dr hab. Dominik Drzazga

adiunkt


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Miastem


 

Nr telefonu: (+48 42) 635 62 86
Nr pokoju: 149
E-mail: dominik.drzazga@uni.lodz.pl
Prywatna strona www: https://www.eksperci.wz.uni.lodz.pl/nasi-eksperci/dominik-drzazga/
Konsultacje:
Ze względu na sytuację epidemiczną konsultacje odbywają się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS Office 365 Teams. Konsultacje w trybie stacjonarnym zawieszone do odwołania.
Opis:

Stopnie naukowe i tytuły zawodowe:

 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, ze specjalnością w zakresie: planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem terytorialnym, polityka i planowanie środowiskowe, zarządzanie środowiskiem, rozwój sustensywny (Wydział Zarządzania UŁ, 2020);
 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu ze specjalnością w zakresie zarządzania miastem i regionem (Wydział Zarządzania UŁ, 2005);
 • magister ochrony środowiska ze specjalnością w zakresie planowania i zarządzania środowiskiem (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, 1999).

Funkcje pełnione w UŁ:

 • adiunkt w Zakładzie Zarządzania Miastem, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
 • członek zespołu ekspertów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (od 2017 r. – obecnie)
 • ekspert Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego (od 2015 r. – obecnie) http://icsm.uni.lodz.pl/pl/nasi-eksperci/
 • Kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na Wydziale Zarządzania UŁ (od 01.10.2005 do 30.09.2012);
 • Kierownik Podyplomowego Studium Master of Public Administration (MPA) w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania, na Wydziale Zarządzania UŁ (15.04.2011 - 30.06.2012);
 • nauczyciel i koordynator Programu Uniwersytetu Bałtyckiego w UŁ;
 • członek Rady Wydziału Zarządzania UŁ na kadencje: 2002 - 2005; 2005 - 2008; 2008 - 2012; 2012 - 2016; 2016 - 2020 (przedstawiciel pomocniczych nauczycieli akademickich);
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012 - 2016, 2016 - 2020 oraz 2020 - 2024; sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencjach: 2005 - 2008 oraz 2008 - 2012.

Funkcje pełnione poza UŁ:

 • członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi na kadencję 2020-2025;
 • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w kadencjach: 2011 - 2014, 2015 - 2018, 2019 - 2022:
  • Zastępca Redaktora Naczelnego Wydawnictw Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w kadencji 2011 - 2014
  • Sekretarz Naukowy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w kadencji 2011 - 2014;
  • członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy prezydium PAN w kadencjach: 2007 - 2011 i 2011 - 2014;
 • główny projektant, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (zespół ds. opracowania strategii rozwoju województwa łódzkiego), 01.05.2011 - 30.06.2012;
 • członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) Oddziału w Łodzi - od 18.09.2000 - obecnie:
  • członek Zarządu Głównego TUP (Skarbnik): 10.09.2006 - 05.09.2009;
  • Sekretarz Zarządu Oddziału TUP w Łodzi: 05.06.2003 - 17.03.2006 r. oraz 19.04.2018 - obecnie;
 • członek Rady Fundacji Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT, od 19.11.2010 r. - obecnie;
 • członek Towarzystwa Przyrodników Ziemi Łódzkiej - od 2004 r.;
 • członek Klubu Przyrodników - od 22 maja 2003 r.;
 • członek Ruchu Obrony Lasów Polskich - od 1998 r.;
 • członek Ligi Ochrony Przyrody: 1984 - 1989 r.

Uczestnictwo w badaniach/ projektach naukowych oraz pracach eksperckich dla praktyki finansowanych ze środków publicznych:

 • udział w opracowaniu studialnym pt. „Zintegrowany program rozwoju dzielnicy Łódź - Bałuty”; usługa wsparcia eksperckiego dla praktyki – projekt pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego, zrealizowany na podstawie umowy zawartej między Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi (zleceniodawca) a Uniwersytetem Łódzkim, Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ (zleceniobiorca), w okresie: 17.08.2018 – 06.12.2018; członek zespołu opracowującego (6 osób), udział w opracowaniu: 20%;
 • udział w opracowaniu pt. „Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”; usługa wsparcia eksperckiego dla praktyki – projekt pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego, zrealizowany na podstawie umowy nr SŁOM.271.10.2018/8 zawartej między Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny (zleceniodawca) a Uniwersytetem Łódzkim, Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ (zleceniobiorca), w okresie: 20.07.2018 – 20.11.2018; członek zespołu opracowującego (11 osób), udział w opracowaniu: 11%;
 • udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (umowa nr 2013/09/D/HS4/01858) pod nazwą „Obszary podmiejskie jako kluczowe wyzwanie w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi na terenach zurbanizowanych” (13/2014/SONATA), kierowanego przez dra Karola Mrozika z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji, Pracowni Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi); opracowanie pt. „Zintegrowane planowanie przestrzenne jako instrument usprawniania procesów zarządzania gospodarką wodną w układach terytorialnych na przykładzie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”; okres realizacji: 03.01.2018 – 03.07.2018;
 • członek zespołu ekspertów Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i współautor opracowania pt.: Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu) [współautor: T. Markowski], okres prac: 08.04.2014 - 01.06.2016;
 • współwykonawca ekspertyzy Analiza planów zagospodarowania przestrzennego miast i powiatów województwa łódzkiego na potrzeby „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (opracowanie zespołowe wykonane przez BB Studio Architektoniczno-Budowlane ZREMB dla REFUNDA Sp. z o.o., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego); okres prac: 2014.10.01 - 2014.11.17;
 • członek zespołu ekspertów naukowych uczestniczących w opracowaniu "Koncepcji strategii rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030" (Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030), 2014 r.
 • udział w realizacji projektu badawczego „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2);
  • uczestnictwo w realizacji zadania 6: "Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego" dla gmin: Aleksandrów Kujawski (01.10.2013 – 31.12.2013), Kluczbork (02.01.2014 – 31.03.2014), Świebodzice (2015);
  • uczestnictwo w realizacji zadania 3: "Wsparcie dla procesów dot. planowania w obszarach funkcjonalnych" - udział w pracach zespołu opracowującego Zintegrowaną strategię rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego".
 • konsultacje naukowe i nadzór merytoryczny nad wykonywaniem Strategii Rozwoju Gminy Wieruszów na lata 2014 – 2020 (okres prac: kwiecień 2013 – 15.02.2014).
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Ekspertów Naukowych opracowującego projekt Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014 – 2020 (okres prac: 29.04.2013 – 20.12.2013).
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Ekspertów Naukowych do spraw Zagospodarowania Przestrzennego Kraju powołanego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego RP, w związku z opracowywaniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata 2008-2033 (okres prac: 26.04.2007 - 25.08.2008; 06.01.2009 - 31.05.2009; funkcja: Sekretarz ZEN).
 • Projekt badawczy własny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, nr N114 014 32/0871, pt. "Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy - struktury organizacyjne - instrumenty", realizowany w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2007-2009, członek zespołu badawczego - głównych wykonawców.
 • Projekt naukowo-badawczy: "Kierunki i efekty rewitalizacji a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi", grant Prezydenta Miasta Łodzi G-41/05; Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ, członek zespołu badawczego; 2005 r. - 2006 r.
 • Projekt badawczy promotorski pt. "Interaktywny model proekologicznego zarządzania gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast", zarejestrowany przez Komitet Badań Naukowych, w roku 2004, pod numerem: 1 H02C 114 26, finansowany przez Departament Badań Naukowych Ministerstwa Informatyzacji i Nauki Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie umowy nr 0728/H02/2004/26; Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ, główny wykonawca projektu, 2004 r.
 • Projekt badawczy pt. "Miejskie inwestycje infrastrukturalne jako czynniki stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy w łódzkiej aglomeracji" - grant Prezydenta Miasta Łodzi nr G-53, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ, członek zespołu badawczego, X.2003 r. - IV.2004 r.
 • "Rozwój obszarów wysokiej koncentracji procesów społeczno - gospodarczych w Polsce" - Projekt Badawczy Zamawiany nr PBZ 26-15, 2000 - 2001, Zakład Zarządzania Miastem i Regionem UŁ; członek zespołu badawczego.

 

Zainteresowania:
 1. Planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie rozwoju.
 2. Środowiskowe i przyrodnicze aspekty gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego oraz urbanistyki.
 3. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych; polityka ochrony środowiska.
 4. Planowanie, programowanie, zarządzanie w ochronie środowiska.
 5. Terytorialne aspekty zarządzania rozwojem sustensywnym.
 6. Zarządzanie miastem i regionem - wymiar terytorialny.
Publikacje: 2019
 • Dominik Drzazga, Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju (978-8-3814-2634-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
   
 • Dominik Drzazga, Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych, [w:] J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast (978-8-3814-2504-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 243-263.
   
20182016
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, System zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce – zarys koncepcji, „Przegląd Urbanistyczny” (2080-9336), 2016, vol. VIII, nr XII, s. 73-77.
   
2015
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu), „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2015, nr CLXIV, s. 10-42.
   
 • Dominik Drzazga, Diagnoza i zintegrowana analiza SWOT, [w:] T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0582-6), Wydawnictwo KZMiR Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź 2015, s. 40-86.
   
 • Dominik Drzazga, Planowanie w ochronie i kształtowaniu walorów przyrodniczych przestrzeni w obszarach zurbanizowanych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2015, nr CLXI, s. 140-155.
   
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, The Concept of an Integrated Planning System in Poland (Assumptions and Principles for Development of a Planning System), „Studia Regionalia” (0860-3375), 2015, vol. 43/44, s. 9-41.
   
 • Dominik Drzazga, Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2015, nr 2 (313), s. 177-193 [DOI].
   
2014
 • Dominik Drzazga, Agnieszka Rzeńca, Małgorzata Burchard-Dziubińska, Zrównoważony rozwój - naturalny wybór (978-8-3796-9090-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
   
2013
 • Dominik Drzazga, Powiązania systemowe w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w Polsce, a zarządzanie rozwojem zrównoważonym , „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2013, nr CLII, s. 120-134.
   
 • Dominik Drzazga, Projekt badawczy ESPON oraz dyrektywa INSPIRE jako narzędzia wspomagania planowania przestrzennego, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, nr 287, s. 91-104.
   
2012
 • Dominik Drzazga, Polityka przestrzenna i podejście terytorialne, a koncepcja zrównoważonego rozwoju, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2012, nr 2, s. 19-30.
   
2011
 • Danuta Stawasz, Dominik Drzazga, Cezary Szydłowski, Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej (978-8-3752-5623-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
   
2010
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, Piotr Korcelli, Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Jacek Szlachta, Grzegorz Węcławowicz, Janusz Zaleski, Jacek Zaucha, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2010, nr CXXVIII, s. 1-168.
   
 • Dominik Drzazga, Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania w administracji publicznej – wyzwania dla kierunku gospodarka przestrzenna. Tezy i wnioski z konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN” (0079-3493), 2010, vol. 244, nr 244, s. 76-97.
   
 • Dominik Drzazga, Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy – struktury organizacyjne – instrumenty, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych” (0067-7795), 2010, nr 63, s. 229-241.
   
 • Dominik Drzazga, Instrumenty zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wobec zagrożeń procesów suburbanizacji rozdział, [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich (978-8-3752-5511-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 10-32.
   
2009
 • Dominik Drzazga, Relationship between land use pattern and metropolitan development - case study of Lodz city, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2009, vol. 24, nr 24, s. 56-70.
   
 • Dominik Drzazga, System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych (próba konkluzji), „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2009, vol. 123, nr 123, s. 173-194.
   
 • Dominik Drzazga, The National Spatial Development Concept in The Context of Visions and Prospects for Europe's Spatial Development ( Summary), „Studia Regionalia” (0860-3375), 2009, vol. 22, nr 22, s. 233-252.
   
2008
 • Dominik Drzazga, Instrumentarium polityki energetycznej samorządów lokalnych w świetle wymogów gospodarki przestrzennej polskich miast - próba oceny z punktu widzenia rwałego i zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2008, nr 215, s. 127-137.
   
 • Dominik Drzazga, Interaktywny model proekologicznego zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
   
 • Dominik Drzazga, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju w kontekście wizji i perspektyw rozwoju przestrzennego Europy(Podsumowanie), „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2008, nr 72, s. 241-262.
   
 • Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga, Uczelnie wyższe w przestrzeni i gospodarce miast. Próba syntezy., „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2008, nr 71, s. 7-12.
   

 • Drzazga D., Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych, /w:/ "Zarządzanie rozwojem współczesnych miast" [red.: J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019; s. 243-263.
 • Drzazga D., Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018; s. 516.
 • Drzazga D., Markowski T., Systemowe problemy planowania przestrzennego w Polsce /w:/ „Liberte!”, nr XXIX – „Co robić?”, wrzesień 2018; s. 172-183; dostęp elektroniczny: https://liberte.pl/systemowe-problemy-planowania-przestrzennego-w-polsce/
 • Markowski T., Drzazga D., Sikora-Fernandez D., Groeger L., Danielewicz J., Raport w sprawie polityki mieszkaniowej państwa (Report on State Housing Policies), Studia KPZK PAN, tom CLXXXV, Warszawa 2018.
 • Drzazga D., Markowski T., System zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce – zarys koncepcji /w:/ „Przegląd Urbanistyczny”, rocznik VIII – 2016, tom XII, Seria wydawnicza Towarzystwa Urbanistów Polskich, s. 73-76. http://media.wix.com/ugd/841e35_0c05f8fc85ee41b780dd2a9a2df44668.pdf
 • Drzazga D., Markowski T., The concept of an integrated planning system in Poland (assumptions and principles for development of a planning system) /w:/ “Integrated development and spatial management of urban areas. Polish experience” [eds.: A. Klasik, T. Kudłacz], Studia Regionalia vol. 43/44 [series ed.: T. Markowski], Warsaw 2015; s. 9-41. 
 • Drzazga D., Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju /w:/ „Środowisko przyrodnicze a rozwój”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 2 (313) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015; s. 177-193. https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/issue/view/18 
 • Danielewicz, J., Drzazga D., Jastrzębska, E., Leutko-Kobus P., Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A., Sokołowicz M., Turała M., Żak-Skwierczyńska M., Żuber P., [red. naukowa: T. Markowski] Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (projekt), publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2, projekt: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, wydawca: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. 1, Łódź 2015; ss. 154.
 • Drzazga D., Diagnoza i zintegrowana analiza SWOT /w:/ „Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców dotyczący innowacji” M. Turała [red.], T. Markowski [red.] (publikacja finansowana przez UE ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2), wyd.: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. 1,  Łódź 2015; s. 40-86.
 • Drzazga D., Markowski T., Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu) /w:/ "Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów", A. Klasik [red.], F. Kuźnik [red.], Studia KPZK PAN, tom CLXIV, Warszawa 2015; s. 10-42.
 • Drzazga D., Planowanie w ochronie i kształtowaniu walorów przyrodniczych przestrzeni w obszarach zurbanizowanych, /w:/ „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki”, T. Kudłacz [red.], P. Lityński [red.], Studia KPZK PAN, tom. CLXI, Warszawa 2015; s. 140-147.
 • Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A., Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014; ss. 247 
 • Drzazga D., Projekt badawczy ESPON oraz dyrektywa INSPIRE jako narzędzia wspomagania planowania przestrzennego /w:/ Folia Oeconomica 287: „Wyzwania współczesności. Informacja – wiedza – zarządzanie” [red.: J. Różański], Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013; s. 91-104. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4910
 • Drzazga D., Powiązania systemowe w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w Polsce, a zarządzanie rozwojem zrównoważonym /w:/ „Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony”, Studia KPZK PAN, tom CLII, Warszawa 2013, s. 120-134.
 • Drzazga D., Polityka przestrzenna i podejście terytorialne, a koncepcja zrównoważonego rozwoju /w:/ „Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. Zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym. Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich”, tom II, „Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing” (pismo badaczy problemów rynku; ukazuje się od 58 lat), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, lipiec-sierpień, 2012; s. 30-38. 
 • Drzazga D., Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych w ujęciu teoretycznym /w:/ Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C., "Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; s. 199-234.
 • Drzazga D., Instrumenty zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wobec zagrożeń procesów suburbanizacji /w:/ "Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich" [red.: M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010; s. 10-32.
 • Drzazga D., Wyzwania dla kierunku gospodarka przestrzenna /w:/ "Przegląd urbanistyczny", seria wydawnicza Towarzystwa Urbanistów Polskich (Oddział we Wrocławiu), Rocznik II - 2010, tom I/II, Wrocław 2010; s. 118-120. 
 • Drzazga D., Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania w administracji publicznej – wyzwania dla kierunku gospodarka przestrzenna. Tezy i wnioski z konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN /w:/ Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 244, „Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem a administracji publicznej – wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna”, T. Kudłacz [red.], T. Markowski [red.], Warszawa 2010; s. 76-97.
 • P. Korcelli, M. Degórski, D. Drzazga, T. Komornicki, T. Markowski, J. Szlachta, G. Węcławowicz, J. Zaleski, J. Zaucha [współautorzy], Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 /w:/ Studia KPZK PAN, tom CXXVIII, Warszawa 2010; ss. 169.
 • Drzazga D., Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy – struktury organizacyjne – instrumenty /w:/ „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce”, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 63, Główny Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2010; s. 229-241.
 • Drzazga D., Relationship between land use pattern and metropolitan development – case study of Lodz city, /in:/ „Theoretical and practical aspects of Urban and region al development” T. Markowski [ed.], M. Turała [ed.], Studia Regionalia, series editor: T. Markowski, vol. 24, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Development, Warsaw 2009; p. 56-70. 
 • Drzazga D., The National Spatial Development Concept in The Context of Visions and Prospects for Europe’s Spatial Development (Summary), /in:/ "The Polish Spatial Development Concept Versus European Visions of Spatial Development Perspectives", T. Markowski [ed.], Studia Regionalia, [series ed.: T. Markowski], vol. 22, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2009; p. 233-252.
 • Drzazga D., System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych (próba konkluzji), /w:/ "System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych" [red.: D. Drzazga, T. Markowski], Studia KPZK PAN, tom CXXIII, Warszawa 2009; s. 173-194.
 • System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych [red.: D. Drzazga, T. Markowski], Studia KPZK PAN, tom CXXIII, Warszawa 2009; ss. 200.
 • Drzazga D., Interaktywny model proekologicznego zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast, Uniwersytet Łódzki, prace doktorskie z zakresu ekonomii i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008; ss. 228
 • Drzazga D., Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju w kontekście wizji i perspektyw rozwoju przestrzennego Europy (podsumowanie) /w:/ "Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy" [red.: T. Markowski], Studia KPZK PAN, tom CXXII (tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN), Warszawa 2008; s. 241-262.
 • Drzazga D., T. Markowski T., Uczelnie wyższe w przestrzeni i gospodarce miast – próba syntezy, /w:/ "Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast", [red.: T. Markowski, D. Drzazga], Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polskiej Akademii Nauk, tom CXXI, Warszawa 2008; s. 7-12.
 • Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, [red.: T. Markowski, D. Drzazga], Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polskiej Akademii Nauk, tom CXXI, Warszawa 2008; ss. 392.
 • Drzazga D., Instrumentarium polityki energetycznej samorządów lokalnych w świetle wymogów gospodarki przestrzennej polskich miast - próba oceny z punktu widzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju /w:/ "Wybrane aspekty Zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym", Stawasz D. [red.], Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 215, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008; s. 127-137
 • Drzazga D., Planowanie przestrzenne jako instrument wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce - próba oceny, /w:/ "Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce" [red. nauk.: A. Graczyk], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1190, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007; s. 248-257. 
 • Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi (współautorzy: T. Markowski [red.], D. Stawasz [red.], D. Drzazga, M. Nowak, D. Sikora, M. Turała) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007; ss. 92.
 • Report from scientific conference „The role of polish space in integrating Europe”, /w:/ „Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie” [red.: T. Markowski, A. Stasiak], Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 233, Warszawa 2007; s. 203-235.
 • Raport z ogólnopolskiej konferencji naukowej Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, /w:/ "Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie" [red.: T. Markowski, A. Stasiak], Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 233, Warszawa 2007; s. 169-202.
 • Zintegrowane gospodarowanie energią i przestrzenią w polskich miastach w świetle wyników badań empirycznych /w:/ "Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem", Słodczyk J. [red.], Rajchel D. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006; s. 29-46.
 • Problemy rewitalizacji zespołu Księżego Młyna w świetle dotychczasowych doświadczeń rewitalizacyjnych zabytkowych terenów poprzemysłowych w Łodzi (wnioski pokonferencyjne) /w:/ "Rewitalizacja kompleksu Księżego Młyna", Markowski T. [red.], Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 229, Warszawa 2006; s. 12-33.
 • Raport. Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju (wnioski i rekomendacje dla władz rządowych i samorządowych), /w:/ "Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju", Markowski T. [red.], Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 225, Warszawa 2006; s. 8-27.
 • Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, /w:/ "Urbanista. Środowisko. Samorząd. Ład przestrzenny i rozwój", nr 4 (40) kwiecień 2006; s. 34-35.
 • Środowiskowe i przestrzenne aspekty zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce w perspektywie rozwoju zrównoważonego i trwałego. Zarys problemu /w:/ "Problemy ekologii", vol. 10, nr 2 (56), marzec-kwiecień 2006, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006; s. 65-70.
 • Planowanie przestrzenne w Polsce a system obszarów chronionych - ocena i perspektywy [współautor: N. Ratajczyk], /w:/ "Przegląd przyrodniczy", tom XVI, zeszyt 1-2, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2005; s. 73-93.
 • Rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich [współautor: N. Ratajczyk], /w:/ "Przegląd przyrodniczy", tom XVI, zeszyt 1-2, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2005; s. 183-199.
 • Rewitalizacja przyrodnicza a procesy zarządzania rozwojem miasta na przykładzie Łodzi [współautor N. Ratajczyk] /w:/ "Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych", tom I, Polska Akademia Nauk - Oddział w Lublinie, Lublin 2005; s. 135-148.
 • Gospodarka energetyczna miast w świetle koncepcji ekorozwoju, /w:/ "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce", Brol R. [red.], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005; s. 433-441.
 • Ogólna koncepcja instrumentów zarządzania procesami suburbanizacji w obszarach metropolitalnych, [współautor: T. Markowski], /w:/ "Problem suburbanizacji", P. Lorens [red.], Biblioteka Urbanisty, vol. nr 7, wyd. "Urbanista", Warszawa 2005; s. 208-223.
 • Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej w Łodzi w latach 1990-2002, [współautor: M. Nowak], /w:/ "Infrastruktura techniczna a rozwój miasta", Stawasz D. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005; s. 60-93.
 • Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych - próba konkluzji (raport z konferencji), /w:/ "Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych", Markowski T. [red.], Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 221, Warszawa 2005; s. 40-58.
 • Zarządzanie trwałym i zrównoważonym rozwojem obszarów metropolitalnych w Polsce, [współautor: B. Banachowicz], /w:/ "Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie", Czaja S. [red.], wyd.: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 33, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nowa Ruda 2005; s. 7-20.
 • Proekologiczny model zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną miast /w:/ "Rozwój miast i zarządzanie gospodarka miejską", Słodczyk J. [red.], cykl: "Miasta w okresie przemian", Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004; s. 409-427.
 • System planowania przestrzennego w Polsce a kierunki planowania przestrzennego w Europie, /w:/ "Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka", Stawasz D. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004; s. 101-154.
 • Zintegrowana gospodarka energetyczna i przestrzenna jako przykład systemowego podejścia do ochrony środowiska w miastach, /w:/ "Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej", tom II, [red.: T. Łaguna], Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004; s. 215-225.
 • Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni - wnioski pokonferencyjne, /w:/ Biuletyn, zeszyt 210 jubileuszowy z okazji 45-lecia KPZK PAN, pt. "Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni" [red.: Markowski. T.], wyd. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej, Warszawa 2004; s. 173-183.
 • Zintegrowana gospodarka energetyczna jako instrument lokalnej strategii rozwoju zrównoważonego, /w:/ "Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego", [red.: S. Kozłowski], Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004; s. 461-473.
 • Instytucjonalne aspekty gospodarowania odpadami w układach terytorialnych - wybrane zagadnienia, /w:/ "Rozwój infrastruktury gospodarki odpadami województwa łódzkiego", materiały konferencyjne wydane z okazji IV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, wyd.: Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łodzi Komitet Kształtowania i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji, Regionalne Centrum CP w Łodzi, Łódź 2004; s. 25-34.
 • Zachowanie przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej Łodzi w świetle zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta [współautor: N. Trzcinka], /w:/ "Przegląd przyrodniczy", tom XIV, zeszyt 3-4, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2003; s. 53-73.
 • Konflikty na tle: ochrona przyrody a inne funkcje przestrzeni - na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi [współautor: N. Trzcinka], /w:/ "Przegląd przyrodniczy", tom XIV, zeszyt 3-4, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2003; s. 139-149.
 • Model zarządzania środowiskiem w aglomeracji łódzkiej [współaut.: B. Banachowicz, T. Markowski], /w:/ "Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi", Zarzycki R. [red.], Polska Akademia nauk, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódź 2003; s. 9-31.
 • Stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym. Uniwersytety. Przykłady edukacji dla ekorozwoju: Uniwersytet Łódzki - oferta edukacyjna trzech wydziałów [współautor: Z. Głuszczak], /w:/ "Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju", Borys T. [red.], Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Experience with implementation of Integrated Resource (Energy) Planning In Polish cities, /in:/ "Economic Aspects of Environmental Protection - proceedings from international conference", Ministry of the Environment of the Czech Republic, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, University of Pardubice, Brno University of Technology, Brno, 2003.
 • Konflikty przestrzenne w realizacji strategii ekorozwoju - zarys głównych problemów /w:/ "Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju", [praca zbior. pod red. nauk. S. Czai], Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" - nr 30, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003.
 • Zintegrowane planowanie energetyczne jako instrument wdrażania zasad ekorozwoju w miejskiej gospodarce energetycznej - zarys problemu, /w:/ "Studia Regionalne. Central & Eastern Europe Regional Studies", nr 1-2 (5) 2002, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2002.
 • Zintegrowane planowanie energetyczne jako instrument zarządzania ekorozwojem miast - zarys problemu, /w:/ Jakubczyk Z. [red.], Słodczyk J. [red.], "Zarządzanie gospodarka miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta", cykl: "Miasta w okresie przemian", Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002; s. 107-123.
 • Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze metropolitalnym Łodzi, /w:/ Kosiedowski W. [red.], "Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego" [II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konkurencyjność Regionu"], Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 • Perspektywy wdrażania koncepcji ekorozwoju w gospodarce energetycznej polskich miast i gmin, /w:/ Dobrzański G. [red.], "Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce", Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 • Kierunki zrównoważonej gospodarki energetycznej w działalności Samorządów Terytorialnych, /w:/ "Materiały szkoleniowe dla potrzeb samorządów terytorialnych w zakresie czystszej produkcji" [praca zbior. pod kier. Z. Nowaka - Polskie Centrum CP w Katowicach, red.: T. Ladra - Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - Regionalne Centrum CP w Łodzi], cykl: Czystsza Produkcja 1/2002, Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT, Komitet Kształtowania i Ochrony Środowiska, wyd. I, Katowice - Łódź, czerwiec 2002.
 • Przekształcenia wielkich miast a ekorozwój, [współautor: T. Markowski], /w:/ "Gospodarka komunalna w miastach", praca zbiorowa pod redakcją Romana Zarzyckiego, Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2001; s. 5-34.
 • Programy termomodernizacji w mieszkalnictwie - opis przypadku Łodzi, /w:/ Markowski T. (red.), Stawasz D. (red.), "Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001; s. 342-362.
 • Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w miastach - opis przypadku Łodzi, /w:/ Markowski T. (red.), Stawasz D. (red.), "Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001; s. 325-341.
 • Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Łodzi, /w:/ "Ochrona powietrza i problemy odpadów - dwumiesięcznik naukowo-techniczny poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne EcoEdycja, rok XXXV - 2001, nr 4 (204), Katowice 2001; s. 148-153.
 • Kształtowanie się lokalnego rynku energii cieplnej w Łodzi /w:/ "Administrator", wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, nr 11/2000, Warszawa 2000; s. 5-8.
 • Racjonalizacja sposobu administrowania zasobami wspólnot mieszkaniowych, /w:/ "Administrator", wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, nr 3/2000, Warszawa 2000; s. 9-10.
 • Działania termomodernizacyjne w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym w Łodzi, /w:/ "Administrator", wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, nr 1/2000, Warszawa 2000; s. 6-7.
 • Działania termomodernizacyjne w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym w Łodzi, /w:/ "Sprawy Mieszkaniowe", wyd. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, nr 4/1999, Warszawa 1999; s. 87-99.
Ogłoszenia: 2014-01-13
PP(gp)
Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna (WNG UŁ & WZ UŁ)
Typ studiów: I stopnia, licencjackie i inżynierskie
Tryb studiów: stacjonarne, dzienne
Rok studiów: II; semestr studiów: 4
Rok akademicki: 2019/2020; semestr: letni
Nazwa przedmiotu: PLANOWANIE PRZESTRZENNE (wykład, 30 h)
Termin i miejsce egzaminu:
- podstawowy (I): dn. 07 września 2020 r., godz. 13:00; miejsce: gmach Wydziału Zarządzania UŁ, aula A (parter przy portierni); egzamin pisemny w trybie stacjonarnym - LUB (do wyboru) - dn. 08, 09, 10 września 2020 r., egzamin ustny
- poprawkowy (II): dn. 18 września 2020 r., egzamin ustny.
- poprawkowy (III): dn. 23 września 2020 r., egzamin ustny.

UWAGA: egzaminy ustne odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Office 365 Teams i wymagają samodzielnej rejestracji (na określony dzień i godzinę) - szczegóły podano w komunikatach i ogłoszeniach zamieszczonych na forum właściwego kursu na Platformie Zdalnego Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego/ eCampus UŁ/ https://moodle.uni.lodz.pl/).

UWAGA!
Studenci przystępujący do zdawania egzaminu pisemnego w terminach poprawkowych (jeżeli takie są przewidywane) informują z kilkudniowym wyprzedzeniem prowadzącego, o zamiarze przystąpienia do egzaminu w wybranym terminie, celem przygotowania dla nich testów w odpowiedniej ilości.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji