dr hab. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

adiunkt, Wydziałowy Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Programu ERASMUS


Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa


 

Nr telefonu: 42 635 55 66
Nr pokoju: 353
E-mail: bogna.kazmierska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 12.00-13.00 online (MS Teams) - proszę o wcześniejsze potwierdzenie (mail, MS Teams)
Wt.: 13.00-14.00 online (MS Teams) - proszę o wcześniejsze potwierdzenie (mail, MS Teams)
Sb.: Konsultacje w trybie zdalnym odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową

Opis:

Prowadzi zajęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, wyceny instrumentów dłużnych oraz analizy finansowej.

Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse nadany przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w dniu 16.07.2020.

Stopień doktora nadany przez Radę Wydziału Zarządzania UŁ na podstawie obrony pracy doktorskiej pt. „Ocena efektywności fuzji i przejęć przedsiębiorstw”, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Różańskiego.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nominacja do Nagrody Beta 2020 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami
 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia (2020) za cykl publikacji pt. "Teoria sygnalizacji a polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy"
 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia (2017) za cykl publikacji "Polityka dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie".
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przyznanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2015 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łodzkiego za działalność organizacyjną (2009).

Wielokrotnie nagradzana przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za działalność dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Wydziału Zarządzania UŁ. 

Wykonawca dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (wcześniej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Badań Naukowych) oraz jednego współfinansowanego przez Unie Europejską:

 • Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek, projekt realizowany w latach 2011-2013, wykonawca projektu.
 • Struktura finansowania a rozwój przedsiębiorstw rodzinnych regionu łódzkiego (2010-2012), wykonawca projektu.
 • Systemowe wsparcie procesów zarządzania JST (EFS, PO Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2.).

Członek zespołu UŁ realizującego projekt badawczy, wspólnie z zespołami: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (koordynator projektu), Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy wsparciu Urzędów Marszałkowskich województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego:

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza 

Koordynator merytoryczny po stronie UŁ projektu EU-CAB Comparative analyses of European identities in business and every-day behaviour, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2021. Konsorjum - osiem uczelni z sześciu krajów - koordynuje Duale Hochschule Baden Wuerttemberg. 

Identifiers

orcid.org/0000-0002-1692-7682

researcherid.com/rid/P-6086-2017

 

Zainteresowania:

Zainteresowania naukowe:
Efektywność fuzji i przejęć przedsiębiorstw
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Polityka dywidend
Problematyka kształtowania struktury kapitału

Publikacje: 2019
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Stock Market Reactions to Dividend Announcements: Evidence from Poland, [w:] W. Tarczyński, K. Nermend (red.), Effective Investments on Capital Markets. 10th Capital Market Effective Investment Conference (CMEI 2018) (978-3-0302-1273-5), Springer, Cham 2019, s. 393-404 [DOI] [URL].
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty - reakcja rynku - ocena (978-8-3814-2541-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 [URL].
   
 • Paweł Sekuła, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Błażej Socha, Od finansów neoklasycznych do finansów behawioralnych - przegląd badań, [w:] J. Marszałek, D. Starzyńska (red.), Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne (978-8-3814-2703-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019, s. 199-15 [URL].
   
2018
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Elżbieta Wrońska-Bukalska, Jiří Rozkovec, The information content of share repurchase – evidence from Poland , „E & M Ekonomie a Management” (1212-3609), 2018, vol. XXI, nr 2, s. 172-185 [DOI] [URL].
   
2017
 • Jakub Marszałek, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Paweł Sekuła, Determinants of Long-Term and Short-Term Debt Financing: Evidence from Poland, [w:] (red.), New Trends in Finance and Accounting Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting (978-3-3194-9558-3), Springer, New York 2017, s. 723-732 [DOI].
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Dividend Changes and Future Profitability Changes-Evidence from Polish Listed Companies, „Ekonometria” (1507-3866), 2017, nr 4 (58), s. 95-104 [DOI] [URL].
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Elżbieta Wrońska-Bukalska, Effect of repurchase announcement on the polish alternative stock market, „Proceedings of the 8th Economics & Finance Conference, London” (2336-6044), 2017, s. 45-57 [DOI].
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Reakcja rynku kapitałowego na inicjowanie dywidend na rynku polskim, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2017, nr 6 (809), s. 109-118.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Elżbieta Wrońska-Bukalska , Signaling hypotheses of share repurchase — life cycle approach. The case of Polish listed companies, „Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” (1689-765X), 2017, vol. 12, nr 2, s. 245-257 [DOI].
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, W poszukiwaniu przyczyn inicjowania dywidend, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2017, vol. 51, nr 5, s. 169-178 [DOI].
   
2016
 • Jerzy Różański, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Dorota Starzyńska, Aktywność jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu kapitału zagranicznego, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza (978-8-3231-3758-0), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, s. 177-197.
   
 • Paweł Sekuła, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Determinanty struktury kapitału krajowych przedsiębiorstw towarowego transportu samochodowego , „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2016, nr 6, s. 37-42.
   
 • Dorota Starzyńska, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw regionu łódzkiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia” (2080-0339), 2016, vol. XLVII, nr 1, s. 41-51 [DOI].
   
 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Zbigniew Matyjas, Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek (978-8-3808-8335-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Struktura własności a skłonność do wypłaty dywidendy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2016, nr 4 (82) cz.2, s. 171-178 [DOI].
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Wpływ charakterystyki spółki na jej skłonność do wypłaty dywidendy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2016, vol. 50, nr 4, s. 203-211 [DOI].
   
2015
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Czy cateringowa teoria dywidend ma zastosowanie na rynku polskim?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2015, nr 1, s. 59-68.
   
 • Jakub Marszałek, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Paweł Sekuła, Determinants of Debt-Equity Choice – Evidence from Poland, „Emerging Markets Journal” (2159-242x), 2015, vol. 5, nr 2, s. 1-8.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies, „Procedia Economics and Finance” (2212-5671), 2015, nr 23, s. 473-477 [DOI].
   
2014
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Activity of Central Eastern Europe Countries on Mergers and Acquisitions Markets, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai” (1392-0758), 2014, vol. 83, nr 1, s. 72-79.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Czynniki polityki dywidendowej w warunkach polskich., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2014, vol. XLVIII, nr 3, s. 129-135.
   
2013
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Trendy w zakresie aktywności na rynku fuzji i przejęć przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2013, vol. 8, nr 1, s. 227-240.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Wykup akcji własnych a wypłata dywidendy - na przykładzie wybranej grupy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zarządzanie i Finanse” (2084-5189), 2013, vol. 11, nr 4, s. 51-63.
   
2012
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Charakterystyka strategii finansowych firm rodzinnych na przykładzie spółek sektora usług turystycznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2012, vol. XLVI, nr 1, s. 199-208.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Paweł Sekuła, Struktura kapitału przedsiębiorstwa w świetle teorii i badań empirycznych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 277, s. 137-146.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Paweł Sekuła, Szacowanie kosztu kapitału własnego przedsiebiorstwa na emerging markets, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2012, nr 4, s. 309-318.
   
2011
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Właścicielskie uwarunkowania strategii finansowania – wybrane przykłady spółek notowanych na GPW w Warszawie, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 158, s. 979-987.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Zmienność dywidendy a koncentracja akcjonariatu na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 172, s. 339-350.
   
2010
 • Jakub Marszałek, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Ownership concentration and capital structure in the food industry sector of polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange, [w:] --- (red.), Agrarian Perspectives (978-8-0213-2123-6), Wydawnictwo Czech University of Life Sciences Prague, Praga 2010, s. 233-240.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Decyzje w zakresie krótkoterminowego zarządzania finansami na przykładzie spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2010, vol. 46, nr 1, s. 861-870.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, ANALIZA ZAANGAŻOWANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO, [w:] W. Kasperkiewicz, D. Starzyńska, J. Marszałek (red.), Konkurencyjność regionów w kontekście integracji Polski z Unią Europejską (978-8-3772-6005-0), Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010, s. 221-228.
   
2009
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Determinants of debt financing in the food industry sector of polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange, [w:] M. Svatosz (red.), Agrarian Perspectives. Strategies for the future, Wydawnictwo University in Prague, Praga 2009, s. 343-349.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Badanie skłonności do zadłużenia spółek sektora informatycznego notowanych na GPW w Warszawie, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań (978-8-3227-3057-7), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009, s. 745-753.
   
 • Jerzy Różański, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Aktywność giełdowa polskich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] A. Szblewski, I. Wojciechowska-Toruńska (red.), Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza (978-8-3728-3348-8), Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 76-83.
   
 • Jerzy Różański, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Behawioralne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartośiowych, [w:] A. Szablewski, R. Wójcikowski (red.), Rynki kapitałowe a koniunktura gospodarcza (978-8-3728-3299-3), Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 299-308.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Determinants of debt financing in the food industry sector of polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange, [w:] J. Marszałek (red.), Strategies for the Future (978-8-0213-1965-3), Wydawnictwo Czech University of Life Sciences Prague, Praga 2009, s. 343-346.
   
2008
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Ocena polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Organizacja i Kierowanie” (0137-5466), 2008, nr 2, s. 141-156.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Wykup akcji własnych na rynku polskim, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008, s. 643-650.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji