dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ

profesor UŁ, koorydynator programu Campus Europae


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Miastem


 

Nr telefonu: 42 635 62 89
Nr pokoju:
E-mail: justyna.danielewicz@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Opis:

 

Zainteresowania:

 rozwój lokalny i regionalny, obszary funkcjonalne, zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych, metropolitan governance, zintegrowane podejście do zarządzania rozwojem

Publikacje: 2021
 • Justyna Danielewicz, Obszary metropolitalne w Rumunii i ich miejsce w systemie administracyjnym kraju, [w:] J. Szlachetko (red.), W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym. (978-8-3820-6287-8), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2021, s. 127-142 [URL].
   
2020
 • Justyna Danielewicz, Governance in cross-border metropolitan regions. The case of Greater Copenhagen, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2020, vol. 64, nr 2, s. 135-145 [DOI] [URL].
   
 • Justyna Danielewicz, Integrated Management of Metropolitan Areas in Romania, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2020, nr 6(351), s. 61-79 [DOI] [URL].
   
 • Justyna Danielewicz, Managing innovations in Metropolitan Stockholm, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2020, nr 38, s. 11-22 [DOI] [URL].
   
 • Justyna Danielewicz, Polityka senioralna w dokumentach strategicznych władz samorządowych na przykładzie miasta Łodzi, [w:] M. Czapiewski, J. Strumiłło (red.), Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia (978-8-3820-6067-6), Uniwersytet Gdański, Sopot 2020, s. 24-36 [URL].
   
2019
 • Justyna Danielewicz, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, "Governance" jako element zintegrowanego zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych , [w:] J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast (978-8-3814-2504-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019, s. 93-119.
   
 • Zarządzanie rozwojem współczesnych miast (978-8-3814-2504-9), pod red. Justyna Danielewicz, Dorota Sikora-Fernandez, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 [URL].
   
2018
 • Justyna Danielewicz, Zintegrowane podejście do zarządzania obszarami metropolitalnymi w krajach skandynawskich, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2018, nr 29, s. 9-26 [DOI].
   
2017
 • Justyna Danielewicz, The Sustainable Development Idea in the Management of European Metropolitan Areas, „Economic and Environmental Studies” (1642-2597), 2017, vol. 17, nr 2(42), s. 279-296 [DOI].
   
 • Justyna Danielewicz, Współpraca w obszarach funkcjonalnych na przykładzie obszaru metropolitalnego Oslo, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2017, nr 174, s. 227-234.
   
2016
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Territorial capital as a determinant of development processes in functional areas, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2016, nr 2 (319), s. 55-68 [DOI].
   
2015
 • Justyna Danielewicz, Współpraca na obszarach wiejskich na przykładzie funkcjonowania lokalnej grupy działania Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM", „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 391, s. 119-127.
   
2014
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Fragmentacja polityczna w organach uchwałodawczych polskich gmin - dynamika i zróżnicowanie przestrzenne, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 332, s. 44-53.
   
2013
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Political fragmentation and external sources of funding. Do power struggles matter?, „Romanian Journal of Regional Science” (1843-8520), 2013, vol. 7, nr 1, s. 69-80.
   
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Scope and forms of cooperation in Polish local governments, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 283, s. 60-72.
   
 • Justyna Danielewicz, Współpraca gmin w obszarach metropolitalnych w ramach związków międzygminnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 284, s. 114-131.
   
 • Justyna Danielewicz, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji (978-8-3752-5914-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
   
 • Justyna Danielewicz, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Portugalii, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2013, vol. 1, nr CLIII, s. 227-294.
   
 • Justyna Danielewicz, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem dwóch obszarów metropolitalnych – doświadczenia krajów Europy Zachodniej, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2013, nr CLII, s. 135-147.
   
2012
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Analiza zróżnicowania przestrzennego wydatków na usługi z zakresu oświaty i wychowania w Polsce, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 244, s. 594-601.
   
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Inter-communal associations – the future of metropolitan area management?, „Folia Oeconomica Stetinensia” (1730-4237), 2012, vol. 11, nr 19, s. 118-131.
   
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Wpływ fragmentacji politycznej na współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 243, s. 273-281.
   
2011
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, An overview and critical assessment of methods for identifying functional areas of metropolitan cities in Poland, [w:] s. WZ (red.), Contested Regions: Territorial Politics and Policy (978-1-8977-2140-7), Wydawnictwo Regional Studies Association, London 2011, s. 102-106.
   
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 2, nr 258, s. 109-120.
   
 • Justyna Danielewicz, Wybory strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Nowosolna, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 171, s. 29-38.
   
2010
 • Justyna Danielewicz, Wpływ uczelni wyższych na zagospodarowanie przestrzeni Łodzi, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2010, nr 2, s. 61-86.
   
2008
 • Justyna Danielewicz, Wpływ integracji europejskiej na politykę gospodarczą państw UE, [w:] J. Działo (red.), Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 233-240.
   
 • Justyna Danielewicz, Formy współrządzenia w polskich obszarach metropolitalnych, „Biblioteka Regionalisty” (2081-4461), 2008, vol. 1, nr 8, s. 46-50.
   
 • Tadeusz Markowski, Justyna Danielewicz, Zarządzanie w obszarze metropolitalnym - podejście instytucjonalne, „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN” (0079-3493), 2008, nr 237, s. 73-103.
   

 

 •   J. Grochowalska, The Implementation of Agenda 21 in Poland, [w:] European Environment nr 3, John Wiley & Sons, Chichester 1998, s.: 79 - 85,
 •   J. Grochowalska, The Implementation of Local Agenda 21 in Polish Towns, [w:] Problemy zarządzania strategicznego i ekorozwoju w warunkach transformacji systemowej, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998, s.: 159 – 163
 •   J. Grochowalska, B. Gawrońska-Nowak, P. Kubiak, A. Zarzycka, „Szanse i zagrożenia dla ludzi młodych na rynku pracy w regionie świętokrzyskim, [w:] S. Rudolf (red.), Region świętokrzyski w badaniach Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, A.R.Test, Kielce 2001, s. 65-94
 •   J. Grochowalska, Środowiskowe aspekty planowania przestrzennego, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 282 – 304
 •   Grochowalska J., Gawrońska – Nowak B., Kubiak P. Wpływ poziomu wykształcenia na pozycję absolwenta na świętokrzyskim rynku pracy, [w:] Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno – gospodarczego województw Polski Południowo - Wschodniej, Urząd Statystyczny, Kielce 2002
 •   Danielewicz J., (współautor B. Banachowicz), Urban Governance – The New Concept of Urban Management – The Case of Lodz, [w:] Winds of Societal Change: Remaking Post-communist Cities, ed. Russian, East European and Eurasian Center University of Illinois at Urbana-Champaign 2004, s. 154-169
 •  J. Danielewicz, (współautor B. Banachowicz), Public governance – nowa koncepcja zarządzania jednostkami terytorialnymi na przykładzie regionu łódzkiego,[w:] Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, ed. S. Wilmańska-Sosnowska, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 195, Łódź 2005, s. 373-387.
 •  J. Danielewicz, (współautor B. Banachowicz), Regionalne strategie innowacji jako czynnik budowania długotrwałych przewag konkurencyjnych, [w:] Klasik A. (red.) „Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego”,  KPZK, Warszawa 2005, s. 229-243
 •  J. Danielewicz, (współautor B. Banachowicz) Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast – przykład Łodzi, [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.) "Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 59-76
 • J. Danielewicz, Rola łódzkich uczelni w rozwoju Łodzi i regionu, [w:] „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 398-408
 • J. Danielewicz, (współautor: B. Banachowicz), Public management in metropolitan areas – the concept of governance, [w:] T. Markowski, M. Turała (red.) “New members-new challenges for the European regional development policy”, Studia Regionalia vol. 18, Polish Academy of Science, Warszawa 2006, s. 250-257
 •   J. Danielewicz, (współautor: B. Banachowicz), Współrządzenie jako forma zarządzania publicznego w obszarach metropolitalnych, [w:] „Współczesne Zarządzanie”, nr 1/2006, s. 40-54
 •  J. Danielewicz, (współautor: B. Banachowicz), Współrządzenie w zarządzaniu obszarami metropolitalnymi, [w:] Gospodarka-przestrzeń-rozwój, red. S. Korenik, K. Wilk, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 186-198
 •  J. Danielewicz, (współautor: B. Banachowicz), Local Governance – the New Approach towards Local Management. The Case of Lodz, Poland, [w:] Reformirowanie obszczestwiennogo sektora: poisk pytej powyszenija effektiwnosti, część 2, Sankt Petersburg 2006, s. 317-336

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji