prof. dr hab. Jan Jeżak

profesor zwyczajny,


Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa

Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa


 

Nr telefonu: 42 635 52 25
Nr pokoju: 350
E-mail: jan.jezak@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 16.00-17.30

Opis:

Ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomiczno-Socjołogicznym UŁ w 1966 r. Pracę na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczął w samym roku jako asystent stażysta. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1974 r. na podstawie rozprawy: Samodziel­ność przedsiębiorstwa w zakresie planowania produkcji (na przykładzie przedsiębiorstw: odzieżo­wego i wełnianego). Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Jerzy Kortan. Stopień doktora ha­bilitowanego otrzymał w 1990 r. (rozprawa: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich). W 1992 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ, a w 2010 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1994-1995 był Prodziekanem Wydziału ds. naukowych i współpracy z zagranicą.

Brał udział w krajowych i międzynarodowych progra­mach badawczych: Tempus JEP 9057 (z udziałem uczelni w Oxfordzie, Berlinie, Madrycie, Białymstoku); programie „Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych" (pro­gram KBN), realizowanym w latach 1999-2001 (kierownik programu), oraz w programie „A Comparative Study of Corporate Governance in Poland and the UK" (program UE -WAR/341/214), realizowanym wspólnie z Uniwersytetem of Sterling w latach 2001-2003. Był kierownikiem grantów NCN „Skala i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce w świetle tendencji europejskich i światowych” (2008-2009) orazRola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek” (2011-2014).  

Opubli­kował łącznie 228 prac, w tym w latach 2003-2014: 95 artykułów oraz 6 książek, z czego najważniejszymi w ostatnim dwunastoleciu są:

-         Mass Privatization as a Condition for Change: The Role of Polish NIFs, [in:] Change Management in Transition Economies. Integrating Corporate Strategy, Structure and Culture, ed. Heinz-Jurgen Stuting, Wolfgang Dorow, Frank Classen and Susanne Błażejewski, Palgrave Macmillan, Great Britain 2003, p. 45-54;

-         Strategic management – mechanistic and organic approach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2004, nr 178, s. 169-185;

-         Strategie firm rodzinnych, w: J.Jeżak, W.Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 105-168;

-         Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju, Praca zbior. pod red. naukową Jana Jeżaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 264 (współautor);

-         Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 300;

-         "Corporate Governance in Developing Countries: Finding the Balance between Global Standards and Local Context-The Case of Poland", International Journal of Trade, Economics and Finance, vol. 5, no 4 August 2014, s. 374-378;

-         Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne  problemy rozwoju, praca zbior. pod red. naukową Jana Jeżaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 229 (autor rozdz. 1 i 3 oraz współautor rozdz. 2).

Jego referaty na konferencjach międzynarodowych otrzymały dwukrotnie nagrodę „The Best Paper Award”, w 2004 r. na kongresie EAMSA we Frankfurcie nad Odrą oraz w 2014 r. na kongresie International Corporate Governance Network w Dubaju. Z kolei jego książka „Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju” (C.H. Beck, Warszawa 2010) otrzymała I nagrodę na III Targach Książki Ekonomicznej w 2011 r. w Warszawie oraz Nagrodę PAN w X konkursie na  najlepszą monografię w latach 2010-2011.

Wypromował łącznie 504 magistrów i licencjatów oraz 12 doktorów.
Jest współzałożycielem oraz przewodniczącym Rady Zarządzającej Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto brał udział w pracach róż­
nych organizacji zawodowych i naukowych, pełniąc
w nich ważne funkcje. Oto niektóre z nich: członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, przewodniczący Sekcji Organizacji i Zarządzania (H02D) w Zespole Nauk Społecznych i Prawnych przy MNiSW, członek Zespołu Ewaluacyjnego ds. Nauk Ekonomicznych przy MNiSW, przewodniczący Głównej Rady Naukowej Towarzy­stwa Naukowego Organizacji i Kierowania, przewodniczący  Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Jest aktywnym członkiem dwóch organizacji międzynarodowych: Euro-Asia Management Studies Association (EAMSA) oraz Congress of Political Economists (COPE International).

Ponadto od 25 lat ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako doradca oraz członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek publicznych. Między innymi w latach 1995 – 2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, powierzoną mu przez Premiera Rządu RP w wyniku ogólnopolskiego konkursu.

Otrzymał odznaczenia: Srebrną (1976) i Złotą (1977) Odznakę Honorową TNOiK, Złoty Krzyż Zasługi (1987), Medal „UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce" (1994), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005)oraz Odznaka Honorowa Miasta Łodzi (2013).

Zainteresowania:

Zainteresowania naukowe prof. J. Jeżaka koncentrują się na: nowocze­snych tendencjach w zarządzaniu strategicznym, corporate governance (szeroko pojęte relacje pomiędzy akcjonariuszami, inwestorami oraz menedżerami w spółkach akcyjnych w Polsce, Euro­pie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych), zagadnieniach zarządzania dużymi grupami kapitałowymi (holdingami) oraz procesach fuzji i przejęć. Ponadto w obszarze jego zainteresowań mieści się również problematyka funkcjonowania firm rodzinnych.

Publikacje: 2019
 • Jan Jeżak, Corporate Governance as a Concept in Evolution – A World and Domestic Experience, [w:] J. Marszałek, D. Starzyńska (red.), Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne (978-8-3814-2703-6), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 89-99.
   
2017
 • Jan Jeżak, Przywództwo w czasach niepewnych, ale fascynujących, [w:] E. Bojar (red.), Liderzy o liderowaniu w XXI wieku (978-8-3728-5819-1), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA, Toruń 2017, s. 54-57.
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, The Board Model as a Key Issue in the Polish System of Corporate Governance , [w:] J. Teczke, P. Buła (red.), Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations (978-8-3947-8151-4), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017, s. 107-121.
   
2016
 • Leszek Bohdanowicz, Jan Jeżak, A TWO-TIER OR ONE-TIER BOARD MODEL? THE NEED FOR CHANGE IN THE POLISH SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE, [w:] (red.), New Challenges of Economic and Business Development – 2016 (978-9-9341-8140-5), Wydawnictwo University of Latvia, Riga 2016, s. 125-135.
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Zbigniew Matyjas, Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek (978-8-3808-8335-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
 • Jan Jeżak, Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2016, nr 4(915), s. 52-59.
   
 • Jan Jeżak, Corporate Governance Standards as an Internationalization Platform for public Companies - the Polish Experience, [w:] J. Teczke (red.), State, Society and Business - Development of Contemporary Management (978-8-3937-6427-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 105-119.
   
 • Leszek Bohdanowicz, Jan Jeżak, Zmiany polskiego modelu organów statutowych spółek w kontekście tendencji występujących w krajach Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse” (2084-5189), 2016, vol. 14, nr 2 część 2, s. 7-20.
   
2015
 • Jan Jeżak, The Role of Family Business in the Development of Market Economy (the case of Poland), [w:] J. Reszke, K. Djakeli, P. Buła (red.), Management Science during Destabilization Local Insight (978-8-3937-6425-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 157-169.
   
2014
 • Jan Jeżak, Corporate governance as a concept in evolution (the case of Poland), „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2014, vol. 5, nr 1, s. 43-53.
   
 • Jan Jeżak, Corporate Governance in Developing Countries: Finding the balance between global standards and local context (The Case of Poland), „International Journal of Trade, Economics and Finance” (2010-023x), 2014, vol. 5, nr 4, s. 374-378.
   
 • Jan Jeżak, Boards of Directors in Creating and Implementing Company’s Strategy. A Literature Review and Practice, [w:] S. Zorina, H. Łyszczarz, K. Machaczka (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland (978-8-3937-6421-1), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 15-27.
   
 • Jan Jeżak, Orientacja strategiczna oraz główne kierunki rozwoju firm rodzinnych , [w:] J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne Problemy rozwoju (978-8-3796-9411-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 61-92.
   
 • Jan Jeżak, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA NA ŚWIECIE – ROLA I ZNACZENIE ORAZ CECHY SPECYFICZNE, [w:] J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne Problemy rozwoju (978-8-3796-9411-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 13-23.
   
 • Jan Jeżak, Janusz Kornecki, Alicja Krajenta-Kopeć, Skala i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce (raport z badań empirycznych), [w:] J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne Problemy rozwoju (978-8-3796-9411-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 25-60.
   
 • Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne Problemy rozwoju (978-8-3796-9411-2), pod red. Jan Jeżak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
   
 • Jan Jeżak, Analiza decyzyjna w procesie projektowania przedsiębiorstwa - wkład naukowo-badawczy Profesora Adama Stabryły, [w:] H. Bieniok (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły (978-8-3935-1044-3), Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2014, s. 35-44.
   
 • Jan Jeżak, Potrzeba myślenia strategicznego oraz strategie rozwoju firm rodzinnych, [w:] J. Różański, J. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami (978-8-3644-6210-8), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 161-184.
   
2013
 • Jan Jeżak, Tomasz Dec, Bezpieczeństwo energetyczne kraju a procesy restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, „Zarządzanie i Finanse” (2084-5189), 2013, vol. 11, nr 4, s. 167-182.
   
 • Jan Jeżak, Corporate governance jako nowy obszar wiedzy i praktyki biznesowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2013, nr 141, s. 21-36.
   
 • Jan Jeżak, Aspekty społeczne w zarządzaniu strategicznym - próba reasumpcji, [w:] A. Karbownik (red.), Paradygmat sieciowy wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania (978-8-3788-0166-5), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s. 134-148.
   
 • Jan Jeżak, Orientacja społeczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] B. Kaczmarek (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (978-8-3752-5944-5), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 31-46.
   
2012
 • Jan Jeżak, Ład wewnątrz korporacyjny w świetle różnych teorii a wyzwania współczesności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2012, vol. 690, nr 51, s. 789-799.
   
 • Jan Jeżak, Evolution of Corporate Governance Models and Implications for Developing Countries (The Case of Poland), [w:] P. Buła, J. Czekaj, H. Łyszczarz, B. Syzdykbayeva (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21 st Century (978-8-3932-7961-6), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 207-217.
   
 • Jan Jeżak, Polski model ładu korporacyjnego na tle doświadczeń światowych, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego (978-8-3752-5674-1), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 195-212.
   
 • Jan Jeżak, Evolution of Corporate Governance Models and Implications for Central and Eastern European Countries (The Case of Poland), [w:] J. Polotis (red.), Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance (978-1-9082-7275-1), Wydawnictwo Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading 2012, s. 265-271.
   
 • Jan Jeżak, Rada nadzorcza w procesie kreowania wartości spółki - potrzeba zmian modelowych i organizacyjnych, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2012, nr 4, s. 237-251.
   
 • Jan Jeżak, Własność korporacyjna jako czynnik zmian w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] A. Barabasz, G. Bełz (red.), Systemy i procesy zmian w zarządzaniu (978-8-3769-5242-0), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 55-67.
   
2011
 • Jan Jeżak, The active board of directors in the strategic decision making process: theory and practice (emperical evidence), [w:] P. Buła, H. Łyszczarz, A. Ramirez, J. Teczke (red.), Contemporary Management Challanges in the Transition Period. The Perspectives of Poland and Spain. (978-8-3927-9037-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 269-282.
   
 • Jan Jeżak, Ewolucja modeli ładu korporacyjnego oraz wnioski dla polskiej praktyki gospodarczej, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2011, vol. 1, nr 2, s. 113-122.
   
 • Jan Jeżak, Relacja zarząd-rada nadzorcza spółki według różnych ujęć teoretycznych, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 187, s. 127-140.
   
 • Jan Jeżak, Ład korporacyjny jako element procesu restrukturyzacji współczesnych przedsiębiorstw, [w:] A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań (978-8-3625-1195-2), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 73-84.
   
 • Jan Jeżak, Rodzaj i struktura własności jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2011, vol. 2, nr 4, s. 159-166.
   
 • Jan Jeżak, Struktury własnościowe spółek kapitałowych jako kluczowy element ich potencjału rozwojowego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia” (2080-0339), 2011, vol. XLII, nr 403, s. 81-93.
   
 • Jan Jeżak, The Growing Role of the Board of Directors in the Strategic Decision-Making Process: Theory and Practice (Empirical Evidence), , [w:] I. Hejduk, W. Grudzewski (red.), The World Economy: Contemporary Challenges (978-8-3764-1578-9), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 245-259.
   
 • Jan Jeżak, Wybór strategiczny w przedsiębiorstwie - rola rady nadzorczej, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 169, s. 113-124.
   
 • Jan Jeżak, Zmiany w strukturach własnościowych spółek oraz ich wpływ na relacje wewnątrzkorporacyjne-tendencje europejskie i światowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2011, nr 38, s. 841-854.
   
2010
 • Jan Jeżak, Nowi właściciele dużych spółek oraz ich wpływ na zachowania tych podmiotów, [w:] H. Bienik, T. Kraśnicka (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego (978-8-3724-6527-6), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 350-362.
   
 • Jan Jeżak, Przedsiębiorczość rodzinna-nowy obszar badań w zarządzaniu strategicznym, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3769-5016-7), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 121-129.
   
 • Jan Jeżak, Zbigniew Matyjas, Leszek Bohdanowicz, Struktury własnościowe polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju (podsumowanie badań), [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania (978-8-3255-1726-7), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 227-242.
   
 • Jan Jeżak, Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozowju (978-8-3255-1915-5), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
   
 • Jan Jeżak, Rada nadzorcza a sytuacja kryzysowa w spółce, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego (978-8-3752-5393-1), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 51-63.
   
 • Jan Jeżak, Ład korporacyjny - główne perspektywy poznawcze oraz próba ich syntezy, [w:] B. Nogalski, S. Lachiewicz (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (978-8-3752-6733-4), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010, s. 358-380.
   
 • Jan Jeżak, Standardy ładu korporacyjnego jako element procesu internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” (1899-9867), 2010, nr 8, s. 51-67.
   
 • Leszek Bohdanowicz, Zbigniew Matyjas, Jan Jeżak, Strategie rozwoju polskich spółek publicznych a ich wyniki finansowe - dylematy metodyczne w ramach przeprowadzonych badań, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” (1234-8872), 2010, nr 99, s. 79-90.
   
 • Jan Jeżak, Zbigniew Matyjas, Strategie rozwoju spółek akcyjnych, [w:] J. Jeżak (red.), Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju (978-8-3752-5411-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 32-48.
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Własność i struktury własności spółek akcyjnych, [w:] J. Jeżak (red.), Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju (978-8-3752-5411-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 9-31.
   
 • Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju (978-8-3752-5411-2), pod red. Jan Jeżak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
   
 • Leszek Bohdanowicz, Jan Jeżak, Zbigniew Matyjas, Ownership Structure of Polish Public Companies and Their Financial Performance, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy (978-8-3752-5363-4), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 107-131.
   
 • Jan Jeżak, Proces instytucjonalizacji własności korporacyjnej oraz jego wpływ na zachowania spółek, [w:] A. Skowronek-Mielczarek (red.), Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Księga jubileuszowa z okazjii 80 rocznicy urodzin prof. zw. dr hab. mariana Strużyckiego (978-8-3737-8545-8), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 113-127.
   
 • Leszek Bohdanowicz, Jan Jeżak, Zbigniew Matyjas, Strategie dywersyfikacji polskich spółek publicznych a ich wyniki finansowe-wnioski z przeprowadzonych badań, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji (978-8-3609-0412-1), Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010, s. 97-105.
   
 • Jan Jeżak, Profesjonalny nadzór warunkiem zapobiegania sytuacjom kryzysowym w spółce, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie (978-8-3931-1282-1), Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 39-48.
   
 • Jan Jeżak, Orientacja stakeholders jako podstawa zrównoważonego rozwoju dużego przedsiębiorstwa, [w:] M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (978-8-3606-5280-0), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, s. 32-47.
   
2009
 • Jan Jeżak, Joanna Piorunowska-Kokoszko, Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa (studium przypadku GK Komandor SA, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2009, nr 49, s. 141-148.
   
 • Jan Jeżak, Grupy kapitałowe-kontrowersje wokół relacji dominacja-zależność, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami (978-8-3855-8725-5), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2009, s. 370-378.
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Zbigniew Matyjas, Struktury własności polskich spółek publicznych a ich wyniki finansowe, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy (978-8-3752-5281-1), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 105-128.
   
 • Leszek Bohdanowicz, Jan Jeżak, Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2009, nr 17, s. 403-416.
   
 • Jan Jeżak, Złota akcja jako instrument doskonalenia nadzoru nad własnością państwową w Polsce, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2009, nr 2, s. 665-673.
   
2008
 • Zbigniew Matyjas, Leszek Bohdanowicz, Jan Jeżak, Czynniki wpływajace na liczebność rad nadzorczych- badania porównawcze polskich i austriackich spółek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2008, nr 520, s. 277-287.
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Udział rad nadzorczych w podejmowaniu decyzji strategicznych w spółkach, [w:] R. Borowiecki, A. Jaka (red.), Doskonalenie procesu zarzadzania przedsiębiorstwem w obliczu globalzacji. Z teorii i praktyki., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 275-284.
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Kompetencje członków rad nadzorczych, [w:] T. Listwan, S. Witkowski (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 275-285.
   
 • Leszek Bohdanowicz, Zbigniew Matyjas, Jan Jeżak, Determinants of Supervisory Board Size. Evidence from Austrian and Polish Listed Companies, [w:] J. Pyka (red.), Methods and tools of modern organization management, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2008, s. 45-53.
   
 • Leszek Bohdanowicz, Zbigniew Matyjas, Jan Jeżak, Dywersyfikacja koncentryczna oraz konglomeratowa a struktura własności polskich spółek publicznych, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami., Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2008, s. 17-28.
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Menedżerowie w radach nadzorczych polskich spółek kapitałowych, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie., Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2008, s. 29-35.
   
 • Jan Jeżak, Zbigniew Matyjas, Leszek Bohdanowicz, Wpływ struktur własnościowych na strategie dywersyfikacji geograficznej polskich spółek publicznych(wyniki badań empirycznych), [w:] A. Herman, K. Poznańska (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 163-174.
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Zbigniew Matyjas, Wiek członków rad nadzorczych i zarządów oraz zróżnicowanie pod jego względem rad nadzorczych i zarządów polskich spółek publicznych., [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 259-277.
   
 • Leszek Bohdanowicz, Zbigniew Matyjas, Jan Jeżak, Strategie międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej a struktury własności polskich spółek publicznych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2008, nr 20, s. 39-46.
   
 • Leszek Bohdanowicz, Zbigniew Matyjas, Jan Jeżak, Liczebność rad nadzorczych w Polsce i Austrii: wyniki badań porównawczych., [w:] B. Godziszewski (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA, Toruń 2008, s. 407-415.
   
 • Jan Jeżak, Joanna Piorunowska-Kokoszko, Zarządzanie ryzykiem jako warunek racjonalizacji procesu decydowania o fuzjacj i przejeciach przedsiębiorstw., [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 521-529.
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Zbigniew Matyjas, Struktury własnościowe a strategie rozwoju polskich spółek publicznych, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, podstawowe problemy, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008, s. 103-118.
   

Wykaz publikacji za rok 2002

1. Jeżak J. Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego - doświadczenia zachodnie i krajowe,
Nasz Rynek Kapitałowy nr 2002/3, str. 25-30

2. Jeżak J. Współdziałanie właścicieli spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi, w: Przedsiębiorstwo partnerskie, praca zbiorowa pod redakcją Marii Romanowskiej i Michała Trockiego. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, str. 231-247

3. Jeżak J.; Nadzór korporacyjny - kodeksy dobrych praktyk, w: Przegląd Organizacji nr 5/2002, str. 3 - 7

4. Jeżak J. Wartość dla właścicieli jako kategoria integrująca proces zarządzania przedsiębiorstwem, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 928, red. nauk. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, str. 77 - 83

5. Jeżak J. Interes akcjonariuszy oraz interesy "stakeholders" w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. nauk. E. Urbańczyka, t. I. Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2002, str. 81-87

6. Jeżak J. Kodeksy dobrych praktyk w zakresie nadzoru korporacyjnego, w: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 940, pod red. nauk. R. Krupskiego i J. Lichtarskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, str. 157-168

7. Jeżak J.; Rola rady nadzorczej spółki akcyjnej w systemie informowania właścicieli kapitału, w: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej Szczawnica, 26-29 września 2002r., pod red. A. Stabryły. Wydawnictwo EJB, Kraków 2002, s. 283-292

8. Jeżak J., Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych - wnioski z doświadczeń zachodnich, w: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego. Praca zbiorowa pod red. S. Rudolfa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, str. 41 - 52

9. Jeżak J.; National Investment Funds Programme - An Element Polish Transition Process, w: Procedings of the COPE 2002, Globalization, Connections and Diversity t. II. Congress of Political Economists (COPE) International Conference 2002. July 14-21, 2002, Lisbon, Portugal, s. 299-308

Wykaz publikacji za rok 2003

1. Jeżak J.; Zarządzanie przez wizję w firmie rodzinnej, w: Zarządzanie strategiczne problemy teorii i praktyki. Praca zbior. pod red. R. Krupskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003, s. 217-225

2. Jeżak J.; Mass Privatization as a Condition for Change: The Role of Polish NIFs, in: Change Management in Transition Economies. Integrating Corporate Strategy, Structure and Culture. Edited by Heinz-Jurgen Stüting, Wolfgang Dorow, Frank Claassen and Susanne Blazejewski. PALGRAVE MACMILLAN, Great Britain, 2003

3. J. Jeżak, Proces budowy konkurencyjności polskiego sektora energetycznego, w: Poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Pod red. J. L. Czarnoty i M. Moszkowicza, cz. II. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, s. 298-306

4. Jeżak J., Campbell K., Power sector privatization in Central and Eastern Europe: lessons from the UK and Poland, in: Mezinárodni védecká konference Ekonomika a management 2003 - bez hranic. Fakulta Podnikohospoddáŕská Vysoké Śkoly Ekonomické w Praze, Praha 10-12 záři 2003, ss. 23

5. Jeżak J. Mechanistyczna i organiczna perspektywa patrzenia na strategię przedsiębiorstwa - ujęcie ewolucyjne, w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe. (Red. nauk.). Wydawnictwo: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy UŁ. Łódź 2003, t. 1, s. 49-69

6. Jeżak J., Jak analizować przypadki z zakresu zarządzania strategicznego - wskazówki dla studiujących, w: Zarządzanie strategiczne studia przypadków. Praca zbior. pod red. J. Jeżaka. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy UŁ. Łódź 2003, s. 9-27

7. Jeżak J. Monopol naturalny a rynek - dylematy polskiego sektora elektroenergetycznego, w: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Relacje z otoczeniem. Praca zb. pod red. R. Rutki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt nr 17, Gdańsk 2003, s. 11-20

8. Jeżak J., Firma rodzinna - strategiczne uwarunkowania. Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek. Pod red. A. Skowronek-Mielczarek. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza. Warszawa, 2003, s. 127-136


9. Jeżak J., Rada Nadzorcza jako współautor sukcesu, w: Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne. Red. nauk. T. Listwan. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Zeszyt nr 969. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 105-115

10. Jeżak J., Matyjas Z., Konferencje, Przegląd Organizacji 2003, nr 11, s. 37-39

11. Jeżak J., Rola rady nadzorczej w zapobieganiu kryzysowi przedsiębiorstwa - aspekty formalno-prawne oraz biznesowe, w: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, pod red. nauk. J. Skalika, CORNETIS, Wrocław 2003, s. 225-231

12. Jeżak J., Osiągnięcia badawcze w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych i socjologicznych oraz nauk o zarządzaniu, w: Wkład łódzkiej nauki, techniki i sztuki w rozwój miasta i regionu. III Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 2003. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2003r., str. 61-75

Rok 2004

1. Jeżak J., Rola Rady Nadzorczej w procesie podnoszenia wartości spółki, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, pod red. J. Bielinskiego, CeDeWu, Warszawa, 2004, s. 106-116

2. Jeżak J.; Nurt organiczny w myśleniu i zarządzaniu strategicznym, w: Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, pr. zbior. pod red. R. Krupskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2004, s. 35-44

3. Jeżak J.; Rola i funkcje rady nadzorczej w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, pod. red. S. Rudolfa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 307-321

4. J. Jeżak, E. Gwarda-Gruszczyńska, Wpływ poszerzenia granic przedsiębiorstwa na tworzenie wartości dla klienta, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 2, pr. zb. pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 123-133

5. J. Jeżak, Leksykon Zarządzania, (współredakcja). Difin, Warszawa 2004, ss.726

6. J. Jeżak, L. Bohdanowicz, Rola i funkcje rady nadzorczej w grupie kapitałowej, w: Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne. Pr. zb. pod red. nauk. B. Nogalskiego i P. Walentynowicza. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004, s. 283-294

7. J. Jeżak, Teoria własności oraz jej implikacje dla praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką, pod red. H. Jagody, J. Lichtarski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 1014. Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 290-298

8. J. Jeżak, Nadzór korporacyjny w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa – rola rady nadzorczej, Nasz Rynek Kapitałowy 2004/6, s. 36-41

9. J. Jeżak, Polski sektor elektroenergetyczny na jednolitym rynku Unii Europejskiej – warunki zachowania konkurencyjności, w: Jerzy S. Zieliński, 50 lat pracy naukowej – sesja jubileuszowa, wyd. BIBLIOTEKA, Łódź, 2004, s. 295-305

10. J. Jeżak, R. Sałata, Fundusze venture capital jako źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, pod red. K. Jaremczuka. Wyd. PWSzZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004, s. 333-343

11. J. Jeżak, R. Sałata, Fundusze venture capital jako partner w procesie rozwoju firmy dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t.1, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 251-266

12. J. Jeżak, Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, Przegląd Organizacji 2004/9, s. 5-8

13. J. Jeżak, Strategic management – mechanistic and organic approach. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 178/2004, Łódź, 2004, s. 169-185.

14. Jeżak J. Winnicka-Popczyk A., Popczyk W., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Difin, Warszawa 2004, ss. 344

15. Jeżak J., Zarządzanie antykryzysowe w firmach rodzinnych, w: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, pod. red. K. Krzakiewicza, Zeszyty Naukowe Nr 50/2004, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s.46-55.

Ogłoszenia: 2019-11-04

UWAGA!

Konsultacje prof. Jana Jeżaka w dniu dzisiejszym (4.11.2019) zostały odwołane i przeniesione na środę, tj. 6.11.2019 na godz. 16.00.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji