dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

profesor UŁ


Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi


 

Nr telefonu: 42 635 53 99
Nr pokoju: 342
E-mail: joanna.cewinska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Cz.: 11.30-13.00 Zapraszam do kontaktu mailowego w celu ustalenia pory spotkania na MS Teams.
Sb.: 9.00-10.30 Zapraszam do kontaktu mailowego w celu ustalenia pory spotkania na MS Teams.

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2022
 • Joanna Cewińska, Anna Michałkiewicz, Dysfunkcje w pracy zdalnej – obszary i przykłady, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2022, vol. 2 (145), s. 65-80 [DOI] [URL].
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Virtualization of social relations in the organization from thr empoyees' perspective, [w:] M. Stor (red.), Human Capital Management in the Wandering Context of Events – Challenges for the Managerial Staff (978-8-3769-5988-7), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022, s. 46-55 [DOI] [URL].
   
 • Joanna Cewińska, Anna Michałkiewicz, Kobiety – menedżerki w sporcie, „Rynek Pracy” (1233-4103), 2022, nr 1, s. 43-59 [DOI] [URL].
   
 • Joanna Cewińska, Styl życia pracowników jako kryterium „uzasadnionych” decyzji kierowników, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2022, vol. 144, nr 1, s. 57-76 [DOI] [URL].
   
2021
 • Joanna Cewińska, Izabela Warwas, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Współczesność zzl w akademickiej Łodzi, [w:] A. Pocztowski, A. Rakowska, A. Sitko-Lutek (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność. (978-8-3824-6516-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 82-96 [URL].
   
2020
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole (978-8-3822-0284-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia (978-8-3822-0323-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), pod red. Joanna Cewińska, Anna Krejner-Nowecka, Sławomir Winch, Wydanie pierwsze, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020 [URL].
   
2019
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Kobiety i mężczyźni – kierownicy a zróżnicowanie zespołów pracowniczych ze względu na styl życia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2019, vol. XX, nr 6/3, s. 269-284 [URL].
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Anna Rogozińska-Pawełczyk, Anna Lubrańska, Piotr Oleksiak, Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji (978-8-3814-2762-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 [URL].
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Przyzwolenie na ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych – sondaż opinii przełożonych i podwładnych, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2019, nr 2 (127), s. 85-99 [URL].
   
 • Joanna Cewińska, FalStart? Opowieść o determinacji i jej konsekwencjach, [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, M. Kostera (red.), Siłaczki, szefowe, społeczniczki: Polki, organizatorki (978-8-3233-4681-4), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2019, s. 117-131.
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Styl życia jako zmienna różnicująca decyzje kierownicze, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (1734-087X), 2019, nr 1 (51), s. 157-166 [DOI] [URL].
   
2018
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Lifestyle as a Determinant of Managerial Decisions, „International Scientific Journal Human Resources Management and Ergonomics” (1337-0871), 2018, nr 1, s. 47-58 [URL].
   
 • Joanna Cewińska, Odejścia z pracy w kontekście zróżnicowania pracowników, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 511, s. 62-72 [DOI].
   
2017
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Czuwstwo stracha na rabociem miestie w swiazi z derekrutingom, [w:] A. Sokół, A. Drab-Kurowska, A. Budziewicz-Guźlecka (red.), Business entities in the face of contemporary economics (978-8-0895-5345-7), Wydawnictwo KARTPRINT, Bratysława 2017, s. 20-32 [URL].
   
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Cooperation and Competition in Project Teams, „Project Management Development – Practice and Perspectives” (2256-0513), 2017, vol. 6, nr 8, s. 28-39.
   
 • Joanna Cewińska, Lena Grzesiak, Przemysław Kabalski, Ewa Kusiadeł, Holland’s personality types versus preferences in accounting, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2017, nr 93 (149), s. 23-59.
   
 • Joanna Cewińska, Patrycja Mizera-Pęczek, Społeczność LGBTQ w miejscu pracy-wyzwanie dla zarządzania różnorodnością, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy (978-8-3657-6610-6), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 23-38.
   
 • Oblicza różnorodności w miejscu pracy (978-8-3657-6610-6), pod red. Joanna Cewińska, Patrycja Mizera-Pęczek, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017 [URL].
   
2016
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Adaptacja studentów w środowisku akademickim (978-8-3946-9779-2), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016.
   
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Joanna Cewińska, Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście wirtualizacji zarządzania, [w:] T. Listwan, Ł. Sułkowski (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi (978-8-3808-5157-3), Difin, Warszawa 2016, s. 181-217.
   
 • Joanna Cewińska, Strach w miejscu pracy - przyczyny i symptomy, [w:] H. Czubasiewicz, P. Gajewski, J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku (978-8-3646-6909-5), Uniwersytet Gdański, Sopot 2016, s. 109-117.
   
 • Przemysław Kabalski, Joanna Cewińska, Ewa Kusidel, Lena Grzesiak, Profil osobowości studentów rachunkowości i wymogi współczesnego systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, nr 90 (146), s. 87-104 [DOI].
   
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Joanna Cewińska, Zarządzanie ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 351-385.
   
 • Joanna Cewińska, Strach w miejscu pracy i jego negatywne konsekwencje, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 430, s. 49-57 [DOI].
   
2015
 • Małgorzata Striker, Joanna Cewińska, Ewaluacja efektów szkolenia"Procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego": przebieg, wyniki i wnioski., [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 156-175.
   
 • Małgorzata Striker, Joanna Cewińska, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników JST - analiza dotychczasowych rozwiązań i propozycje zmian, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 138-155.
   
 • Joanna Cewińska, Jacek Slendak, Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2015, nr 5, s. 69-78.
   
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich klubach sportowych na przykładzie trenerów i instruktorów sportu - wyniki badań, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2015, nr 5, s. 21-33.
   
2014
 • Joanna Cewińska, Technologie informatyczne i internet w zarządzaniu zasobami ludzkimi - możliwości i ograniczenia wykorzystania, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim (978-8-3737-8900-5), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 149-157.
   
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Grywalizacja w edukacji - szanse i zagrożenia, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 350, s. 73-81.
   
 • Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Nowe sposoby komunikowania się kandydatów do pracy z pracodawcami, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2014, nr 4, s. 369-375.
   
2013
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Kompetencje przyszłych menedżerów w świetle wyników autodiagnozy studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka” (0137-2599), 2013, vol. 52, nr 52, s. 181-192.
   
 • Joanna Cewińska, Menedżer personalny w świetle koncepcji HR Biznes Partner, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, vol. 283, nr 283, s. 79-88.
   
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach sportowych non-profit w Polsce (978-8-3752-5910-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
   
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych klubach sportowych, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach (978-8-3264-4450-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 385-394.
   
2012
 • Joanna Cewińska, Freelancing a zarządzanie kapitałem ludzkim, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, vol. 248, nr 1, s. 149-157.
   
 • Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Realne zarządzanie zasobami ludzkimi w wirtualnym świecie, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego (978-8-3625-1161-7), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 247-258.
   
2011
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Controlling personalny w klubie sportowym , „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 168, s. 263-278.
   
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Cz. I), [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4 (978-8-3752-5545-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 467-488.
   
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Cz. II), [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4 (978-8-3752-5545-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 489-511.
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Wybrane metody analizy i oceny zarządzania zasobami ludzkimi w klubach sportowych, [w:] --- (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 461-479.
   
 • Joanna Cewińska, Portale społecznościowe jako obszar komunikowania się z kandydatami do pracy - szansa czy zagrożenie? , „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, vol. 1, nr 209, s. 118-127.
   
 • Joanna Cewińska, Pracodawcy wobec badań opinii zatrudnionych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, vol. 1, nr 223, s. 147-153.
   
 • Społeczne i organizacyjne problemy współczesności (978-8-3752-5544-7), pod red. Joanna Cewińska, Zdzisław Chmal, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
   
 • Joanna Cewińska, Wybory strategiczne w organizacjach sportowych w Polsce , „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 171, s. 19-28.
   
2010
 • Joanna Cewińska, Dobór menedżera klubu sportowego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2010, nr 115, s. 120-130.
   
 • Joanna Cewińska, Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Klubu Sportowego X, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 3 (978-8-3752-5469-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 189-209.
   
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi wyzwaniem dla klubów sportowych w Polsce, [w:] L. Zbiegień-Maciąg, D. Lewicka (red.), Wyzwania dla współczesnej organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki (978-8-3746-4278-1), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2010, s. 255-270.
   
2009
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2009, nr 6, s. 43-54.
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (978-8-3752-6681-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 118-134.
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Praktyka budowania wizerunku pracodawcy w świetle badań pracowników regionu łódzkiego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2009, nr 43, s. 164-171.
   
 • Zdzisława Janowska, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Striker, Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwań XXI wieku, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy (978-8-3752-5281-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 77-93.
   
2008
 • Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Organizacja ucząca się - fikcja czy rzeczywistość? Refleksje na temat instytucji regionu łódzkiego , [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 245-260.
   
 • Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Zdzisław Chmal, Z praktyki organizatora studiów podyplomowych. Oczekiwania wobec kształcenia w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie opinii uczestników studiów, [w:] Z. Janowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki., Difin, Warszawa 2008, s. 173-186.
   

 

Cewińska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi wyzwaniem dla klubów sportowych w Polsce [w:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010, s. 255-270.

Cewińska, J., Dobór menedżera klubu sportowego [w:] T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 120-130.

Cewińska J., Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Klubu Sportowego X [w:] Z. Janowska [red.], Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. UŁ., Łódź 2010, s. 189-207.

Cewińska J., Striker M., Controlling personalny w klubie sportowym [w:] B. Sojkin, Z. Waśkowski (red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 263-278.

Cewińska J., Wybory strategiczne w organizacjach sportowych w Polsce [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.) Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Ujęcie sektorowe, Zeszyty Naukowe 171, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s.19-28.

Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi, cz. I [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s.467- 488.

Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi, cz. II [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s.489-511.

Cewińska J., Striker M., Wybrane metody analizy i oceny zarządzania zasobami ludzkimi w klubach sportowych [w:] B. Urbaniak (red.),  Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, s. 461-479.

Cewińska J., Portale społecznościowe jako obszar komunikowania się z kandydatami do pracy – szansa czy zagrożenie? [w:] Z. Waśkowski (red.) Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia, Zeszyty Naukowe 209, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s.118-127.

Cewińska J., Pracodawcy wobec badań opinii zatrudnionych [w:] M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, (red.),Człówiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.147-153.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji