             Markowski T., Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, w: System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV, Warszawa 2011, s. 25-44
51.             Markowski T., Reforma gospodarki przestrzennej potrzebna od zaraz, w: EDS Europejski Doradca Samorządowy, nr 2(17)/2011, s. 14-19
52.             Markowski T., Gospodarka przestrzenna. Wybrane problemy związków między cyklami koniunkturalnymi a funkcjonowaniem gospodarki przestrzennej, w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 501-514
 
2012 r.
53.         Markowski T., (współautor J. Kornecki), Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego Prjektu Innopolis), w;Miasto innowacyjne, Studia KPZK PAN, t.CXLI, Warszawa 2012, s. 61-76

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji